No. 38. Zevenënzeventigslo, Jaargang. *875. ZONDAG 19 SEPTEMBER. <?Dffictcel (Bebecïtc. Een werk voor de toekomst. CütLlcfcciijftschc Berichten. Duitschland. Helmie. Frankryii. Groot Slrittanje en Ierland. Turkije. A A H C Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f franco per post f O,8 0, afzonderlijke nommers 5 Cents. Sneven franco aan de Uitgevers HEïtM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in bet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigen bij vernieuwing ten dringendste de ingezetenen uit, hunne reeds dikwerf betoonde medewerking te blijven verlee- nen, om te voorkomendat boomen of gewassen in den stads hout en de plantsoenen worden beschadigd en dat geloopen worde door of over gras- of bloemperkenhetgeen in den laatsten tijd vooral door kinderen geschiedt, opdat de moeite en kostendie aangewend worden om tot algemeen genoegen den hout en de plantsoenen in orde te houden, meer en meer mogen worden beloond. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONI. 16 September 1875. Be Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. JOHANNES OUDHOFE, laatst gewoond hebbende te Spaarndam, wordt verzocht zich aantemelden ter gemeente secretarie. De COMMISSIE van TOEZICHT over het STEDELIJK MUZEüMde opening dezer instelling door de rangschik king der bij de gemeente aanwezige of daaraan in bruikleen afgestane voorwerpen voorbereidendenoodigt allendie in het bezit zijn van voor de geschiedenis van stad en land of uit het oogpunt van kunst merkwaardige voorwerpen, be leefdelijk uit, dergelijke zaken, tot meerdere volledigmaking en opluistering van het muzeüm, hetzij ten geschenke hetzij in bruikleen tegen behoorlijk bewijs alsnog te willen afstaan, en daardoor mede te werken tot verhooging van de belang rijkheid der tot stand gebrachte Alkmaarsche verzameling van schilderijenbeeldhouwwerken prentenkaarten boeken handschriften, wapens, penningen, zegels enz. enz. Oude, van zegels voorzieneeigendomsbewijzen van pereeelen, voor de bezitters van niet de geringste waarde, zijn der com missie ook zeer welkom. Be Commissie voornoemd, C. W. BRUINVIS President. NUHOUT VAN DER veen. A. KLaSENER. J. J. de GELDER, Secretaris. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e. helft, der maand Augustus 1875. Nijman C. Kroon, Amsterdam; E. Boon, Hoogwoud; wed. G. Leek JRobertSchagenJ. B. van Cats Zn., Utrecht; J. Steen vert, P. Hardenburg Warmenhuizen. Van de hulpkantoren Egmond aan Zee: H. Krab, Scheveningen. MiddenbeemsterC. Butter, Wormer. Spanbroek: E. J. Baseman, Amsterdam. Wognum: C. J. Smits, Amsterdam. De middelen waardoor de Vereeniging voor de hervorming eü de codificatie van het volkenrecht haar doel, voorkoming van den oorlog, hoopt te bereiken, zijn: een internationaal wetboek en de arbitrage. Dit heeft zij op haar eerste con gres in 1873 te Brussel gehoudenverklaard in twee be sluiten beide met algemeene stemmen genomen. Het eerste besluitluidde als volgt„Het congres ver klaart dat een internationaal wetboekwaarin de rechten en plichten der volken ouderling zoo nauwkeurig mogelijk worden uiteengezethoogst wenschelijk is in het belang van den vredevan de vriendschappelijke betrekkingen der volken en van de algemeene welvaart. Het congres is daarom van meeningdat niets moet worden ontzienten einde te ge raken tot liet ontwerpen en doen aannemen van zulk een wetboek." Het tweede besluit was van den volgenden inhoud: Het congres verklaart, dat het de arbitrage beschouwt als het uitsluitend ware rechtvaardige en zelfs noodzakelijke middel tot beslechting van internationale geschillendie door diplomatische onderhandelingen niet kunnen worden uit den weg geruimd." Bestaat er een algemeen wetboekdoor de regeeringen van alle beschaafde volken erkend, waarin de rechten en plichten der natiën zoo nauwkeurig mogelijk