van Zondag 10 October 1875. I GEMEENTERAAD. Duitscliland. Luxemburg. Bijblad iinaarsche Zitting van 6 October 1875. No. 12. Voorzitter de Burgemeester A. Maclaine Pont. Tegenwoordig aanvankelijk 12 later 13 leden. Afwezig met kennisgeving de lieeren Mr. P. F. van Leeuwen en P. Bruinvis de Lange. De vergadering geopend zijnde worden 1. De notulen der vorige vergadering gelezen en goed gekeurd. Zijn medegedeeld de sedert die vergadering ingekomen stukken. 2. Brief van den Voorzitter van den Raad der gemeente Sehermerhorndaarbij namens den Raad vragende, of de gemeente Alkmaar bereid is de toegezegde subsidie van 3000,voor den straatweg door Schermerborn te verlee- nenook indien die wordt verbeterd volgens liet door den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Noord-Holland aan gegeven planwaarbij o. a. de breedte van den weg bepaald wordt op 3 Meter tusschen de kantlagen of in bet geheel 3.20 Meter, moetende de zijstraten geheel door Schermerhorn worden gemaakt. Gesteld in handen van Burg. enWeth. om berigt en raad. 3. Deelt de Voorzitter mede, dat de door Regenten in- gediende begrooting voor bet burgerweeshuis voor 1870, in handen der vaste commissie van financiën om berigt en raad is gesteld. Voor kennisgeving aangenomen. 4. Verslag van Curatoren der latijnsche school omtrent den toestand dezer instelling over den cursus 1874/75. 5. Uitnoodiging van het bestuur der Vereeniging ter vie ring van Alkmaar's Ontzet in 1573 aan de raadsleden, tot bijwoning der feestrede, op 8 October 1875 te houden. Nos. 4 en 5 voor kennisgeving aangenomen. 6. Verzoek van den heer Dr. 11. ik1. Waalewijn, benoemd leeraar in de natuurkunde en de natuurlijke historie aan de Rijks hoogere burgerschool te Alkmaar, om in aanmerking te komen voor leeraar in de natuurkunde enz. aan de bur geravondschool. 7. Verzoek van den heer ff'. Ferbeet, leeraar aan de bur geravondschoolom in aanmerking te komen voor Directeur dier inrigting. Nos. 6 en 7 aangehouden tot bij de behandeling van de straks aan de orde komende voordragt. van Burg. en Weth. 8. Verzoek van M. C. van Teunebroekom eervol ontslag als le helpster bij het onderwijs in vrouwelijke handwerken aan de openbare tusschenschool, met 1 November a.s. Ingewilligd met ingang van 1 December 1875 of zooveel vroeger als in de vacature mogt zijn voorzien. 9.°Verzoek van T. M. de Rover. 2' helpster bij het on derwijs in de vrouwelijke handwerken aan de openbare tus schenschool om benoemd te worden tot le helpster, in plaats van M. C. van Teunebroek. Gesteld in handen der onderwijzeres in de vrouwelijke handwerken aan de openbare tusschenschool, om berigt en raad. 10. Verzoek van de wed. J. F. R ijnkamp, om vergunning tot het vernieuwen van den houten zij- en achterkant der loods, op haar erf, wederom van hout. op eene steenen voeting. 11. Verzoek van P. Koon, om hem, hetzij in eigendom, hetzij in gebruik tegen eene jaarlijksche recognitie, aftestaan den grond om zijnen molen, waarop door hem gebouwd is eene bergplaats enz., ter goeder trouw in de meening verkee- rendedat die grond hem toebehoordehetgeen hem thans gebleken is niet het geval te zijn door de ontvangen uit.noo- tïiging van Burg. en Weth., om tot de opruiming daarvan overtegaan, als zijnde gemeentegrond. Nos. 10 en 11 gesteld in handen van Burg. en Weth. om berigt en raad. Zijn behandeld de volgende voor de leden ter lezing gelegen hebbende stukken. 12. Verzoek van J. M. Keen, om eervol ontslag als 1' hulp onderwijzer aan de openbare burgerschoolmet ingang van 1 December a.s. Eervol verleend met ingang van dien dag of zooveel vroe ger als in de vacature mogt zijn voorzien. Van de commissie van financien. 13. Rapport op de begrooting van het israëlitisch armbe stuur voor 1876. De conclusie strekt om haar onveranderd vasttestellen in ontvang en uitgaaf op 457,25 ouder toe kenning van f 30,subsidie uit de gemeentekas f 5, lager dan voor 1875 is toegestaan. Aangenomen. 14. Rapport op het adres der commissie tot instandhou ding van den Diakoniehuistoren waarbij de redenen worden uiteengezet.waarom zij geene bijdrage van het Rijk heeft gevraagd, en wordt berigt, dat Regenten van het Diakonie- huis besloten hebben 150,bijtedragen in de kosten van herstelling en verklaard hebbendat zij zeer zeker' zich aan het- gewone onderhoud van den toren zouden laten gelegen leggen, zonder voor hunne opvolgers de verpligting te mogen aanvaarden, indien die toren na vele jaren weder in bouwvalligen staat mogt geraken hem uit de diaconie-fondsen op nieuw voor langeu tijd te bestendigen. Na kennisneming dezer inlich tingen acht de commissie hoewel zij liever gezien had, dat