No. 29. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. Z O N I) A G 18 JULI. #fficicel ©ebccltc. OTlckclijkacïte ficcicftfcii Uuitschland. Fraiikrijli. Groot-Itrittanfe en Ierland. L k A s c e Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O,0ófranco per post f 0,8®, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEItM'. COSTER ZOON. C 0 U 11 A N T De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat de door beu aan den Raad aangeboden gemeenterekening over 1871 met alle de daarbij behoorende bescheiden voor een ieder op de gemeente secretarie ter lezing nedergelegd en in afschrifttegen be taling der kostenalgemeen verkrijgbaar is. Burgemeester en W ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. 16 Juli 1875. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. SOLLICITANTEN naar de betrekking van NOODHULP bij de KAASDRAGERS worden opgeroepenzich ten spoedigste daartoe ter gemeente-secretarie aan te melden. P O S T E R IJ E N. De correspondentie voor Ned. Oost-Indiete verzenden per stoomschip MADURA, behoort den 23 Julia.s., uiterlijk 9 uren 's avonds, ter post bezorgd te zijn. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE, Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2'. helft der maand Juni 1875. G. BeukmanBargen; J. C. Koster, Diemen J. Heijn- raets, Heusden; J. A.. Stevens, Hilversum; A. J. Uubeek, Termunten A. Balkenier, Vierhuizen; C. N.Vlaming (niet vermeld); C. Glas, Hoogwoud. Van de hulpkantoren OudkarspelA. Liefhebber, Kolhorn. Wognum: Geertruida Stok, Wognum. Pruisen. Dr. Lasker, die tot herstel zijner gezondheid te Ereiburg, in Badenvertoeftis door de universiteit al daar honoris causa tot doctor in de wijsbegeerte benoemd. In het hein overhandigde diploma wordt hulde gebracht aan zijne wijsheid en vlekkeloozen levenswandelzijne werk zaamheid als Volksvertegenwoordiger, vooral tot vestiging van het Duitscke Rijk en tot samenstelling der wetten daar van, alsmede tot ontdekking van ongeoorloofde practijken. De posensche (nltramontaanscke) Kuryer Poznanski zegt uit de beste bronnen het bericht te kunnen bevestigendat de bisschoppen aan de leden van r. c. gemeenten vergunning verleend hebben om deel te nemen aan de verkiezing der nieuwe kerkeraden en kerkelijke besturen. De Koning heeftals opperste bisschop des landseen door de hannoversche synode vastgesteld reglement op de huwelijksinzegening in de luthersche Kerk vernietigd; even wel niet zonder te doen uitkomen dat het behoud van het kerkelijk naast het burgerlijk huwelijk Z. M. zeer ter harte gaat. Het hooggerechtshof heeft een in 2 instantiën gewezen vonnis bevestigdwaarbij, op grond der wet van 13 Mei 73 betreffende de grenzen van het recht tot het gebruik van kerkelijke straf- en tuchtmiddeleneen ouderling der doops gezinde gemeente veroordeeld was omdat hij een lid der geiheente, die zijnen dienstplicht vervuld hadgeweigerd had tot het Avondmaal toe te laten. De minister van koophandel heeft de intrekking der bank biljetten van 25 th. gelast. Beieren. Te Munchen is een voormalig bediende der Dachauer-Bank van Adele Spitzeder in hechtenisgenomen, onder verdenking van in zijne vroegere betrekking gelden ontvreemd te hebben, waarvan men meent nu nog 150000 ft. in zijn bezit gevonden te hebben. De verdachte beweert, dat zij door gelukkige speculation verdiend zijn. De Koning heeft aan de grenzen den Keizer op zijne reis naar Gastein begroet. Baden. De duitsche Keizer en de duitsche kroonprins hebben te Karlsruhein den kring der groothertogelijke familie, het feest der meerderjarigheid van den erfgroother- tog bijgewoond. De Keizer heeft dezen zijnen kleinzoon in het duitsshe leger opgenomen met den rang van 2en luitenant en tevens in de orde van den Zwarten Adelaar. De kroonprins is naar Potsdam teruggekeerd de Keizer is, zijne reis naar Gastein voortzettendemet de groothertogelijke familie naar het kasteel Mainau, bij Constanz, vertrokken, onderweg