I' 1ÜT HOL BH!-k OOR TO 15ST EL L Grofsmederij, Ijzergieterij, Goederenvervoer. Album portretten een Smidsknecht Geiikte IJzeren en Koperen Gewichten, j balansen en.bascules, Alkmaar-Facket. Uit de hand te koop of te huur: ~TE KOOP, voor f 2000,- •ggg Te koop ofte huur gevraagd Gevonden te Koedijk TE HUURKanaalkade Uit de hand te koop: Voorloopig Bericht. fatsoenlijke Dienstbode eene Keuken meid 2 a 3 bekwame Timmerlieden. Brood bakkersknecht. Brandwaarborg-Genootschap Hollandsclie IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Do Commissionairs in Effecten DE LANGE en DE MOK.UZ LANDBOU W-WEBKTUiGEN Kennisgeving. Vocaal en Orgel-Concert, Wed. A. PRINS ZOON, op No. 4231 /'5000, Onbevooroordeelde aanbeveling voor Borst- en Teringlijders. een Broodbakkersknecht TE KOOP: USeii Niliidskiiecht vlugge Jongen VERLOREN !F' NVVVÏ* 1. Een welbetimmerd, best burger Woonhuis, aan den Koningsweg; 2. Een Roepel, Keuken, Loots enz., in den Bergerhout 3. Een 1$ oiling en beste Aloestuin, gele gen vooraan in de Korenlaan. l)e kooper kan 2/3 van de koopsom als le hy potheek op het door hem te koopen perceel ver krijgen. Te bevragen bij den eigenaar Jb. TEE LING, aan den Koningsweg. een Bluis en 3 bunders Bouwland, in den Anna-Paulowna-polder, sectie K, No. 1238. Toebehoorende aan den Heer K. DE HAAN, in de Beemster, enbij franco brieven of in per soon, te bevragen bij den Notaris LAU, in de Rijp. een Bovenhuis met vrijen opgang geplafon neerde voor- en achterkamer, alcoof, gang, kenken, dienstbodenkamertjes en zolder, regen- en welwater, van vele gemakken en stookplaatsen voorzienda delijk of tegen Augustus te aanvaarden. Adres lett. H. bij de Uitgevers dezer Courant. eene geheel nieuwe Locomobile, van 8 Pdkr met vertikale ketel en horizontale cylinder, volgens de nieuwste constructies vervaardigd en zeer soliede bewerkt. De machine is voorzien van voorwarmer en voedingpomp. De voornaamste afmetingen zijn middellijn cylinder 0.225, slaglengte 0.51. Reflectanten gelieven zich te adresseeren aan de Uitgevers dezer Courant, onder No. 10. Nieuwe Bloempotten en Bloemenhangers. Tuinklapstoelen en Tafels. Keurige sorteering van verlakte goederen. Vogelkooien. Bloementafels. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. laPi een IA inkclhuis of Huismet Rak huis annex, liefst aan eene gracht. Brie ven franco, letter X, bij de Uitgevers dezer Courant. Nieuwe Bloemvazen en Middenstukken. GoudvischkonimeniBIoemenstandaards Sigarenslellen en Tabakstellen. Rookstellen en Pijpentafels. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. en ceil «9 4»Cl ge» kunnen ten spoedigste geplaatst worden bij J. D. J. HU1JER, Mr. Smid, aan den Achterweg te Alkmaar. »e ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk bij zijne stad- en landgenooten aan tot het taxee- ren van roerende goederen. AlkmaarLaat, No. 573. A. J. ELTE bij wien tevens beste gebruikte Kinderwa gens en S&ookfornuizen TE KOOP zijn. Verbeterde fabrikatie uitmuntende door soliditeit, geheele reukeloosheid en billijke prijzen, met 1, 2, 3 of 4 pitten. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. Bij R. A. RUUSER, Koek- en Banket bakker te Alkmaar, kan terstond een geplaatst worden. jliïejuffrouw CLAUSING, op het Heiligeland, Hl vraagt met 1 Augustus eer.e knappe Bicnsihodedie goed met de wasch kan een koperen huw van een Coilen's Pa tent-as, terug te halen bij D. STAM, kastelein te Koedijk. Fabriek van Stoom- en andere werk tuigen le Nieuwediep. ALLE MOGELIJKE GIETWERKEN, zoowel van Dzer,Koper als Metaal, worden binnen den kortst inogelijken tijd afgeleverd. Door middel van den stoomhamer kunnen de zwaarst gesmede stukken voor Molens, Sluizen enz. binnen weinige dagen tegen de billijkste prijzen gemaakt worden. CH. BOSCH REITZ. eene nette Ouderwoning met Tuin voor een klein gezin. