Turkije. (i«s(cnrJSk-H«nsa*ije- Zwitserland. Egypte.' Japan. Sliunenland. Jttgcscmben Stukfccn. Spoorwegen. kende om de gemeenten onder zekere voorwaarden het reoht te geven van des verkiezende het aantal drankhuizen te be perken of deze te verbieden. Den 17 isop voorstel van den procureur-generaal, beslo ten de Kroon te verzoeken, aan eene koninglijke commissie het instellen op te dragen van een onderzoek naar het be slaan van slechte praetijken ter gelegenheid derjongste Par- lemenls-verkiezing te Norwich. In comité werden verscheidene artikelen goedgekeurd van het aanhangige ontwerp van den minister van koophandel, tot aanvulling der bestaande wet, repelende het toezicht op de zeewaardigheid van koopvaardij- schepen. Den 18 heeft de heer Corke de aandacht gevestigd op art. 9 van het traetaat van Parijs van 1856 en op den toe stand van Turkije met opzicht tot de belangen van^ Enge land. Hij verlangde overlegging der correspondentie over de niet-uitvoering van den Hatti Humayoun. De vice-min. van buit. zaken heeft die overlegging beloofd en gezegd dat Turkije met zeer groote binnenlandsche moeilijkheden te worstelen en sedert 40 jaren getracht heeft, zich van de engelsche houders van turksche schuldbrieven af te makenmaar de engelsche regeering beschermde hen en zou dat blijven doen. Lord Manners bestreed het denkbeeld van Jen heer Johnstonetot tusschenkomst in de binnenlandsche aangelegenheden van Turkije. Indien Engeland zulks be proefde zeide hijzouden waarschijnlijk de betrekkingen tussehen de beide Si aten weldra niet meer zoo goed zijn als thans. Engeland beseft ten volle liet belang van Turkije als onafhankelijke mogendheid te handhaven. Er is een wetsontwerp ingediend, waarbij de geeselstraf, hoogstens 25 slageneens of tweemalenniet in het open baar toetepassenboven de reeds bij de wet bepaalde straf fen wordt bedreigd tegen1°. het plegen van diefstal met gewapende bedreiging of verwonding; 2°. het verwonden met het doel om. moord te plegen; 3°. liet verwonden met het doel om te verminken4°. de poging om iemand te worgen of te doen stikkenmet welk doel ook ondernomen5°. het bij recidieve plegen van grove mishandelingen. Donatt-Vorstendommen. Vorst Karei heeft de verkie zing van Calinic tot metropolitaan primaat van Roumanie bekrachtigd. De Kamer heeftna eene discussie van 3 dagenmet eene groote meerderheid beslof en tot het in overweging ne men van het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede waarbij vertrouwen jegens het bewind werd te kennen gege ven en vervolgens dit adres goedgekeurd. De regeering heeft een wetsontwerp ingediendstrekkende om de stad Bucharest te machtigen tot het aangaan eener leening van 8 miljoen. De militaire commissie voor het onderzoek der kanonnen heeft hare proefnemingen ten einde gebracht en zich met 27 tegen 1 st,. voor de invoering van het door genl. TJcha- tius uitgevonden kanon verklaard. Den 20 heeft de Keizer de aanneming van dit kanon voor het leger gedecreteerd. De italiaansche gezant heeft het met Juni 1876 teneinde loopende handelsverdrag opgezegd, en den wensch zijner re geering te kennen gegeven tot eene spoedige aanknooping van onderhandelingen over een nieuw verdrag. Oostenrijk. De fabriekarbeiders te Bainndie der we verijen aan het hoofd, hebben hunne werkgevers aangezegd, dat zij, werd hun loon niet verhoogd den 21 den arbeid zouden staken. De werkgevers zijn niet gezind toe te ge ven. Den 20 zijn door de overheid 2 arbeidersdie als de eerste bewerkers der strike aangemerkt wordenin hechte nis genomen en verscheidene, andere verwijderd. Bij de zielmis, den 20 te Weenen gelezen op den sten- dag van wijlen Keizer Maxirniliaan van Oostenrijkheeft eene aanzienlijke nederlandsche dame een lauwerkrans van massief zilver op de graftombe van dien Yorst in de Capu- cijnerkerk nedergelegd. Hongarije De