No. 35. Zevenënzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 29 AUGUSTUS. PlPill ©fftcice! ©cbcclte. Groolc Paardenmarkt te Alkmaar op Maandag 6 September 1875. Goede vooruitzichten. 2&iekcïijfj0chc Bcricïtieu. g)uitsclilanil. IKelgie. Frankrlfk. Zwitserland. Kaiie. 1LKMAA Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,65, franco per post f Oy8Q, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM1. COSTER ZOON. ij«fM C li II A NT. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents j groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden bericliten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een bijvoegsel. PUBLICATIE. De COMMISSARIS des KONINCS in Noordholland brengt ter kennis van belanghebbendendatwegens het inhangen van deuren in de schutsluis Willem IIIaan het Noordhollandsch Kanaal, tegenover Amsterdam, den 30 Au gustus en volgende dagen met die sluis niet zal worden geschut, zoodat de schutsluis Willem I gedurende dien tijd alleen als zoodanig zal dienst doen. Haarlem, De Commissaris des Korimgs voorn., 25 Augustus 1875. R 0 E L L. PATENTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de ■patenten, aangevraagd in Mei. Junij en Julij j.l., ter gemeente-secre tarie alhier kunnen worden afgehaaldvan 's morgens 9 tot 's namiddags 2 ure, van Maandag 23 Augustus tot en met Zaturdag 4 September aanstaandena welken tijd zij door den deurwaarder der Rijks belastingen tegen betaling van 10 cents worden te huis bezorgd Alkmaar, 20 Aug. 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris NUHOUT van dek VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenendat de gemeeute- begrooting, dienst 1876, heden door hen den gemeenteraad aangeboden gedurende de eerstvolgende veertien dagen op de gemeente-secretarie ter lezing is nedergelegd en in af schrift verkrijgbaar is tegen betaling der kosten. Burqemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 25 Auq. 1875. De Secretaris NUHOUT van dek VEEN. ARIE PRANGER, verlofganger van het 7'. regiment infanterie en JOHANNA GBERTRUIDA de VRIES, wor den verzocht zich aantemelden ter gemeente-secretarie. De ondergeteekendeDirecteur der Burgeravondschool, maakt bekend, dat op Woensdag, den 1'° September a.s., des avonds te 7 ureninschrijving zal gehouden worden van hendie wenschen gedurende den aanstaanden cursus het onderwijs aan genoemde inrichting te volgen. Alleen degenen die een bewijs van inenting kunnen overleggen worden ingeschreven. A. VAN U VEN. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2«. helft der maand Juli 1875. Mej. IJ. van den Brink, Slnlenman, J. van Lier, Amster dam; W. Pelgrum, Arnhem; P. Groffies, Akersloot; Toren burg Beemster; Bankier, Breda; K. Reeker, LangereeP. Stoeltjes, Nieuwediep; A. Bruisschaart,Petten; Wed. A. Bruin, Koegras; A. P. Abbring (niet vermeld). Van de hulpkantoren NoordscharwoudeT. A. O. de Ridder, Arnhem. Spanbroek: Mej. S. B. Sikken, Amsterdam. P O L I O I E. Ter terugbekoming aan het Commissariaat van Policie het navolgende gevondene, als; een meter; drie sleutels met ringen vier melkschapenonbeheerd op de markt achter gelaten. Verder zijn aldaar inlichtingen te hekomen om trent eene zwarte parasoleen kinderhoedje en een onderstel van een gouden oorhanger. De opstand in de Herzogewina is van ernstiger aard, dan ele Turksche regeering aanvankelijk wel wilde erkennenen kan blijkbaar niet zoo spoedig gedempt wordendat de aan grenzende landen er den invloed niet van zouden ondervin den. Zal er dan een oorlog uit voorkomen F Hoogst waar schijnlijk r.iet. De drie mogendheden in oostelijk Europa, die het behoud van den vrede tot het hoofddoel barer poli