hts. No. 32. Zevenënzeventigste Jaargang. 1875. Z O N D A G 8 AUGUSTUS. wgt (Officieel (öcbccltc. op 't r de Een keerpunt in een belangrijken strijd? «lOcfeclijfiscltc fiericftlcu. Eïullscliiam!. Kclgie. I'rankr|ik. 'rijt te pogia- idragei oudend t onge- geenc ,gt. Krijt I Weth. en voor i. daarin ing van [jouden na nage- ;t kohier 1 geslagen toinming f fid,20s, ras here-j Hint van belasting inkomen belasting er 1875. ken overl L AAMSCB Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O,GS, franco per post f 0,80, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter algetneene kennis, dat ter gemeente-secretarie inlichtingen kunnen worden bekomen omtrent de voorwaardenwaarop jongens van 13 tot 17 jaar, die de gevorderde lengte be zitten en ligchamelijk geschikt zijnkunnen worden toege- lateu op de Kweekschool voor de Zeevaart te Leideneene inrigting, bestemd om knapen uit den behoeftigen stand, wier- opvoeding verwaarloosd wordtvoorttehelpen om eene eer volle en nuttige betrekking in de Maatschappij te bekomen en om knapen (ook uit godshuizen) die geschiktheid of neiging missen voor het stil leven aan den wal en die daarentegen veel lust en aanleg voor dc zeevaart bezittentot hunne bestemming te brengen. De knapen worden aanvankelijk zonder eenige verbindtenis tot den proeftijd van minstens ééne maand opgenomen, waarna zij kunnen beslissenof zij zin en neiging voor bun toe komstige loopbaan gevoelenin tegenovergesteld geval mo gen zij huiswaarts keeren. Yoor kost en inwoning gedu rende den proeftijdkomende voor rekening van hem die de knapen aanbiedtwordt in gewone gevallen hoogstens f 25,gevorderddaarna komen de knapen geheel voor reke ning van het land. De Burgemeester voornoemd Alkmaar, 2 Aug. 1875. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren bij deze de ingezetenen ter voorkoming van toe passing der strafbepalingen aan den inhoud der verordening neester en op HET NUMMEREN DER GEBOUWEN en HET BIJ HOUDEN DER BEVOLKINGSREGISTERS binnen deze gemeente, van den 27 Aug. 1S62, No. (i (Gemeenteblad No. 5, 3". serie), en wel voornamelijk aan art. 1. luidende: '/Alle gebouwen worden onmiddelijk boven den hoofdingang "gemerkt met de in zwarte olieverw op eenen lichten grond «geschilderde letter van de wijk en het ordenummer van het "perceelter grootte van drie duim. "De eigenaar van ieder gebouw is verpligt. dit merk te "allen tijde in voldoenden staat te onderhouden." - art. 2. „Zij, die hunne woonplaats binnen de gemeente fc udoen bij de aangifte, voorgeschreven bij het Ko- ingen oral figswegenl i de vol-j ngswegenl t, die tot' ocipeden J ■n op da| g in werl der toe- itar. 'an wijlen en waren de héér gerschool. Hoogeni ooi. Voo' die schcv ,ir JUT: 'rébi- voordragt leuter. L V. de Uaal^ velen evens ikten, onder 5- "et e teer maar sering rdert. j ver- op en voor- n Ion- lOOgSt jK besluit van 3 November lSfil (Staatsblad No. 94), «tevens opgave van het huis hetwelk zij betrekken en van "den eigenaar aan wien het behoort." En aan art. 5. "Ingeval van verhuizing binnen de gemeente "wordt daarvan binnen eene maand kennis gegeven ter secre- "tarie der gemeente." Zij maken de ingezetenen tevens opmerkzaam dat de aan gifte bedoeld in art. 2 binnen eene maand na den dan der vestiging in de gemeentebehoort te geschiedenmet overlegging van een certificaat van woonplaatsverandering afgegeven door het bestuur der gemeente die men heeft ver laten. Burgemeester en Wetliouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 5 Aug. 1875. De Secretaris NUHOUT van de» VEEN. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente, dat het kohier van het Patentregt over de dienst 1875/76, op den 4 Augustus 1875, door den Heer Provin cialen Inspecteur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard op heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invorde ring is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., den 7 Augustus 1875. A. MACLAINE PONT. Zijdie genegen zijn het aan de gemeente Alkmaar be- koorende Erf der vroegere Beestenwaag aan de Doelenstraat te huren, worden verzocht zich ter gemeente secretarie aantemelden. >n der >sules. e wei- 2 cent weden, irop de iderlee- ANNA OUT wordt verzocht zich aantemelden ter ge meente-secretarie. P O L I C I E. Ter terugbekoming aan het Commissariaat van Polieie het navolgende gevondene, als: een bovenstuk van eene paraptuie. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een knipmesjeeen hond zuurt met bruine pooten; twee boeken; een groote hond reu, zwart langharig, met icitte borst en vier witte toonenoud ongeveer 1 iaar, den 28 alhier opgevangen. N. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le. helft der maand Juli 1875. Anna Wubbenhorst, Amsterdam; Mej. S. E. Meijer, 's Gra- venhage; E. E. Eelman, Texel; W. van Wolderen, Udenhout. Van de hulpkantoren Bergen: N. Hoogeboom Nieuwendam. Dirkshorn: A. de Graaf, St. Maartensbrug. )0*( Een nieuwe wet op het beboer der kerkelijke goederen hield reeds langen tijd de algemeene aandacht in Pruisen gespannen. De Bisschoppen hadden verklaard, dat zij onver- eenigbaar was met de rechten der Kerk en haar volkomen zelfstandigheid. De Staat was niet bevoegd zich met deze zaken te bemoeienmeende hij echter ai zich niet geheel te moeten onthouden, dan konden dergelijke wetten alleen in overleg met de Kerk en onder haar goedkeuring tot stand komen. In gelijken zin spraken Reichensperger, Landsberg, Windthorst en bun geestverwanten in het Huis der Afge vaardigden. Toch zijn de Bisschoppen nadat de wet was aangenomen en moest worden uitgevoerd, geëindigd met te verklarendat zij baar bepalingen zullen opvolgen. Aan die veranderde houding wordt groot gewicht gehecht. Tot nog toe werden de kerkelijke goederen in Pruisen door de Bisschoppen en hun ondergeschikte geestelijken be heerd. Door de nieuwe wet w-ordt dat beheer in elke ge meente opgedragen aan een kerkeraad, door de gemeenteleden te kiezen. Blijft men in gebreke voor zulk een kerkbestuur te zorgendan zal de Staat op bet beheer der bedoelde goederen orde stellen. Dat de Pruisische Bisschoppenzoo liet slechts eenigszins mogelijk wasdit laatste zouden voor komen was te begrijpen. Reeds bij de beraadslaging over de wet deden zich teekenen voor van een verandering in de houding dezer Kerkvoogden. De commissie van het Huis der Afgevaardigden met het onderzoek van bet. wetsontwerp belastbad reeds op den tegenstand der Bisschoppen en de weigering om tot uitvoering der wet mede te werken gelet, en daarom aan het ontwerp eenige nieuwe bepalingen toege voegd waardoor, voor het geval dat gemeente of Bisschop bij die weigering mocht, volharden, aan den Staat noggroo- ter bevoegdbeden ten opzichte van bet beheer der kerkelijke goederen werden toegekend. Van dat oogenblik af was er verandering in de houding der tegenstanders op te merken. In die veranderde houding der hooge geestelijkheid zien velen een eerste schrede op den weg tot een vergelijk met den Staattot berusting in den bestaanden toestandalzoo ook in de zoo fel bestreden Mei-wetteneen begin van ver flauwing van het verzet. Wat men onmogelijk genoemd had is toch mogelijk geblekenzeggen zijen tot hetgeen aanvankelijk een prijsgeven van de rechten der Kerk een verloochening van beginsel heettegeven ten slotte de Bis schoppen hun toestemmingdaartoe verleenen zij zelfs bun medewerking. Het blijkt nu toch. dat hun bestrijding over dreven is geweest en bun veroordeeling niet onherroepelijk is. Is dit waar ten opzigte van deze wetbet kan ook waar zijn ten opzichte van de Mei-wetten. Zij verzwakken daardoor zélven de kracht van bun woord en als eenmaal de ondervinding leertdat de opvolging