No. - 28. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 11 JULI. #fficicel 05cbccïtc S32ilcfccltjf«0cïic fócricïttcn. Diiitscliland. Belgie. Fraiiki-yk. («rout Krittanje en Ierland. Turkfje. BSuslaud. ALK ARS E C 0 II A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,8&, franco per post f O,HO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSÏEit ZOON. r i,r\' De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. os O OS -3 O to CO M HERIJK VAN MATEN, GEWIGTEN EN WEEGWERKTUIGEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der belanghebbenden 1°. dat de gemeenten AlkmaarAkerslootBergen, Tieerhugo- vaardHeiloo Koedijk Limmen OterleekOudorp St. Pancras en Schoort voor den herijk der maten, gewig- ten en weegwerktuigen zijn zamengevoegd 2". dat die herijk, welke kosteloos geschiedt zal plaats hebben IN EEN LOCAAL DER BURGERAVONDSCHOOL, hoek Doelenstraat en gedempte Nieuwesloot te ALK MAAR, van 6 Julij tot en met 31 J ulij a.s., op alle werk dagen, behalve Maandag en wel op Dingsdag, Woensdag en Donderdag van iedere week voor de ingezetenen van Alk maar. van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 ure; op Prijdag en Zaturdag voor de ingezetenen der overige gemeenten van des voormiddags 9 tot des namiddags 1 ure, en voor de gewigten bestemd voor fijnere wegin gen op Vrijdag des namiddags van 2 tot 4 uur; 3". dat ALLE weegwerktuigen (balansen bascules, unsters, briefwegers enz.) die nog niet zijn gestempeld met het bijzonder merk (de esculaaps-st.af) tot vrijstelling van den ijk tot l Januarij 1880, alsnog ter stempeling kunnen worden aangeboden tot 1 October 1875 ingevolge Kon. besluit van 17 December 1874 (Staatsblad No. 211). Belanghebbenden worden dringend verzocht niet tot de laatste voor den herijk bepaalde dagen te wachten met de aanbieding hunner matengewigten enz., ten einde den geregelden loop van den herijk te bevorderen. Burgemeester en IVethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 29 Junij 1875. De Secretaris, NUHOUT van dek, VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat het suppletoir kohier vah de belasting op de honden, over de dienst van het loopende jaar, door hen op heden voorloopig vastgesteld, in voldoening aan art. 264 der ge meentewet, gedurende veertien dagen ter inzage van de be langhebbenden op de gemeente-secretarie is nedergelegd. Burgemeester en W ethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 5 Juli 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. De volgende personen worden verzocht zich aantemelden ter gemeentesecretarie: WILLEM ANTONIE KRÖLLER HENDRIK JAG'i', JAN DERK EELINGS. Pruisen. De naar Oostenrijk geweken prins-bisschop van Breslau heeft den opperpresident van Silezie den kanunnik Gleich voorgesteld als candidaat voor de vacante betrekking van wijbisschop. De Retells- und Stuatsanzeiger behelst eene bekendmaking waarbij al het, pruisische papieren geld ter inwisseling wordt opgevraagd. Deze zal voor alle soorten met uitzondering der kasaan wij zingen van 2 Nov. 1851, 15 Dec. 1856 en 13 l'ebr. 1871 tot 3 Deo. a.s. kunnen geschieden, na welken daiuin bedoelde papieren hunne waarde verliezen. Het tijdstip waarop dit met de genoemde kasaanwijzingen het geval zal wezen, zal nader worden vastgesteld. De minister Balk is den 30 ook aan de station te Aken door eene onafzienbare menigte ontvangen welke zulk een aanhoudend en luid gejuich aanhiefdat het den aldaar aan wezigen overheidspersonen nauwelijks mogelijk was hem naar behooren welkom te keeten. Aan den op 2 Juli te Dusseldorp ter zijner eere gehouden optocht met fakkellicht is door 6000 menscken deelgenomen. De minister is den 3 naar Essen gereden en heeft deputation ontvangen uit Bielefeld, Bochum, KettwiehMunster en andere plaatsen, welke hare goedkeu ring kwamen hechten aan de