No. 36. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 5 SEPTEMBER. (Officieel (Scbccltc. ©2ilckcHjf»9cfic i3ccicttlcv SluitNcliiand. ('runkt'iik. WrottJ IJnUanfe esi Icrlitiui. Piusland. Turkfje. ^ot«(enirijk-H»iisar|j«. Kwitserlanil. Hialic. Spanje. LK A AHS€Hfi COC Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O,SS, franco per post f 0,&0, afzonderlijke nommers S Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote'letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. PATENTEN. De voorjaars-suppletaire patenten voor de buitengemeenten liggen gedurende 8 dagen van af hedenter secretarie ter afhaling gereed. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Dingsdag7 September 1875 des namiddags ten 1 ure. Ramens den Voorzitter van den Raad, NUHOUT van der VEEN. ARIE PRANGER, verlofganger van het 7®. regiment infanterie, wordt verzocht zich aantemelden ter gemeente secretarie. P O L I C I E. Ter terugbekoming aan het Commissariaat van Policie voorhanden het navolgende gevondene, als: een vaatje azijn; een iongensmutseen kinderschoentjeeen stalen tabaksdoos. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent, een gouden orbelletje; een zilveren dop van een Jlacon en een knipje. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 1®. helft der maand Augustus 1875. Mej. de Leeuw, Amsterdam; de Boer, Edam; Mej. M. IieereuHaarlem; J. Mooi, Ilillegom Rijnsje Schaap, de Kaag; C. J. Clausiug, Niedorp; A. J. P. Oort, Rotterdam; Mej. Waanders, Welgelegen. Van de hulpkantoren BenninqbroekW. Duffels, Amsterdam. HensbroekJ. Sperwer, Alkmaar. NibbixwoudE. van RooiAmsterdam. Petten: W. G. Bootsma Ruslenburg.-Wci. P. Schaap, Noordijk; Th. Dirks, Abbertsma. De prijs der. Göthe-stichtingdie om dc 2 jaren wordt uitgereikt,is ditmaal tot een bedrag van 3001) mark aan den bekenden dichter Clans Groth te Kiel toegekend. Pruisen. De Afgevaardigde Sonnemann, uitgever der Frankfurter Zeitung, is den 28 in hechtenis genomen, wegens zijne weigering om den schrijver van een artikel te noemen. Prins Leopold van Beieren is den 30 te Berlijn aangeko men en door den Keizer met bijzondere onderscheiding ont vangen. Prins August van Wurtemberg heeft, ter eere van den beierschen gast een diner gegeven, waaraan ook de Kei zer deelgenomen heeft. De Provincial Correspondenz meldt, dat de voormalige bisschop van Paderborndie de hem aangewezen verblijf plaats eigenmagtig verlaten heeft, van zijne rechten als prui- sisch staatsburger is vervallen verklaard. Beieren. De onlangs overleden prins Karei, wiens lief dadigheid en zorg voor zijne onderhoorigen bekend waren heeft bij zijn testament aan alle leden van zijn hofpersoneel levenslang hun tractement als pensioen verzekerd, hetgeen ook op hunne weduwen en zelfs op hunne kinderenzoolang deze nog geene 20 jaren zijn, overgaat; bovendien ontvangt elk ambtenaar nog een legaat van 100 a 2000 fl., naarmate hij korter of langer geleden in 's prinsen dienst getreden was. De rente van 2 miljoen gulden is bestemd voor de behoeitigen die jaarlijks giften van den prins ontvingen. De Koning is reeds den 27 van zijn uitstapje naar Rheims op zijn kasteel Berg teruggekomen. Vóór zijn vertrek had Z. M. aan den minister-president v. Pfretzchner het groot kruis der orde van verdiensten van de beiersche Kroon ver kend hetwelk de liberale bladen als eene hulde aan het geheele kabinet tegenover de beschuldigingen der clericalen beschouwen. De onlangs door de Nat.Vergadering vastgestelde begroo ting voor 1870 bedraagt in ontvang 2,575,028,582, in uit gaaf 2,570,000,475 fr., zijnde 13,872,042 en 14,787,297 minder dan het, budjet voor 1875. De belastingen zijn na genoeg 35 miljoen hooger geraamd, doch onder de inkomsten komt niet voor het op het budjet voor 1875 gebrachte voor schot der Eransche Bauk van 40 miljoen. Voor de nog voor te stellen nieuwe belastingen tot dekking van het tekort is uitgetrokken 16,7 miljoen, of ruim 8 m.