No. 39. Zevenënzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 26 SEPTEMBER. SiSÜIckelijftoche ISerichtcn. Diiitschland. Belgie. Frankrijk. {■irwot Britlanfe en Ierland. B&usland. Turkije. (Rmlenrijk-IIungarOe. ■talie. Spanje. ALRMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prys per kwartaal f O,SS, franco per post f O,SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in bet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. P O L I C I E. Ter terugbekoming aan het Commissariaat van Policie voorhanden het navolgende gevondene als een oorbelletie, omzet met blauwe koralen; een rooden zakdoek; een prijscourant (zakformaat) met groenen omslag; een paar kinderhandschoenen. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een zweep; een mesje en schede met zilveren bandje; een scheermes, haarkam, en kwastje een wit smoushondie een kip een ring met zeven sleutels een bloedkoralen ketting met gouden slotje; een gouder. ringetje; een bloedkoralen ketting met gouden slot; een zwart boezelaar, een portemonnaie met f 1,en centen; een zwart boezelaar; POSTER IJ EN. De correspondentie voor Ned. Üost-Indiete verzenden per stoomschip PRINSES AMALIAbehoort den 1 Octo ber a.s., uiterlijk te 9 uren 's avonds, ter post bezorgd te zijn. Be Directeur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. Den 19 is te Wilhemshaven van stapel geloopen het to renfregat Der grosze Kurfürst, van denzelfden bouw als de in 1873 en 74 van stapel gelaten fregatten Preus zen en Friedrich der Grosze. Het is 91 ellen lang, 1GJ breed en 7% diep en heeft eene machine van 5400 p.k. Pruisen. Het Heerenhuis is gedurende de zomermaanden voor 375.000 mark verbouwd en de presidenlswoning met vorstelijke pracht ingericht. De tegenwoordige voorzitter, graaf Stolberg- IPernigerodebewoont echter bij voorkeur zijn eigen hotel. De minister Falk heeft eene reis door Sleeswijk en Hol- stein gedaan en is aldaar niet minder feestelijk ontvangen dan onlangs in de Rijnprovincie. Hoewel Sleeswijk-Holstein slechts weinig catholieken telthad men dit toch niet dur ven verwachten omdat de óud-luthersche richting daar heer- schende is en de minister van eeredienst met die partij niet op den besten voet staat. De orde der earmelieter monniken in Posen heeft van de policie last ontvangen om vóór 1 October Pruisen te verlaten. De minister van onderwijs en eeredienst heeft de provin ciale schoolcommissiën aangeschreven om de directeuren en leeraren der inrichtingen van hooger onderwijs te verbieden, met hunne leerlingen aan procession deel te nemen, wijl die inrichtingen niets met dergelijke kerkelijke plechtigheden te maken hebben en het aan de ouders moeten overlatenof zij hunne kinderen daaraan willen laten deelnemen. De verantwoordelijke redacteur der Germania, de heer Taube, is den 21wegens beleediging van den Rijks-kanselier en opruiing tot ongehoorzaamheid aan de wettot 5 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Beieren. De bisschoppen hebben een adres aan den Koning gericht, waarin zij het behoud der kloosters vra gen bescherming tegen de aanvallen der dagbladen en voorts verlangendat de regeering een einde zal maken aan de verwarringhuns inziens hieruit voortspruitendedat de oud-catholieken van Staatswege als catholieken behandeld worden. Prins Adalbertoom des Koningsis den 21 op 47jari gen leeftijd overleden. Hij laat bij zijne weduwe, de spaansche infante Amalia4 kinderen na. Mecklenburg. De Keizer is den 19, 's avonds, te Ros tock aangekomenter bijwoning van de groote manoeuvres der aldaar samengetrokken troepenen door den Groother tog in de feestelijk versierde stad binnengeleid. De historische optochtdie onlangs bij de gemeentelijKe feesten te Antwerpen gehouden is gewordenzal bij gele genheid der September-feesten te Brussel herhaald worden. Het