een bezoek brengende aan den Vorst v. liohenzollerh. Elzas-Lotharingen. De regeering heeft aan de Lands- commissie eene memorie over den financiëelen toestand des lands doen toekomen. Hieruit blijkt o.a., dat het Rijkstand thans bjjna 1-1 miljoen mark aan belastingen opbrengt, het geen 5 a 8 miljoen minder is dan de departementen, waaruit het Rijksland bestaatvroeger aan Frankrijk moesten op brengen. Per hoofd der bevolking komt dit neder, in ronde cijfers, op 20 mark thans tegen 30 mark onder het fransche beheer. Den 6 is in eene vergadering van de besturen der 3 groe pen van de linkerzijde de vraag behandeldof het geen pas gaf ommet het oog op het stelselmatig verzet der rechterzijde tegen de ontbinding der Nat. Vergadering, een voorstel in te dienen tot het bepalen van een tijdstip voor die ontbinding. Een groot aantal Afgevaardigden was van dit denkbeeld afkeerig, overtuigd, dat zoodanig voorstel geene meerderheid verkrijgen zou en het niet staatkundig achtendeeene nederlaag uit te lokkendaar bij het voor stel om vacantie te nemen gelegenheid zou zijn om den strijd aan te binden. De linker middenpartij heeft met alg. st. besloten te wachten totdat de organieke wetten op de con stitutie zouden afgehandeld zijn. In geval werkelijk een voorstel wordt gedaan om vacantie te nemen, zal genoemde partij een amendement indienen om dat tc verwerpen. De Keizer van Rusland heeft den maarschalk de Mac- Mahon 2 prachtige porfieren vazen ten geschenke gezonden. De indirecte belastingen hebben in de eerste 6 maanden 45 miljoen boven de raming opgebracht. De heer Guichard heeft in de commissie tot, onderzoek der rekeningen van 1869 zijn voorstel ingetrokkenwaarin hij betwisttedat in genoemd jaar zich inderdaad evenveel manschappen in werkelijke dienst bevonden als waarvoor posten op de begróoting waren uitgetrokken. De minister Buffet heeft de prefecten uitgenoodigd om te zorgen, dat in de gemeenten, waar gelden op de begrooting zijn uitgetrokken voor het aankoopeu van boekwerken, geene boeken aangeschaft worden waarvan de verspreiding verboden of omtrent welke de vergunning ter verspreiding ingetrokken is. Prins Const antifa van Rusland, adelborst op het fregat Livlandte Brest aangekomenheeft zich van daar naar Versailles begeven, ten bezoeke van den President der repu bliek bij wien hijmet de ministers Buffetde Cissey en de Montaigndc gedejeuneerd heeft. Lisieux en omstreken, in Normandie, zijn den 8 door plotselinge overstroomingen geteisterd; er zijn huizen ver nield en bruggen weggeslagen en 7 menschen verdronken. De schade wordt op 4 miljoen fr. begroot. De kardinaal-aartsbisschop van Besanpon is den 9 overleden. Nationale Vergadering. Den 7 is het wetsontwerp, regelende de verhouding der staatsmachtenvoor de tweede maal gelezen. Met 588 tegen 24 st. is verworpen een door den minister Buffet nadrukkelijk bestreden amendement van den heer Marcoustrekkende om de Kamer zoowel als den Senaat permanent te doen zijnmet eene commissiewelke, even als de President der republiekhet recht zou hebben om de beide Kamers gedurende de vacantiën samen te roe pen. De minister kwam in zijne bestrijding ook op tegen de bittere wijswaarop de heer Marcou de nieuwe constitu tie had aangevallen volgens hem gevaarlijk voor de vrijheid en een alvermogend wapen in de handen van het uitvoerend gezag. Die heer en zijne geestverwanten hadden eerder moeten spreken. „Nu is de wet tot stand gekomen," ging de minister voort. „Zij isvoor het tegenwoordige, onher roepelijk, en indien zij werkelijk een gevaar in zich bevat is dit gevaar niet te keerenis het althans voor het oogen- blik niet te keeren." Met 328 tegen 246 st. werd daaren tegen aangenomen eene door den heer de Belcastel op art. 1 voorgestelde additioneele bepaling, voorschrijvende, dat op den zondag na de bijeenkomst der Vertegenwoordiging in de roo nsche en protestantsche kerken openbare gebeden zul len worden gedaan ora Gods zegen over