No. 41 Zevenënzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 10 OCTOBER. Onze in komsten. (Officieel (Sc&ccltc S t e d e I IJ k IS si x e si as». sfidtfftecïic Berichten. J Uitgegeven: A A USUI E Oil Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Pr\js per kwartaal 0,85, franco per post f afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM1. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien artikel 92 i'. lid der algemeene politieverordening op de straten, wegen enz. van 19 Junij 1862 (Gemeente blad No. 2 3" serie), bepalendedat het verbod om de straat te schrobben niet toepasselijk zal zijn op de straten welke daartoe door Burgemeestér en Wethouders worden aangewezen Brengen ter kennis van belanghebbendendat zij de vol gende straten hebben aangewezenwe.ke van heden tot en met 20 December 1875 op MAANDAG en ZATURDAG na afloop der marktmogen worden geschrobt: de Ifout- tilstraat, van de Schapensteeg tot de Paardensteegde Pieterstraatde Pe perstraat de l>ijk«le Heerenstraat de Korte Mient en de Moordenaarsteeg. Burgemeester en Ik ethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 5 Oct. 1875. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenendat de eerste sup- pletoire begrooting, dienst 1875, heden door hen aan den gemeenteraad aangebodengedurende de eerstvolgende veer tien dagen op de gemeente-secretarie ter lezing is nederge- legd en in afschrift verkrijgbaar istegen betaling der kosten. Burgemeester en Ik ethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 6 Oct. 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. De COMMISSIE van TOEZICHT maakt bekenddat het MUZEiiMte beginnen den 15 dezer maand, eiken Maandag en Vrijdag, van 1 tot 3 uren 's namiddags, te bezichtigen zal zijn tegen eene entree van 25 cent per per soon waartoe men zich gelieve te vervoegen bij den con cierge van het stadshuis. Vreemdelingen kunnen, met ver gunning van een der leden van de Commissie, ook op andere dagen toegang verkrijgen. Kinderen worden zonder behoor lijk geleide niet toegelaten. Dn dagen voor kostelooze be zichtiging zullen nader worden aangekondigd. De Commissie voornoemd Alkmaar, C. W. BRUINVIS, President. 9 Oct. 1875. J. JDE GELDER, Secretaris. Drijvende op de jeneverkruik en de koffiebaal, is het ons tot nóg toe gelukt het hoofd boven water te houden en is het gegrond vooruitzicht geopenddat wij ook in het vol gende jaar geen gevaar loopen te zinken. Ziedaar de slotsom onzer vorige beschouwingen. Maar dat aan dit drijven op goed geluk onverwacht een eind kan koinen, zal door geen j voorzichtig man worden ontkend. Ongelukkig genoeg is de jene verkruik in dit opzicht nog meer te vertrouwen dan de kolTieb;.'4'- Mocht deze kruik breken en onze inkomsten doen zinken' lOt zou vom' ons 8een ramP> maar eeQ nationale zegen ziin Maar w'e zich vooralsnog met. die hoop vleien, wanneer 'hij zi';tdat de opbrengst van den accijns op bet binnen- en buiteuiandsch gedistilleerd van 1869 toen deze belasting voor de laatste maal werd verhoogd, tot 1874 van ruim 14 millioen is gestegen tot bijna 18 millioen? Neemt het jeneverdrinken in Nederland niet af, dan behoeft men, ha laas, ook geen vermindering van deze troebele bron van in komsten te, vreezen. En hoe treurig het denkbeeld ook moge zijn, dat al clie millioenen voor het grootste gedeelte worden betaald van week-en daglooneu, waarvan zoo menig behoeftig of verwaarloosd gezin geen cent kan missen, toch is daar geen staatsbelang, dat verlaging van dezen accijns gebiedt. Wij