- minder dan voor 1875. Verscheidene hoofdstukken der begrooting zijn geza menlijk verhoogd met 27% m. (oorlog en marine met 13 m.), voor de staatschuld wordt daarentegen 40,887,193 fr. minder aangevraagd. 11e vertaler van Gladstone's brochure over het Vaticanisme, de heer Victor Ogerhoudt vol, dat hij aanvraag heeft ge daan om den stempel van colportage, en wel bij het minis terie van binnenl. zaken onder overlegging van 2 exemplaren; hij heeft zijn adres misschien niet bepaald aan het bureau van colportage gericht-en in plaats van liet, woord „stempel" de uitdrukking „een fransche pas" gebruikt, maar dit ver andert niets aan het feitdat hij zijne aanvraag tot het ministerie van binnenl. zaken gericht, heeft en deze aanvraag geweigerd is. Voorts deelt de heer Oger mede dat het door de uitgevers zijner vertaling te Brussel uitgegeven wordende blad Office de Publicité in Frankrijk verboden is. Hij heeft nu nogmaals aanvraag om den stempel van colportage gedaan, ditmaal zonder verzuim van eene enkele formaliteit, in de hoop, dat de minister Buffet den heer Gladstone zijn recht zjj het ook laat, niet onthouden zal. Om te doen zien, dat het hem niet, om stoffelijk voordcel te doen isheeft de 'heer Oger al wat hij uit den verkoop der vertaalde brochure ver diend heeft of verdienen zal aan het fonds voor de nood lijdenden door den watersnood afgestaan. Te Rheims is in de vorige weekonder voorzitting van den aartsbisschop, het congres der vereenigingen van catho- lieke werklieden gehoudenwaaraan 600 ledenmeest gees telijken, hebben deelgenomen. Het totaal der inschrijvingen ten behoeve van de noodlij denden door de overstroomingen in het zuiden bedroeg den 2£ bijna 22 miljoen. Den 29 is in den tuin der Tuileriën door 23 vereenigin, gen een groot zangersfeest ten voordeele der noodlijdenden gegeven, 't welk 25000 fr. heeft opgebracht. De heer Princeteau lid en oud-quaestor der Nat. Verga dering een der geachtste leden van het rechter centrum is overleden; het aantal vacatures in de Vergadering is daardoor tot 22 geklommen. Met Engeland is eene overeenkomst gesloten lot wijziging van die van 3 Nov. 1851, betreffende de wederzijdsche ver zekering van het eigendomsrecht van letterkundige en kunst werken en wel om „de wettelijke bescherming van den ei gendom van dramatische werken op eene meer volledige wijze te verzekeren en de moeilijkheden te voorkomendie kunnen voortvloeien uit rechtsgedingenwegens schending van het eigendomsrecht door werken die den schijn hebben van navolgingen of te goeder trouw vervaardigde omwerkin gen te zijn." De kadetten van S. Cyr hebben dit jaar, hetgeen in geene 20 jareu gebeurd was, allen hun eindexamen met goed ge volg afgelegd, zoodat 270 2®. luitenants konden worden aan gesteld. Den 29 is, op zijn landgoed bij Havre, in 71jarigen ouderdom, overleden de graaf v. Montebellodie in 1862 bet bevel voerde over de fransche troepen te Rome. Hij was de tweede zoon van den in f809 gesneuvelden maar schalk Lannes. De bisschop van Angers doet in la Semaine Réligieuse uitkomendat, de vestiging van eene universiteit daar ter stede veel geld zal kosten en geeft de middelen aanhoe men zich dit verschaffen moet: 1°. door oprichting van leer stoelen die de namen hunner stichters voor altijd dragen zullen2 leerstoelen zijn reeds op die wijze gevestigd en kosten aan elk hunner vrijgevige stichters 80000 fr.; 23/ door inschrijvingen, die echter niet minder dan 