hare werkzaamhe den in te roepen. Het vraagstuk over het aantal ledendat vereischt zou zijn om buiten den gewonen zittingstijd eene bijeenroeping der Vertegenwoordiging te verkrijgen, welk aantal de regeering op de helft plus één, de commissie op een derde der leden gesteld wilde hebbenwerdna een vrij uitvoerig vertoog van den minister Dufaurenaar den zin der eerstgenoemde beslecht. Bij art. 3 werdovereen komstig het voorstel van den heer Seignobosvolgens een amendement van den heer Amat gewijzigd en zoowel door de commissie als door de regeering overgenomende be paling ingelaschtdatin geval de Kamer van Afgevaar digden ontbonden mocht zijn en inmiddels de zetel van den President der republiek mocht openvallende verkiezingen onverwijld zullen worden uitgeschreven en de Senaat van rechtswege vergaderen zal. Met 425 tegen 163 st. werd een amendement van den heer de la Rochefoucauld verwor penstrekkende om uitsluitend den maarschalk de Mac- Mahon voor den duur van zijn bewind het recht van oor logsverklaring toe te kennen. Ten slotte werd met 526 tegen 93 st. beslotendat tot de derde lezing van het ont werp zal worden overgegaan. Den 8 is de derde lezing begonnen van bet wetsontwerp betreffende de vrijheid van het liooger onderwijs. De alge meene beraadslagingen werden geopend met eenige mededee- lmgen van den heer Laloulaye over sommige wijzigingen door de commissiein overleg met den minister Wallon sedert de tweede lezing in dat ontwerp gebracht. Zij strek ten om uit art. 2 de uitdrukkelijke vermelding zoowel der dioceesen als der departementen en gemeentenals bevoegd om inrichtingen van hooger onderwijs te vestigen te doen vervallendaarmede tevens het vraagstuk omtrent de bur gerlijke rechtspersoonlijkheid der dioceesen in zijn geheel latende. Voorts was het deelnemen aan de examens beperkt tot de professoren van zoodanige inrichtingen, welke ten minste 3 faculteiten teldenen eindelijk een artikel inge lascht bepalendedat zoodra er rechtsingang verleend is wegens ongeregeldhedenbij een cursus voorgevallenzoo danige cursus zal worden geslotenonder bedingdat de uitspraak in de eerstvolgende terechtzitting geschieden moet. Het bij tweede lezing aangenomen artikel van den heer Giraudhetwelk de cursussen en faculteiten aan de prefec ten prijs gaf, had de commissie onaannemelijk geacht. Een amendement van den heer Jean Brunet op art. 1, strek kende om te bepalendat elke inrichting van hooger on derwijs op haren gevel en in al de leerzalen bet volgende duidelijk leesbare opschrift dragen zou„Eere zij God deu Schepper en oorsprong van alle verstand", werd door nie mand bestreden en zonder hoofdelijke stemming verworpen. Art. 1 werd vervolgens met 494 tegen 112 st. onveranderd goedgekeurd en de heer Chesnelong verklaarde daarop genoe gen te nemen met bet weglaten der dioceesen uit art. 2, nu men ook de departementen en gemeenten daaruit had laten vervallen; echter met nadruk staande houdende, dat de burgerlijke rechtspersoonlijkheid der dioceesen bestoid en door de beslissing bij de tweede lezing eene zedelijke be krachtiging erlangd had. Nadat de beide paragrafen van het bedoelde artikel waren goedgekeurdstelde de heer Tolain voor, de derde te laten vervallen, waarin de op zich zeiven staande cursussenniet beperkt tot geregeld inge schreven hoordersaan de gewone bepalingen betreffende de openbare bijeenkomsten werden onderworpen. De beer Tolain achtte dit de ongerijmdheid zelveaangezien tusschen beide zaken volstrekt geene overeenkomst bestond. Door den heer Malartre bestredenwerd het voorstel echter met 395 tegen 220 st. verworpen. Den 9 is een amendement van den heer Favre opart. 