Kerkorgel. Gelden beschikbaar, De Nederlandsch-indische Levensverzeke ring-- en Lijfrente-Maatschappij, JL Alkmaar-Packet. Hypotheek. Op No. 13698 15000 9853 10000 4231 5000 13567 5000 8586 2000 DRUKKERIJ, KiSTDSIJ Vcrkooping ecner Boerenplaats. Aanbesteding'. Uit de hand te koop. ABB. SL00S, te Winkel, PIL HULST, tc Zuidscharwoude, Publieke Verkooping Stearine-Kaarsen Gouda. Veiligheids Stallantaarns. Agent gevraagd. HOEFSMEDEN. een Kindermeisje, II OOI. Ruime keuze van Petroleumlampen, Aardappelen-Bericht. Wed. A. PRINS ZOON en op No. 12582 f 1000 Chemische Stoom verver ij, Verzameling van Werktuigen voor Zuivelbereiding x"%êr. ATTENTIE S.V.P. P. Kicft Jr.. Muziek voor den Dans. Voorloopige Aankondiging Fraiichon, iiet Orgel meisje. fja* BO EL HUIS, BOTER. TUINSIERADEN HARDDRAVEN, RINGSTEKEN, DLfeltaKMen sterfhuize van den Heer CORNELIS VAN DIEPEN Janszoon, te Obdam, op Woens dag 22, en Donderdag 23 September 1875, beide dagen des voormiddags te 10 uren, ten overstaan van den Notaris Mr. A. J. HAARSELHORST, gevestigd te Obdam van 26 Melkkoeien, 6 Hokkelragen7 Graskalve ren, 26 Melkschapen 35 Lammeren, 1 Ram, 1 bruin Paard2 Biggen.1 Zeug1 Geit voorts: Rijtuigen en Tuigen, Boerengoed en Gereedschappen, Huisraad en Inboedel en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Het Veede Rijtuigen en het Boerengoed zullen op den eersten dag en het Huisraad en de Inboe del op den tweeden dag verkocht worden. Breeder bij biljetten omschreven. Ten overstaan van den te Alk- i maar gevestigden Notaris W. E. G. L GOUWE, zal, op Woensdag, den 22 September 1875, des middags te 12 uren, in de herberg het Wapen van Heemskerkaan de Breedstraatte Alkmaar, in het openbaar worden verkocht: Eene Huisnianswoningmet Erf, Werf en Tuin, en verschillende bij en aan elkander gelegen perceelen best liEciland in den Bergermeer, gemeente Bergensectie E Nos. 45, 46, 48, 50, 121, 184, 185 en 186, te zamen groot 16 bunders, 76 roeden en 20 ellen. Te aanvaarden de Huismanswoning, Erf en Werf 1 Mei 1876 en het Land Kerstijd 1875. Breeder bij verspreide biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWEaan de gedempte Nieuwesloot, te Alkmaar. Men is van meening om, op Dinsdag, 28 Sep tember 1S75 voormiddags te 11 uren, in de her berg van Keamf.r, te Egmond-binnen, publiek, voor den tijd van 5 jarente verhuren Twee perceelen Weiland gelegen te Eg mond-binnen aan de Mossenlaan, genaamd Brui nenberg en het Kokjete zamen groot 5 bunders, 81 roeden 30 ellen. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. Het Kerkbestuur der Parochie van den H. Lan rentius te Alkmaar is voornemens aantebesteden Het hesteigereuuithakken en invoegen van den hoofdgevel en de eontraforten «Ier kerk. Het bestek ligt ter inzage aan de stads-tim- m erwerf Aanwijzing in loco op Maandag, den 20 Septem ber 1875, des morgens te 9 uren, door den heer architect DU CROIX. Inlevering der biljetten op Vrijdag, 24 Septem ber 1875, aan de pastorie der Parochie, voor 's middags 12 uren. Door buitengewone omstandigheden TE KOOP een Burger-Woonhuisgeheel nieuw gebouwd en op fatsoenlijken stand, nabij het nieuwe Plantsoen te Alkmaar. Nadere inlichting te bekomen bij T. OORTMEIJERachter de Vest, bij van Stralen, te Alkmaar. Met November wordt eeiie flinke KEUKENMEID in een druk gezin gevraagd, tegen hoog loon. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. en De NOTARISSEN zullen, op Dinsdag, den 5 October 1875 des mor gens te 10 uren, in de herberg cle Roode Eenhoorn, te Nieuwe Niedorp, Drie Boerenplaatsen, met Er- [ven, Tuin, Boomgaard, Iten- Etenicrshuis, en 31 perceelen Wei-, Bouw- en Bosehland staande en gelegen onder de gemeenten Nieuwe Niedorp en Barsin- gerhorn kadastraal bekend in sectie A. Nos. 318, 319, 32, 30, 30a, 31 29, 27, 34, 36, 40, 37, 402 en 50, 118, 102, 103, 95, 348, 347, 8,21, 21a, 6, 370, 345, 344 en sectie B, Nos. 6, 5, 14, 35, 31, 68a en 69, alle gelegen onder Nieuwe Niedorp, en kadastraal sectie I), Nos. 244243 en 243a der gemeente Barsingerhornte zamen groot 52 hectaren, 77 aren, 10 centiaren, alles behoorende tot de nalatenschappen van wijlen den Heer ABRAHAM MIJTS en Mejuiirouw MAAR- TJE WIT, beide gewoond hebbende en overleden te Nieuwe Niedorp; breeder bij biljetten omschreven. op Woensdag, den 13 October 1875, des voor middags te 11 uren, in de herberg van M. Hos, aan den Stompen Toren in den Schermeer, ten over staan van den aldaar gevestigden Notaris J. VAN DER TANG, van Een Huis met stalling voor koeien Schuur, Kugihcrg, ruim Èrf, Boomgaard Tuin en eenige perceelen zeer vruchtbaar Wei land aan en bij elkander allergunstigst gelegen in den Schermeer, aan de Noordervaartnabij den Stompen Torengemeente Oterleekte zamen ka dastraal groot 7 bunders, 17 roeden; te aanvaarden de landen met Kersmis 1875 en het huis en erf met den 1 Mei 1876. Betaling der kooppennin gen 5 Januari 1876. Onmiddelijk na afloop der verkooping zullen de voormelde perceelen Weiland pulliick worden verhuurd, om te worden beweid met Schapen, tot Kersmis 1875. Behoorende aan de nalatenschap van J. STAMMES. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van den 16 September 1875, i3 DIRK BUISMAN zonder beroep, aan de Keinsmerbrug in de Zijpe woonachtig, op eigen verzoek, wegens zwakheid van vermogensonder ©urateel© gesteld. De Officier van Justitie bij voornoemde Rechtbank D. E. VAN LEEUWEN. ongeveer 3© h J© voer hest DEhiïiET, te bevragen bij J. A. H AARSELHORST te Obdam. gi Voor KANTOOR- en LOOPWERK "tfch wordt een fatsoenlijke .Bongen gevraagd. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Om dadelijk in dienst te tredenwordt gevraagd een knechtgoed kunnende melken en met paarden omgaan. Men vervoege zich in persoon bij de Wed. J. F. WIJNKAMP, Stalhouderij te Alkmaar. T, 5, 6, 8, 48 en f6 stuks en Piano- kaarsen VIJF EN DERTIG CENTS per Pak, alles eerste kwaliteit. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. TE KOOP een zeer net, solied kerkorgel, met 10 Registers, doelmatig voor eene {kleine kerk, te bevragen bij L. IJPMA, orgelmaker te Alkmaar, bij wien tevens een Jongen wordt verlangd ter opleiding voor het pijpen maken. als le. hypotheek op SBuizen en Rjtanderijen tegen billijke voorwaarden, bij J. P. OTT, Makelaar te Koedijk. Brieven franco. gST" Van af 25 September iedereu Zaterdag te spreken van 11 tot 1 ure, in het koffiehuis het Wapen van Haarlem, bij den Heer BONGEE te Alkmaar. fileeren {Landbouwers worden attent gemaakt op bovengenoemde Lantaarns. Kosten zeer weinig, zjjn zeer sol iede gemaakt en verbranden CCll beetje Petroleum. DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. Gebr. PaLTHE, Almelo, vragen voor hunne op groote schaal ingerichte en zoo gunstig bekende Kloomvcnvci jj en chemische Was- scherf) tegen goede provisie te Alkmaar, eenen solieden Agent, liefst garen- of bandwinkel. Brieven franco, aan de Uitgevers dezer Courant. Kantoor voor Nederland te AMSTERDAM, SLUIT OP II0LLANDSCUE TARIEVEN VERZEKERINGEN VOOR KAPITAAL BIJ OVERLIJDEN, WEDUWENPENSiQEN EN LIJFRENTE. Commissaris de Heer A. W. van EEGHEN, Ridder der Orde van den Ned. Leeuw. Gemachtigde cle Heer Mr. M. J. de LANGE, te Amsterdam. Contribuanten genieten 4/5 in de Winsten. tiet totaalcijfer daarvan bedraagt over de laatste 5 jaren (1870/74) f 172000,Het aandeel voor contribuanten, wier contract reeds was loopende bij 't begin der 5 jaren, staat gelijk aan een vol jaar contributiedat als bonus aan hen is uitgekeerd. Verslagen, balansen enz. liggen ter inzage aan 't kantoor voor Nederland te Amsterdam, Keizers gracht bij de Leidschestraat 455, en te Alkmaar bij den Agent J. de LANGE Corn". Jqh'.zoon. Twee bekwame Hocfsuietlen die hun vak grondig verstaan, kunnen, tegen hoog loon en vast werk, dadelijk geplaatst worden. Zich te vervoegen in persoon, of met franco brieven te adresseeren bij de firma D. I. COHEN. Kooltuin, Alkmaar. Wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd niet beneden de 14 jaren. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Direct beschikbaar op LAND circa Tachtig Buigend dulden hetzij geheel of bij ge deelten, tegen 4J0/o rente en verder op gunstige voorwaarden. Adres bij de Wed. JF. WIJNKAMP, in het Heldersche Wapen, te Alkmaar. TE KOOP ongeveer 8©©© puik best Hooi, te bevragen bij JAN SMIT, aan de Wog- numsche buurt bij Alkmaar. alsgewone Tafellampen van af f 8, gedecoreerde van af S, bronzen en vergulde Hanglampen, in alle vormen, van f fl,«© tot 8©. Alle ronde brandersen wordt voor het goede branden ingestaan. Losse hollen, glazen, pitten, onder schotels, hallons, porceleinen kap pen enz. J. BRONGERS Gzoon. DE BAZAR. Kiespijn, roos, verkalking, loszit ten «Ier tandenbloedend laml- vieesch, scheurbuik en v«»oral kwa lijk riekende adem, volkomen gene zen door liÉLACRES 12o.vosb*«e-:i.w - TER. fl. Depóth. J. BRONGERS Gzoon. Bij den ondergeteekende is verkrijgbaar puik puik beste Boter, voor 55, 60, 65 en 70 cents de 5 ons. K. STUYFBERGEN. Laat, hoek Zakkenstraat. Schipper J. GROOT en W. J. VAN TWLSK beiden op het Verdronkenoordmaken aan hunne geëerde begunstigers bekend dat bij hen te ver krijgen zijn puik beste iEeeuwsche Jam men 2,60 per mud 20 cents per 5 kop puik beste Friesche Aardappelen h 2,-20 per mud 18 cents per 5 kop; beste Eugelsche a f 2 per mud, 16 cents de 5 kop. Half