500 fr. mogen zijn om den gevers den naarn van medestichters der uni versiteit te verzekeren. Die inschrijvingen, welke reeds ge daan zijn loopen van 500 tot. 60,000 francs. Verscheidene zijn jaarlijksche bijdragen zoolang de gevers leven, andere tot, een zeker aantal jaren beperkt,; 3°. door giften onder 500 fr.: 4». door volkscollecten want allen zelfs de arm- sten moeten even als in Belgie voor dit gruotsehe catholieke werk bijdragen. Daarbij zijn twee wegen mogelijkeene jaarlijksche collecte in de kerken of eene vólks-belasting welke de bisschop den „sou der universiteit" noemt [De „sou der geloofsverbreiding" brengt in het bisdom Angers 60000 ir. per jaar op]. De s.b.n. Goodenougg, een hoogst verdienstelijk zeeofficier, is bij een bezoek van de Santa-Cruz-eilanden door een ver giftigen pijl doodelijk getroffen bij een verraderlijken aanval der inlanders. De Times behelst een schrijven van lord Russell, waarin hij mededeeltdat, hijgelijk hij in vroeger jaren 50 p. st. ten behoeve van de grieksche opstandelingen heeft beschik baar gesteld bereid is ook thans met gelijke som de op standelingen te steunendie tegen het turksche wanbestuur in verzet gekomen zijn. De werkstaking der mijnwerkers in Warwickshiredie 6 weken geduurd heeft,is geëindigdbeide partijen hebben er in toegestemd de zaak aan scheidsrechters te onderwer pen. De mijnwerkers hebben den arbeid hervat. De gezworenen hebben het in de kwestie nopens het aan varen van de Mistletoe door de Albertadie Koningin Vic toria aan boord had niet eens kunnen worden. De zaak zal nu voor het hof van assises komen. De Times merkt aandat in elk geval wel gebleken isdat het jacht der Koningin eene snelheid haddie zoowel voor haar zelve als voor. andere schepen gevaarlijk was. Yoor kapitein IVebb komen van allerlei zijden giften in. Ilij was uitgenoodigd om eene van die persoonlijk te komen ontvangenmaar rhumatieke aandoeningen in hals en rug verhinderden hem daaraan gevolg te geven. Den 28 's avonds is bij Kildwiek de schotsche exprestrein, vooral door onoplettendheid van den machinist, die de nood seinen niet opmerktegereden tegen een pleziert.reindie stilstond om het achterlicht, dat uitgegaan was, weder aan te stekenmet het gevolgdat van laatstgenoemden trein 5 reizigers gedood en 40 gekwetst zijn. Te Londen is een comité gevormd om sympathie te be tuigen voor de opstandelingen in de Herzogewina ep Bosnië en eene meeting te houden tot, opening eener inschrijving te hunnen behoevewelke graaf Russell zal presideeren. Kolonión. Te Montrealin Canadaheeft een doqr de fransche inwoners bewerkt oproer plaats gehadten gevolge der door de stedelijke regeering verordende verplichte vac cinatie. Zij zijn na reeds vooraf meetings te hebben ge houden te hoop geloopenterwijl de Raad beraadslaagde hebben de ruiten van het gebouw verbrijzeld, de policie met steenën geworpen en den Raad gedwongen de wet, in te trekken. Vervolgens hebben zij by doctor larocqueeen voorstander van verplichte vaccinatiede ruiten ingeworpen en zijne apotheek geplunderd. In het Kbanaat Kokhand is een opstand uitgebroken. De Khan heeft met zijn gezin slechts onder bescherming van den russischen consul weten te ontkomen. De pogingen om den opstand langs minnelijken weg te dempen zijn vruchte loos gebleven en de opstandelingen in de russiselie bezittin gen binnengedrongeneene afdeeling t roepen onder bevel van genl. Golowatscheff is hun in allerijl tegemoet gezonden. Essad-bassabehoorende tot de jong-turkschede meer verlichte en tot hervorming gezinde partijis afgetreden als grootvizier en vervangen door den pas benoemden voorzitter van den Staatsraad Mahmoed-bassavan de oud-turkschs partij en naar