tiek hebben verklaardhebben het gevaar voorzien en zijn reeds op middelen bedacht geweest om het te voorkomen. Gelukkig hebben zij EngelandItalië en Frankrijk bereid gevonden om in overeenstemming met haar te handelen. Dit zestal mogendheden heeft zich daarop vereenigd tot de Ver hevene Porte gewend met den vrfendschappelijkeu raad, een gevolmachtigd staatsman naar de opstandelingen te zenden ten einde hunne grieven te vernemen en te onderzoeken in hoeverre daaraan billijker wijze zou kunnen worden te gemoet gekomen. Van hare zijde zouden de verbonden mogendheden aan de opstandelingen doen weten dat zij op geenerlei on dersteuning moesten rekenen. De Verhevene Porte heeft daarop aanstonds geantwoord dat zij dit zelve ook al zoo liad gedacht, dat zij gaarne zoo weinig ...ogelijk bloed wenschte vergoten te hebben, en reeds haar Minister van Openbare Wer ken tot- haren commissaris had benoemd, om de grieven der op standelingen te onderzoeken. Zij zou toonen hoe zeer zij de vriendschappelijke houding der mogendheden op prijs stelde, die zoo in 't geheel niet het karakter van een interventie had. Alzoo is de schijn gered. De verhevene Porte handelt, als onafhankelijke souvereine mogendheid, geheel uit eigen beweging, volgens eigen vrije overtuiging, en zal baar bin- nenlandscbe aangelegenheden tot een goed einde brengen de rust eu openbare orde herstellenzonder de vernederende inmenging barer buren. Ja, de schijn is behouden, niaar het is een zeer doorzichtig schijntje. Vooral de haastige, ongevergdeoverbodige verdediging barer handelwijzege moet niet denkendat hier vreemde interventie tusschen mij en mijn onderdanen plaats heeft, is welsprekend. Het is wel de ziekedie uit eigen vrije beweging toestemt in een been afzetting op den vriendschappelijken raad zijner doktoren. Want dit zal wel buiten twijfel zijndat de vrede niet her steld zal kunnen worden zonder belangrijke inwilligingen aan de opgestane bevolking. Men begint er reeds over te sprekendat aan geheel Bosnië een groote mate van onaf hankelijkheid verleend zal moeten worden. Algemeen erkent men dat het Turksche bestuur een onmogelijk bestuur is dat er overvloedige aanleiding tot opstand is in de ongehoorde knevelarijen en afpersingen van de Turksche ambtenaren. Dit kwaad is nist te verhelpen door schoone beloften van hervor mingen en gelijkheid van rechten. De ondervinding heeft reeds voor allen zonneklaar bewezendat al die beloftenzelfs al verschijnen zij in den vorm van wettenniets beteekenen dat het Turksche bestuur onbestaanbaar is met de hervormin gen die het belooft, dat in één woord Turkije moest ophou den Turkije te zijnwilde men ze invoeren en handhaven. Alleen geheele afscheiding van Turkije en een eigen regeering. zooals het naburige Servië eenmaal heeft verkregen kunnen hier baten. Gelukkig schijnen de mogendheden in dit opzicht, al'e eenstemmig. Het lastige van de zaak is nu maar, de pil voor Turkije zooveel mogelijk te vergulden eu de opstande lingen te bewegen tot onderwerping F Dat zal wel niet mogelijk zijn; maar althans tot een wapenstilstand, tot schor sing van alle vijandelijkheden. De oostersche kwestie zal dan geen tweeden Krim-oorlog uitlokken. Wel mag Europa er zich over verheugen dat ditmaal niet de veroveringszucht van de eene of andere mo gendheid de toeleg om zich een deel van den buit toe te eigenenandere mogendheden als verdedigers van het Turk sche Rijk doet optreden. In 1851 was het niet om de be scherming van Turkijemaar om het tegenhouden vau Rus land op den weg naar KonstaBtinopel te doen. Rusland wenschte als beschermheer van Servië, Bosnië en Bulgarije, ja zelfs van alle Grieksehe Christenen