tegenwoordige verkiezingen hebben te Körmend tot eene hevige vechtpartij tussehen partijgangers der uiterste linkerzijde en der liberale partij aanleiding gege ven waarbij 20 personen licht en 5 zwaar gekwetst zijn. Een van deze laatsten is overleden. De croatische Landdag is den 15 door den Banus ge sloten verklaard, na voorlezing van een keizerlijk rescript, waarin Z. M. tevredenheid over het gedurende de driejarige zittingsperiode verrichte uitgesproken en den Landdag voor ontbonden verklaard wordt. De volksvergadering, den 13 te Bern gehouden, is niet door 6000maar door 25- a 30000 menschen bijgewoond. De Nationale Raad heeft het wetsontwerp ter invoering van het verplicht gebruik van het metrieke stelsel bij eerste lezing goedgekeurd. De regeering van Solothurn heeft, op straffen bij de wet bepaaldaan de catholieke geestelijken alle ofliciëele verstand houding met den gewezen bisschop Lachat verboden. De regeering heeft in eene circulaire aan de builenland- sclie consuls te Alexandrie medegedeeld, dat de voorberei dende werkzaamheden ter uitvoering def hervorming van het rechtswezen zoover gevorderd zijndat de opening van het Hof van Appèl te Alexandrie den 28 Juni en die der recht banken van eersten aanleg den 18 Oct. zal plaats hebben. Bij besluit van 14 April heeft de Mikado ingesteld een raad van mannen van rijpen leeftijd en van ondervinding in regeeringszaken en van eenige anderebuiten de ofliciëele wereld staandemaar door hunne algemeene ontwikkeling en kennis van staatsaangelegenheden uitmuntende personen ten eindebij wijze van beraadslagend lichaam zaken be treffende het welzijn van den Staat te overwegen en hunne besluiten in te zenden bij den Raad van Statealsmede een tweede collegiebestemd om de door den Raad van State goedgekeurde voorstellen in den vorm van wetten te gieten. Genoemde instellingen dragen de namen van „Geu-tro-in" en „Dai-shin-in." De prinses v. Wied is den 19 met hare zoontjes uit'sGra- venhage naar Neuwied teruggekeerddoor prins Erederik tot Emmerik uitgeleid wordende. Prins Hendrik verliet met, denzelfden trein de residentieom den' zomer op Soestdijk door te brengen. De Koningin is den 21 uit den Haag naar Rotterdam vertrokken om van daar met het stoomvaartuig J alk naar Engeland over te steken. Verkiezingen, De Prov. Staten van Noordholland heb ben met 48 van de 64 st., tot lid der le. Kamer verkozen jr. mr. C. J. A. den Texburgemeester van Amsterdam. Bij de herstemmingen zijn tot leden van de 2». Kamer verkozen: te Almelo mr. J. R. Corver Hooft met 1077 st. legen 1021 op den heer v. Pallandlte Arnhem mr. J. H. Geert- sema met 1426 st. tegen 1302 op den heer de Savornin Lokman, te Delft jr. F. de Casembroot met 1380 st. tegen 1116 op den heer Faiïlant, en te Utrecht J. A. Bastert met 1136 st. tegen 1106 op den heer Kien, aftredend lid. De 2». Kamer telt alsnn 41 liberalen2 liberaal-conser vatieven vNaamen v. Eemnes en Bastert), 9 oud-conservatie ven 12 anti-revolutionairen, 15 ultramontanen, ol 16 indien te Bredadaar de heer v. Nispen voor Nijmegen geopteerd heeftnog een ultramontaan verkozen wordtde 80 leden kunnen ook gesplitst worden in 44 voor- en 36 tegenstanders der neutrale school. Den 22 is door meer dan 500 zeeuwsche kiezers een adres gezonden aan den heer mr. J. P. R. Tak v. Poortvliet waarin zij hunne erkentelijkheid betuigen voor de uitstekende wijzewaarop door hem het mandaat van Volksvertegen woordiger is vervulden hunne teleurstelling over den uit slag der stemming van 8 Juni. Spoorwegen. Ingevolge eene onderlinge schikkingheeft de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen f 42000 als schadevergoeding uitgekeerd aan de erfgenamen van den heer Eiken van Geldrop, die eenige maanden geledente Tilburg overleden is aan de gevolgen van een spoorweg ongeluk. Concessionarissen van den spoorweg Leiden-Woerden heb ben