men zegteen gewillig werktuig in de han den van Rusland. Essad-bassa is intusschen als minister van buit. zaken lid der regeering gebleven. Server-bassa, de gevolmachtigde voor de onderhandelingen met. de iusur- gentenis president van den Staatsraad geworden, Op Candia, waar de bevolking ontevreden is over het uit blijven der na den opstand van 1868 plechtig toegezegde hervormingenen een adres der bevolking slechts beant woord is door verzwaring der belasting, zijn gewapende benden verschenen. De aanvoerders der verschillende benden insurgenten in de Herzogewina hebben eene bijeenkomst gehoudenwaarin Ljubobratichonder den titel van groot-wojwodatot hoofd der beweging is verklaard. De divisie-genl. Mehemed Ali is den 27 aan boord van eene Lloyd-stoombootte Ragusa aangekomenzich naar Serajevode hoofdstad van Bosniëbegevendeom bet be vel aldaar op zich te nemen. Uit Ragusa worden de volgende berichten omtrent den opstand gemeldDe insurgenten hebben het dorp Plana in genomen, alwaar zicli 150 turksche inwoners bij hen hebben aangesiotenalsmede het met 4 kanonnen gewTapende fort Goriansko. 1000 Servische vrijwilligers zijn in de Herzoge wina gekomen. Mehemed Ali is door middel van den telegraaf teruggeroepen. Er is een opstand uitgebroken in Albanië; de kusten daarvan worden door de turksche vloot bewaakt. Een turksch legercorps vau 2000 man is op 'marsck gegaan om Trebinje te ontzetten, en den 29 's avonds is het aan 1000 mar, gelukt, zonder slag of-stoot de stad binnen te rukken. De turken hebben het beleg van Trebinje doen op breken, zoodat de gemeenschap met Ragusa hersteldis. Den 30 zijn de insurgenten nabij het klooster Duze aangevallen door 4 bataljons geregelde troepen met 4 stukken geschut; na geringen tegenstand verlieten zij het klooster (dat door de turken bezet en versterkt werd) en trokken zij naar bet gebergte terug. Een adjudant van den Vorst van Montene gro heeft den russischen consul te Ragusa gezegddat de Vorst niet in staat, is het volk dat den oorlog verlangt in bedwang te houden. Den 2 Sept. zijn turksche troepen van Gatsko vertrokken om de door de insurgenten ingeno men forten te heroveren. De berichten- uit Konstantinopel melden het volgende 29 Aug. Eene bende van 3000 a 4000 serviërs heeft de grens overschreden en is bij Novi gekampeerd. De telegraaflijnen zijn in hare macht. Verscheidene Servische benden trachten een opstand onder de buigaren van den Balkan te verwekken. 30 Aug. De insurgenten hebben al de turksche blokhuizen op de grens van Montenegro bezet en 2 turksche bataljons in het zuiden der Herzogewina omsingeld. 2 Sept. Uit, Mos- tar wordt van 30 Aug. gemelddat de gensdarmerie met goed gevolg de insurgenten bij Kostanich en Lubino heelt aangevallen; zij vluchtten in de richting der oostenrijksche grens. Te Damascus en Antiochie neemt de cholera af, te Beyrut toe. Te Aleppo blijft de toestand zorgwekkendhebbende men aldaar in 6 dagen 345 nieuwe ziektegevallen en 253 sterfgevallen geteld. In Damascus heeft het vertrek der troepen naar de Her zogewina grooten angst verwekt. Men vreest er namelijk, dat de drusen zich het voordeeldoor de vermindering der daar aanwezige troepen aangeboden, zullen ten nutte maken, om hunne oude veete tegen de maronieten te koelen. Servië. In den nacht van 12 Sept. hebben turken (burgersgeen militairen) een inval gedaan op servisch ge bied bij het Stolaz-gebergtein het zuidwesten des lands, verscheidene inwoners van het dorp Javora vermoord en vee weggedreven. De Politische Correspondenz verzekertdat op oosteurijksch- hongaarscb gebied, in de districten, die aan de in opstand gekomen gewesten grenzen, thans 18,203 vluchtelingen de wijk genome i