zijn omschre ven zooals bij voorbeeld de rechten en plichten van bijzon dere personen in ons burgerlijk wetboek en hebben de ver schillende staten zich verbonden om de uitspraak over hnn geschillen op te dragen aan een vast scheidsgericht of aan voor elke zaak afzonderlijk te stellen scheidsrechtersdie recht spreken volgens het internationaal wetboek, dan be hoeft het zwaard niet meer getrokken te wordenmaar is het middel aanwezig om alle volkenrechterlijke geschillen te doen beslechten. Deze gevolgtrekking schijnt eenvoudig en onwederlegbaar. Toeh is zij het zoo weinigdat ook de 'Vereeniging haar niet durft aannemen. Al bestond er een algemeen aangenomen wetboek voor het volkenrecht, en al hadden alle staten zich verklaard voor de arbitrage, ook dan zouden alle moeilijkheden nog niet zijn opgeheven. Aan zijn aanbeveling van het scheidsgericht heeft daarom het Brus- selsche congres zich genoopt gevonden het volgende toe te voegen „Het congres onthoudt zich van te verklarendat dit middel zonder uitzondering in alle voorkomende gevallen kan worden toegepast, doch het is van meening, dat de uit zonderingen zeer zeldzaam moeten blijvenen liet gelooft dat een kwestie niet als onoplosbaar moet worden beschouwd dan na een uitvoerige uiteenzetting van het onderwerp van ge schil na het verkopen van een behoorlijken tijd van uitstel, en nadat alle middelen om tot een vredelievende oplossing te komen zijn uitgeput." Omtrent de vraagof inder daad de gevallen, waarin het middel der arbitrage niet kon worden toegepasttot de zeldzame uitzonderingen zouden behoorenheerscht echter groot verschil van gevoelen. De groote Engeleclie vredes-apostel Henry Richard wees in zijn warme aanbeveling van de arbitrage op enkele bezwaren, en poemde daaronder ook dezedat de redenen die voor een oorlog worden aangevoerdniet altijd de ware redenen zijn. Met andere woordendat de eigenlijke oorzaak van den oorlog niet ligt in het geschil dat tot verwikkeling en oor logsverklaring aanleiding geeft. In den regel heeft een staat, die oorlog verklaartbedoelingendie met de kwestie, waar over is getwist, niets te maken hebben. Men zoekt een voorwendsel voor een oorlogsverklaring, maar men vecht met een doel dat men geheim houdtdat men althans niet openlijk erkenten dat men ten sterkste zou loochenen als het genoemd werd. Dit is ongetwijfeld een bezwaar tegen de arbitrage, maar aangenomen voor een oogenblik dat er een algemeen erkend wetboek van volkenrecht bestond en een internationale rechtbank, tegen wier uitspraken geen staat zich wilde of durfde verzettengeen onoverkomelijk bezwaar. De twistende partijen zouden verplicht zijn hun grieven aan de internationale rechtbank op te gevende gegrondheid van die grieven zou worden onderzocht, en naar gelang van den uitslag van dat onderzoek zou aan de klagende partij worden te kennen gegevendat haar klachten ongegrond warenof de tegenpartij worden veroordeeld om zekere bepaalde vol doening te geven. Geheime bedoelingen zouden dus niet ter sprake komen en verbloemde redenen om oorlog te voeren niet worden onderzocht. Het groote bezwaar bestaat echter hierindat verschillende staten zekere plannen voor de toe komst hebbendie alleen door kracht van wapenen kunnen verwezenlijkt worden, Onderstellen wij dat het ontwerpen van een internationaal wetboekwaarin de rechten en plichten der volken werden omschrevenwerd ter hand genomen. Zou men daarbij, wat betreft de grenzen van de verschillende Europeesche staten den tegenwoordigen toestand moeten aannemenen bepalen, dat elke staat bet grondgebied van zijn buren moet eerbie digen binnen de thans bestaande grenzen Misschien zouden Duitsohland en Italië daarmee thans genoegen nemenmaar voor een tiental jaren hadden Pruisen en Sardinië er even min in toegestemd als tegenwoordig ErankrijkOostenrijk Rusland er