in het Turksche Rijk erkend te worden. Zulk een overwicht in het oosten kou aan den Russischen Keizer niet gegeven worden; maar om dit te verhoeden, word Engeland tot de treurige taak genoopt om de Turksche heerschappij onverkort te handhaven en te steunen en haar jammerlijken staat zooveel mogelijk te ver goelijken. Zoo bleef het jaren lang tegenstand bieden aan het streven van Egypte naar volkomen onafhankelijkheid van den Sultan in werkelijkheid met erkenning van zijn opper gezag in naam. Zoo steunde het Turkije in de onderwerping of liever in de verwoesting van Montenegro. Thans schijnt men in Engeland vrij algemeen in te ziendat dit een treu rige politiek is geweestniet in staat om het onhoudbare Turkije te reddenmaar daarentegen wel geschikt om alle volken in het oostendie van den veriammenden druk van het Turksche bestuur wenschen bevrijd te wordenvan En geland te vervreemden. Een heuglijk verschijnsel is hetdat alle berichten omtrent het vorstendom Servië zooveel gunstiger luiden dan omtrent de naburige Turksche provinciën. Sedert meer dan een halve eeuw kan Servië geacht worden een eigen bestuur gehad te hebben. Aan den Sultan betaalt het eene schatting ten be drage van ruim 240,000 Nederlandsche guldensdoch ove rigens is het geheel onafhankelijk. Dat land en volk zich zoo voordeelig onderscheiden van de aangrenzende landstreken, dieofschoon door volken van denzelfden stam bewoond onder den looden last der Turksche heerschappij niet tot een re delijke mate van ontwikkeling en welvaart kunnen geraken, is wel geschikt ora ons vertrouwen in te boezemen op de toekomst van die andere gewesten die thans nog niet zoo gelukkig maar toch ongetwijfeld evenzeer bestemd zijn om van de Turkscbe over:ieerschiug bevrijd te worden. Niet altijd be-- antwoordde de uitkomst aan de verwachtingwanneer een onderdrukt volk tot vrijheid kwam. Wij weten, welke groot- sche verwachtingen werden gekoesterd omtrent de vrijge maakte Griekenen hoe bitter de teleurstelling is geweest. Maar waren de verwachtingen billijk, redelijk F Zeer zeker niet. Het is waar, een 'vrijheidlievend en edelaardig volk gaat niet spoedig in de verdrukking onder; maar eeuwen van dienstbaarheid zijn wel in staat om het deugdelijkste volk te doen ontaarden. Het is niet genoegaan dit volk de vrij heid terug te geven, om binnen eenige jaren ook van dien veranderden toestand de schoone vruchten te mogen verwach ten. Eerst langzamerhand zal dit volk de ondeugden en kwade hebbelijkhedendie het in de onderdrukking heeft opgedaan, verliezen, en de geestkracht, de eerlijkheid, de zelfbekeersching en al die hoecjanigheden herwinnen, die een vrij volk voor zijn bestaan en welvaart noodig heeft. Niet alleen het geslacht dat in de dienstbaarheid is opgevoed moet voorbijgaan maar ook het volgendedat daarvan zijn op leiding heeft genotenzal van den ouden zuurdeesem door trokken blijven. Op de nieuwe geslachtenonder nieuwe omstandigheden geborenopgevoed en onderwezen door een geslachtdat de weldaden der vrijzinnigheid reeds bij on dervinding kende, moet onze hoop gevestigd blijven. Als de verbonden mogendheden eendrachtig en krachtig handelenhebben zij het in haar machtaan den wreeden oorlog in de Herzogewina een einde te maken en aan geheel Bosnië een toekomst te verzekerendoor het te maken tot een zelfstandigofschoon aan Turkije schatplichtig land. Langs dien weg moet allengs Europeesch Turkije van de kaart van Europa verdwijnenen uit de verschillende on afhankelijke staatjes vormt zich wellicht eindelijk één rijk, dat te Konstantinopel den Bosporus in bezit neemten noch van Rusland noch van eenige andere mogendheid afhan kelijk