1 6R00TE EN KLEIDE KAPITALEN M1M k Dl VISSER, Petroleiim-Kook fornuizen Stoomvaart Amsterdam-Huil. li PAARDENSPEL^ KAASSTREMSEL, MAAG- EN B0RST-KATARRH. BOERDERIJ. Eddystone en European, Gelden beschikbaar, N aaimachines M~ ËTsTn. Verbeterd Annatto De Nederlandsch-lndische Levensverzeke ring- en Lijfrente-Maatschappij, Kale Albumportretten Alkmaar-Facket. BALANSEN en BASCULES jms. ,-aan den Omval bij Alkmaar, Uit de hand te koop: eene flinke Dienstbode, Christelijk-gereformeerde kerk. in den Nieuwen Likeurwinkei De Eerste Klasse Engelsche Stoomschepen, noodhulp - Keukenmeid. Rijks Hoogere Burgerschool. een Kleermakers Jongmaatje, Smidsknecht, vier voorstellingen Bederfwerend KAAiiVB£Mi£L Een fatsoenlijk Burgermeisje De gerenommeerde LANDBOUW-WERKTUIGEN, SCHAKEL >S GEWOON GEZUIVERD 11 «t n!d ni ver ij Predikdienst Zondag 18 Juli 1875, voormiddags uren en 's namiddags 5 uren. Spreker: Ds. L. M. A. SC HEPS, Pred. te Deventer. Payglop, tweede huis van de Laat, hebben weder ontvangen eene nieuwe sorteeriug RrodcriënKinderdoekenzf jden popelinc en moiré Bloezelaars. met EEN, TWEE, DRIE en VIERVLAMMEN, KETELS en PANNEN, vertrekken 13, IS, 33 en «5 Juli van Amsterdam. bij wie het insehi'ijvings- biljet \:oor 1X75 nog niet is afgehaald of zij die geen biljet ontvingen en toch iets ten behoeve der Weezen zouden willen bijdragen, uit, die te willen bezorgen of aantevragen bij den Penning meester, den Heer B. PREIJER. 8B a n <1- en Trapnaai m a e h i n e BSordnur-, nagel winkel-, knoops gat en andere gebaren, ook mee nieuw zilveren linksche en rechtsche oogen. B'atent en gew one kurketrekkerg, hefboomenmesgen voor blikken bussen. Scheermessen, die nimmer behoe ven geslepen te worden. Engelsche messenplanken poeder. Kantoor voor Nederland te AMSTERDAM, VERZEKERINGEN VOOR KAPITAAL BIJ OVERLIJDEN, WEDUWENPENS10EN EN LIJFRENTE. Payglop, A 53. Q, SCTARONI. J. F. W. SCHIERENBECK le Arnhem, bij wien levens voorhanden zijn alle soorlen van geijkte MATEN, KOPEREN en IJZEREN GEWICHTEN tegen lage prijzen W. WISSEKERKE, te Anna Paulowna, filootarhudders, Blooiharkcn, Hou ten Roofbarken en wat vertier tot den land bouw behoort. een TREKSCHUITEN VEERvarende tusschen SCHAGERBRUG en ALKMAAR vice versa. Te bevragen bij den eigenaar K. DE GOEDE, te Schagerbrug. eeue ruime bovenkamer, met alcove, een biillant uilzicht hebbende, tegen Sept. ot eerder Adres bij de Uitgevers dezer Courant. UIT DE HAND TE KOOP plus minus 34 bunders best Hooi- en Wei land, met Woonhuis, Stalling enz., aan den Amstel zeer gunstig gelegen, met 1876 te aanvaarden Nadere information bij de Boekh. 8CHELTEMA HOLKEMA, Beurssteeg Amsterdam. op billijke voorwaarden, tegen Ifte hypotheek op hand, te bekomen ten kantore van den Notaris GOUWE, gedempte Nieuwesloot, te Alkmaar. Er wordt ten spoedigste gevraagd tegen goed loon. Adres: J. ELERINK, aan de Laat. Nieuwe Stollen en gekleurde Katoenen. bekomen zijn. Brieven franco, onder lett. J. K., Marseilles en Kepers in alle prijzen.] j bij de Uitgevers dezer Courant. Eene JUFFROUW, van fatsoenlijke familie zag zich gaarne geplaatst als Kinderjuffrouw of ter assistentie in het huishoudenof ook wel als Winkeljuffrouw, daar zij in laatstgenoemde betrekking nog isalwaar mede goede getuigen te boven alle anderen uitmuntende in spaarzaamheidveiligheid en netheidzijn verkrijgbaar gesteld te Alkmaar bij den lieer J. RRWNCiEfilS Ciz. in do SKazar. zijn verkrijgbaar de eerste NlËI W K HESSEN, puike kwaliteit. K. M. E. van STRIJEN. Goederen voor het binnenland van Engeland en Nieuw-York worden tot zeer billijke doorvrachten aangenomen. Adres voor Passagiers Goederen en Vee bij de Agenten kEilROËDËRS SCHEUESt, Geldersche Kade,32. egenten van het Burgerweeshuis alhier noodi gen die ingezetenen BMevrouw de Douairière Jhr. DE DIEU EON- IfjLTEIN VERSCHU1R vraagt, tegen 1°. Au gustus e.k eene eene Men vraagt tegen J°. Augustus S&ienstmeid. Adres onder lett. K. bij de Uitgevers dezer Courant. als le. hypotheek op Huizen en liamlcrijcn tegen billijke voorwaarden, bij J. P. OTT, Makelaar te Koedijk. Brieven franco. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot de levering van de voor den nieuwen cursus benoodigde Hoek werkenSchrfjf- en Teekenbehoeften. Alkmaar. HERM3. COSTER ZOON. Wordt ten spoedigste verlangd niet benedeu de 14- jaren. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Wordt gevraagd tegen een loon van 35, eene MHENSTRORE in eene burger- huishouding. Adres lett. M. bij de Uitgevers dezer Courant. wordt ten spoedigste gevraagd, om dadelijk in dienst te treden. Te adresseeren bij den Heer D. J. COHEN, te Alkmaar. van de beste soorten billijke prijzen twee jaren garantie onderwijs gra tis, en met de huur aftebetalen hollandsche boekjes. Reparation spoedig en billijk. N. W7E!LL. Groote Houtstraat Haarlem Van de meest bekende en goede merken voorhanden Tafel-, «dessert-, voorsnijders- en vorken, brood-, zak-, aardappelen snlfhoonen-, komkommer- en suhi- baabnessen en komkommcrschavcn. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. Vrouw P1EKET, in den Kooltuin vraagt, tegen 1 Augustus of eerder, eene knappe Dienstmeiddie goed met de wasch kan omgaan tegen hoog loon. onder directie van LEONARD DASS1E eerste rijder van het Cirque-RANTLE. De directie verwittigt op den doortrek naar Zwolle, te UITGEEST, gedurende de kermis, te geven, en wel op Zondag 18, Maandag 19, Dinsdag 20 en Woensdag 21 Juli e.k., met de zoo gunstig bekende troep, welke bestaat uit twintig gedresseerde paarden, van alle rassen en 35 rijders, rfjderesseu en clowns van alle natiën. Staande met zijn Cirque op het Erf van het Logement „de Moievoar" te Uitgeest. P r ij z e n der Plaatsen: le Rang 99 ct., 2« Rang 35 ct., 3e rang 50 et. Aanvang avonds 8 uren. a. 1,3© per flescb. Voor kaasmakers bij 6 of 10 flesschen f\ iO. Bij elkeilesch is eene reeks aanbevelingen van gebruikers. 35 ets per kan, voor kaasmakers bij 6 of 10 kruiken 3© ets. Ofschoon de eerste uitgaaf iets' duurder is, zijn beide soorten voor den kaasmaker voordeeliger dan dat hij leb koopt. of KAAS»- en UDTERkLELRÜEL zevenmaal bekroond en vereerd met eene massa aanbevelingen.' Verkoopers genieten flink rabat. Uilgeest (N. Holland). S. J. VISSER. SLUIT OP HOLLANDSCHE TA HIEVEN Commissaris de Heer A. W. van EEQHEN, Ridder der Orde van den Ned. Leeuw. Gemachtigde de Heer Mr. M. J. de LANGE, te Amsterdam. Contribuanten genieten 4/5 in de Winsten. -Het totaalcijfer daarvan bedraagt over de laatste 5 jaren (1870/74) 172000,— Het aandeel voor contribuantenwier contract reeds was loopende bij 't begin der 5 jaren, staat gelijk aan een vol jaar contributiedat als boillIS aan hen is uitgekeerd. Verslagen, balausen enz. liggen ter inzage aan 't kantoor voor Nederland te Amsterdam, Keizers gracht bij de Leidschestraat 455, en te Alkmaar bij den Agent J. de LANGE Corn8. Joh3 zoon. biedt zich aan ais NAAISTER. Adres bij de Uitgevers dezer Courant Bij acte, den S Juli 1875, voor Notaris ABRA HAM SLOOS te Winkel, verleden, is eene Nanmloozc Vennootschap opgericht, welke den naam voert van „«ie Modelboer derij te Winkel," aldaar is gevestigd en ten doel heeft de veredeling van den Nederlandschen Veestapel en de Ontwikkeling va-i het Landbouwbedrijf. De acte, benevens de koninglijke bewilliging, d.d. 20 Mei 1875 zal in haar geheel worden opgeno men in de Staats-Courant van 17 Juli 1875, No. 167. Winkel16 Juli 1875. hooiden kunnen zeer goed weder van haren voorzien worden door Extract Ninon. 