mogen met een gerust geweten door deze belasting onze schatkist vullen. Maar hoe zal het met de koffiebaal gaan r W ij weten dat een slechte oogst of een daling van den prijs ons eens klaps eenige millioenen kan kostenen een land waarvan de inkomsten zoo onzeker, zoo wisselvallig zijnkan zeker niet geacht worden in een gezonden linanciëelen toestand te ver- keeren. Maar al waren wij van goede oogsten en hooge prijzen in de eerste tien of twintig jaren zeker, wij kunnen deze inkomsten niet genieten als een billijke schatting die Indië ons schuldig is. Ai moge met recht van onze over- zeesehe bezittingen een belangrijke bijdrage gevraagd worden ten behoeve onzer alg'emeene huishouding, de wijze waarop de schatting betaald wordt veroordeelt haar en verplicht ons met allen ernst te zoeken naar een ander stelsel van belasting. De ongelijkheid van den druk is reeds voldoende om liet bestaande stelsel te doen afkeuren. Er bestaat niet de minste verhouding tusschen loon en arbeid. Het loon dat aan den inlander wordt uitbetaald wordt geregeld naar de opbrengst van den oogst, niet naar de moeite en het werk waardoor die oogst wordt verkregen. Hier woont eeti vrij talrijke bevolking in de nabijheid der koffietuinen daar moet een schrale bevolking op grooten afstand tot den arbeid worden opgeroepen. In het eene district is de grond voor de kof fiecultuur veel geschikter dan in het andere. Zoo is het mogelijk dat in Pasoeroean de arbeid in de koffietuinen 48 centen, maar in Kadoe slecht 3 eenten daags per hoofd op brengt. Bijna algemeen is dan ook de overtuiging, dat de tegenwoordige toestand onhoudbaar is. Aan het voorschritt het Regeeringsreglement moet althans voldaan worden ook al behoudt men de gouvernements-koffieeultuur. Hier o-ebietit de wet, en in de bepaling der wet de billijkheid. Art. A6 van dat Reglement reeds in 1854 in ons Staatsblad opgenomen bepaalt onder anderen, „dat de belooning de, betrokken inlanders, met vermijding van schadelijke opdrijvingr zoodanig zij, dat de gouvernements-oultures hunbij gelijken arbeidten minste gelijke voordeelen opleveren als de vrije teelt." Wat is er van die bepaling geworden bij een verschil van 3 tot 48' centen Maar nog een andere bepaling van dit artikel staat daar als een rechtstreeksch bevel aan onze reueering. De Gouverneur-Generaal moet zorgen „dat alzoo worde voorbereid een regeling steunende op vrijwillige over eenkomsten met de betrokken gemeenten en personenals overgang tot een toestandwaarbij de tusschenkomst, des bestuurs zal kunnen worden ontbeerd." Als dit nu het streven moet zijn van het Indisch bestuur, dan kan en mag er ook niet gerekend worden op een vast getal millioenen als bijdrage voor onze Europeesclie huishouding en dan zal ook in Nederland moeten worden voorbereid een regeling van uitgaven en inkomsten als overgang tot een toestand waarin het Indisch batig slot zal luimen worden o Ibeerd. De behoefte aan dit batig slot mag een betire regeling der zaken in Indiëmag een billijke belooning der inlanders niet tegenhouden, m;.g ons niet belemmeren in de nakoming onzer beschreven en onbeschreven verpligtingen ten opzichte van de Indische bevolking. Maar ook al bleven bij de invoering van een nieuw en beter stelsel de inkomsten in Indië even mild vloeientoch zou daarvan een niet zoo belangrijk deel voor onze behoeften in Nederland mogen worden afgenomen, als tot nog toe is geschied. Het kan niet worden ontkenddat Indië zelf dringend voldoening eisclit aan sinds lang erkende