der wettelijke voor schriften die zij verklaarden niet te kunnen naleven zonder de rechten der Kerk prijs le geven, aan de Kerk geen schade doetzal men begrijpen dat van de Mei-wetten betzelfde geldten dat ook de opvolging barer bepaling niet zoo on mogelijk en verderfelijk zou zijn als men beweert. Is die gevolgtrekking juist? Het mag betwijfeld worden. De vraag isof er geen gevallen mogelijk zijn waarin men zijn toestemming, ja zelfs zijn medewerking kan verleenen tot de uitvoering van een wetdie men onvoorwaardelijk beeft veroordeeld -zonder zijn beginsel prijs te geven en zijn veroordeelend vonnis eenigermate althans te herroepen of te verzachten. Het kan niet ontkend wordendat er wel de gelijk omstandigheden zijn waarin men niet aarzelt dit te doenwaarin men zich zelfs verplicht acht zjjne medewer king te verleenen om erger te voorkomen. Dat de. Prui sische Bisschoppen het niet zoover laten komen, dat de Staat zich met het beheer der kerkelijke goederen gaat belasten, zai wel niemand bevreemden. Zij hebben de macht niet om dit te beletten, tenzij ze toestemmen en medewerken tot bet verkiezen van besturen uit de leeken. Een andere keus heb ben zij niet. De Kerk alleen is huns inziens hevoegd om dit beheer te regelen. Het beheer behoort aan de geestelijk heid, en niet aan de leeken. Zij veroordeelen alzoo elke wettelijke regelingook al was die geheel overeenkomstig het verlangen der Kerkin elk geval is de Staat onbe voegd op dit gebied voorschriften te geven; maar zij kunnen niet belettendat de Staat zijn gang gaat en de wet uit vaardigt. Is het nu een verloochening van beginseleen terugkomen op hun veroordeeling van de wet, een terugtred in bun verzet, wanneer zij zeggen: om te voorkomen dat de Staat orde stelt op het beheer van de goederen der Kerk zullen wij onze onmisbare toestemming en medewerking ge ven tot de verkiezing van besturen uit de leden onzer Kerk? Wij keuren deze wijze van beheer af, maar nog meer een beheer van staatswegevan personen door het burgerlijk bestuur daartoe aangesteld Van twee kwaden moet men het ergste vermijdenderhalve een bestuur door de trouwe zonen der Kerk En nu ligt bet ook voor de hand, dat de Bisschoppen niet alleen aan de gemeenten verlof geven om de bedoelde besturen te kiezen en alzoo mede te werken tot uitvoering van de bepalingen der wetmaar zelfs die mede werking bevelen. Doet gij het nietaldus redeneeren zij dan gaat de Staat er zich mee bemoeiendat moet in elk geval voorkomen wordenen daarom gelasten wij u aan de verkiezingen deel te nemen. Het lijdt bovendien geen t wijfel, dat de Bisschoppen van nu af aan al hun invloed zullen gebruiken om zulke personen te doen kiezen van wie zij zeker zijn dat zij bet beheer in hunnen geest en overeen komstig bun verlangen zullen voeren. t De voorstanders der nieuwe wet mogen de Pruisische Bis schoppen van inconsequentie beschuldigen, er bestaat geen ge vaar, dat do invloed dezer Kerkvoogden onder hen die gewoon zijn zich naar hunne inzichten en aanwijzingen te gedragen, eenigermate zal verminderen. Integendeel zullen zij de be weegredenen die ben in deze zaak hehhen geleid ze r goed weten te waardeeren. De Katholieke Kerk is toch sinds eeu wen gewoon niet anders te handelen. Nooit doet zij uitdruk kelijk afstand van eenig recht of eenigerlei bevoegdheid, die haar naar hare bewering toekomtnooit erkent zij eenige handeling van den Staat, die met deze rechten of bevoegd- beid in strijd zou zijn; maar waar zij den toestand niet kan bebeerscbendaar schikt, zij zich in liet onvermijdelijke, zon der evenwel ooit, dien toestand als rechtmatig te erkennen, daar maakt zij zelfs in baar belang gebruik van de wetten die zij zoo ernstig mogelijk heeft bestreden en in beginsel onvoorwaardelijk blijft, afkeuren, en liet, blijkt niet dat deze handelwijze haar ooit eenig