vrede mee zouden hebbenen zou men ook aan Turkije het rustig bezit van zijn grondgebied willen verzekeren? Of zou men bepalen dat de eene staat van den ander eenig grondgebied zou kunnen eischen op grond van vroeger bezit, van de nationaliteit der bewoners of van bun uitdrukkelijken wenselien dat de internationale rechtbankovereenkomstig zekere in het wetboek vast te stellen beginselen van volken recht in sommige gevallen dien eisch zou kunnen toewijzen? Maar dan zou waarschijnlijk geen enkele groote mogendheid tot de arbitrage willen' toetreden. Het geweten van Rusland en Pruisen zou in dit opzicht niet gerust zijn. Oostenrijk zou gevaar vreezen voor het ongestoord bezit van een deel zijner landen. Italië zou zich niet veilig achten voor ver minking en zelfs Engeland niet zeker zijn ten opzichte van Ierland. Wanneer inderdaad elke staat vrede had met zijn tegenwoordige grenzenzooals Engeland, BelgiëNederland, en geen ander doel had dan de welvaart en de ontwikkeling van zijn inwoners te bevorderen, dan zou waarschijnlijk het voorstel tot het vaststellen van een wetboek van volkenrecht en het opdragen van de geschillen aan een internationale rechtbank thans reeds weinig tegenstand ontmoeten. üver den inhoud van dat wetboek zou men het misschien minder spoedig eens worden, maar allengs zon men elkander nader komen en de tijd voor de vaststelling en invoering zou binnen den gezichtskring liggen. In den laatsten tijd op het Haagsehe congres werd het dankbaar erkend beeft de arbitrage tot beslechting van internationale geschillen groote diensten gedaan. Een twist wegens schending van het grondgebied van een staat aan boord van een schip dat zijn vlag voerteen geschil over de juiste richting van een grenslijn of over den eigendom van een baai in overzeesche bezittingen kunnen ook thans reeds door scheidsrechters worden uitgemaakt. De ondervinding heeft hier reeds duidelijk genoeg gesprokenen het is dan ook alleszins verklaarbaar, dat het Congres den wensch heeft uitgesprokendat de Europeesche regeeringen practisch ge volg mogen geven aan de zedelijke verbintenis, in 1856 aan gegaan om vdór het verklaren van den oorlog haar geschil punten aan de uitspraak van scheidsrechters te onderwerpen. Hoe weinig heeft men echter sedert 1856 van die zedelijke verplichting bespeurd Maar is er tusschen Pruisen en Oos tenrijk, tusscben Oostenrijk en Sardinië, tusschen Frankrijk en Pruisen eigenlijk wel gestreden over internationale ge schillen tusschen die staten De jammerlijke samenstelling en inrichting van den Duitsehen Bond de verbrokkeling van Italiëdie bet land overliet aan de rechtstreeksehe overheer- sehing of den invloed van den machtigen vreemdelingde vrees van den Fransehen Keizer, dat de stralenkrans van zijn naam, waarvan het behoud van zijn kroon afhing, in de oogen van liet Fransche volk zelf haar glans zou verlie zen nu zij overschitterd werd door den krijgsroem van Pruisen of wel het vurig verlangen van de Keizerin en haren aanhang om de Kerk en den Paus te herstellen in de heer schappij en het aanzien van weleer, daarin scholen de oorzaken van de laatste oorlogenen er is dan ook zelfs niet aan gedachtde uitspraak van scheidsrechters in te roepen. Ook thans koesteren verschillende staten geheime verwachtingendie zij hopen te verwezenlijkenwanneer daartoe de geschikte tijden zullen zijn aangebroken en de omstandigheden gunstig zijn. Rusland en Oostenrijk om van kleinere staten als ServiëMontenegroGriekenland en Roumanië niet te spreken, hebben onmiskenbaar eenige plannen omtrent enkele deelen van het Turksehe rijk, waar omtrent zij de beslissing niet gaarne aan een scheidsgericht zouden willen overlaten. Frankrijk hoopt ongetwijfeld op een gelegenheid tot weerwraakook al begrijpt het dat die gelegenheid zich vooreerst niet zal opdoenen al schikt het zich