gemeentebestuur heeft zich ook tot andere gemeenten met name Mechelen en Doornik gewend met het verzoek om de daar gehouden optochten in de hoofdstad te doen plaats heb ben maar te Mechelen waren de costumes niet meer voor handen en het gemeentebestuur van Doornik heeft de voor stellen van den burgemeester van Brussel niet aangenomen. Bij een feest te Rèvesin Henegouwen, op den 13, plaatsten een aantal jongelieden en kinderen zich in een wagen op de rails van een aangelegd wordenden spoorweg en reden daarmede in snelle vaart de glooiing af, tot ze onverhoeds tegen een van de tegenovergestelde helling aan- rollendeneenigszins hoogerenmet spoorstaven geladen waggon aanbotsten. De stoutmoedigsten sprongen m tijds van den wagen af, maar de overigen werden door de uitste kende spoorstaven op schrikkelijke wijze getroffen. 5 Dooden werden opgenomeneen meisjewier ingewanden over den weg waren geslingerdstierf onder afgrijselijke smarten eenige uren later, anderen zijn deerlijk gekwetst, van sommi gen armen en beenen letterlijk verbrijzeld. Te Brussel is den 19 het internationaal congres voor de medische wetenschappen geopend in eene plechtige zitting welke door den Koning werd bijgewoond. Bij besluit van den President is de openbaarmaking ver gund. eener pauselijke bul, waarbij het militaire aalmoezenier schap in Erankrijk volgens de canonieke beginselen geregeld wordt. De militaire aalmoezeniers worden gesteld onder de jurisdictie der bisschoppen, die hen ter benoeming aan den minister van oorlog voordragenen hebben de uitgebreidste geestelijke volmachtwanneer de corpsenwaaraan zij ver bonden zijnmobiel gemaakt worden. De aartsbisschop van Parijs heeft aan zijne geestelijkheid doen weten dat hem tot dusver, voor de oprichting eener roomsche universiteit aldaar, de instemming en medewerking verzekerd is van 25 aartsbisschoppen en bisschoppen. Den 8 hebben de aartsbisschoppen van Parijs Rouaan BourgesSens en Rheiins en een aantal bisschoppen een herderlijken brief uitgevaardigdwaarin de stichting van eene vrije universiteit te Parijs toegezegd en eene inschrij ving geopend wordt om in de aanvankelijk vereischte kosten te voorzien. De faculteiten der letterennatuurkundige wetenschappen en rechtsgeleerdheid zullen zoo spoedig mo gelijk geopend en daaraan later eene faculteit der medicijnen toegevoegd worden. De universiteit zal onderworpen wor den aan het gezag van een hoogen raaduit aartsbisschop pen en bisschoppen samengesteld. In het onderhoud zal worden voorzien door vaste inschrijvingen en jaarlijksche inzamelingen in de bisdommen. Het centrale comité van onderstand, den 14 onder voor zitting van mevr. Mac Mahon vergaderd, heeft besloten on verwijld sommen af te zonderen tot ondersteuning van de noodlijdenden door de laatste overstroomingen in de depar tementen van de Allier, de Aveyron, de Hérault, de Opper- Loire, de Lozere, de Aude, de Tarn en de Opper-Pyreneeën. De carlistische genl. Lizarraga, gewezen bevelhebber van La Seo de Urgel enzoo men weetop zijn eerewoord ge vangen heeft zich den 17 te Marseille naar Cartagena in gescheept van waar hij zich naar Madrid begeven zou. Te Pau had hij vooraf zijne opwachting gemaakt bij prinses Margarita, de echtgenoot van don Carlos. In de den 16 gehouden vergadering der Permanente Com missie is geen enkel vraagstuk te berde gebrachtzoodat zij terstond weder gesloten werd. De republikeinsche bla den meldendat de voorzitter d'Audijfret-Pasquier vóór de bijeenkomst een langdurig onderhoud had gehad met den minister Buffet, hetwelk zou geloopen hebben over de bo- napartistische woelingen welke de hertog onder de aandacht des ministers brachter bijvoegendedat hij niet alleen uit zijnen eigen naam sprakmaar ook uit dien van vele ambt- genootenleden der constitutioneele meerderheid. De offi- cieuse Correspondance Havas spreekt deze mededeeling der republikeinsche bladen tegen. De schade door de laatste overstroomingen van de Hé rault enz. alleen aan den wijnbouw toegebrachtmoet vol gens nauwkeurige berekeningen niet minder dan 5,600,000 fr. beloopen. 