October zal worden aangevoerd eene lading puik beste üccmvsche Jammen en Poo lers, direct uit Zeeland welke tol de minst mo gelijke prijzen zullen worden verkocht. NB. Accoord kan gesloten worden tot levering van Aardappelen gedurende de maanden November tot April, tot de minst mogelijke prijzen. Elke afslag of opslag zal worden bekend gemaakt in de Courant. Ten kantore van zijn in de afgeloopene 388te Staats-Loterij de vol gende kapitale S*r|jzeiienl*remïe gevallen Op Ns. 1683 too© Op No. 12702 f 2323 v f O©© 12783 f 8427 1«0© s 12912 f 8524 «ÏOOO 13271 1©0© 8724 //fOO© 13547 f «O© 8842 1©©© 13761 f©0© 9105 //ÏOOO 13820 f 9278 ÏO©© 1 13821 f ©O© 9311 S««© 13975 //f©0© 9610 1©«© met de hoogste premie van» 30000 en zijn voor de 289e Staats-Loterij Aandeden te bekomen. Aan bovengemeld kantoor belast men zich tevens met den in- en verkoop van Effecteninwisseling van binnen- en buitenlands che Coupons en verder met alles wat tot het Loterij- en Effec tenvak behoort. lloSrée Inrichting voor K|](len fos- tumes en Linlen enz. enz. van WINKEL Co, te Amsterdam. Wij berichten den geëerden begunstigers te Alk maar en Omstreken dat de goederen bezorgd kun- uen worden bij Mej. B. EEiMIORST, Mien t,wijk B,n°.30, welke zich belast met de aanneming en weder af levering der goederenen waar tevens stalen te bezichtigen zijn en alle informatiën verstrekt worden. Ons sedert jaren gunstig bekend en naar de ei- schen des tijds op groote schaal ingericht etablisse ment zij derhalve beleefd aanbevolen. SST3 Van zijden Costumes Overgordijnen en Stuk goederen worden ook stalen ter beoordeeling geverfd enz. Bekroon<8 op «Ie LtMitütuuwleitloon stelling te gatinilüm. met den K E iïS T E N prijs (zilveren medalge). met den TWEEDEN prijs (zilveren vergulde nietlalje). HaarlemJ. G. VAN DEN AREND, ot. Anthomestraat. DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's rnorg. u.; 8 u.; 's nam. 8 u. 8© m. Van AMSTERDAM 's morg. 9 u. 8© m 's nam. T u. en 6 u. Informatiën bij N. J. STAM, aan den Voormeer. J. WISSER kastelein in de Eendracht te Limmen is voor- .i."nemer,s, op Maandag, 20 September 1875, des namiddags te 2 uren, te laten door Boerenpaarden om Prfjs en Premie en op Dinsdag, 21 Sept., 's nam. 2 uren, te laten door paarden uit de gemeente Limmen om Prjjs en Premie, welke finaal zullen worden vereerd. te UlSMENis voornemens, om bij gelegen heid der kermis aldaar, te laten schieten naar den vogel, op DINSDAG, 21 Septdes mor gens te 11 uren, en te laten kutkneppcien, op ZONDAG, 26 Sept. a.s., des namiddags te 3£ uren beiden om prjjs en giretniën. H.H. Liefhebbers worden uitgenoodigd, bovenge- noemden met hunne komst te vereeren. Tevens Koming. lil tuin dag. Dinsdag, 19, 20 en 21 Sept. en üffoitdng26 Sept. dat door het Operette-Gezelschap op Zon dag, 10 October a.s., zal worden ten gehoore gebracht Melodramatische opera m 3 akten. Vrij naar het duitsch vertaald en nooit in hollandsche tekst op gevoerd. Namens het Bestuur, P. J. BOOM Secretaris. Snelpersdruk van Berm». Coster en Zooa, mmn PUBLIEK VERKOOPEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 4