kerkelijke politiek der regeering. Den 6 is hij te Berlijn teruggekeerd. De Keizer heeft zich den 4 van Ems begeven naar Co- b.enzwe.ke stad hij den 6 verlaten heeft om over Karls ruhe, Munchen en Salzburg naar Gastein te reizen. Beieren. De aartsbisschop van München heeft den 1 Juli een herderlijken brief over de aanstaande verkiezingen uitgevaardigd, waarin hij den kiezers op het hart drukt, slechts op de zoodanigen te stemmendie door woord en daad hun geloof aan den dag leggen, kloeken moed en onwrikbare trouw bezitten om onder alle wisselingen voor den troon, het vaderland, de godsdienst; de Kerk, de wet en de openbare orde in de bres te springen. De brief ein digt met de verordening, dat hij bij de openbare dienst in al de kerken van het aartsbisdom moet worden aftrelezen zon der toevoegsels, noch toelichting. Volgens de 'Süddeutsche Fresse hebben verscheidene geestelijken vddr de uitvaardiging van het stuk tot den aartsbisschop een even eerbiedig als dringend vertoog tegen die uitvaardiging gericht. De pastoor Friedrich Schreiberdaartoe door de regeering voorgedragen, is in het den 5 te Rome gehouden consistorie tot aartsbisschop van Bamberg benoemd. Baden. De Koning en de Koningin van Saksen zijn den 27, op hunne reis naar Baden-Baden, Wurtemberg en Zwitserland uit Darmstadt te Karlsruhe aangekomen en aan de station door den Groothertog en de Groothertogin ontvangen. Saksen. De hofkapellaan Bernert is tot apostolisch vicaris in dit Koningrijk benoemd. Hij moet, even als zijn voor ganger, de overleden aartsbisschop Forwerk, een gematigd man zijn. Saksen-Gotha. De regeering heeft vergunning verleend tot het verbranden van lyken. Uit de rechterlijke instructie over de ongeregeldheden onlangs te Saint,-Nicolas voorgevallen, is gebleken, dat de daarbij mishandelde brusselsche touristen 'hiertoe geenerlei aanleiding hadden gegeven door eene beleedigende houding tegenover de godsdienstplechtighedenwelke er gevierd werden. De Senaat heeft den 30 Juni, zonder beraadslaging, aan genomen liet, wetsontwerp, bevattende strafbepalingen tegen elk, die aanbiedt of voorstelt, sommige misdaden te bedrij ven waarop doodstraf of dwangarbeid staat. Den 1 Juli zijn weder verscheidene wetsvoordrachten zon der discussie aangenomen waaronder die ter bescherming van landverhuizers en tot het ontheffen der coöperatieve vereenigingen van verschillende belastingen. Den 3 is het crediet van ongeveer 29 miljoen aan den minister van o. werken toegestaan en zijn aangenomen de ontwerpen op de paardenspoorwegen en betreffende den spoorweg van Ostende naar Blankenberghewaarna de Se naat is gescheiden. Den 2 heeft de Kamer van Vertegenwoordigers, na eene discussie van verscheidene dagenmet 79 st. bij 4 of 5 blanco-biljetten, het eerste gedeelte goedgekeurd van bet, wetsontwerp op de paarden-spoorwegenstrekkende om de concessie daarvanbehalve aan den Staatook aan provin ciën en gemeenten toe te kennen, doch onder voorbehoud van bekrachtiging door den Staat. Een additioneel artikel, door den heer Anspach voorgesteldstrekkende om alle te rugwerkende kracht van de wet te beletten en te bepalen dat tot dusver verleende coneessiën op gelijken voet van kracht blijven is voor het tweede gedeelte- van het ontwerp tot; de volgende zitting aangehouden [Op 29 Juni was een voorstel van genoemden heer, om het ontwerp tot het vol gende zittingjaar te verdagen, met, 58 tegen 16 st. verwor pen]. Vervolgens werd een ontwerp goedgekeurd, waarbij de regeering gemachtigd werd om concessie te verleenen voor een spoorweg van Ostende naar Blankenberghe, waarna de Kamer voor onbepaalde» tijd is uiteengegaan. Het den 24 ter nagedachtenis van den generaal Hoche gehouden banket is kalm afgeloopen. De heer Feray heeft in eene redevoering gewezen op den voortgang der repu- blikeinsehe denkbeelden. De