behoeften. Veel wordt onderzocht, en voorbereid en al moge dit in Indië langtergend lang durende tijd kan niet ver meer zijn dat eindelijk de handen aan het werk zullen worden geslagen. Met twee zaken wordt althans een begin gemaaktmet den aanleg van spoorwegen en de verbetering van havens. Daar voor alleen zijn ettelijke millioenen noodig en het is zeker wen- schelijk. dat het werk eenmaal aangevangen, met kracht worde voortgezet,. Als het ons inderdaad ernst is met het onderwijs in Indiedan zullen ook daarvoor de uitgaven gedurende een reeks van jaren steeds belangrijk moeten stijgen. Aan on voorziene uitgaven als de millioenen voor den oorlog met Atjeli zijn wij in Indië altijd bloot gesteld. Willen wij dus onze huishouding zoodanig regelen, dat wij de toekomst veilig kunnen tegengaan, als menschen die hunne financiën op een goeden voet hebben gebracht, dan moet ons belastingstelsel zóó worden ingericht, dat wij onze uitgaven hier in Europa, zoo noodig, kunnen bestrijden zonder toelage uit Indië. Onze eigen belastingen zullen dus verhoogd, of liever ver beterd en vruchtbaarder gemaakt, door andere, billijker en meer opbrengende belastingen vervangen moeten worden. Want, al moeten wij onze inkomsten verhoogen, wij kunnen evenmin nalaten sommige bestaande belastingen af te schaffen. Er zijn er die reeds lang veroordeeld zijn, en slechts wachten op de executie van haar vonnis. Daartoe behooren de pa- teutbelasting en de accijns op de zeep erf het zout. Men kan er bijvoegen de belastingenwaarvan men verzekert dat de voorstellen tot afschaffing door den Minister van Financiën reeds naar den Raad van State zijn gezonden, den, accijns op het vleesch en de uitvoerrechten op de lompen. Hoe zal men tot ern betere toestand kunnen geraken? Hoe zal mén belas tingen kunnen afschaffen en toch onze mkomsten zoo belangrijk kunnen doen stijgen, dat wij niet langer af hankelijk zijn van e :n goeden koffieoogst en een goeden koffieprijs BitiiicnSHnd. De onderhandelingen tusschen Nederland en Venezuela dreigen niet tot een gewenscht resultaat, te zullen voeren. Door Venezuela moet wel toegegeven zijn aan bet verlangen om schadeloosstelling te verleenen wegens bet voorgevallene met de Midas, maar niet aan den eisch dezerzijds tot open stelling der havens van Venezuela voor nederlancisehe schepen. Den 9 zou de gezant van Venezuela met zijnen secretaris den Haag verlaten. De Koningin is den 2 uit Stuttgart te 's Gravenhage terug gekeerd. Prinses Marianne arriveerde te gelijker tijd uit Beieren en prins Alexander uit Zwitserland. Den 6 is op het buitenverblijf van prinses Marianne te Voorburg gearriveerd bare kleindochter, de prinses van Sak- sen-Meiningen. Staten-Generaal. De begrooting der Staatsspoorwegen voor 1876 beloopt 9.600.000, waarvan 3 miljoen gevonden worden uit het vermoedelijk overschot, der begrooting van 1875. Voor de lijn NieuwediepAmsterdam is uitgetrokken 2 miljoen, voor de lijn BredaRotterdam f 1.900.000, voor de brug bij Nijmegen 1.100.000, die bij Arnhem 750.000, die bij Rotterdam f 559.000, de lijn Arnhem—Nijmegen f 600.000 enz. Ingekomen is een wetsontwerp tot goedkeuring van 4 ar tikelen van het verdrag tusschen Nederland Belgie, Frank rijk en Engeland betreffende de suikerbelasting (onderwerping der beetwortelsuikerfabrieken en raffinaderijen aan belasting heffing naar de werkelijke productie), wat Nederland aangaat toetepassen met ingang van 1 Sept. 1876. In het antwoord der regeering op het verslag der 2e. Ka mer nopens het ontwerp