de door den gemeenteraad van Leiden toegezegde sub sidie van f 100000 onder de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard. Posterijen. De bekende zaak van het postkantoor te Beverwijk is afgeloopen. Aan den adressant, die geklaagd had is kennis gegevendat het onderzoek niet heeft doen blijkendat een der beambten zich heeft schuldig gemaakt aan schending van het geheim der brievenposterijzoodat er aan zijne mededeeling geen verder gevolg kan worden gegeven. Vólks-weerbaarheid. Te Utrecht is den 20 en 21 een schietwedstrijd gehouden ter zake van het lOjarig bestaan van ede Zwijgerwelke bijgewoond werd doorprins Hendrik, die den 21 ook aan het scherpschutters-diner deelnam en 's avonds in Tivoli de prijzen uitreikte. Kerkelijke zaken. Te Meppel had den 19 in de syna goge eene hevige woordenwisseling plaats tussehen den rabbijn en den voorzanger, die in de vacature eene proefbeurt waar nam, over het uitspreken van eenige woorden. In eene 's avonds door 60 der voornaamste gemeenteleden gehouden vergadering is besloteneen adres aan den kerkeraad te richten, met verzoek om ontslag, althans schorsing, van den rabbijn en benoeming van den 's morgens^ dienst gedaan hebbenden voorzanger tot de vacante betrekking. Ook in de synagoge te Zaandam werd dien dag eene ge weldige opschudding veroorzaakt door eene lievige woorden wisseling tussehen eenige leden over de wijze van gebruik maken van het ceremonieel. Door een aanzienlijk getal predikanten is aan de Algemeene Synode der Ned. llerv. Kerk'een adres gericht, verzoekende, dat de bevestiging' van lidmaten voortaan geen kerkrechtelijk, maar een zuiver godsdienstig karakter drage en aan de lei ding van den voorganger worde toevertrouwd, zonder dezen te verplichten de gebruikelijke vragen te doen, als zijnde die ten eenenmale strijdig zoowel met het hoofdbeginsel van het protestantisme, als met, de richting, waarin zich de Ned. Herv. Kerk met haar bestuur gedurende geheel den lateren tijd beeft bewogen. Het 3" Zul der Zendingseeest is den 23 op eene weide onder 's Heer Arendskerke gehouden en zeer druk bezocht geweest. Dr. A. Ktiyper hield de openingsrede. Visscherij. Den 22 is de eerste haringjager te Vlaar- dingen binnengekomen met 44 ton volle en 31 i ton maat jesharing. Eeestviering der leidsche hoogeschool. Vervolg. 18 Juni. Fancy-fair, ten voordeele van de kinderen der leidsche armenscholen door het gezelschap Doctrina op het feestterrein, 's Avonds gondeltocht met muziek en vuur werk op het Galgewafer en concert aan de Vink, alles ge geven door de Studenten-IJsclub. 19 Juni: Matinéo ran- sicaledoor het gezelschap India Orientalisten voordeele der gewonden in Atchin op het feestterrein (opbrengst der entréegelden 576,87);. vauxhall en balgegeven door het muziekgezelschap Sempre Crescendo, in het feestlocaal. Bij het feestmaal der reünisten, op den 16, is 223,58% bijeenverzameld voor het gedeckteeken van Leidens beleg en ontzet. Den 24's avondsheeft op het feestterrein het feest plaats gehad door de ingezetenen het studentencorps aan geboden. Fonteinen, bloemen, illuminatie, muziek van Stumpff, een bal en prachtig weder werkten samen tot een beerlijken feestavond. Monument. In de fabriek der heeren L. JEnthoven Sp Cie. te 's Gravenbage is den 17 een kolossaal monument gegetendat door Banda's bevolking zal worden opgericht ter herinnering aan het feest der 25jarige regeering van Koning Willem III, en wel op het plein waarop dit feest is gevierd. Sterke drank. Multapalior heeft uit 197 gemeenten van ons land en uit 3 van het buitenland, van 39 verschillende vereenigingen genootschappen en maatschappijen en van 3537 bijzondere personen adressen, brieven of briefkaarten ontvan gen, om hem aan te moedigen in zijnen strijd tegen het mis bruik van sterken drank. Zijn plan van bestrijding is thans, ten fine van onderzoek en advies, in handen van eenige be kenden gesteld. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 23 be sloten, het standbeeld van Thorbecke op het Reguliersplein te doen oprichten, en om aan jr. mr. B. JPloos v. Amstcl c.s. eene subsidie van 3000 toetestaan voor eene in April of Mei 1876 te houden historische tentoonstelling, bij gelegen heid der herdenking van bet 600jarig bestaan van Amster dam indien die tentoonstelling de algemeene sympathie zal wegdragen. Harddraverij. Te Leeuwarden hebben op 18 Juni 21 paarden medegedongen. De eerste prijs de Koningszweep en een zilveren bouilloir, werd behaald door G. Barendrecht te Barendrechtde tweede zilveren theeservies en blad door bn. v. Tuyll v. Serooskerken te 's Gravenbage de der de, gouden oorijzer of zilveren bouilloir, door L. Olivier te Stiens de vierde een zilveren koffievsasdoor G. Reinders te Zunderdorp, Aanbestedingen. Den 19 te Almelo het verbouwen en inrichten van een gedeelte der vroegere beurs tot post en telegraafkantoor, minste inschr. C. Eckhardt, voor 11459, p.m. f 1400 boven de raming. Den 2), te Amsterdam, het verbouwen van eene bestaande plantenkas tot collegegebouw en het maken van eene nieuwe plantenkas, in den Hortus Botanicus, minste inschr. E. Slaap, voor f 15.500. Den 24, door de directie der Amsterdamsche Kanaalmaat schappij, het in staat van bezaaiing brengen der polders V en VI, ten noorden van het Noordzeekanaal, gemeenten Westzaan en Zaandam, minste inschr. C. Wouters te Am sterdam, en T. Swerts, te Hardinxveld, voor f 27200. Bouwwerken. Het waarborgkapitaal van ƒ500.000 3 p.c. inschrijving op het Grootboekdat bijeen moest worden ge bracht om te kunnen aanvaarden de 1.800.000, door den gemeenteraad van Amsterdam in 1874 bestemd voor den bouw van arbeiderswoningenis gevonden. Reeds is 's Ko- nings goedkeuring verleend aan de statuten der Amsterdam sche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen. Het kasteel Bataüwbïatb te Nijmegen, toebehoorendo aan den heer Hallois voor ongeveer 40000 verkocht aan eene r. o. kerkelijke vereeniging. Volgens het hangsohe Dag blad ztdlen eenige witte nonnen uit Duitsqhland aldaar een pensionnaat vestigen voor jonge dames uit den adelijken stand. Ook de oud-adelijke havezate „liet Harreveld" bij Lichten voorde in Gelderland is verkocht aan uit Duitschland ge weken paters.' Giften. Wijlen H. Tjakkes beeft zijne nalatenschap, be groot op f 3000voor de helft vermaakt aan het r. c. armen kantoor en voor de wederhelft aan het gesticht „de Voor zienigheid" te Amsterdam; wijlen de wed. G. J. DijkOskamp f 20Ó0 aan de waalsehe diaconie aldaar; wijlen mej. M. G. Boutmy 2000 aan de diaconieen hare nalatenschapna aftrek van legatenaan de kerk der oud-roomsohe gemeente te Egmond aan Zee. Geschenken. De Koning heeft aan het koloniaal militair invaiiedenhuis op Bronbeek 18 te Atchin veroverde kanon nen geschonken van americaansehen, engelschen, deenschen, zweedschen en perzischen oorsprong. Bloementeelt. Te Haarlem is 1.99.97 bloembollengrond aan den Wagenwegmet de daarop staande gebouwenin perceelen verkocht voor 32.175; te Heemstede 1.48.30 der gelijke grond met woonhuis voor 25.500. Rampen. In de wijk Goirke te Tilburg] zijn den 19 het buis van een bakker en 3 daarnaast gelegen perceelen afge brand, alles verzekerd. Den 20 is te Tilburg weder brand geweest en het wol magazijn der lakenfabriek van de heeren G. Bogaers Zn. vernield. Het fraaie fabrieksgebouw is, ofschoon in bescha digden toestand, behouden, terwijl ook de lakenweverij, die reeds hevig aan het branden was, met uitzondering van het bovenste gedeelte der kap is staande gebleven. Het ver brande was verzekerd. In den naebt van den 23 zijn te Oudcarspel verbrand een schuur van A'. v. Jrede, het woonhuisje en het teerhuisje van een scheepstimmerman. Staats-Loterij. Trekking der 1«. klasse. No. 