740 Carlistische soldaten en 92 officieren, behoorende tot het legercorps van Dorregaray, zijn, langs de grens uit Ca- talonie naar Navarre trekkende met vermijding van alle stel lingen der alfonsistendoor de gidsen op een dwaalspoor gebracht en te Gavarnie aangekomenwaar de maire hen onmiddelijk deed ontwapenen. 2 Bataljons liniet.roepen zijn naar Pau vertrokken om hen te Luz te ontvangen. De inschrijvingen ten behoeve der noodlijdenden in het zuiden bedroegen den 21,tni 24,145,694 fr. Den 17 zijn uitstekend geslaagde proeven genomen met een in de kon. geschutfabriek vervaardigd monster-Kanon dat 81 ton weegt. Er werden 6 schoten mede gelost, met kogels van 1251) p. Het stoomschip Inflexible zal van 4 zulke kanonnen voorzien worden. Er hebben in Engeland 2 spoorwegongelukken plaats ge had beiden van ernstigen aardvooral het eerstein den avond van 19 Sept.. Een pleziertrein van Southend naar Londen terugkeerendewerd achterhaald door een gewonen trein. Zeer vele personen werden ernstig gekwetst2 wer den verbrijzeld. De andere botsing had plaats tusschen een goederen- en een passagierstreinook daarbij werden ette lijke personen ernstig bezeerd. Omtrent de operatiën tegen de opstandelingen van Kho- kand heeft genl. kaufmann den 6 het volgende telegram aan den Keizer gezonden: „De russische kolonne stiet bij hare tweede marsch uit Kodschend op een vijandelijk cavallerie- corps van 7000 man. 800 Kozakken 4 batterijen rijdende artillerie en 1 raket-batterij hadden den geheelen dag met dezen vijand te strijdenmaar zonder eenig verlies te lijden. Het voornaamste gevecht werd den 4 tegen 30000 man kho- kandsche troepen geleverd en eindigde met de volkomen zegepraal der russische wapenennadat genl. Golowatschejf de sterk verschanste vesting Machram stormenderhand ge nomen had. De vijand werd 15 wersten ver vervolgd; velen verdronken in de Amoedarja of werden over de kling ge jaagd. De russen maakten 39 kanonnen en veel oorlogs- materiëel buit. De verliezen van den vijand zijn zeer aan zienlijk de russen hebben 1 officier en 6 man gesneuveld 1 officier en 7 man gekwetst. De marsch tegen Khokand wordt voortgezet." De regeeriug heeft in de Siberische proviucie Semiretschi- nak en in het aangrenzende district Kuldscha den opium- I handel verboden. Uit Odessa is eene som van 4000 roebels verzonden als eerste bedrag van eene inzameling ten behoeve der herzego- winers. De regeering heeft beslotenzich verder met het arme- nische godsdienst-vraagstuk niet in te laten den bissehop Hassoun naar Konstantinopel terug te roepen en zijnen voor- en tegenstanders gelijke rechten toe te kennen. Riza-Bassa is tot minister van marineEssad-Bassa tot gouverneur van Smyrna benoemd en aan het dept. van o. werken door Kathy-bey vervangen. In de provincie Lasistan (aan de Zwarte-zee) hebben ern stige onlusten plaats gehad. De reservetroepen namelijk onder de wapenen geroepen om naar de Herzegowina te worden gezondenweigerden op marsch te gaan, waarop de gouverneur zijne gendarmes met een nieuw bevel tot hen afzond. Eene nieuwe weigering volgde en daarop een ge vecht, waarbij verscheidene dooden en gekwetsten vielen. De Porte heeft in Albanië geduchte mililaire maatregelen genomen, zoowel om alle neiging tot opstand te onderdruk ken als om, des modig, aan Montenegro het hoofd 1e kunnen bieden. Te Podjoritza zijn 4000 man gelegerd, alle grensforten zijn van leeftocht voorzien de albaneesche land weer is onder de wapenen geroepen en bataljons van de Sy rische landweer werden met stoombooten te Antivari verwacht. De priester Zarko