hebbenmet, 19,650 stuks van verschillende soorten van vee. Hongarije enz. Uit Agratn zijn 2 bataljons infanterie naar de turksche grenzen gezonden om deze tegen ongeoor loofde overschrijdingen te beveiligen. In de zitting van den croatischen Landdag heeft den 26 de Afgevaardigde Makanec, van de nationale pari,ij den Banus gevraagd of deze bereid was om nog in deze zitting gelden te vragen tot ondersteuning van de vluchtelingen uit Bosnië en de Herzegowina; voorts, of en hoe de Bauus dacht te bewerkendat aan de gekwetsten in dien opstand de door menschlievendheid geboden ondersteuning en ge neeskundige verpleging zouden worden verstrekt. De Banus heeft den 28 geantwoord, dat genoemde zaak niet tot zijnen werkkring behoort. Hij heeft voorts de oppositie gewaar schuwd om niet door onbezonnen voorstellen den Landdag in moeilijkheden te brengen. Met alg. st., op 3 na, is be sloten dit antwoord voor kennisgeving aan to nemen. Den 30 is het ont.werp-adres van antwoord aangenomen. Het is in de eerste plaats een weerklank van de troonrede. Vervolgens wordt daarin teruggekomen op het verlangen tot, inlijving van het [thans tot Cis-Leithanie behoorende] Dal- matie en wordt de vrees geuitdat de werkzaamheden van den Landdag belemmerd zullen worden door de treurige ge beurtenissen in de nabuurschap welker gevolgen zich thans reeds doen gevoelen. Dis vrees wordt alleen gelenigd door het vertrouwen in de ridderlijke grootmoedigheid des Kei zers en door de hoop, dat zijne regeering met vaste hand en de hulp barer machtige bondgenooten de hoogste belan gen der menschheid beschermen enonder verzekering van de nationale ontwikkeling „onzer tot vertwijfeling gebrachte broeders", den vrede van Europa bandhaven zal. De heer Makanec verklaarde zijn mandaat neder te leggen. Den 31 is de hongaarsche Rijksdag geopeDd. l)e troon rede doet uitkomen dat bijna op elk gebied van wetgeving ingrijpende maatregelen noodig zijnmet name is eene re geling der financiën onvermijdelijk daar de verzekering van het bestaan van Hongarije als Staat zoo spoedig mogelijk het herstel van het evenwicht tusschen ontvangsten en uit gaven gebiedend voorschrijft. De troonrede geeft verder de hoop te kennendat het na het tot stand komen der her vormingen zal gelukkenom de moeilijkheden van den toestand te boven te komen en zij wijst vooral op de ont werpen tot verbetering der administratie en rechtspleging tot, aanvulling van het spoorwegnet tot reorganisatie der Magnatentafeltot oplossing der kwestiën betreffende het burgerlijk huwelijk en de oprichting eener Nationale Bank en op de onderhandelingen tusschen beide helften der mo narchie tot herziening en verlenging van het in 1867/68 voor den tijd van 10 jaren getroffen vergelijk. Ten slotte wordt, op grond der hartelijke verhouding tot de buiten- Hndsche mogendheden, de hoop geuit, dat de vrede, trots de in den laatsten tijd voorgekomen gebeurtenissenzal worden gehandhaafd en dat de werkzaamheden der verga dering geene verstoring zullen ondervinden. Deze wensch is met levendige toejuichingen beantwoord. De regeering van het kanton Bern heeft besloten aan den Grooten Raad en het volk voor te stellen omindien eene fusie van de exploitatie'der spoorwegen van de Jura en West- Zwitserland tot stand komtvoor het doorsteken van den Simplon eene gelijke subsidie te verleenen als indertijd voor den Gottbard-spoorwegn.l. 1 miljoen fr. De policie heeft beslag gelegd op een wagen met goederen, die de barmhartige zusters welker orde door de regeering van Genève is opgeheven uit haar klooster in 'veiligheid wilden brengenonder voorwendseldat deze goederen aan eene dame te Ain toebehoorden. Bij besluit van den Grooten