nadeel beeft gedaan in de sc'nat- ting barer leden. Toch kan deze medewerking der bisschoppen tot uitvoering eener sterk veroordeelde wet niet onbelangrijke gevolgen hebben. Men kan de ervaring opdoendat deze wet de Kerk niet benadeelt en voor bet beheer barer goederen gee nerlei nadeelige gevolgén heeft. Zoo zal men zich wellicht allengs aan een stand van zaken gewennendie wel in be ginsel door de Kerk wordt afgekeurd maar toch blijkt haar niet te schadengelijk men zich bij voorbeeld aan het bur gerlijk huwelijk, lieeft gewend. In 1815 verboden de Bel gische Bisschoppen den eed van trouw te zweren aan een grondwet, die het burgerlijk huwelijk mogelijk maakte, en daarenboven velerlei bepalingen bevattewaardoor naar hun bewering de Kerk in bare rechten werd gekrenkt. De Kerk heeft nooit de bepalingen van ons burgerlijk reebt omtrent bet huwelijk goedgekeurdnooit haar veroordeeling inge trokken maar het Nederlandsche volk is er aan gewoon geraakt, en de ondervinding heeft geleerd dat het kwaad minder erg was dan men zich had voorgesteld. Er wordt geen strijd meer tegen gevoerd. Een verzet tegen deze in stelling zou geen bijval vinden. In Frankrijk beginnen thans de heftigste ultramontaansclie bladen dien strijd aan te binden, maar men behoeft ziek daarover niet ongerust te maken. De Franschen zullen hun code in dit opzicht niet wijzigen. Verder dan de Pruisische Bisschoppen zijn de ultramon taansclie bladen gegaan. Zij hebben tot het laatste oogènblik voorspeld dat de Bisschoppen nooit bun toestemming zouden gevenveel minder bun medewerking zouden verleenen en met den meesten nadruk beweerddat zij dit niet konden, niet mochten doen. De uitkomst heeft die voorspellingen en beweringen gelogenstraft. Maar boe dikwijls was dit reeds bij soortgelijke bladen het geval zonder dathet hun invloed bleek te schaden! W. v. d. K. Pruisen. De groote keizersklok te Keulen hangt reeds sedert eenigen tijd in den domtorenmaar wil niet luiden men beeft liet nu met een anderen klepel beproefdmaar vruchteloos. De bisschop var. Breslau heeft nu wederom van de voor genomen benoeming van een geestelijke aan den opperpresi- dent van Silezie kennis gegeveneven als onlangs bij de benoeming van den wijbisschop te Breslau geschied is. De bisschop van Kulm heeft uit Posen en de deken Brandt uit Glatz aan den opper-president gemeld, dat zij willen medewerken tot de uitvoering van de wet op de kerkelijke goederen. Het openbaar ministerie beeft eene vervolging ingesteld tegeu den geestelijkedie den proost Kick uit Kabme te Kwilcz geëxcommuniceerd beeft,; althans tegen den vicaris Wladislaus Enn, die om verschillende en naar het schijnt grondige redenen verdacht gehouden wordt van die lang gezochte geheimzinnige persoon te zijn. Maar de heer Enn moet na die excommunicatie naar Engeland of Belgie uit geweken zijnmen vermoedt echter, dat hij thans weder in Pruisen teruggekomen is. Onlangs zijn aan de opper-presidenten bepaalde instructiën gegeven betreffende bet coilecteeren, volgens welke met name ook collecten voor den Pieterspenning door de broeder schappen van St. Michel bij personendie niet tot bare leden behooren onwettig zijn. De te Wesel geïnterneerde voormalige bisschop van Pa- derborn beeft den 4 eigenmachtig die stad verlaten. In een door hem achtergelaten brief aan den regeeringspresident geeft hij als reden voor zijne verwijdering op. het belang zijner gezondheid en de, niettegenstaande zijne afzetting, nog steeds op hem rustende herderlijke zorg voor zijne dioeeese. De stad Kim aan de Nahe is in den nacht van 45 Aug., leu gevolge van eene wolkbreuk, overstroomd geworden. Eene brug is verwoestvele huizen zijn ingestort en 13 menschen omgekomen. Beieren. Op het verzoek van den superieur van het opgeheven franciskaner klooster te Fuldaom aan monniken uit dat klooster tot