heeft uit Novovarosch waar hij met zijne bende van 2500 man gelegerd waseene proclamatie uitgevaardigd aan alle bosniërsherzegowiuers en oud-ser- ven van welke geloofsbelijdenis ook hen oproepende om aan den strijd deel te nemen, die allen gelijke rechten en vrijheden geven zalterwijl elke vijandvan welk geloof ookzal sneven. Het doel van den strijd is: vrijheid en eenheid der Servische natie. De opstand neemt in het oostelijke deel van de Herzoge- wina niet af; bij Matsao en Elevie hebben ernstige gevechten plaats gehad, waarin de turksche troepen werden terugge slagen. Den 15 heeft er bij Orachova, in noordelijk Bosnië niet ver van de Saveeen gevecht plaats gehad tusschen de op standelingen en de turken. De eersten namen daarbij zes der laatsten gevangen. In Orachova hebben de turken eene vervolging tegen de christenen ingesteld en zes hunner ne- dergesabeld. Aan de bovengrenzen van Bosniëtegenover Oostenrijkis een opstand uitgebroken en evenzoo bij Tis- covacin de nabijheid van Grachowowaar de turken het door de opstandelingen in brand gestoken blokhuis ontvlucht ten. Den 19 heeft tusschen 2500 opstandelingen onder den priester Zarko en eene brigade turken uit Pljevelje en Prye- polje een hevig gevecht plaats gehad, geëindigd met het terugtrekken der turken die 50 man als gevangenen moesten achterlaten. Den volgenden dag zich weder hereenigd heb bende werden zij te Babino op de vlucht gedreven. Servie. Men verzekertdat de pretendent prins Peter Rarageorgiewitch met groote behendigheid partij trekt van het staatsbeleid, door Vorst Milan in het belang van den vrede gevolgd en daarom door de bevolking met leede oogen aangezien. De prins moet zich aan het hoofd gesteld heb ben van een corps vrijwilligers in de Herzegowina en po gingen aanwenden om tot de Servische grens door te drin gen en aldaar, door het vleien van de hartstochten der Ser vische natiezijne eigene belangen te bevorderen. De dag bladen waarschuwen tegen hem. Onder de ingezetenen van Belgrado gaat een adres rond aan lord Russell. Het blad Granitschar meldt, dat turksche ongeregelde troepen in het district Uzita op servisch gebied gekomen zijn. Men heeft hen omsingeld en deels verjaagddeels gevangengenomenen de regeering heeft er troepen heen gezonden. Den 20 is de discussie over het adres van antwoord op verlangen der regeering in geheime zittingen begonnen. Slechts één ontwerp is in behandeling gekomen en in dezelfde zitting aangenomen. Van de 71 leden, die tegen den oorlog stem den en de zaak aan de wijsheid van den Vorst en zijne re geering wilden overlatenbehooreu 33 tot de door de re geering benoemde leden, zoodat van de door het volk gekozen Afgevaardigden 38 tegen en 44 voor den oorlog waren. De bevolking is over den uitslag der stemming meestal onte vreden. De door de insurgenten behaalde voordeelen brengen eene algemeene opgewektheid te weeg. Al heeft de regeering thans vrijheid van handelen verkregen en ligt de handhaving der onzijdigheid in hare bedoelingtoch zet zij de krijgs toerustingen op groote schaal voort. Den 23 zond de mi nister van oorlog 5 batterijen en 4 bataljons naar de uzitzer grenzenwaar de turken eene uitdagende houding aannamen. Den 21 heeft de Skupschtina per telegraaf een adres van dankbetuiging aan lord Russell doen toekomen, wegens zijne belangstelling in het lot der opstandelingen in de Herzegowina, en daarna hare zitting verdaagd tot na de terugkomst der deputatie uit Belgrado. Het adres van antwoord is openbaar gemaakthet biedt den Vorst alle middelen aan om de vrijheid en veiligheid des lands te besehermen. Over den opstaud sprekende, zegt het„Langdurige onderdrukking dwong onze broeders om de wapenen op te vatten. Ons hart bloedt; wij zullen Uwe Hoogheid alle middelen geven om vrede en rust in Bosnië en de Herzegowina te helpen