11, strekkende om te bepalendat de verklaring van algemeen nut ten opzichte der vrije inrichtingen van hooger onderwijs alleen bij de wet zou kunnen geschieden, met 382 tegen 288 st. verworpen en het betwiste art. met 452 tegen 117 st. goedgekeurd. Met 330 tegen 323 st. werd aangenomen een amendement van den heer Lucien Brun, voleens hetwelk in de statuten eener faculteit of universiteit bepaald kan wordenwat er van de onder bezwarenden titel verkregen goederen der inrichting worden zalindien zij hare rechts persoonlijkheid kwam te verliezen. Art. 12 is den 10, met het amendement van den heer Brun, in zijn geheel goedgekeurd met 336 tegen 325 st. Met cle beide volgende artikelen kwam weder het vraagstuk betreffende de examen-j ury's te berde. De heer Lepetii ver dedigde liet staatsmonopolie ten aanzien der toekenning van gradenwaarop de heer Chesnelong bet antwoord niet schul dig bleef. Het door eerstgenoemde in een amendement ge formuleerde beginsel werd, met 345 tegen 325 st., verwor pen. De heer de Bumbures verdedigde een amendement strekkende om den Staat los te maken van het verlcenen van graden en tot het verkrijgen van staatsposten bijzondere ambtenaars-examens in te voerenmaar trok het innadat de heer Laboulaye zijn stelsel wel verdedigbaar verklaard maar het bestreden had als noodzakelijk voerende tot een geheelen omkeer van het bijzonder en openbaar onderwijs. Den 12 is een door den minister W allon bestreden amen dement van den heer Bouisson op art. 13, strekkende om aan de vrije universiteiten en faculteiten eerst na een 12jarig bestaan en op advies van den hoogen raad van onderwijs het recht toe te kennen om graden te verleenenmet 344 tegen 325 st. verworpen. De eerste paragraaf van art. 14, en daarmede het beginsel der gemengde examen-jury's, door den heer Beaussire bestredenwerd met 356 tegen 307 st. goedgekeurd. Eene additionèele zinsnededoor de commis sie voorgesteld en strekkende om het candidaatschap in de letteren en de wis- en natuurkunde uitsluitend door de staats-faculteiten te laten toekennen Werd met 357 tegen 281 st. aangenomen. Een nieuw art. 15, door de commissie voorgesteld en voorschrijvende, dat de leerlingen der vrije universiteiten ten aanzien van leeftijd, inschrijving, examens enz. aan volkomen dezelfde bepalingen zouden onderworpen zijn als die van de staatsfaculteitenwerd aangenomen even als een nieuw art. 21, ook door de commissie, en wel naar aanleiding van de stemming over het meer vermelde additioneele artikel van den heer Giraud, ingediend. Het bepaaltdat in geval van veroordeeling wegens misdrijf, in een cursus gepleegdde rechtbank de sluiting van zoodani- gen cursus zal kunnen gelasten. De heer Giraud diende, op verlangen van den minister, zijn door de commissie ver worpen amendement gewijzigd in. Het werd met 324 tegen 322 st. aangenomen en bepaalt, dat elk hoogleeraar, op aan klacht van den prefect of van den rector, voor den departe mentalen raad van onderwijs kan worden gedaagd Wegens algemeen bekend slecht gedragof wanneer zijn onderwijs met de zedelijkheid of de wetten in strijd is of wegens ernstige ongeregeldheid in den cursusdoor hem veroor zaakt of geduld. Het geven van onderwijs zal hem zelfs voor goed kunnen worden verboden. Bij den hoogen raad van onderwijs zal echter van zoodanige uitspraak steeds in hooger beroep kunnen worden gekomen binnen 14 dagen nadat die den betrokken persoon beteekend is. Eindelijk is nog als art. 23 eene bepaling goedgekeurdkrachtens welke de regeering binnen een jaar een wetsontwerp zal indienen, ten einde als noodig erkende verbeteringen in het hooger onderwijs te brengen. De wet is ten slotte met 316 tegen 266 st. aangenomen. Naar aanleiding der overlegging door den minister Dufaure van de door den minister Tailhand geweigerde stukken heeft de commissie voor het onderzoek der verkiezing van den heer de Bourgoing een tweede verslag uitgebracht. Nieu we feiten zijn niet bekend gewordenmaar de waarheid der mededeelingen van den prefect van polieie over het centrale bonapartistische comité zijn ten volle bevestigd. In een rapport van den procureur-generaal Leffemberg wordt o.a. gewezen op de verstandhouding, door den heer Bouher aan geknoopt met den vroeger