Raad van het kanton Genève zijn godsdienstoefeningen processiën of andere godsdienstige ceremoniën op de openbare straat verbodenop straffe van hoogstens 15 dagen gevangenis en 10 a 50 fr. boete. Het dragen van een geestelijk gewaad op openbare wegen is ver boden aan alle personen die zich langer dan eene maand in bet kanton ophouden. De hertog Colonna di Cesarobehoorende tot de radicale partij en die nog kort geleden in de Kamer de regeering gelaakt heeft wegens hare toegevendheid jegens de geeste lijkheid heeft in de laatste dagen tot den minister van eeredienst herhaaldelijk het verzoek gericht om aan msgr. Celesioden aartsbisschop van Palermodie gaarne liet exequatur zou aanvragenmaar wien door de curie het martelaarschap wordt opgedrongen, toe te staan het aartsbis schoppelijk paleis te blijven bewonen. De minister van financiënde heer Minghettiheeft ee'n'e circulaire uitgevaardigd, waarin bij zijn voornemen te ken nen geeft om vereenvoudiging te brengen in de financiëele administratie, die in Italië zeer omslachtig is. De minister van onderwijs de lieer Bonghiheeft bepaald, dat er commission zullen worden aangesteld voor welke die onderwijzersdie in de voormalige pauselijke Staten krach tens hun vóór de annexatie geldend diploma onderwijzers waren, bewijzen van bekwaamheid zullen hebben af te'leg gen zoo zij in hunne betrekking willen blijven. De ministerraad heeft den 24, na een hevig debat, het welk bijna tot eene ministeriëele crisis zou geieid hebben zich verklaard voor de toepassing van het algemeen stem recht op de verkiezingen voor de aanstaande Cortes. De moderados bepleitten een beperkt stemrecht, maar de presi dent-minister, Canovas. del Castillo, verklaarde zich voor het algemeeneomdat zonder hetzelve de partijenwelke naar de republiek overhellen de in de verkiezingen gelegen be krachtiging der troonsbeklimming van Koning Alfonso Xll voor onvolledig zouden houden. De in Seo de Urgel belegerden hebben den 23 een krach- tigen uitval gedaan en, toen deze met verlies afgeslagen was, eene deputatie gezonden om over de overgaaf te onderhan delen. Lizarraga verlangde met krijgseer de vesting te verlatenof wef eene schorsing der vijandelijkheden gedu rende eenige uren en daarop eene verdediging tot het uiter ste en eene bestorming. Martinez Cam/ios deed echter ant woorden dat hij zich zou bepalen tot het bezet houden van het fort van Castel-Ciudad welks bezit hem in staat stelde de citadel nauw in te sluiten en haar te dwingen, zicli zonder verder bloedvergieten vóór bet einde der maand Au gustus over te geven. De uitkomst beantwoordde aan zijne verwachtingCastel-Ciudad verloren hebbendeen niet in staat zijnde door hnn vuur de alfonsisten daaruit te verdrij ven konden de belegerden de rivier niet meer bereiken en moesten zij zich wegens gebrek aan water overgeven, gelijk den 26 plaats had. De krijgsgevangen geraakte bezetting van 800 man waaronder 100 officieren heeft den 27 met Lizarraga en den bisschop van Urgel aan het hoofdvoor de regeeringstroepen gedefileerd en is daarna ontwapend. 2 Arapp-kanonneneen 20tal oude kanonnen, een geringe voorraad ammunitiedoch eene groote hoeveelheid levens middelen zijn in de citadel gevonden-die weinig geleden heeft. De officieren hebben hunne degens en paarden behou den. De gevangenen zijn voorloopignaar Puycerda gebracht, Lizarraga heeft vergunning beko-rneu om naar Barcelona te gaan, de bisschop, die sedert een jaar vervolgd wordt we gens een moord, die op zijn bevel in zijn paleis zou zijn gepleegdblijft voorloopig in hechtenis in het seminarie van Urgel. Hij had zich naar de carlisten begeventen einde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1