herstellen. Wij vertrouwen op uwe wijsheid in de vervulling dezer belangrijke taak." Oostenrijk. Den 12 zijn op eene stoomboot van de Lloyd 12 garibaldisten te Ragusa aangekomen, op reis naar de Herzegowina. In Dalrnatie is de stroom der vluchtelingen uit de Her zegowina weder aan het toenemen. Zij voeren vee en groote hoeveelheden graan met zich. Hongarije. Het Volkshuis heeft zijn bureau samengesteld op de wijzedie de club der liberale partij had vastgesteld. De oud-.ninister Ghyczy is tot president gekozenterwijl de 2 vice-presidenteu de beide fractiën vertegenwoordigen, waar uit de regeeringspartij is samengesteld: Jozef Bano de Deak- partij Gabriel Farady het linkercentrum. De 6 secretaris sen van het Huis zijn allen uit de oude leden gekozen, dat wil zeggenuit de Afgevaardigden die reeds in het vorige Volkshuis zitting hadden, hetgeen, aangezien de secretarissen dubbele vergoeding voor reis- en verblijfkosten ontvangen onder de nieuwe ledendie niet minder dan 200 man sterk zijn nogal ontevredenheid heeft opgewekt. Het Huis heeftop voorstel van heer Zsedenyibesloten dm de troonrede met een adres te beantwoorden. Een voorstel der croatenom over de annexatie van Dalmatie en over de gebeurtenissen in de Herzegowina in het adres te sprekenis verworpen. Den 14 heeft de heer Simonyi in een nieuw ontwerp-adres van antwoord ingediend, hetwelk den staat des lands in zeer sombere kleuren afschilderde. De meerderheid weigerde de onmiddelijke lezing daarvanwelke de oppositie der rechter zijde wilde toegestaan hebben. Den 15 zijn de door de liberale partij aangewezen Afge vaardigden tot leden der hongaarscbe Delegatie benoemd. De door de oppositie voorgestelde candidaten verkregen slechts 42 stemmen. Ook door den heer Miletics werd een tegenontwerp-adres van antwoord ingediendhetwelk een protest inhield tegen het staatsbeleid van den Rijksdag en in zulke bewoordingen gesteld wasdat het, volgens den voor zitter, niet in behandeling verdiende te komen. De voor zitter oordeeldedat het ontwerp der uiterste linkerzijde \_Simonyi~] veel waars bevatte, maar bij het vermelden van het vraagstuk der onafhankelijkheid van Hongarije de werkelijke belangen van den Staat niet genoegzaam in het oog hieid. Hij beval de aanneming aan van het ontwerp der liberale partijdat den 17 ook door den minister Tisza verdedigd werd en den 18 onveranderd aangenomen is, terwijl alleen de uiterste linkerzijde tegen stemde. Den 16 had baron Senyey het woord gevoerd om de neigingen der linkerzijde te be strijden en het vergelijk tusschen de beide Rijkshelften te verdedigen. Kardinaal Mac-Closkey heeft den 10 te Rome eene depu tatie ontvangen van verscheidene aldaar verblijf houdende americaansche burgerswelke hem eene volledige kardinaals dracht, benevens een met 18 groote edelgesteenten versierden mijter kwamen aanbieden. Te Elorence zijn den 12 de feestelijkheden ter gedachte nisviering van Michel Angelo begonnen. Ai de overheden deputatiën van het Wetg. Lichaameenige leden van het corps-diplomatiqueconsuls deputatiën van italiaansche en buitenlandsche gemeenten enz. bezochten de monumenten welke werken des kunstenaars bevatten. Uit Duitschland waren geschenken toegezondeno.a. een zilveren krans uit naam der Academie van Saksen-Weimar, waarbij redevoe ringen werden uitgesproken ten gunste der verbroedering tusschen Duitschland en Italië. Den 13 is eene tentoonstel ling der meesterstukken van Michel Angelo geopend. In eene den 17 gehouden consistorie heeft de Paus de namen openbaar gemaakt van de kardinalen, den 15 Maart 1.1. benoemdmaar toen „in petto" gehoudente weten Antici MatteiVetelleschiSimeoni [de nuncius in Spanje], Randi en Pacca. Yoorts heeft de Paus medegedeeld, dat hij den tegenwoordigen bisschop van Rennes, msgr. Godefroy de Suint-Marc, tot dezelfde waardigheid