wegens diefstal tot 15 dagen ge vangenisstraf veroordeelden Moreau en met den kwalijk be- ruchten publicist Antiquesdie aanhankelijkheidsbetnigingen aan het Keizerrijk verzocht en verkreeg van communistische gevangenen op het fort Quelern. De commissie concludeert tot nietigverklaring der verkiezingop grondder willekeu rige inhechtenisneming van Girard, een der hoofdagenten van den tegencandidaat Gudinte Allignyhetwelk een aantal lieden kan afgeschrikt hebben om den heer Gudin te stemmenen van een brief5 dagen vóór de verkiezingen toen geene logenstraffing meer mogelijk wasdoor den heer de Bourgoing geplaatst in het Journal de la A ie orewaarin hij het deed voorkomenalsof de maarschalk de Mac Mahon officieel zijn zegel aan zijne candidatmir had gehecht. Den 13 is de verkiezing van den heer de Bourgoing met 330 tegen 309 st. nietig verklaard. De conclusie der oom missie was bestreden door haar medelid Amüroise Joubert die meende, dat het onderzoek naar den gang der verkiezing streng behoorde gescheiden te blijven van dat omtrent de handelingen der bonapartistische partij in het algemeenen dat de gewraakte feiten geen noemenswaardigen invloed op de stemming hadden uitgeoefenddoor den heer de Bour going zeivenvolgens wien het bij het onderzoek meer om conclusiën dan om deugdelijke bewijzen te doen was ge weesten door den heer Cazeaux; terwijl de heer Bené Go- biet uit naam der commissie het aangevoerde tot in de klein ste punten weersproken en een aantal in het verslag van den heer Savary voorkomende zaken nader gestaafd en toe gelicht had. Na de stemming bracht de heer Bouher een door hem en de heeren Gavini, Haentjens, Levert en Eschas- seriaux onderteekend voorstel ter tafel, strekkende om de regeering te interpelleeren over de handelingen der bonapar tistische partij in Erankrijk. De minister Buffet verklaarde, dat de regeering op zoodanige interpellatie niets zou hebben te antwoordenwaarop de heer Raoul Duval verzochtde regeering te mogen interpelleeren over hetgeen zij dacht te doen ten opzichte van hetin de stukken over de vernietigde verkiezing genoemdecomité voor het beroep op het volk. Op verzoek van den minister werd deze interpellatie dade lijk gehoudenwaarop de beer Duval vroeg in hoever hij en zijne vrienden mochten gebruik maken van het recht van vereeniging om de belangen des lands volgens hunne over tuiging te behartigenindien er eene samenzwering bestond, behoorde de rechterlijke macht haren plicht te doem De minister herinnerde hierop aan de verklaring, door de regee ring bij haar optreden afgelegddat zij de constitutioneele wetten door ieder zou doen eerbiedigen en gehoorzamen maar geene kuiperijen zou duldenvan welke partij ook. Telkens wanneer zij derhalve in de handelingen van partijen of personen een misdadig karakter ontdektezou niet zij beslissenmaar de schuldig geachten voor den rechter bren gen. De heer Duval stelde nu voor, tot de orde van den dag over te gaanin het vertrouwen op de onpartijdige standvastigheid der regeering omtrent alle partijen en op haar blijven buiten den werkkring van den rechter. De regeering vereenigde zich met eene motie om overtegaan tot de orde van den dag zonder meer. Den 26 Juni is eene particuliere noordpoolexpeditie ver trokken, n.l. de driemastsehooner met stoomvermogen Pandora, vroeger in dienst der marine, maar voor hare tegenwoordige bestemming door de regeering aangekocht en daartoe inge richt. De kosten der uitrusting worden voor een goed deel gedragen door de weduwe van sir John Franklinen een der hoofdbedoelingen is het opsporen der dagboeken van dezen zeevaarder. Bevelhebber is de door zijne reizen be kende officier der marine Allen Young. De officier der neder- landsche marine B. L. Koolemans Beynen neemtmet gelde lijke ondersteuning van baron Groeninx v. Zoelenaan deze expeditie deel. Den 6 Juli heeft de nederlandsehe Koningin het schilde rijen-kabinet van kolonel Butler-Johnstone bezocht, met