18581 f 20000, No. 4231 f 5000, No. 320 2000, No. 15152 en 15438 1500, No. 1683, 2513,4787, 10151 en 18684/1000. Dat de bewoners van het oostelijk dee'i van Noord-Hol land in bet algemeen en die van de gemeente Hoorn in bet, bizonder alle middelen aanwendenom in het bezit te ko men van een spoorwegwie zal het hun euvel duiden Een ieder toch, die bekend is met den toestand van dat welva rende deel van Noord-Hollandzal toegevendat door het tot stand komen van dien spoorweg beantwoord zal worden aan billijke eiscben des tijds en dat gemeente-besturen cor- poratiën en bizondere personen wel krachtig moeten optreden, om in die reeds veel te lang onvervulde behoefte te voor zien. Dat sommige personenongeduldig wordende door het lange wachten of door te groóten ijver gedreven, om het belang van dien spoorweg aantetoonen of bet tot stand komen te bevorderen zich daarbij aan overdrijving schuldig maken en eene onjuiste voorstelling van zaken gevenis echter, al moge het verklaarbaar zijnniet te verdedigen. En te minder, omdat daaruit gevolgtrekkingen kunnen wor den gemaaktwelke het algemeen belang kunnen benadeelen. Zoo kwam onlangs in de Haan lemmer Courant van 11 Mei 11. No. 109 een berigt uit Hoorn voor, dat na Purmerend de Hoornsche wekelijksche Zaterdagsehe veemarkt de groot ste van Noord-Holland is, vooral wat betreft het aantal schapen en lammeren. Die berigtgever scheen geheel ver geten te zijndat de aanvoer te Alkmaar, zoo op alle markten te zamen als op de Zaterdagsehe markt alleen tegenwoordig veel grooter is dan die te Hoornen dat zulks werkelijk l\et geval isdaartoe ontleen ik de vol gende officiële cijfers aan de gemeenteverslagen van Alkmaar en Hoorn over 1874. Aanvoer te Alkmaar. Kaas. 4,422,484 Boter. 54,142 Vee. 965 17,488 3,303 39,634 8,323 27,162 614 Aanvoer te Hoorn. 2,478,418 K. G. 51,005 K. G. 1,153 paarden en veulens. 12,123 koeijen en vette kalveren. 1,881 nuchtere kalveren, 23,700 schapen. 11,650 lammeren. 21,796 varkens, biggen en zeugen. 507 bokken en geiten. Te zam. 97,489 72,810 stuks. Van dat getal van 97489 te Alkmaar werden op de Za terdagsehe markt alleen aangevoerd 51509 stuks, 9353 meer dan in 1873. In het gemeenteverslag van Hoorn wordt de aanvoer van alle markten te zamen vermeld en niet, zooals te Alkmaar, van de verschillende jaar- en weekmarkten afzon derlijk het, juiste getal van de Zaterdagsehe markt aldaar kan dus niet opgegeven worden, doch lettende op het totaal cijfer is het vrij zeker, dat die aanvoer op Zaterdag ver beneden Alkmaar blijft.. Ook de opbrengst van het marktgeld bewijst zulks. De opbrengst van het marktgeld van runderen, ma gere varkens en biggenvoor de markt te Hoorn bestemd werd toch in bet openbaar voor 1874 verpacht voor ƒ1150,die-van het vee op de MaandagscheVrijdagsche en Zaterdagsehe markten op het Breed ter markt gebragt voor f 1075,te Alkmaar bedroeg de ontvangst van het onder eigen beheer se'ind wordende marktgeld op de jaarmarkten f 954,80, op de Maandagsche markt f 2522.52J. en op de Zaterdagsehe markt f 2006,15, terwijl voor kosten van in vordering op de weekmarkten werd betaald/526,25. Hierbij moet in aanmerking worden genomendat het geheven wor dende marktgeld in beide plaatsen vrij wel overeenstemt en althans voor de hoofdsoorten gelijk is; alleen de pachter te Hoorn is verpligt, te zorgendat te zijnen kosten op de markten steeds voorhanden zijn de noodige hekken ter ber ging van schapen, varkens en biggen, die niet in korven worden gebragt en met het onderhoud daarvanwaarin te Alkmaar de gemeente voorziet. Dat door mij tegen die onjuiste voorstelling van zaken in dat berigt wordt opgekomenligt voornamelijk daarin omdat zijdie minder goed bekend zijn met de toestanden in Noord-Hollandalligt bevestigd zouden worden in de door sommigen voorgestane meening, dat eene spoorwegver binding van bet westelijk