daarom vocrloopig in zijn lot. Plannen en verwachtin gen van deze soort kunnen op het geschikte oogenblik alleen door de kracht der wapenen worden verwezenlijktdaarom Killen de meeste groote mogendheden geen afstand doen van haar bevoegdheid tot oorlogsverklaring. Zij willen zich de handen niet laten bindenmaar zich de vrijheid voorbe houden om onder sommige omstandigheden geheel naar ei gen keus en op eigen verantwoordelijkheid te handelen. Dit belet de aanneming van het beginsel der arbitrage enwat daarmee noodzakelijk zou moeten gepaard gaan wil men dat beginsel inderdaad toepassen, de algemeene ontwapening. De tegenwoordige toestand van Europa is in de schatting van velen nog te weinig verzekerd, volgens anderen niet bestemd om te blijven de een vreest, de ander hoopt, dat er spoedig groote veranderingen zullen komen en dit maakt dezen tijd allerongesckikst voor ontwapening en een kalme regeling van wederzijdsclie betrekkingen. Zelfs een lid van het Haagsehe congres, de Americaansche hoogleeraar Thompson verklaardedat Duitsohland onmogelijk zijn reusachtige wa peningen kan verminderenzoolang de onderlinge achterdocht en het algemeen wantrouwen in Europa niet ontwapend zijn. Maar die toestand kan veranderenen wat wij thans niet vatbaar achten voor wettelijke regeling en rechterlijke beslis sing, kan later blijken daarvoor zeer goed vatbaar te zijn. De tegenwoordige toestand dwingt alle natiën tot een zwaren dienstplicht en het voortdurend prijsgeven van millioenen schats voor het steeds in goeden staat en ruimen voorraad voorhanden hebben van het nieuwste en beste oorlogstuig. Daartoe moeten alle nationale krachten worden ingespannen; zulk een voortdurende inspanning zal de natiën vermoeien het aanhoudend opbrengen van millioenen en nog eens mil lioenen voor het departement van oorlog zal baar eindelijk zoo zeer tegenstaandat zij naar andere waarborgen voor nationale veiligheid en onafhankelijkheid zullen uitzien dan het onafgebroken op voet van oorlog zijn. Dan zal men omzien naar den arbeid van vereenigingen als die onlangs in den Haag vergaderd was. Maar veelzeer veel zal nog moeten gebeurenveel verandereneer het zoo ver komt. Daarom verklaart dan ook de vereenigingdat zij werkt ten behoeve van volgende geslaohlen, en verklaarde de Alge meene Nederlandsche vredebond in zijn adres aan het congres: „Ongetwijfeld is de tijd nog zeer verwijderddat wij die internationale en permanente rechtbank zullen zien verrijzen, die bestemd zal zijn om alle conflictendie ziek mochten voordoen tusschen de beschaafde statenuit den weg te ruimen." Goed en plichtmatig is het echter, voor de ver wijderde toekomst te arbeiden. Het hoofdwerk is de bestrij ding van eeuwenoude vooroordeelen en het vestigen van een openbare meening daartegenover. Daarroor is tijd noodig, doch dat is een redenniet om den arbeid uit te stellen maar om er zoo spoedig mogelijk mee te beginnen. W. v. d. K. Pruisen. Den 8 is te Berlijn de evangelisch-luthersche oonferentie geopend, bestaande alleen uit leden der orthodoxe partij. Zij wil de dagbladpers in hare vergaderingen alleen door de Kreuzzeitung vertegenwoordigd zienwaarover de Nordd. Allg. Zeitunq zich in zeer scherpe bewoordingen be klaagt dewijl eerstgenoemd blad zich onlangs door zijne hatelijke aanvallen tegen de eerste raadslieden der Kroon on derscheiden heeft. De Keizer ister bijwoning der herfstraanoeuvres in Si- lezieden 9 te Breslau aangekomen hij reed met de kroon prinses, door de feestelijk getooide stad en onder het gej uich der talrijke menigte, naar het slot. De kroonprins volgde met den hertog v. Connaught. Aan al de stationsdie de keizerlijke trein gepasseerd waswaren de leden der weer- baarheids-vereenigingen en de schoolkinderen der nabijgele gen plaatsen te zaaien gekomen om Z. M. te begroeten. De aartshertog Albrecht