haar gevolg bij den hertog v. Cambridge een dejeuner gebruikten voorts verscheidene bezoeken afgelegd. Later woonde H. M. bij den nederlandschen gezant den maaltijd bijvergezeld van den heer Gevaerts v. Simonshaven en barones v. Dedem. In den loop van den dag heeft o.a. lord Granville een on derhoud met H. M. gehad. Den 7 heeft H. M. de kinderschool in de Tower-street Seven Dials, bezocht, dit armoedige gedeelte van het West end doorgeredenen voorts eene vergadering onder de lei ding der americaansche predikers Moody en Sankey in den Victoria-sehouwburg bijgewoond. Vervolgens beeft H. M. o. a. deelgenomen aan eene „tuinparty," door lady Holland in hare residentie te Kensington gegeven en welke dooreen duizendtal gasten werd bijgewoond. Ook hier was H. M. door baron Gevaerts v. Simonshaven en barones v. Dedem vergezeld. Onder de aanwezigen bevonden zich de Groot hertog en de Groothertogin van MecklenburgStrelitz. Den 8 beeft de Koningindoor baron Gevaerts van Si monshaven begeleideen bezoek afgelegd bij de prinses van Wales en vervolgens aan eene „tuinpartij" deelgenomen bij de gravin v. Airlie. Later woonde H. M. gedurende een half uur de zitting in het Huis der Gemeenten bij en ge bruikte zij bet middagmaal bij lady Mary Nisbet Hamilton. Den 9 heeft H.M. een rijtoer gemaakt en eenige afscheids bezoeken gebracht en in baar hotel een aantal afscheidsbe zoeken ontvangeno.a. van de prinses v. Wales, den mar kies en de markiezin v. Lome, prins en prinses Christiaan den hertog en de hertogin v. Teek, den Groothertog en de Groothertogin van Mecklenburg-Strelitz. De uit 48 paarden bestaande stoeterij van den beer Chaplin is den 9 verkocht voor 14,165. Een der paarden bracht 2000 op. Prins Humbert, de kroonprins van Italiëisincognito reizende onder den naam van markies de Monza, den 11 in het Claridge-hótel te Londen aangekomen. In den namiddag werd hij bezocht door den prins v. Wales. Lagerhuis. Den 7 is met 268 tegen 166 st. afgewezen de tweede lezing van het wetsontwerp van den heer Tre- velyanstrekkende om het stemrecht van hoofden van huis gezinnen op het platteland uit te breidenzoodat ook boe renarbeiders en andere werklieden kiezers zouden kunnen zijn. De heeren Forster en Fawcett verdedigden het voorstel met nadruk tegen de bedenkingen van ontijdigheid en partijbejag. Den 8 beeft de minister Disraëliin antwoord op eene interpellatie gezegddat het geding van den priester O'Reef tegen kardinaal Cullen nog niet afgeloopen is, en dat eene interpellatie over de taalin de laatste terechtzitting door den rechter gevoerdthans voorbarig zou zijn [De Lord Chief Justiee van Ierland zou gezegd hebbendat het sou- verein gezag daar te lande niet rustte bij de Koningin of hare dienaren, maar bij den Paus]. Indien er voldoende bewijzen voor eene imvenging van den Paus of van wien ook in Engelands administratie mochten gevonden worden dan meende de minister, dat de zaak zijne ernstige aandacht zon verdienen. De minister deelde voorts mede, dat de prins v. Wales legen de helft van October naar Indie zal vertrek ken dat de kosten van den overtocht van hem en zijn ge volg, met de Serapis en de Osborne, zijn geraamd op 52000dat de prins in Indieop verlangen van den Onderkoninglord Northbrookdiens gast zal zijndat de uitgaven voor de indisohe schatkist op 30000 worden geschaten dat aan het Parlement zal worden voorgesteld om 60000 uit te trekken voor de persoonlijke uitgaven des prinsenhet doen van geschenken aan indisohe 'prinsen enz. De markies v. Hartingtonzijne instemming met de voorstellen van den minister betuigende, merkte aan, dat de openbare meening eene boogere raming verwacht had. De lieer Fawcett zou liever een beroep op de mildheid der natie verlangen en geen penning ten laste der indische schat kist" willen laten komen. De heeren Macdonald, Peter Taylor en Burt daarentegen keurden de voorstellen hoogelijk af;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1