verheven had. ver der zijn benoemd een aantal aartsbisschoppen en bisschoppen in vele oorden der wereld, in Spanje alleen 3 der eersten en 7 der laatsten, behalve nog 8 bisschoppen i. p. i. Don Carlos heeft den 12 uit zijn hoofdkwartier te Leiza een manifest aan zijne vrienden in Erankrijk gericht, waarin hij zich den eenigen „kampioen van het catholieke geloof en het recht der monarchie" noemtdie de wapenen heeft op gevat om deze „grondbeginselen van elke christelijke maat schappij" te verdedigen. De verwezenlijking van der ko- ningsgezinden hoop in Erankrijk, zegt hijis nauw verbon den aati het slagen van zijne onderneming. De bekende be tuigingen dat hij tot het einde toe den strijd zal volhou den dat het vijandelijk leger, reeds verslagennog slechts „vernietigd" behoeft te wordendat een Bourbon nooit zijn woord breekt, zoodat de revolutie welke hij Carlos, gezwo ren heeft te doodenook sterven zaldit alles ontbreekt ook in dit stuk niet. Tevens komt er eene uitnoodiging in voor om de door hem bezette provinciën te bezoeken en zich te overtuigen van de uitkomsten van den kruistochtin den heiligen naam zijner voorvaderen door hem ondernomen. Don Carlos heeft den 14, vergezeld van zijne echtgenoot en 2 zijner kinderente Elizondo eene wapenschouwing gehouden over de troepen van het centrumsleger onder aan voering van Dorregaray. Den 16 is een houwitserbom uit Santiagomendi in het stadshuis van Hermani gevallenmidden in de aldaar opge stapelde krijgsbehoeften. Eene geweldige ontploffingwaar van verscheidene personen het slachtoffer werdenwas het gevolg. Den 19 is een regiment troepen naar Cuba vertrokken. Denzelfden dag is de carlistische genl. Lizarraga, de ver dediger van La Seo de Urgelte Madrid aangekomen. Den 20 bracht hij een bezoek aan den president minister, genl. J ovellar. De carlisten hebhen hunne stellingen rondom Oyarzun ontruimd; de alfonsisten hebben er veel materieel buit gemaakt. De regeering heeft bepaalddatbehalve de geamorti seerde en vervallen staats-schuldbrieventhans reeds als specie bij de schatkist aangenomenvoortaan ook de cou pons van de openbare schuld der 2 laatste halfjaren als zoodanig worden toegelaten in de verhouding van 10 ten 100 in coupons en 90 ten 100 in specie. De Iberia, het orgaan der medestanders van den heer Sagasta, heeft zich ten gunste van het ministerie verklaard en bedoelde partij uitgenoodigd om de politieke neigingen der „gematigden" tegen te gaan. De Tiempo betreurt de breuk tusschen de eerst onlangs verzoende partij groepen der alfonsisten en verklaart het nieuwe ministerie te moeten bestrijdenaangezien dit zijns inziens de vorming der groote partijen onmogelijk maakt welke voor de handhaving der goede orde en de geleidelijke werking van een ernstig parlementair stelsel onontbeerlijk zijn. De Epoca betuigt, alles aangewend te hebben om de eensgezindheid te bestendigen en het schouwspel te vermij den van eene ontijdige crisisslechts weinige maanden na de troonsbestijging van don Alfonso uitbrekende. Het ge beurde levendig betreurende, merkt zij echter met blijdschap op, dat de crisis een zoo snel verloop heeft gehad. Hare ingenomenheid uitsprekende met generaal Jovellar als minis ter-president geeft zij er haar leedwezen over te kennen dat de heer Canovas del Castillo uit te ver genomen nauw gezetheid heeft gemeend te moeten aftreden. De burgemeester van Madrid heeft zijn verzoek om ont slag ingetrokken zoo het heet op aandrang van den oud minister Canovas del Castillo en andere personen. Een aantal op de Balearische eilanden verbannen personen zijn teruggeroepen. Eene circulaire van den pauselijken nuncius aan de bis schoppen dringtnaar aanleiding van art. 11 van het consti tutie-ontwerp waarin eene, eekere mate van godsdienstvrijheid

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1