met het oostelijk deel en met name van Hoorn njet Alkmaar niet zoo in het algemeen belang is, en dat het niet zoo wenschelijk is, Alkmaar optenemen in een spoorwegplan voor het oostelijk deel, op grond van het onbedui dende van Alkmaar's marktwezen in vergelijking van dat te Hoorn. En dat die spoorwegverbinding in het algemeen belang is, daarvan houd ik mij overtuigd. Wanneer men bedenkt,, dat, liet goederenvervoer en een groot deel van het personenvervoer tussehen Hoorn en Alkmaar bijna geheel plaats heeft met de voorvaderlijke trekschuit, welke voor de reis ruim 4 uren noo- dig heeft, bovendien dit ongemak aanbiedt, dat twee malen zoowel reizigers als goederen van schuit, moeien verwisselen, en dat verder twee diligencediensten bestaanmet welke di ligences de reis in ruim twee nren wordt afgelegddan be hoeft het waarlijk geen betoogdat het reizend publick en de handel, wel dankbaar maar toch onvoldaanreikhalzend uitzien naar een versnelder middel van vervoer en dat het thans reeds niet onbelangrijk verkeer en de punten van aan raking tussehen bet oostelijk en westelijk deel van N.H. aan merkelijk zullen toenemen, wanneer de middelen van gemeen schap verbeterd zijn. Op een paar punten van aanraking wil ik slechts wijzen. Te Alkmaar is voor de arrondissementen Hoorn en Alkmaar het kantoor van den waarborg voor gou den en zilveren werken gevestigd de zitting voor den mi litieraad in het 3" distriet van N. Holland wordt het eene jaar te Alkmaar, het andere jaar te Hoorn gehouden: de kaaskooperste Hoorn woonachtigbezoeken wekelijks de Alkmaarsche kaasmarktde kooplieden iu vee uit Alkmaar en omstreken bezoeken steeds de-Hoornsche groote veemarkten. Welk oordeel zou toch door een onpartljdigen beoordee- laar worden uitgesproken wanneer hem eens het volgende werd medegedeeld Er bestaat in Nederland eene welva rende provinciein bet westelijk deel dier provincie heeft de Staat eenen spoorweg gemaakt, aansluitende aan dien eener bizondere maatschappijen door die maatschappij geëxploiteerd wordendein het oostelijk deel dier provinc.ie legt de Staat weder eenen spoorweg aandoch verbindt die lijnen niet met elkander, niettegenstaande tussehen de twee deelen dier provincie vele handels- en andere betrekkin gen bestaanalle marktplaatsen in die provincie door een spoorweg aan elkander zouden verbonden zijn en er eene uitstekende, betrekkelijk weinig kostbare gelegenheid bestaat om de twee plaatsen, welke als hel middelpunt 'van die twee deelen kunnen worden beschouwdmet elkander te vereeni gen verder buiten rekening gelaten de voo'rdeelenwelke die lijn nog zou kunnen aanbieden, uit andere oogpunten beschouwd zou dan het oordeel niet moeten zijnwaarlijk die Nederlanders zijn brave, goede menschen, maar blijven tochNederlanders (misschien zou een vreemdeling gesebreven hebben Chinezen van Europa). Ik hoop voor de eer vau mijn vaderland, voor de welvaart van Noord-Holland, voor den bloei van handel en nijverheid 'in de arrondissementen Hoorn en Alkmaar, dat een dergelijk oordeel niet behoeft te worden uitgesproken en dat Regee ring en Volksvertegenwoordiging zullen samenwerken om die zoo zeer in het algemeen belang strekkende spoorwegverbin ding tot stand te brengen. Het is algemeen bekenddat de wenschelijkheid dier ver binding èn bij Regeering èn bij Volksvertegenwoordiging herhaaldelijk uiteengezet is in adressen van ofliciëele besturen en in verschillende brochures en dat nog onlangs een 300tal personen zich tot. den Minister van Binnenlandsche Zaken met hetzelfde doel hebben gewend. 0:n het hooge belang der zaak en om het welslagen dier verbinding zooveel mogelijk te bevorderen acht ik bet echter wenschelijknu de verkiezingen afgeloopen zijn, dat verder niet stil worde gezetenmaar dat allen die van dat gevoelen zijn zich wenden tot Z. M. den Koning met het eerbiedig verzoek, dat bet Z. M. moge behagen aan H.