is. W. v. d. K. De door graaf Frans zu Stolberg op touw gezette bede vaart van duitschers naar Lourdes zal doorgaan, in weerwil van de afkeuring, die het plan vrij algemeen in Duitschland en gedeeltelijk in Frankrijk gevonden heeft. Het heeft echter nu deze wijziging ondergaandat de bedevaartgangers ziek den 7 Sept. te Bergen in Henegouwen zullen vereenigen en niet te Aken en Freiburgomdat graaf Stolberg vreest bij de uitvoering van dit aanvankelijke plan op moeilijkheden bij de duitsclie overheid te stuiten. De Paus heeft den be devaartgangers zijnen zegen gegeven. De prijs van2000 th., door de Keizerin uitgeloofd bij de weener tentoonstelling voor liet best geschreven werk over de geneefseke conventieis verworven door prof. Lüder te Erlangen. Er waren 6 antwoorden ingekomen, alle in het duitsch geschreven. De duitsclie Journalistendag, den 22 te Bremen geopend heeft met alg. st. eene motie aangenomenstrekkende om straffeloosheid te verzekeren voor overeenkomstig de waarheid opgemaakte berichten van openbare terechtzittingen. Ook is eene motie aangenomen van den volgenden inhoud„De Journalistendag verklaartdat de anonymiteit der dagblad pers een haar toekomend recht moet zijn zal zij aan hare voornaamste verplichtingen kunnen voldoen; van welk recht zij alleen dan afstand mag doenals door de anonymiteit de straffeloosheid van een misdrijf bevorderd zou worden." Pruisen. De schadete Kirn door de overstrooming aangericht, wordt op 1 Miljoen mark geschat. De door liet water weggespoelde woningen zijn 8 in getal, maar 50 of 60 zijn zoo beschadigddat zij op last der policie afgebroken moeten worden300 verdronken stuks vee zijn begraven 8000 wagenvrachten zijn noodig geweest om de straten en huizen van slik en steenen te zuiveren. Bij de te Hannover gehouden herstemming voor een lid van den Rijksdag tusschen graaf Bruel (particularistisch ultra- montaan) en Oldekop (nationaalgeziud) is eerstgenoemde met eene meerderheid van ongeveer 3000 stemmen verkozen. De socialistendie bij de eerste stemming omstreeks 4400 stem men op hunnen candidaat hadden weten te vereenigen, schij nen bij de herstemming het wachtwoord gegeven te hebben vau onthouding. De turksche ambassadeur te Berlijn heeft zijne woning voor 9 j aren ingehuurdonder verhooging van den huur prijs van 5000 tot 8000 th. Het geheim bestuur der dioceese Posen vergunt den gees telijken in die dioceesebij kennisgeving in de Kuryer Poz- nanskiom tot de uitvoering van de wet op bet beheer der kerkelijke goedpren mede te werken. Met name wordt hun de verplichting opgelegd om de kasboeken en verdere stuk ken betreffende het door hen gevoerde beheer onmiddelijk na de constituëering der nieuwe kerkelijke besturen aan deze over te geven. De kroonprins is den 25 te Keulen aangekomenalwaar hij de internationale tuinbouw-tentoonstelling geopend heeft met eene toespraakwaarin hij zijne vreugde betuigde de vertegenwoordigers van zoo vele volken bijeen te mogen zien. Beieren. De Koning is den 23, met zijnen opperstal meester, per gewonen sneltrein onverwachts naar Frankrijk gegaannaar men vermoedt om te Rlieims gothiscke gebou wen te bezichtigen. De driedaagscke feesten te Antwerpen zijn door zeer fraai weder begunstigd geworden en in goede orde afgeloopen. De groote historische optocht heeftwat fraaiheid en juist heid der costumes aangaatvolkomen aan de hooggespannen verwachting voldaan. Het aardrijkskundig congres te Parijs is den 11, terwijl de minister Wallon het presidentschap waarnamfeestelijk geslotenwaarbij de President-maarschalk en de grootvorst Constcntijn tegenwoordig waren, 's Avonds woonden de le den de receptie bij den President der republiek