van Oostenrijk kwam 's namiddags Ie Breslau en werd doos den kroonprins aan de station opgewacht. Gp den laatsten dag van 's Keizers verblijf heeft hij zich eenige heeren laten voorstellen, die 2 jaren geleden uit de Malthezer orde getreden warenwegens den in die orde heerschenden antinationalen geest van het ultramontaanscke bestuur. Z. M. zeide tot hen: „het verheugt mij u te zien; gij zijt mij getrouw gebleven en ik heb dat niet vergeten. Gij weet zoo goed als ik zelf, dat het nooit mjjne bedoeling wasuwe godsdienst aan te tasten maar alleen de wetten van den Staat te handhaven." De eenige dochter van prins Bismarck is verloofd met graaf W end zti Bulenburgassessor bij bet Kammergericht werkzaam aan het dept. van buit. zaken. Den 12 is te Paderborn brand ontstaan, welke, door de groote droogte der laatste weken en een vrij hevigen wind aangewakkerdeerst den volgenden dag beteugeld isnadat ruim 100 gebouwen, waaronder een aantal pas met den oogst gevulde schurenverwoest waren. 300 Gezinnen meest van minvermogendenzijn van woning en al het hunne beroofd terwijl van velen niets verzekerd was. Het hof van appèl te Brussel heeft 2 vonnissen van de rechtbank aldaar bevestigd, waarbij de Staat veroordeeld werd tot het betalen van schadevergoeding aan personendie letsel hadden bekomen ten gevolge van ongelukken, op de Staatsspoorwegen voorgevallen. Het plan om te Parijs eene vrije protestantsch-theologiscke faculteit op te richtenis gestuit op bezwaren van de zijde der regeering. De minister van onderwijs beweertdat de onlangs aangenomen wet op het hooger onderwijs de vrijheid van het. theologisch onderwijs niet omvaten dat de voor gestelde 7 hoogleeraren alle den doctoralen graad moeten bezitten. Dit was slechts met 3 hunner het geval. Echter zijn er te Montauban slechts 2 van de 7 in het bezit daar van zoodat de voorstellers meenden wel voldaan te hebben aan het artikel't welk voorschrijftdat eene vrije faculteit minstens evenveel hoogleeraren moet tellenvoorzien van den doctoralen graadals de kleinste faculteit van dien aarddie van staatswege is gesticht, De beer de Pressensê maakt thans bekend, dat het volstrek- niet de bedoeling der commissie voor de wet op het hoo ger onderwijs is geweest om de vestiging van vrije tbeolot gische faculteiten tegen te gaan. De duitsche bedevaartgangers naar Lourdesslechts 30 in getMzijn den 7 gelijktijdig met 600 belgische van Mons t.e Parijs aangekomen waar een sterke policiemacht aanwe zig was om ongeregeldheden te voorkomen. Er waren slechts weinig nieuwsgierigenzoodat deze voorzorg over bodig was. De bedevaartgangers droegen de nationale kleu ren en het pelgrimskruismaar moesten deze teekenen op bevel der polioie afleggen. Zij begaven zich op last der pohcie in groepen van 10 personen, naar de kerk vanN. D. des Victoires waar de mis gelezen werd. 's Avonds te 11 uren vertrokken zij naar Issoudun. Te Lourdes hebben de duitschers weinig de aandacht getrokkende ommegang is den 10 zonder eenige stoornis gehouden. De Casinozaal te Marseille, die onlangs op last der politie wegens eene voorgenomen republikeinsche bijeenkomst aldaar gesloten wasis spoedig weder geopend„uit aanmerking van de goede antecedenten van het locaal." Daarentegen is eene andere bijeenkomst ontbonden, welke door den Af gevaardigde Naquethet hoofd der zoogenaamde intransi- gentente Marseille was belegd. Bnetde uitvinder der spuitwaterfleschwaarmede bij zich een groot vermogen had verworvenis te Yernon overleden. De Keizerin van Oostenrijk is den 111e Sassetot met kaar paard gestort en eenige oogenblikken bewusteloos blijven liggen. Behalve eene hevige hoofdpijn heeft het ongeluk geene nadeëlige gevolgen gehadzoodat H. M. reeds den 12 haar bed beeft durven verlaten. Montverrier is gedurende eenige dagen herhaaldelijk door hevig onweer geteisterd. Daardoor