P X£ Ib T Jü R IJ J3 3ST. Boekbinders m W inter- Boter. BALANSEN en BASCULES Wij hebben de eer bij deze de ontvangst le berichten der nieuwste modellen van en diverse andere Wollen Artikelen, geschikt voor dit saizoen. ECHTE AMERICAANSCHE onbevriesbare(Douglas)Pompen, Groole Stalpompen nieuw model, SWT! \i3G iiooA aaiz m Dansoursus. Mantels. Mantels. Mloedkoralen. Meid alleen. Payglop, tweede huis van de Laat, wollen artikelen. Russische en Americaansche Pelterijen., Wintermantels, Regenmantels, Avond-€Mles KIeedcriuakersfournitureiK__ eene Dienstbode. Aankondiging. 58NÏI-"' Staatsloterij. Wed. A PIRNS ZOON De gerenommeerde KVIII.VIAW ét Co. ö^eene Min dermoid. eeai Meisje, Dienstbode snelle werking, welsmakend, voedzaam, min kostbaar, M e cl i e n cl e ZANGCURSIS, Faiiclion? het Orgeimeisjc, J. a'. kollmeijer. gaa ccnc II IENIT 38 O II E hebben ontvangen de nieuwste modellen van DAMES- en KINDER- REGENCOSTUMES en alle kleuren WATERPROEF. Een groot assortiment lange gekleurde DAMES- en KINDERKOUSEN, DAMES- en KINDERDOEKEN, Cachemiren en Ripsen TAFEL- KLEEDEN, gekleurde en witte FLANELLEN, als ook vele nieuwe De ondergeteekende heeft de eer aan zijne geëerde begunstigers te berichten, dat hij zeer ruim voorzien is van alle mogelijke soorten Voor soliditeit wordt ingestaan. Alle veranderingen en reparation worden ten spoedigste afgeleverd. TJEd. Dw. Dienaar ALKMAAR. C. 8 M I T S. JAC. SEE K li Af TER. Wegens feestdagen zal het kan toor lEonderdag en Wrfjjdag aan staande «ESEOTEN zijn. XIVAI81E TAADEN @8 l|acre s kllLE 'ËWNBSEN Tandpoeder KII'NKVE TNNHEN maakt ze wit. •iEEE TA A DE Al Doos 0,50. J. F. W. SCHJERENBECK le Arnhem, bij wien levens voorhanden zijn alle soorlen van geijkle MATEN, KOPEREN en IJZEREN GEWICHTEN tegen lage prijzen W. SS. ftickcnlicinici», te Mainz alsmede gesmeed ijzeren WELPIJPEN, speciaal vervaardigd voor Pijpwellen, te openen medio October anti nva h ONTVANGEN de nieuwste modellen Dames- lWïnlcr- en EScgcnmantels. Ook is bij den ondergeteekende eene ruime en prachtige collectie Stollen voor bovengenoemde Mantels voorhanden, die, met de daarbij behoorende filarneersels tot de minst mogelijke prijzen worden afgeleverd. GROOTE OPRUIMING van S<Llee«lies- stoflen beneden inkoopsprijs. beschikbaar, ten kantore van 4. I'OÜK. Notaris te Scioorldam. J. SCHOONHOVEN, aan de Hekelstraat, heeft ONTVANGEN eene prachtige collectie Kloedkortllcn die door gelijkheid van stuk kleur en laag gestelde prijzen alle concurrentie weerstand kunnen bieden. r r Op een buitentje, een half uur van Rot terdam, wordt met l November ek, in een gezin met 4 kinderen waar eene juffrouw is gevraagd van de Prot. Godsd, voor keuken- en huiswerk. Loon f 85 verval alleen. Getuigschriften worden verzocht. Adres met franco brieven, onder lett. A K., bij den Brievengaarder te Hillegersberg. KÜNEHAN ft DE VISSER. Iemand, rijdende Zondagochtend van den Omval achter Oudorp langs, over den Huigendijkenden Heer Hugowaardsdijk tot Oudcarspel, heeft eene zijden Parapluie verloren. De terug bezorging wordt tegen belooning bij de Uitgevers dezer Courant verzocht. kunnen onmiddelijk vast werli bekomen op de Eabriek van K an t oo r- en N o ti ti ebo ek en, van ALBRACHT 1%; E©., te Zalt-Bommel.. in de nieuwste modellen en genresbij De ondergeteekende bericht hiermede dat fiPPphij het VEER van den Heer J. HUIJER ®tl?-?Jhet ft overgenomen en dat hij aanstaanden Maandag, den 11 Oct. en eiken Maandag afvaren zal van 't Sailtl, des morgens te -1 uren naar Alkmaar en vandaar naar den Bielder. Mij steeds aanbevelende, Uw Dienaar, 8 Oct. '75. E. P. KEYZER. i De ondergeteekende bericht aan be langhebbenden dat hij, te beginnen op 15 October des morgens te uren van Alkmaar en des namidd. te 3 uren van Selia- gcrbi'HS zsl afvaren. C. MOSK. Mejuffrouw LOWE, Houttilstraat verlangt tegen 1 November Ijlr wordt ten spoedigste of met 1 November j gevraagd een ongehuwd Smidsknecht met paardenbeslaan bekend, bij E. KARELS, Mr. Smid, te Egmond aan den Hoef, bij Alkmaar., Brieven franco. Een, bij circa 4000 kooplieden, allen le huizen in j Belgie wel genoteerd persoon verlangt agent- schap of depot voor verkoop van Btaaas. Brieven franco, E E 