Ü.Zs. Regeering opte- dragenin een event ueel intedienen wetsontwerp tot aanleg van Spoorwegen optenemen eene lijn in het oostelijk deel der provincie Noord-Holland met. aansluiting aan den staats spoorweg te Alkmaar, waardoor dat oostelijk deel van Noord- Holland ook in, verbinding komt met het voor uitvoer van producten zoo gunstig gelegen Nieuwediep, van welk adres dan te zijner tijd afschriften kunnen worden gezonden aan de Volksvertegenwoordiging. Zal een dergeljjk adres echter krachtig effect sorterendan moet ieder, die deze spoorweg verbinding tot stand wil zien komen in een algemeen belang, daartoe medewerken en door zijne onderteekening blijk ge ven van zijne belangstelling. Ik roep daarom ieder, die dit gevoelen deelt, op, mij, onder opgave van zijne woonplaats en zijn beroep, vóór 4 Julij 1875, betzij per brief of briefkaart, hetzij mondeling, te doen blijken van zijne adbaesie, opdat het adres zoo spoe-- dig mogelijk kan worden verzonden. Dat velen, gedachtig aan het Eendracht maakt machtaan die oproeping gehoor mogen gevenis de wensch, waarmede de ondergeteekende, Mijnheer de Redacteur, eindigt, onder dankzegging voor de hem zoo welwillend afgestane ruimte. Alkmaar, 25 Juni 1875. NUHOUT VAN DER VEEN. Behalve de in ons vorig nummer gemelde personen, is ook als opzichter bij den waterstaat in N. Indie aangewezen de heer J. L. v. Soest. De collecte voor het fonds tot aanmoediging en on dersteuning der gewapende dienst heeft, in deze gemeente opgebracht 182,30. - Dezer dagen is hier ter stede opgericht eene r. catho lieke kiezersvereeniging. Woensdag werd op het Doelenveld het jaarlijksche kinderfeest gegeven der afdeeling van het Ned. Schoolver bond dat meer en meer liet, burgerrecht verkrijgt en aller gunstigst op kep getrouw schoolbezoek werkt. Tegenwoor dig waren zijdie minder dan 4 schooltijden verzuimd had den, en wel ten getale van 592, tegen 420 ten vorigenjare, lerwijl prijzen werden uitgereikt aan hen, die gedurende één jaar niet één schooltijd afwezig waren gebleven, ten getale van 309 (164 der armen-, 95 der tussehen-, 30 der burger en 20 der meisjesschool), tegen 184 in 1874. Kinderspelen om prijzenuitreiking van koek en limonade, en vuurwerk maakten voorts de bestanddeelen van het feest uit, dat door het stedelijk muziekcorps opgeluisterd en door heerlijk weder begunstigd werd. De directiën der bijzondere scholen hadden voor de uitnoodiging tot, deelneming barer scholieren bedankt. Tot, lid der Maatschappij van Nederlandsche Letter kunde te Leiden is benoemd de heer C. W. Bruinvis. Met belangstelling wijzen wij het kunstminnend pu bliek op annonce en programma van het vocaal en orgel concert te geven door mejGips en den heer Hol. Beider namen zijn ook hier gunstig bekend en maken aanbeveling overbodig. H. M. de Koningin heeft wederom de jaarlijksche gift van 100, aan het bestuur der Moederlijke Sociëteit alhier doen toekomen. Den 2.> is aan de ntrecktsche hoogeschool, op stellingen, bevorderd tot doctor in de rechten de beer H. Kuneman, van Alkmaar, o.i. ambtenaar met verlof. Door het stedelijk muziekcorps zullen op Zondag 27 Juni, des avonds te 7 uren, in den Stadskout, de jiavolgende stukken worden uitgevoerd 1. Der Harmonie-Mnrsch van Muller. 2. Concert-Ouver ture van3. Grande Polca de Concert, „Pauline" van Christophe. 4. Grande Fantnisié „!e Dragons de Villars" van MaiUart. 5. Pas redouble „Notre Dame de Walcourt" van <j. d. Bogaerde. 6. Styrians Mélodies van Kiihner. 7. Schot- lisch Banco van Baudoncle. 8. Grande Eantaisie „l'Etoile du Nord" van Meijerbeer. Door den heer E. Fester is een fraai gebeeldhouwde steen aan het stedelijk muzeüm vereerddie in het voorma lige vaarwater naar Iieyloo opgedolven en misschien van het oude kasteel ter Coulster afkomstig is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 2