nader order toe te staan in de beiersche kloosters dier orde te vertoevenis afwijzend beschikt. Volgens de Indépendance Beige beeft Belgie aan Rusland ten aanzien van de conferentie over bet. oorlogsrecht geant woord dat Belgie er acte van heeft genomendat er geene sprake is van eene formeele internationale overeenkomsten dat het, de op de brusselsche conventie uitgedrukte reserves handhaaft. De Sultan van Zanzibar beeft zich den 29 te Marseille naar Egypte ingescheept. De bisschop van Orleans heeft van den Paus een brief van gelukwensching ontvangen naar aanleiding van de wijze waarop bij in de Nat. Vergadering de aanneming van de wet. op de vrijheid van het hooger onderwijs beeft bevorderd. De heer Venturiburgemeester van Rome, is op zijne doorreis naar Londen te Parijs door den maarschalk Mac Mahon en de voornaamste overlieden met de meeste voorko mendheid ontvangen. Het Journal Officiel behelstnaar aanleiding van zekere „hevige aanvallen", door verscheidene bladen sedert eenigen tijd tegen de regeering gericht wegens de politiekdoor baar gevolgd „in hare betrekkingen tot een naburigenbe- vrienden Staat," [Spanje; de legitimistische bladen hebben zich over het vervoer van krijgsbehoeften voor de alfonsisten over fransch grondgebied beklaagd]; eene aansporing" tot zelfbeperking en gematigdheid. Den 1 Aug. is het internationaal aardrijkskundig concres te Parijs geopend met redevoeringen van den lieer d'Hane de Steenhuyse, voorzitter van bet, in 1871 te Antwerpen ge houden congresen van den tegenwoordigen president, den vice-adml. bn. de la Roncière Ie Noury. De President der republiek, de voorzitter der Nat. Vergadering en de minis ters van buit. zakeno. werken en onderwijs woonden dé plechtigheid bij Den 2 Aug. is de zaak van het zoogenaamde geheime genootschap te Ifyon voor de correctioneele rechtbank aldaar afgehandeld. Deze heeftin dat genoot,schap niets anders ziende dan eene eenvoudige ongeoorloofde vereeniging en bovendien verzachtende omstandigheden aannemende, evenwel de 20 beschuldigden veroordeeld tot gevangenzetting van 1 tot 3 maanden. Nationale Vergadering. In het verslag der Commissie van Dertig over het ontwerp der kieswet voor de toekomstige Kamer van Afgevaardigden verklaart zij zich zeer nadruk kelijk voor bet zoogenaamde scrutin de listebet stelsel volgens hetwelk elk kiezer op een zeker getal candidaten te gelijk zijne stemmen uitbrengt; zij acht dit het aannemelijkst voor lien die bet parlementaire regeeringsstelsel in zijnen volmaaktsl.en vorm de republiekzijn toegedaanen liet meest geschikt om den invloed van plaatselijke belangen krachteloos te maken. Ten einde zoo weinig mogelijk verande ring te brengen in den tegenwoordigen staat van zaken, stelt de Commissie voor, voor de candidatenlijsten het cijfer van 9 aan te nemen. Den 28 is na langdurigesoms zelfs eenigszins heftige beraadslagingeen w etsontwerp goedgekeurd strekkende om de onbevoegde vervaardiging en den ongeoorloofden verkoop van lucifers tegen te gaan. De bij dat ontwerp gestelde gestelde straffen bestonden in boeten van 300 tot 1000 fr. en bij herhaling in gevangenisstraf van 6 dagen tot 6 maanden. Na den afloop dezer discussie werd de be handeling van de nog onafgedane hoofdstukken der begroo- ting, en wel van die betreffende de zeemacht en de kolo niën hervat. Den 29 zijn de leden der Permanente Commissie benoemd; 12 der verkozenen behooren tot, de groepen der rechlerzijde, 2 tot de groep van de Lavergne en 11 tot de linkerzijde. Door den minister Caillaux werd ingediend en op zijn ver zoek in banden der begrootingscominissie gesteld een wets ontwerp tot bet verleenen van een buitengewoon crediet, van 3,400,000 fr. tot herstel van de schadedoor de laatste overstroomingen aan de openbare werken toegebracht. De minister Decazes diende een voorstel in ter