7, Office de Fublicité, te Brussel. Door P. JÜNGKEES Jz., koek- cn banketbakker te Helder, bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van 3 Juni 1872, verklaard te zijn in staat van faillissement, is aan die Rechtbank ver zoek om rehabilitatie gedaan. AlkmaarDe Procureur des verzoekers, 1 October 1875. J. P. KRAAKMAN. Om dadelijk in dienst te treden wordt gevraagd een Broodbak- kcrsknecht, bij J. NOTTELMAN te Petten. Ondergeteekende bericht de ontvangst der Winter- Boter. Purmerend1 Oct. 1875. H. BUISMAN Rz. berichten, dat de trekking der Eerste klasse op MAANDAG, den 18 October e k. begint, en ten hunnen kantore aasideelenfte bekomen zijn. Depöth. J. BRONGERS Gzoox. UIT DE FABRIEK VAN ingevolge de nieuwe ijkwet beproefd en geijkt met de Koninglijke Kroon, zijn te bekomen bij A. .1. LNNHMNN, te Alkmaar, DAMES-WINTERMANTELS, Regencoslnmes. klerdjessloffcii. gekleurde Rokken Ijlen Joilgmcnsrh, Prot. Godsd reeds werk- Jjzaam geweest zijnde in een KRUIDENIERS WINKEL, zoekt plaatsing, met kost en inwoning in eene zoodanige of victualiezaak. Brieven franco met opgaaf van conditiën onder letters P Q, aan den Boekhandel van WEYTINGH en BRAVE, Warmoesstraat 172, te Amsterdam. Wordt gevraagd: Adres: Wijk C, 491. Er wordt gevraagd voor een of twee dagen per week dat grondig mazen, stoppen en linnen naaien kan. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. f&SX'- Wordt gevraagd, tegen 1". November, eeue goed kunnende koken en zindelijk huiswerk verrich ten. Loon met verval 1 30 a f 140. Brieven franco, onder letter E, bij de Uitgevers dezer Courant. llviijvnin 'üniiatliAiilnw ^'e c'oor meer c'an 4000 Erkenningenen A A afc sii>OS. ►SftfiSOIfl.fl.lI«BQ Dankbetuigingen de zekerste waarborg biedt voor de onbedongen voortreffelijkste, in geen opzicht door eenig ander middel bereikte eigenschappen: is steeds echt verkrijgbaar te Alkmaar bij W. J. Bakker, Apotheker; Amsterdam bij H. H. Uloth, Apoth. (Zeedijk), M. Cléban Cie. (Heiligeweg); P. Hartmann (Kalverstraat 1) 113); J. A. Hol man (Utrechtsche straat Z 37); L. Verhagen (Bazar de Paris, Hoogstraat K 499); Avenhorn bij J. Nieuwenhuizen; Beverwijk bij G. de Langen; Broek op Langedijk bij G WagemanEdam bij P. Pronk; Enkhuizen bij C. P. de Jong Cie.; Graft bij Corn. Prins; Uoogcarspel bij P. de Wit; Koog aan de Zaan-bij H ten Harmsen van de Beek, Apoth.; Hoorn bij C. Schuit Zoon; Krom menie bij wed. K J. van Freychcl; Medemblik bij K. H. Idema; Monnickendam bij T H. Prin sen; Nieuwediep bij W. V. Bruinvis; Oudcarspel bij M. Hart; Purmerend bij A| ken en Zoon; de liijp bij B Caton; Schagen bij J. Groot Tzoon; Uitg-eesl bij L. Breebaart: Westzaan bij P. Grootes Szoon; JFormeveer bij G. Groot, Drogist; Zaandam bij H. G. van Aken Ter voorkoming van bedrog is elke liacon voorzien van een rood capsule met nevensstaand Eabri ekstempel, terwijl buitendien de naam van den Fabrikant in de kurk gebrand is. tot zeer lage prijzen te bekomen bij II. J. COHEN, Alkmaar, Kooltuin. Ten kantore der BR AND WA A R- BORG-MAATSCH APPIJ te OUD- KARSPEL wordt een gevraagd. Brieven worden franco ingewacht bij de Directie. Ouders, die hiervan door hunne kinderen gebruik wenschen te doen makenworden verzocht zich aan te melden bij den Heer J. H A. EZERMAN, Stads-Klokkenist en Muziekmeester 'uoAoSaS uapjoAV 'X3ZLNO S>IVVPiM'iV UBA -ta^ 'jaqojOQ 0i Supuox do [bz opuajpojogjoSiopuo nop lijp Heden zondag, 10 October, zal in liet lokaal Diligentia ten gehoore worden gebracht melodramatische opera in drie akten, ma ziek vair F. H. HIMMEL, naar het Duitseh vertaald en nooit in Hollandschen tekst opgevoerd. Het stuk speelt in het einde der I6e eeuw in Jtracllt- «oMllllill, geheel volgens dien tijd, geleverd door Mevrouw de Wed. R. SAMSON. Entree voor een Heer met of zonder Dame 99 ets., De ondergeteekende bericht, dat hij den 12 dezer j 'e(*ere Bame meer 50 cis. met zijnen danscursus een aanvang zal i Aanvang le Aai'j acht uren snaken. S. N. COHEN. Dansmeester j Namens het Bestuur, N.B. Dagelijks te ontbieden bij den Heer N. I).p1 BOOM, Secretaris. COllLN, Ciiir. Dentist, aan de Laat. j Saelpersdruk van tlerm». Coster en Zooa,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 4