tot aanleg van Staatsspoorwegen wordt toegegeven aan het verlangen tot aanleg van lijnen van Groningen naar Delfzijlvan Rotterdam of Schiedam naar den Hoek van Holland, en van 's Hertogenboscli door de Langstraat naar Breda. De Hoil. Spoorwegmaatschappij beeft de concessie voor de lijn door Noordholland en Friesland aanvaardmits de verbinding over de Zuiderzee met stoom- booten worde onderhouden. Reeds is eenenaar het schijnt, soliedeaanvraag om concessie voor die stoombootdienst in gekomen. De regeering verdedigt het. traject de Ven—Sta voren als ten allen tijde bruikbaar, dieper en 10 mijlen korter vaarwater dan tusschen Medemblik en liindelopen, en als min der kosten voor aanleg van havenwerken eischende. Aan eene directe verbinding van Purinerende over Nieuwendain naar Amsterdam valt niet te denkenwegens de overgroote be lemmering der scheepvaart door eene overbrugging der Oranje sluizen en het technisch onuitvoerbaar zijn eener aansluiting van daar aan de spoorwegen te Amsterdam. Overbrugging van het Kanaal bij Purmerende en de Zaan is niet zoo be zwaarlijk, vooral op bet meer noordelijk gedeelte van laatst genoemd water. In verband daarmede wordt Zaandam als uitgangspunt van den spoorweg in Noordhollaiid vervangen door „de Zaanstreek." Benoemingen. Tot, sluiswachter op het kanaal door Voorne te Hellevoetsluisis benoemd R. v. d. keldeSmit, thans sluiswachter en commissaris der jagerij te Nieuwediep. Eerbewijzen. Het hoofdbestuur van bet Indisch Land- bouwgenootsehap beeft den 27 April den afgetreden gonv1.- genl. mr. J. Loudon tot lid van verdienste benoemd, en zulks „als een blijk van erkenning der groote weldaad, welke door hem aan den landbouw bewezen isdoor de conversie van communaal in individuëel grondbezit mogelijk te maken; zoomede als bewijs van dankbaarheid voor de krachtige on dersteuning, door hem aan het 2". Indisch Landbouwcongres geschonken." Spoorwegen. Den 30 zijn de spoorwegen Enschede - - Munster en EnschedeDortmund geopendalleen do eerste feestelijk o.a met een maaltijd van ruim 300 personen op het raadhuis te Munster. De gemeenteraad van Alphen heeft besloten voor f 20000 deel te nemen in de voor den spoorweg Leiden Woerden opengestelde geldleening en zulks met intrekking van zijn vroeger besluit tot deelneming voor f 15000. Landbouw. De regeering vraagt op de Staatsbegrooting voor 1876 gelden voor de oprichting van eene Rijks-land bouwschool te Wageningenwaarvoor die gemeente de noo- dige terreinen en gebouwen beeft aangebodenen van een proefstation voor den laudbouw aldaar. De eerste instelling zal jaarlijks t 22000, de tweede f 8000 vorderen, min de schoolgelden en revenuen. Met die vestiging zullen vervallen de 'gemeentelijke hoogere burger- en landbouwscholen in ge noemde stad, die elk eene Rijks-subsidie van f 5000 genieten. Kerkelijke Zaken. Ds. J. v. Looitte Warder, is be roepen als predikant te Egmond aan Zee. Onderwijs. Den 5 is liet nieuwe pathologisch anato misch chirurgisch laboratorium van het Atheneum te Am sterdam in gebruik genomenbij welke gelegenheid prof. JIVR. Tilanus eene rede hield. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 6 besloten tot opriohtjng eener kóogère burgerschool met 3jarigen cursus voor jongens, met een schoolgeld van f 30. Harddraverij. Beverwijk, 30 Sept., 16 paarden, prijs, ter waarde van f 150, Ik ilhelminavan 11. v. Harén te Am sterdam, K _premieter waarde van 60 la Vitessevan G. W. Reuser, te Rotterdam 2°. premie ter waarde van f 25 de Koenevan J. Koster te Beemster. De Prins-Hendrikstichting te Egmond aan Zee is den 7, in tegenwoordigheid der plaatselijke autoriteiten, plechtig geopend. De voorzitter, d'. v. Laer, herdacht, in-zijne feesi- rede allen, die tot de stichting hadden bijgedragenin de eerste phaats prins Hendrik, op wiens verlangen de inwijding op den dag van zijn jubileum plaats vond. De verpleegden werden op dezen dag onthaald. Tooneel. Den 2 is door de „vereenigde tooneelisten," in den schouwburg van den heer v. hier te Amsterdam, op gevoerd een drama va-n inej. Betsy Perk, getiteld „Dester- ren liegen niet,." Het stelt de lotgevallen voor van den beroemden goudsmid Benoenuto Cellinien mistvolgens de amsterdamsche couranten, alle waarde. Aanbestedingen. Den 2te Utrechthet overbrengen van 2 loodsenuit de opgeheven vesting Groningen naar de forten te Blauwkapel en aan de Biltstraat, minste inschr. Ik. v. Straatenvoor 19.290. Te Hoorn is het fraaie buis, bewoond geweest door wijlen den beer Opperdoes Alewynaangekocht door het. Rijkom te dienen tot post- en telegraafkantoor en voor het bureau der hypotheken. Indijking. De van regeeringswege in de Zuiderzee ge dane grondboringen hebben zeer gunstige resultaten opge leverd behalve op de kusten en enkele zandplaten werd minstens y3 el kleigrond aangetroffen. Giften. Wijlen de heer Jan de Haas heeft aan het wees-, oude-mannen- en vrouwenhuis dér hersteld-luthersche gemeente te Amsterdam vermaakt f 13,200, onder den last van vruchtgebruik. Rampen. Door den onderhoedschen orkaan in den avond van den 2 is op vele plaatsen selmde aan dakenglasramen, bet geboomte en in de Zaanstreek aan niet minder dan 80 molens veroorzaakt. Bovendien zijn 2 fabrieken te Zaandam bijna geheel vernield en 2 in aanbouw zijnde buizen buiten de Willemspoort te Amsterdam ingestort, terwijl het dijkwerk aan het Noorden op Texel wel niet door gebroken maar belangrijk beschadigd is. Te Utrecht, sloeg de bliksem in den toren der Buurkerk, geene andere schade aan richtende dan het verbrijzelen van eenige glasruiten. De wind druk bedroeg te Helder te 9 u. 40 m. 91 k,g. op de vierkante el. Den 6 is door den zandtrein te Koog a. d. Zaan een ar beider, die er af sprongoverreden en geheel verbrijzeld. Het -stoomschip Thomas Sorby, van Batavia naar Rotter dam is den 6 op den Ooster voor Brouwershaven gestrand en wordt als totaal verloren beschouwd. De lading bestond uit 10000 balen koffie, uit suiker en 250 kisten indigo. De passagiers cn de equipage zijn gered te Brouwershaven en te Üuddorp binnengebracht. Eene massa vaartuigen beijveren zich om de lading over te nemen. Den 6, 's avonds 11 uren, is een rijtuig met 11 amsterdam- mersdie de paardenmarkt te Weesp bezocht hadden, kort na het vertrek van daar in de vaart geraakt, met het gevolg dat 3 mannen, 2 vrouwen en een jongentje van 10 jaren verdronken zijn. Te Amersfoort zijn al de glasruiten aan de achterzijde der, juist door de leerlingen verlaten, clirist. - nat. school verbrijzeldten gevolge van eene ontploffing, veroorzaakt door zekeren F., die één in het artillerie-kamp onder Soes- t.erberg gevonden granaat met, den hamer trachtte te ver brijzelen. Hij zelf bleef bij de ontploffing ongedeerd. Rechtszaken. Het gerechtshof in Zeeland heeft beves tigd bet vonnis der rechtbank te Goes, waarbij de notaris Vermandeite Sas van Gent, wegens misbruik van vertrou wen, tot ééne maand cellulaire gevangenisstraf en/25 boete is veroordeeld. De veroordeelde beeft cassatie aanget.eekend. De H. Raad heeft den 4 bevestigd