bekrachtiging van de overeenkomst, den 20 Mei tusschen Frankrijk en een aantal andere mogendheden gesloten om een internatio naal bureau voor maten en gewichten te vestigen. De heer Favre bracht een voorstel ter tafel betreffende liet onder drukken van misdrijven en overtredingendoor middel van de drukpers of andere middelen van openbaarheid begaan. Hij bedoelde, naar hij zeide, geenszins, dat de Vergade ring de zaak vóór de vacantie in behandeling zou nemen maar hij bad liet zijnen plicht geacht, de regeering te no pen eindelijk een staat van zaken te doen ophouden welke even ondragelijk was als in strijd met de wet. Zonder be raadslaging werd voorts bet wetsontwerp strekkende om ten aanzien van de rechten op de suiker den tegenwoordi gen staat van zaken tot 1 Maart 1876 te bestendigen en aan het gebruik van den saccbarimeter de wettelijke sanctie te verleenen aangenomen en daarna de discussie over de be grooting van marine hervat,. Nadat de verschillende hoofd stukken dezer afdeeling waren goedgekeurddiende de beer Batbie, uit naam der betrokken commissie bet verslag in over bet, voorstel van den heer Talion, betreffende de Alge meene Radenwaarover de beraadslaging op den 31 werd bepaald. Daarna werden de hoofdstukken der begrooting voor bet dept. van onderwijseeredienst en sclioone kunsten goedgekeurdgelijk den 30 die betreffende koophandel landbouw en openbare werken. Den 31 is liet wetsontwerp van den beer Talion, oorspron kelijk strekkende om aan de Algemeene Raden de bevoegd- beid te ontnemen van over de geloofsbrieven hunner leden uitspraak te doen en om die over te dragen aan de Prefec torale Radengelijk het door de commissie gewijzigd was afgehandeld. Een amendement van den heer d'Andelarre, strekkende om de bevoegdheid der Alg. Raden te handhaven, behoudens hooger heroep bij den Raad vau State, werd met 356 tegen 327 st. verworpen, en daarentegen met 372 tegen 350 st. aangenomen bet voorstel der commissie, volgens het welk elke verkiezingdoor een kiezer, een canóidaat of een lid van den betrokken Algemeenen Raad betwistdoor den prefect rechtstreeks aan de beslissing van den Raad van State wórdt onderworpen. Behalve een groot aantal wetsontwerpen van min of meer plaatselijk belang was o.a. vooraf een voor stel goedgekeurd om een crediet van 30000 fr. te verleenen aan den minister van landbouw en koophandel ten behoeve van de deelneming aan de tentoonstelling te Philadelphia. Den 2 Aug. is zonder beraadslaging goedgekeurd bet ont werp waarbij de concessie van een onderzeescben spoorweg tusschen Frankrijk en Engeland van algemeen nut verklaard wordt; vervolgens werd het ontwerp betreffende de verkie zingen voor den aanstaanden Senaat in derde lezing met 559 tegen 73 st. afgedaan; daarop is met 390 tegen 299 st. aangenomen een door de commissie bestreden amendement van den beer Clémentstrekkende om leden van gemeente raden die in hunne gemeenten geene kiezers zijnechter tot de kiescolleges voor den Senaat toe te laten. Verworpen daarentegen is het bij de tweede lezing naar de commissie verwezen additioneel artikel van den lieer Hervé de Saisy strekkende om alle leveranciers van den Staatdirecteuren en agenten van spoorwegenleden van door den Staat ge subsidieerde vennootschappen enz. tot bet lidmaatschap van den Senaat onbevoegd 1e verklaren. Niettegenstaande bet verzet van den beer Qnicharddie liet te ze,er in het voor deel der Maatschappij achttewerd voorts het ontwerp tot vernieuwing van liet afgeloopen contract met de „Compagnie des Messageries Maritimes" goedgekeurd. Den 3 zijn afgehandeld de begrootingen van financiën en van inkomstenlaatstgenoemde niet veel meer dan eene nieuwe uitgaaf van die voor 1875. Voorts is het ontwerp betreffende de algemeene unie der posterijen voor de eerste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1