heeft de oogst sterk ge leden terwijl het spoorwegverkeer belemmerd en vele buizen vernield zijn. Van 9 personendie bij deze ramp bet leven hebben verlorenzijn de lijken teruggevonden en 60 per sonen worden nog vermist. Te Limoges hebbennaar aanleiding van een banketal daar ter gelegenheid van den 4, Sept. door een aantal repu blikeinen gehouden, bij 2 der deelnemersde heeren Laf oust en Leymarie, huizoekingen plaats gehad. De stad Tournus heeft den republikeinschen vertegenwoor digers van Saöne- et Loire een feestmaal aangebodenwaarbij door de beeren LacretelleCh. Rolland en genl. Pelissier redevoeringen zijn uitgesproken, welke het feest tot een tegen hanger maakten van het bekende banket der bonapartisten te Evreux. De laatste onweders hebben in het departement Hérault groote schade aangericht. In de kleine stad Saint Ckinian zijn 120 huizen verwoest en 88 menschen om het leven ge komen. Op nieuw hebben in het zuidenen wel in het departe ment Lozerebelangrijke overstroomingen plaats gehad waarbij verscheidene menschen het leven verloren hebben de schade moet aanzienlijk zijn. Na een tweede onderzoek heeft de jury verklaard, dat de botsing van de Alberta met de Mistletoe toevallig is geweest en niet toe te schrijven is aan opzettelijke nalatigheid of roekeloosheid. Maar zij heeft ernstig doen uitkomen dat de commandant der Alberta eene vergissing heeft begaan dat eene minder snelle vaartvooral in een druk vaarwater als de Solentzeer wenschelijk isen dat voor den uitkijk voortaan betere maatregelen aan boord van het jacht der Koningin behooren genomen te worden. Den 9 is te Londen eeneniet druk bezochtemeeting gehouden ten gunste der insurgenten in de Herzogewina. Van lord Russell, die haar zou presideeren maar om redenen van gezondheid afwezig waswerd een brief voorgelezen waarin hij het te vergeefs noemdevan Turkije eenige ze kerheid voor de vervulling der plichten eener goede regee ring te hopenenindien de mogendheden weigerden om zich te belasten met het toezicht over Turkije's binnenlandscb bestuur, als eenig middel het vestigen van een onafhankelijk bestuur over de verdrukte provinciën aan de hand deed. Er werden motiën aangenomenstrekkende om de insurgenten door wettige middelen te helpen. De londensche firma John Entwistle heeft hare betalingen gestaakt met een passief van 100,000. De regeering heeft, op aanraden van denbritscben gezant, de tienden op het eiland Creta van 12% tot 10 p.c. ver minderd en de restitutie gelast van de 2ya p.c., welke in het laatste dienstjaar zijn geïnd. Tot dezen maatregel is overge gaan wegens de aan Crcta in 1868 gegeven beiofte, dat de tienden nimmer 10 p.c. zouden overschrijden. Te Bagdad heeft het volk een perzisch israëliet verbrand, die van godslastering beschuldigd was. Een keizerlijk besluit van 1 Sept. is aan de provinciale gouverneurs-generaal en een brief door den eersten secreta ris des Sultans aan den grootvizier gerichttin welke beide stukken de gelijkheid van alle onderdanen voor de wet uit gesproken en de onderdrukking gelast wordt van willekeur en misbruik van gezagoveral waar deze zich vertoonen. De opstanden in de provinciën worden in die stukken toe geschreven aan het wanbestuur der plaatselijke overheden en de knevelarijenwaaronder de bevolking gebukt gaaten er worden strenge straffen bedreigd tegen pliohtvergeten amb tenaren. Te gelijk met het keiz. besluit ontvingen de gou verneurs een staat van de wetsovertredingen„ten aanzien der geheele wereld begaan." Terwijl de benden der opstandelingen uit de omstreken van Trebinje verdreven waren, hebben hunne hoofden in het klooster Kossirovo eene vergadering gehouden en daarin de volgende besluiten genomen. Men zou nog eenigen tijd wachten alvorens tot de benoeming van eenen opperbevel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1