heer Gambetta heeft insgelijks ten gunste der republiek het woord gevoerd, die zou blijven bestaan omdat zij geboren was na den vijand overwonnen te hebben. De aanstaande verkiezingen zouden eene pro gressieve republiek doen ontstaan, die met wijsheid en gema tigdheid de beginselen van 89 zou toepassen en de vruchten daarvan zou doen plukken. De aartshertog Albrecht van Oostenrijk is onder het strikste incognito te Trouville aangekomen, waar hijop raad zijner geneesheeren, eenigen tijd de baden denkt te gebruiken. Den 30 hebben de besturen van de 3 groepen der linker zijde eene bijeenkomst gehoudenom te beraadslagen over de middelen tot, het verhaasten der Kamerontbinding. Met het oog op de langgerekte discussiën der Nat. Vergadering en de talrijke aan de orde gestelde onderwerpen kwam men daarbij tot de overtuiging dat die ontbinding onmogelijk vóór 10 Augustus zou kunnen geschieden. Derhalve ismen overeengekomeneen voorstel intedienenten einde bij de wet de vergaderingen der Algemeene Raden tot September te verdagen en de zitting der Kamer tot het einde van Au gustus te doen duren, om aldus de hangende zaken te kunnen afdoen. Vervolgens zou de Kamer weder tot eene-14daagsehe zitting bijeenkomen, om de 75 Senaatsleden te benoemen, en daarop voor goed uiteengaan. In de algemeene verga dering van de Afgevaardigden der linkerzijde, den 2 gehouden, is met alg. st. eene motie aangenomen waarbij ten einde aan het verlangen van het land naar de tenuitvoerlegging der constitutie te gemoet te komen en om de in de Nat. Vergadering aan de orde zijnde wetten tegen het midden van Aug. afgehandeld te krijgen, aan de leden der 3 groepen de grootste terughouding in het doen van redevoeringen en het voorstellen van amendementen aanbevolen en aan de be sturen opgedragen wordt, met de regeering, den voorzitter der Nat. Vergadering en de andere parlementaire vereenigin gen in overleg te tredenten einde het tijdstip der verkie zingen voor den Senaat en dat der ontbinding vastte stellen. Den 3 en 5 zijn de voorzitters der parlementaire groepen vergaderd geweest; alleen de heer de Rochettede voorzit ter der uiterste rechterzijdeontbrak. In de eerste bijeen komst, hebben de heeren Labouloye en Ferry kennis gegeven van het door de 3 groepen der linkerzijde genomen besluit. In de tweede stelde de heer Ferry voor, de ontbinding der Nat. Vergadering in dit jaar te stellen en om, ten einde de urgente wetsontwerpen in t.ijds af te handelende zittin gen langer te laten duren. De gematigde rechterzijde eü de groep-de Clercq meenden datwilde men zonder verkorting der discussiën de noodige wetten vaststellende ontbinding niet vdör April 1876 kon plaats hebben. Het rechtercen- trurn hoezeer niet tegen het beginsel eener spoedige ont binding wilde het parlementaire reces den 10 Aug. doen beginnen wegens de bijeenroeping der Algemeene Raden waarvan eene verdaging op administratieve bezwaren zou stuitenover het tijdstip der ontbinding viel eerst te be slissen na het besluit der Vergadering over de kwestie van scrutm de hste of scrtiltn d'arrondissementdaar de aanneming der eerste gevolgen zou kunnen hebben, welke het der be houdende partij tot eenen plicht zouden maken om de ont binding te verdagen. De groep-Lavergne beeft ziek niet uitgelaten maar den volgenden dag verklaard, geene partij te kunnen kiezen voor eenig tijdstip der ontbinding voordat de constitutioneele wetten en de kieswet aangenomen zullen zijn. Den 4, den verjaardag van Garibaldi, hebben 400 repu blikeinen te Parijs een banket gegeven, waaraan verscheidene Afgevaardigden der uiterste linkerzijde hebben deelgenomen. De heer Louis Blanc heeft eene rede gehouden, waarin hij in den lof van Garibaldi heeft uitgeweid en de tegen hem ingebrachte beschuldiging van gebrek aan gematigdheid heeft wederlegd. Hij