en den vol gen avond die van den prefect der Seineop het paleis van het Luxemburg, bij. De grootvorst Constantyn van Rusland heeft den 17 Parijs verlatenna den dag te voren een afscheidsbezoek gebracht te hebben aan den President der republiek. Deze laatste heeft ook den hertog v. Coimbra en prins Arthur van En geland ontvangendie den hertog op zijn jacht vergezeld had en 's avonds naar Londen terugkeerde. De hertog ver trok den 20 naar Belgie. De loespraken der voorzitters van de Alg. Raden in de departementen Allier, Cóte d'Or, Eure-et-Loir, Jura en Rhone doen uitkomen dat de aanneming der constitutie een oorzaak van vreugde is geweest voor het gansche landde inwijding van een nieuw tijdvak van herademingrust en vrededat niemand zich langer conservatief zal kunnen noemen dan wie de republiek oprecktelijk voorstaan. „De republikeinsch-constitutioneeie staatkunde zeide de heer Mggnin (Cóte-d'Or)is thans die van de meerderheid der natie gewordenwelke het dan ook zeer levendig betreurt dat de constitutie niet onverwijld in haar geheel is toege past." Bij de verkiezingen der voorzitters schijnen de „con- stitutioneele republikeinen" niet meer dan een enkelen zetel gewonnen te hebben; in sommige departementen hebben de meer geavanceerde republikeinen, o.a. in het dept. der Vo- geesenbeslist de nederlaag geleden. Do meeste voorzitters zijn herkozen en alleen bij de benoeming der ondervoorzit ters heeft de nieuwe partijgroepeering zich merkbaar doen voelen. Men heeft thans een staat opgemaakt van de huizen, len gevolge van de laatste overstroomingen te Toulouse ingestort of bouwvallig geworden. Daaruit blijktdat er in de voor stad Saint-Cyprien alleen 953 geheel vernield en 257 onbewoon baar geworden zijn. De in de overige wijken verwoeste woningen zijn omstreeks 20Ö in getal. Den 19 diende de makelaar Courson-Muller op de beurs te Parijs den ingenieur de (das eenige stokslagen toe en deze schoot daarop viermaal zijn revolver op Courson af, zonder hem te rakenwaarna hij de vlucht nam. Door agenten aangehoudengelukte het ikem echter op nieuw Courson te naderen en door 2 nieuwe schoten ernstig te kwetsen. Des ochtends had er tusschen beiden een tweegevecht moeten plaats hebbenwaartoe beurszaken aanleiding gegeven had den doch waarvan niets gekomen was. In de zitting der Permanente Commissie op den 19, bracht de heer Rameau den „wapenkreet" ter sprakedoor het bonapartistische blad le Pays aangeheven op bet feest van den 15hetgeen straffeloos geschied wasofschoon vroeger zeker republikeinséli blad zonder eenige geldige re den gesehorst was. De heer Buffet verklaarde, van geener lei „wapenkreet" kennis gekregen te hebbensedert hij aan het bewind was hadden èr 4 schorsingen van dagbladen plaats gehad en was voor 7 de verkoop op den openbaren weg verboden geworden en daarvan waren de meeste bona- partistisch gezind. De beer Arago beklaagde ziek over het verbieden van den verkoop langs den openbaren weg en aan de spoorwegstations van de vertaling der brochure van den heer Gladstone. De heer Buffet antwoordde^ dat bij hem geene aanvraag voor de colportage van eenig werk des hee- ren Gladstone was gedaan. Aan het drukpersbureau hield men bet er voor, dat er een verzoekdoor tussckenkomst van het ministerie van buit. zaken was ingekomen vóór de optreding van het tegenwoordige kabinet. Toch was het geen gebruikde colportage-stempel te verleenen aan strijd schriften betreffende de godsdienst; welke regel vooral ge handhaafd behoorde te wordenwanneer zoodanige werken gericht waren tegen de godsdienst, door verreweg de meer derheid der fransehen beleden. De beer Arago kwam er tegen op om de colportage-stempel