bet, vonnis van liet hof te Utrecht, waarbij C. M. B. Ooms Jr. te Amsterdam veroordeeld is tot 15 dagen eenzame opsluiting., ter zake van onwilligen manslagdoor niet inachtneming der voorschriften van het reglement op bet aflaten van goederen. De uitspraak van den H. Raad was voorafgegaan door 3 vrijspraken en 2 verourieelingen. De dentist 7%. P. te 's Gravenhage is den 4 door de.recht* bank aldaar, wegens onbevoegde uitoefening der tandheelkunde, veroordeeld t.ot. 150 of 14 dagen gevangenisstraf. Het hoog militair gerechtshof heeft den 5 het vóntiis van den krijgsraad te Haarlem, in zake den sergeant Kleian die in de kazerne t.e Utrecht een krijgsmakker heeft dood geschoten bevestigd wat de kwalificatie betreft i maar dB straf verminderd van 20 tot 15 jaren gevangenisstraf. De rechtbank te Utrecht heeft den 7 mr. L. E. Bosch Jr., hoofdredacteur van bet Utr. Dagblad, naar aanleiding van een verslag omtrent den bekenden oploop voor het huis ran den broodbakker de Taatop diens aanklachtschuldig ver klaard aan laster en hern onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeldtot 25 boete. Het openbaar ministerie had, even als de verdediger van den_heer Bosch, geconcludeerd tot vrijspraak. Misdrijven. 2 Meisjes van 6 en 10jaren, kiuderen van een landbouwer te lteek bij Grave den 6 uitgezonden om de koeien t.e hoeden, zijn niet teruggekeerd. De koeien zijn in eene vreemde weide gevonden en den volgenden dag, in ecm boschje te Velp, bet lijkje van het jongste kind, met alle kenleekenen van een gewelddadigen dood. He COMMISSIE tot SPIJSUITDEELING te ALKMAAR heeft in den afgeloopen winter, van 4 Januari tot en met 27 Maart 1875, dus gedurende 12 weken, uit.deeling gedaan aan 275 hoofden van huisgezinnen en 290 kinderen, tezamen 565 personen. In 72 bedeelingen (waarvan 27 in soep en 45 in gort), zijn uitgereikt 12900 portiën warme spijs. De oommissie heeft Ontvangen Batig saldo der vorige rekening Per inschrijvingen en giften f 223,83; in wijk A 531,65 n u B n 272,85 H II C n 395,40 li n D H 137,23;- eene gift uit 's Hage 1337,13' i' 15, f 1575,97 Aan brandstof vleesch n gort en meel n zout en olie n melk ir boter selderij a afhakken erf keuren van vleesch n kosten van bereiden en loon der bedienden n aarde-, blik-, hout- en ijzerwerk het Israëlietisch armbestuur n schrijfbehoeften en drukwerk n ophalen der inschrijvingsgelden n vergaderingskosten der commissie, voor vuur en licht n saldo 58,50 206,72 526,34 20,45 52,80 e 30,10 n 40,— n 16,35 e 134,06 25,73 n 20,— 11,53 12,50 n 5,— n 415,89 f 1575,97 De rekening en de kwitnntiën liggen, gedurende deze week, des morgens tusschen 10 en 12 uren, ter inzage bij den Heer W. Strang binnenvader in bet gasthuis. De commissie stelt zich voor. in de maand December a.s. zitting te houden, ter aanteekening van al degenen, die zich tot bekoming van warme spijs zullen aanmelden, ten einde onderzoek te doen naar de huiselijke omstandigheden van de aanvragers en naar gelang der bevindingover te gaan tot het uitreiken der kaarten. Vóóraf zal zij echter bij de ingezetenen van Alkmaar rond gaanom liet bedrag hunner inschrijvingen te kennen en daarnaar de inslagen t,e regelen. De commissie verzoekt den ingezetenen haar, door ruime bijdragen, in staat te stellen,'om gedurende den aanstaanden winter, aan waarlijk behoeftigenwarme spijzen te kunnen uitreiken, 'Namens de Commissie voornoemd. Alkmaar, J. M. DE SONNAYILLEPresident, 10 October 1875, J. VAN DER KAAY, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1