wees, met het oog op de op 24 Juni dooi den heer Gambetta gevoerde gematigde taalop het gevaar van het woord „republiek" voor de zaak zelve aan te nemen. De Pays van den 5 behelsde een brief van Frangois de Cassagnac den vader, waarbij deze den heer Gambetta vol doening door de wapenen vroeg, hem verantwoordelijk stel lende voor de taaldoor zijn blad {la République Frangaisé) gevoerd. In antwoord daarop heeft dit blad te kennen ge gevendat de heer Gambetta niet maar ter beschikking staat van den eersten den besten zijner staatkundige tegenstan ders dat hij eene andere taak en andere plichten heeft te genover zjjne partij en de fransche republiek. De minister van onderwijs heeft de bisschoppen en de voorzitters der protestantsche en israëlietische consistoriën uitgenoodigdhunne ondergeschikten en gemeenteleden tot leniging der ramp in liet zuiden aan te sporen. De Paus heelt mevr. Mac Jïahon 20000 fr. doen toekomen ten behoeve der noodlijdenden. Den 5 was ten hare huize ïeeds 1.075.381.80 fr. ontvangen. De gemeenteraad van Lyon heeft den 2 50000 fr. toegestaan. Eene voorstelling, den'3 in de groote opera te Parijs gegeven, bracht 35477 fr. op. Den 3 had de lord- mayor van Londen reeds 1665 ontvangen, het fransche consulaat aldaar 1054. In Schotland, Zwitserland, Italië, Belgie, overal vormen zich comité's en stroomen de bijdragen toe. Te Toulouse is de bezetting 8 dagen lang, 1100 man daags, ijverig bezig geweest aan het oprui men der puinhoopen. Men vreest zeer, voor besmettelijke ziektenwegens den stank der nog niet opgespoorde lijken van menschen en dierenwaaronder honderden paarden. In het militaire hospitaalwerwaarts men de geredden uit de gasthuizen heeft overgebracht, is reeds typhus uitgebroken. De uitdeelingen van brood en levensmiddelenwelke met milde hand geschieden, zijn nauwelijks toereikende om in de behoeften te voorzien der noodlijdenden wier aantal door het naar de stad gevluchte landvolk op onrustbarende wijze vermeerderd is. Een aantal tot de rechterzijde behoorende Afgevaardigden der door overstrooming geteisterde departementen heefteden 5 den maarschalk-President wezen bedanken voor zyne po- gingen om den nood der bevolking zoo spoedig mogelijk te lenigen. De republikeinscke Afgevaardigden van genoemde departementen hebben, den 6 desgelijks gedaan en tevens hun leedwezen betuigddat hunne monarchaal gezinde ambtge- nooten hen onkundig gelaten hadden van hun plan tot deze manitestatie. De infant van don Juanvader van don Carlos, is den 6 aan^ de spoorwegstation van Hendayeten gevolge van een misverstand, in hechtenis genomen en den 7 naar Bayo'nne overgebrachtvanwaar hij denzelfden dag zijne reis naar Engeland heeft voortgezet. Nationale Vergadering. De commissie, met het onder zoek der rekening over 1869 belast, heeft den minister Decazes gehoord over zekere onregelmatigheden betreffende het leger. Van de 425.000 man, bij de kaders ingeschreven, waarvoor posten op de begrooting waren uitgetrokkenzijn namelijk, gelijk door de volksstemming in 1870 is aan het licht, gebracht, niet meer dan 337.000 werkelijk in dienst geweest. De minister Decazes, met nasporingen omtrent deze zaak belast, zeide kennis gekregen te hebben van twee be sluitenin 1862 en 1868 uitgevaardigd, en bepalende, dat de soldij der met verlof naar buis gezonden manschappen zou gebruikt worden ten behoeve der werkelijk dienstdoende troepen. De commissie, deze rechtvaardiging voor het achter houden der bedoelde sommen ongenoegzaam achtende, heeft besloten nadere ophelderingen te verzoeken aan den heer Guillot, directeur der comptabiliteit, bij het ministerie van oorlog. Den 29 en 30 zijn de eindeloozevolgens de liberale bladen opzettelijk gerekte beraadslagingen voortgezet over het wetsontwerp betreffende de lijnenwaarvan concessie wordt voorgesteld aan de