tot een officieel zegel van goedt keuring te verheffenmaar de lieer d'Aboville noemde he- aanmatigingde belijdenis van 34 miljoen franschen ten aanzien der openbaarheid volkomen gelijk te willen stellen met de verschillende beginselen van 600,000 protestanten en joden. Volgens le Bien Public is het geschrift van den heer Gladstone op verzoek van den pauselijken nuncius in beslag genomen. Te Marseille is huiszoeking gedaan bij een 40tal ingeze tenen verdacht van aan ongeoorloofde vereenigingen deel te nemen. Daarbij is wel beslag gelegd op papierenmaar niemand in hechtenis genomen. Het Casino is op last der policie geslotenomdat de Afgevaardigden Amat en Bouchet aldaar eene vergadering hadden belegd. Ten aanzien der indertijd door den prefect van Lyonden beer Ducros, ont dekte samenzwering tegen de veiligheid van den Staat wegens welke vele huiszoekingen hebben plaats gehad en personen in hechtenis genomen en tot gevangenisstraffen ver oordeeld zijnis thans geblekendat Bouvier, een handlan ger van den prefect, de samenzwering verdicht, valsche papieren vervaardigd onschuldige personen beticht had om de republikeinen in een kwaad daglicht te stellen enna tuurlijk niet in de laatste plaatsom zelf eene goede beloo ning te verdienen. Bouvier is wegens valsckheid in ge schriften tot 3 jaren gevangenisstraf veroordeeldmaar de liberale dagbladpers vraagt, welke straf nu den prefect toe komt die een beschermeling van den minister van binnenl. zaken is. De aartsbisschop van Toulouse heeft de hulp der lagere geestelijkheid ingeroepen voor het oprichten van vrije catho- lieke universiteitenvoornamelijk om het noodige geld bijeen te krijgen. Op het te Poitiers gehouden catholieke congres heeft de pater-jezuiet Sambin de leden uitgenoodigdde jonge rechts geleerden onder hunne bekenden op te gevendie voor een professoraat aan deze universiteiten in aanmerking kunnen komendewij! vooral de rechtswetenschap behoefte had om van een hooger standpunt dan nu geschieddeom van een catholiek-christelyk standpunt behandeld te n orden. De heer Thiers is op zijne reis naar Zwitserland in alle fransche stedenwaar hij doorkwamen zoo ook te Qenève, met de kreten „Leve de republiek 1 Leve Thiers!" ontvangen. De graanoogst wordt geschat op 95 miljoen mudden100 miljoen wordt eene gemiddelde goede opbrengst geachtdie van 1874 was zeer hoog, n.l. 130 miljoen. Slechts in 8 zuidelijke departementen wordt, ten gevolge der overstroo- iningeueen slechte oogst verwacht. Het totaal der inschrijvingen voor de noodlijdenden door de overstroomingen in het zuiden bedroeg den 25 dezer 21,600,628 fr. Kapitein Webb is den 25 's voormiddags 11 uren, zwem mende uit Engeland t.e Galais aangekomen. Hij was welva rende maar vermoeid. De overtocht van Dover naar Calais, op welke hij door een logger en 2 booten vergezeld werd had 21 uren en 40 minuten geduurd. 14 Dagen geleden had hij zijne poging moeten opgeven. De Groote Raad van het kanton Genève heeft met over- groote meerderheid (art. I met 64 tegen 7 st.) de wet aan genomenwaarbij de 3 jaren geleden toegelaten orde der barmhartige zusters wordt opgeheven. De staatsraad Carte ret verklaarde, dat genoemde zusters zieh volstrekt niet al leen met de uitoefening van werken der barmhartigheid had den bezig gehouden, gelijk mei 3 jaren geleden meende te mogen onderstellen, maar met nog allerlei andere zaken: prose lietenmakerij inzameling van gelden voor het buitenland verbergen van eigendommen der kerken te Geneve, enz. De regeering beeft eene aanschrijving rondgezonden om werving voor den strijd in de Herzogewina te beletten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1