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. een zevenjarig zwart bles Slerrie- paard, uitstekend mak en vlug bij den weg, ook des verkiezende met nieuwe tilbury en luig. Te bevragen bij den eigenaar Ms. JONGES. W. VERHEUL, koopman in aardappelen, in 't groot en klein, te Alkmaar, op het Venisse, No. 152, liggende in het Verdronkenoord verwacht tegen 1 Juli eene lading beste Aardappelen, tegen 90 cents per mud. Bestellingen worden franco ingewacht onder bovenstaand adres. Mevrouw VAN EOREEST, op Nijenburgverlangt tegen Aug. a.s. eene Keukenmeid of eene AloodhiHip, liefst van de Prot. Godsd. en van goede getuige nissen voorzien. Er wordt met Augustas eene verlangd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Tegen 1 Aug. gevraagd, Prot. Godsd., Langestraat A, 84. 04. kniLLLK, te Schoorl vraagt zoo spoedig mogelijk Er wordt gevraagd, om dadelijk in dienst te treden een Rrooilbakkcrsknechtbij C. ZOMER, te Schoorl. Brieven franco. NEDERLANDSCH gevestigd te Amsterdam, opgericht in den jare 1821. De Directeur van bovengemeld Genootschap heeft de eer te berichten, dat, ten gevolge van bet vertrek en eervol ontslag van den Agent voor Alkmaar en Ómstreken, den Heer A. J. M. KEYSPER, in diens plaats is aangesteld de Heer B. VISSEB, te Alkmaar, aan de Hoogstraat, bij wien nadere in lichtingen te bekomen zijn. Dit Genootschap verzekert onroerende en roerende goederen in ouderlingen waarborg en tegen vaste premie. AmsterdamDe Directeur voornoemd, Juni 1875. H. van den BROEK. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van den 10 Juni 1875, is Mejuffrouw JOSINA DE GRAAF, weduwe van den Heer JAN Simonszoon DAALDER, landbouwster, wo nende op Texel, gewtcid onder onrateele. Voor extract, J. C. VONK, Procureur. Die iets te vorderen hebben van den boedel van Mej. A. VAN DUIN wed. laatst van P POVER, eerder van P. OOTJERS, te Noordscharwoude over leden, of in 't bezit zijn vau borgstellingen te haren lastegelieven het op te geven aan den Notaris PH. HULST, te Zuidscharwoude vóór of op den 15 Juli 1875. Het Bestuur der Algemeene Bewaarschool, alhier, brengt ter kennis van de leden der Vereenigingdat de Algemeene Vergadering, waarin RE KENING en VERANTWOORDING over 1874/75 gedaan en het VERSLAG zal worden uitgebracht, zal gehouden worden op Woensdag, 30 Juni, des avonds te 7 j uren op de bovenzaal van het lokaal Frascati, in 't Fnidsenvan den Heer W. VAN TELLINGEN. Namens het bestuur, J. VAN DER KAAY, Secretaris. Op den lsten Juli e.k. treedt in werking het Iste Vervolg op de voorwaarden en tarief voor het vervoer vdn IJL- en VBACHTGOEDEREN in loeaalverkeer der Maatschappijbevattende wijzigingen in de classificatie en vrachtberekening voor sommige goederen. Exemplaren zijn, tegen betaling van 5 cents, verkrijgbaar aan alle stations en bestelkantoren der Maatschappij. Amsterdam18 Juni 1875. De Administrateur. te Alkmaar, bevelen zich aan tot het koopen en verknopen van Rinnen en Rulten- iundiehe Effeetenhet plaatsen en afschrijven van kapitalen in het (Groot boek der Nationale Schuld en verdere werk zaamheden tot den handel in gelds waardig papier betrekkelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspondenten en Agenten van de Rrandwaarhorg-itlaat- SChappil gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. in ruime keuze voorhanden ter Stoomsmederij van W. WISSEKERKE, te Anna Paulowna, Agent van nieuwe Kil'by's, verbeterde SaillU- elson s, Rueky's, Wood's en Kornhy's Alaaimachincs. Ilooischuddcrs, ilooiharken, Rou ten lEooiharken en wat verder tot den land bouw behoort. IBorsebluaebines, van 1, 2 of 3 paar denkracht volgens eigen fabrikaat. Reparatie van alle mogelijke machineriën. die in 't Atelier van J. CHR1SPIJ1V Langestraat, No. 98, vervaardigd zijn, voldoen aan de kunst en zijn zeer duurzaam. 