spoorweg-maatschappij van Parijs, Lyon en de Middellandsche-zee. Daarbij werd o.a. een amendement van den beer Pascal-Dupratin liet belang der kleinere maatschappijen voorgesteld met 488 tegen 118 stem men verworpen. Op voorstel van den verslaggever der con stitutioneele commissie, den heer Christophle, is voorts besloten om de organieke wet op de verkiezingen voor den Senaat cmmiddelijk na de derde lezing van het ontwerp op de vrijheid van het hooger onderwijs aan de orde te stellen. Den 2 heeft de heer de Bourgotng weder aangedrongen op eene beslissing omtrent zijne verkiezingzich vooral bekla gende over de langzaamheid waarmede het verslag van den heer Savary gedrukt werd. De heer Albert Grévy verzekerde, dat het nergens aan ijver ontbrak en dat de vertraging alleen aan den omvang van den arbeid te wijten was. Op voorstel van den heer Bottieau werd met alg. st, besloten, het verslae tegen den 12 aan de orde te stellen. Den 3 is de wet betreffende de concessie van zekere lijnen Tu b.P°orwegnlaa1 schappij van Parijs, Lyon en de Mid- dellandsche-zee eindelijk afcehandelden een aanvang ge maakt met de tweede beraadslaging over een ander spoor- wegonlwerpstrekkende om zt kere coneessiën te verleenen aan de Maatschappij van Picardie en Vlaanderenhetwelk spocdvereischend werd verklaard op aandrang van den heer LLrantzdie uit naam der commissie in het breede verslag uitbracht. De heer Ordinaire diende een wetsontwerp in tot het aangaan eener leening van 200 miljoen ten behoeve der noodlijdenden in het, zuidenen verzochtdat dit spoed- vereischend mocht worden verklaard. De Kamer wees dit verzoek af, nadat de minister van financiën zich tegen de inwilliging verklaard had meenende, dat van het parlemen taire initiatief in zaken als deze niet dan ter verderve der landsgeldmiddelen kon worden gebruik gemaakt. Den 5 is de discussie over de spoorwegontwerpen van Kamerijk naar Douaivan d Aubigny naar Somaiii en van Somam en van Douai naar Orchies'voortgezet, maar niet ten einde gebracht. Een aantal leden verlangde sluiting- van het debatmaar de minister van o. w. verzette zich daartegen, en de Vergadering, met dit gevoelen instemmende, verdaagde de discussie. Den 6 is de beraadslaging over genoemd ontwerp voort gezet en afgeloopen, en het ten laatsten overanderd aangeno men. Een tegenvoorstel van den heer Paris e. a. werd nadat het eerste artikel verworpen wasingetrokken. De hertog en de hertogin v. Edinburgh zijn den 30 met hunnen jeugdigen zoon op reis gegaan naar Rusland. Zij werden door de grootvorsten Alexis en Constantijn tot Wool wich vergezeld. Het londensche gild der kruidenierseen der oudste gil den van Londendat niet minder dan 530 jaren bestaat heeft het eere-lidmaatschap aangeboden aan den heer Disraëli, den graaf v. Derbyden graaf v. Stanhope, den opperrechter vaii Engeland en sir James Paget, en heeft te dier zake den 30 in zijne gildezaal een luisterrijk feestmaal aangericht hetwelk de heer Disraëli wegens ongesteldheid niet kon bijwonenmaar waaraan de andere genoemde heeren hebben aangezeten en lord Derby den ter eere der ministers uitge- braehten feestdronk beeft beantwoord. Tot luitenant-gouverneur van de kolonie Natal is benoemd sir Henry Ernest Bulwer; de tegenwoordige tijdelijke luite nant-gouverneursir Garnett IV olseleyzal, naar een zeer waarschijnlijk gerucht wiltot gouverneur der Kaap-kolonie worden benoemd. Den 29 beeft de nederlandsche Koningin een bezoek ge bracht aan bet indisck muzeüm te South-Kensingtonaan den grootvorst Alexis op Clarence-Houseaan den speaker van liet Lagerhuis en de verschillende zalen der 2 Parlements- huizen. In den avond bezocht zij met den nederlandschen gezant en haar gevolg de italiaansehe opera. Den 30 ontving H. M. een bezoek van den grootvorst Constantijn en 's namiddags van Keizerin Eugenie. Onder