11. 0,40, het geneest en belet het uitvallen en verdrijft roos. Depóthouder J. BRONGERS. die in 't Atelier van J. CHR1SP1JN LangestraatNo. 98, vervaardigd zijn voldoen aan de kunst en zijn zeer duurzaam. 3 stuks 1,35, stuks f 3,O©, 13 stuks 3.5©. NB. Sta«lsgczichten zijn verkrijgbaar h 25 Cts. bij den Boekhandelaar P. KLUITMAN. De ondergeteekende maakt bekend aan het publiek, - dat hij ruim voorzien is van alle soorten van Rriiien, conservatie, bij ziende, alluminium enz SSaronicters, Ther mometers En - tont - cas en l'aran pinies, en verder alles wat tot het vak van Ga- lanteriën behoort. Zeer geëerde Heer! In mijne moeilijke betrekking, die mij noodzaakt dikwijls en geforceerde tochten naar builen te maken, werd ik vaak door Maag- en Borst-Katarrh aangetast.Tot nu toe hielp mij geen enkel middel. Thans heb ik uwen Mruiveu-Rorstlioning leeren kennen, en reeds na een kort gebruik bevind ik mij daar zoo goed bij dat ik den levendigen wensch koester, dit voortreffelijk huismiddel steeds bij de hand te hebben (Volgt bestelling). Kesselsdorf bij Wilsdruff in Saksen Hoogachtend 24 Februari 1870. C. A. WEHNER, Predikant. Bij ongesteldheden, waar geen ander middel baat, zal men dit eenvoudig en natuurlijk huismid del nooit zouder gunstig gevolg aanwenden. Alleen echt verkrijgbaar in llesschen voorzien van nevensstaaud fakriekstempel, te Alkmaarbij W. J. Bakker, Apoth.; Amsterdam bij H. H. Uloth Apoth. (Zeedijk), M. Clébau Cie. (Heiligeweg); P. Hartmann (Kalverstraat D 113); J. A. Holman (Utrechtsche straat Z 37); L. Verhagen (Bazar de Paris, Hoogstraat K 409); Avenhorn bij J- Nieuwenhuizen; Beverwijk bij G. de Langen; Broek op Langedijk bij G U'a- geman; Edam bij P. Pronk; Enkhuizen bij C. P. de Jong Cie.; Graft bij Corn." Prins; Goog- karspel bij P. de Wit; Koog aan de Zaan bij H. ten Harmsen van de Beek, Apoth.; Hoorn bij C. Schuit Zoon; Krommenie bij wed. K. J. van FreychelMedemblik bij K. H. Idema; Mon- nickendam bij T. 11. Prinsen; Nieuwediep bij W. V. Bruinvis; Oudcarspel bij M. Hart; Purmctend bij Apken en Zoon; de Bijp bij B. Caton; Schagen bij J. Groot Tzoou Uilgeest bij L. Urn-baart; Westzaan bij P. Grootes Szoon Wormeroeer bij G. Groot, drogZaandam, bij 11. G. van Aken. DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's morg. u.; S u.; 1s nam. 3 u. 3© m. Van AMSTERDAM 's morg. u. 3© in.; 's nam. 4 u. en u. en vervolgens eiken %«>n«lag. Van ALKMAAR 's morgens 3 uren; 's av. 3 uren. AMSTERDAM 3 e ft Information bij N. J. STAM, aan den Voormeer. UIT DE FABRIEK VAN ingevolge de nieuwe ijkwet beproefd en gc|Jkt met de Koninglijke Kroon zijn te bekomen bij J. IiNNM.1S.UNte Alkmaar, in ruime keuze voorhanden ter Stoomsmederij van Agent van nieuwe Kirby's, verbeterde SaillU- elson s, BSnckys, W oods en Kornhy's Slaainiaeliines. ËË«»rschniachincsvan-1, 2 of 3 paar denkracht volgens eigen fabrikaat. Reparatie van alle mogelijke machineriën. op Dinsdag, den 20 Juli, met paarden van zessen klaar, om prijs en premie, ter waarde van f 5© i\ ©Odes verkiezende in geld. tleeren liefhebbers worden uitgenoodigd deze harddraverij met hunne tegenwoordigheid te vereeren, en hunne paarden te 2 uren op stal te doen zijn aan den Omval, bij J. B. WESTfclN en H. GRANSJEAN. Snelpersdruk van Hem*. Coster en Zooq,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 4