3 stuks 1,85, tt stuks f 'I.OO, 18 stuks 3,50. een bloedkoralen Armbandje met gouden kapittelstok je. De eerlijke vin der zal met f 1 beloond worden. Zich te vervoegen ter boekhandel der Erven G. VEEL alhier. Men BEDRIEGT Het PUBLIEK door hen een aard preparaat voor echt te verkoopen, hetwelk men met. den naam van iQuina. Earoclic bestempelt. Om dit bedrog |te vermijden eische men de hiernevenstaande iliandteekening Laruche op den blaaawen bandop de witte etihette, op de twee enveloppen en op de brochure. Men eische insgelijks het Glaacn maagje dat zich op den hals der llesch bevindt. DIRECTEUREN van het Schermear-Brand- contract voor gebouwen herinneren bij deze aan de belanghebbenden, ingevolge art. 21 van liet reglement, dat de JAARLIJKSCHE REKENING zal gedaan worden op Maandag, 5 Juli e.k., des middags te 12 uren, ten huize van M. HOS, aan de Kerkbuurt in den Schermeer. Namens Directeuren voornoemd P. VAN DER HORST, Direct. Boekh. ER WORDT GEVRAAGD bij K. ZEEGERS, mr. smid te Alkmaar. op Dinsdag, 29 Juni, des namiddags te 2 uren, in de Groote kerk alhier, te geven door Mej. Willi. (vips van Dordrecht en den Heer Richard Rol, Organist van de Domkerk te Utrecht. Koor uit Samson en Aria uit de Messias van Handel. J 1 Sonate voor Orgelvan Mendelsohn. Blaten voor natte en drooge waren Toegangkaarten zijn van af Maandag te verkrijgen tgggll VCel Verminderde prijzen te Verkrijgen DIJ KOOLTUIN. D. J. CO HEW. 288»te Staats-Loterij. Eerste klasse. Ten kantore van zijn de volgende hllOge prijzen gevallen op No. 1683 op No. 5033 f 400, 8719 4«©, n h 9715 4©0. Trekking der 8<ie klasse Maandag 5 Juli e.k. bij den Koster der Groote kerk. Heerenkaart a f 1, Dames- a 50 Cents. Den Heere GUSTAAF SCHNEIDER, koopman te Ludwigshafen (depothouder van den Drui- ven-Borsthoning van W. II. Zickenheimerte Mainz). Den voortreffelijken Briiïvcn llorst- honing heb ik reeds vele zieken aanbevolen en steeds heeft hij goeden dienst gedaan. Tegenwoordig ben ik bij een zieke, die hem zeer noodig heeft. Verzoeke om toezending van 2 flesschen tegen rembours aan het adres van mevr. dewed. Demmerle te Gölheim (Pfalz) enz. enz. Göllheim13 Mei 1874. Zuster M. ANSELMA, Franciskaner non. De door meer dan £000 erkenningen en dankbetuigingen van genezen personen van alle standen als uitstekend geroemde Druiven Rorstiioning is steeds voorhanden te Alkmaarbij W. J. Bakker, ApothAmsterdam bij H. II I loth, Apoth. (Zeedijk), M. Cléban Cie. (Heiligeweg); P. Hartmanu (Kalverstraat D 113); J. A. Holman (Utrechtsche straat Z 37); L. Verhagen (Bazar de Paris, Hoog straat K 499); Avenhorn bij J. Nieuwenhuizen; Beverwijk bij G. de Langen Broek op Lan- gedijk bij G. Wageman; Edam bij P. Pronk; Enkhuizen bij C. P. de Jong Cie; Graft bij Corn. Prins; Floogkarspel bij P. de Wit; Koog aan de Zaan bij H. ten Ilarmsen van de Beek, Apoth.; Iloorn bij C. Schuit ZoonKrommenie bij wed. K. J. van FreychelMedemblik bij K. H. Idema; Monnickendam bij T. H. Prinsen; Nieuwediep bij W. V. Bruinvis; Outlcar- T drogZaandam bij H. G. van Aken. pel bij M. Hart; Purmerend bij Apken en Zoon; de Rijp bij B. Ckton; Sclagen bij J. Groot "zoonUitgeest bij L. Breebaart; Westzaan bij P. Grootes Szoon Wormeroeer bij G. Groot, Het gebruik juist gedurende de zomermaanden heeft dikwijls eeri verrassende en ook blij vende uitwerking. WORDT GEVRAAGD of een Speeding eenigszins met het vak bekend. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. mr4l öCViil °l 'RA en vele mondgebreken ge- JJaJUA nezen door Odoniine, per fl. 0,60deze is toereikend om 80 lijders te helpen. Goed gekurkt kan het jaren goed blijven. Depothouder J. BRONGERS Gzn. DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's morg. Si u.; 8 u.; 's nam. 8 u. 3© m. Van AMSTERDAM 's morg li u. 3© in's nam. 4 u. en u. en vervolgens elke» üfioildag. Van ALKMAAR 's morgens 3 uren; 's av. uren. AMSTERDAM 1 11 Information bij N. J. STAM, aan den Voormeer. Snelpersdruk van Her»'. Coster en Zoon. 1 Jnn L nnlna fl wnrttn 1' ovlr I A U f jll

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 4