de bezoekersdie zich dien dag aan Claridge-hötel hebben aangemeld om hunne opwachting bij H. M.' te maken be hoorde ook prins Lucien Bonaparte. Den 1 Juli heeft de Koningin de Nationale Portretgalerij in South-Kensington, den 3 de tentoonstelling van schilde rijen der Koninglijke Kunst-Academie, in Burlington-House, en daarna de bekende Albert-Hall bezocht, vervolgens be zoeken afgelegd bij de hertogin van Teek en den prins en de prinses Eduard v. Saksen- IVeimar. In haar hotel terug gekomen, heeft H. M. eenige bezoeken ontvangeno.a. van den nederlandschen consul-generaalden heer May, en diens echtgenoote. H. M. heeft gedineerd bij den graaf en de gravin van Cowley, alwaar o. a. de hertog v. Cambridge tot de gasten behoorde. Den 4 heeft H. M. de godsdienstoefening in de kerk der ned. hervormden bijgewoondenna bezoeken te hebben gebracht aan de hertogin van Cambridge en aan lord en lady Russell, gedineerd bij lord Carlingford (vroeger de heer Chichester Fortescue) en diens echtgenootealwaar H. M. een aanzienlijk gezelschap, o.a. den" hertog en de hertogin v. Teek ontmoet heeft. Den 5 heeft H. M. langs de nieuwe Theemskade en de Horse-Guards en door het S. James-park naar het Hyde- pard gereden, alwaar zij de Vierspan-club heeft zien afrij den. Zij is naar Claridge-hotel teruggeredenalwaar prins en prinses Christiaan H. M. hebben bezocht, en zij heeft zich met deze en haar gevolg in 2 koninglijke rijtuigen be geven naar de „tuinpartij", die de prins en de prinses van IVdies op hun landgoed Chiswick-gaven. Na in haar hotel gedineerd te hebben, heeft H. M. 's avonds de italiaansehe opera bezocht. De Sultan van Zanzibar is den 2 van Londen vertrokken, ten einde achtereenvolgens Birmingham, Liverpool en Man chester te bezoeken. Te Liverpool werd hem den 6 een banket op het gemeentehuis aangeboden. De russische grootvorsten Alexis en Constantijn zijn den 5 te Gravesend scheep gegaan aan boord van het keizerlijk jacht, en daarmede den volgenden morgen naar de Middelland sche-zee vertrokken. De te Londen vertoevende americaansche burgers hebben den 5 den 99en verjaardag der onafhankelijkheidsverklaring van de Ver. Staten gevierd met een feest en een door den americaanschen gezantgenl. Schenck, gepresideerden maal tijd in bet Crystal-Palacedat voor die gelegenheid vroolijk met vlaggen getooid was. Onder de aanwezigen behoorden de heer U. S. Granteen zoon van den President der Unie. Lagerhuis. Den 1 Juli heeft de minister van onderwijs zijne begrooting blootgelegd. Zij beloopt 1.548.563, dat is 206.000 meer dan in het vorige jaar, eene vermeerde ring, die voornamelijk veroorzaakt wordt door verbooging van staats-subsidiën en van tractementen. Het aantal scho len neemt, steeds loe en met Augustus a.s. zal er ruimte genoeg voor 3.100.000 kinderen zijn. De. vermeerdering van het aanfa! leerlingen bedraagt thans 300.000 in bet jaar, en sedert 1870, toen de tegenwoordige schoolwet is tót stand gekomen, is het aantal ter school gaande kinderen gemiddeld met een half miljoen vermeerderd. Bij een keizerlijk schrijven, den 2 aan den Onderkoning van Egypte gezonden, wordt de inlijving van de havenplaats Zeylain de Golf van Aden, bij Egypte, goedgekeurd, onder verplichting om de jaarlijksche schatting met 15000 te verhoogen. De tot dus ver onder de suzereiniteit des Sultans staande Sheikh van Zeyla betaalde slechts eene schat ting van 800. De Sultan heelt de staatsbegrooting bekrachtigd tot een bedrag van 21.711.764 aan ontvangsten, 26.299.178 aan uitgaven en een tekort van 4.587.414. In de te Petersburg gehouden wordende internationale conferentie voor de telegraphie is het overseinen van be richten iD eene alleen voor den afzender en den geadres seerde verstaanbare taal ook voor het vervolg geoorloofd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1