men zich regtstreêks tot den Minister van Binnenlandsche Zaken had gewend om eene bijdrage van het Rijk en dat op officiëele wijze een weigerend antwoord was ontvangen nu de Diakonie zich bereid verklaard had tot het bijdragen van 150,het nog tekortkomende bedrag te gering om langer de zaak hangende te houden en pogingen aantewen- den ter verkrijging eencr bijdrage van bet Rijk, ook met het oog op bet wenschelijke eener spoedige herstelling. Zij stelt daarom voor, in de herstellingskosten eene bijdrage te ver- leenen van ten hoogste 335,of zooveel minder als de aannemingsom bij de openbare aanbesteding van bet' werk minder dan f 1485,— zal blijken te bedragen, te voldoen uit de onvoorziene uitgaven voor 1875, uittebetalen zoodra de herstelling overeenkomstig het plan heeft plaats gehad. Na voorlezing van een voor een paar dagen bij Burg. en Weth. ingekomen brief van den Minister van binn. zaken, waarhij, onder inededeeling van hetgeen de Rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst hebben be rigt, wordt gevraagd, daar nog geen directe aanvraag om eene Rijks bijdrage bekend wasof het werkelijk in des Raads bedoeling kan leggen de hulp van bet Rijk in te roe pen tot bestrijding van deze, naar het schijnt zeer geringe, uit gave en na eenige besprekingwaarbij verscheidene leden zich bereid verklaarden tot het verleenen der bijdragemet het oog op het geringe bedragwordt met algemeene stem- jnen de conclusie van bet rapport aangenomen. 15. Rapport op liet verzoek van WEoek, beambte ge weest bij de opgeheven bank van leeningom wachtgeld of om eene andere betrekking. Met het oog op de herhaaldelijk genomen beslissing om geen wachtgeld of pensioen te verzekeren aan ambtenaren hunne betrekking verliezende door den een of anderen maat regel kan zij zijn eerste verzoek niet ondersteunen. Daar hij bij de liquidatie der bankvoor zoover die nog door Burg. en Weth. zal geschieden, wel eenige diensten zal kunnen bewijzen, wordt voorgesteld Burg. en Weth. uit te noodigen hem daarvoor te gebruiken en hem over het laat ste kwartaal 1875 toetekennen het bedrag dat hij als jaar wedde ware de bauk niet opgeuevenzou hebben genoten, te weten 100,Verder wordt voorgesteld zijn verzoek om eene andere betrekking aan Burg. en Weth. te verzenden, om daarop zooveel regard te slaanals zij zullen vermeenen te bebooren. Aangenomen. Fan Burqemeester en Wethouders. 16. Rapport op bet nader verzoek van WF. van Tellingen, om gebruik van gemeentegrond in den Houttot stichting eener buiten-societeit. De conclusie strekt om afwijzend op dat verzoek te beschikken op grond dat reeds twee buiten- soeieteiten bestaan en dat door de oprigting eener nieuwe sociëteit niet in eene dringende behoefte wordt voorzien dat een gedeelte van een bestaand voetpad ingenomen en aan zijne bestemming onttrokken zou worden, dat geene aan beveling verdient en dat 7 boomen gerond zouden moeten worden. Aangenomen. 17. Rapport op het verzoek van 9 stads-werkliedeu om loonsverhoogingwaarbij onder herinnering, dat reeds twee malen hun loon met 0,10 per dag verhoogd is en dat in 1873 besloten is, steeds bun loon ten-volle uittebetalen over het tijdvak van 22 December toten met 1 Januari, daarliet soms gebeurtdat in dat tijdvak 5 dagen voorkomen welke als rustdagen beschouwd worden en dat sommigen nog andere gemeentelijke betrekkingen bekleeden of voordeelen genieten wordt voorgesteld hun loon met f 0,10 per dag te verhoogen ,- waardoor zij dan gemiddeld f 0,11 per uur zullen verdienenvrij wel overeenkomende met hetgeen door particulieren aan dergelijke werklieden wordt betaald. Die verhooging wenschen Burg. en Weth. niet toetekennen aan eenen werkmanonlangs in het genot van vrije woning gekomen. Aangenomen, nadat Burg. en Weth. zich vereenigd hadden met den door verscheidene leden uitgesproken*wensch om die verhooging ook toetekennen aan den werkmandoor hen van de verhooging aanvankelijk uitgesloten. 18. Verzoek om magtiging tot het laten vernieuwen der kadastrale leggersals gevolg van de plaats gehad hebbende herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigen dommeneene uitgave zullende vorderen van f 170,91 vol gens opgave der landmeters, welke uitgave op de dienst 1870 zal moeten vereffend worden. De commissie van financiën adviseert die magtiging te verleenen, daar bet nut dier ver nieuwing voldoende uit de stukken blijkt. Aangenomen. 19. Berigt dat op 29 September de overname der nog bij de bank van leening voorhanden panden door Burg. en Weth. van Commissarissen heeft plaats gehadwordende ter goed keuring aangeboden de rekening van Commissarissen over het tijdvak van 1 Sept. 1874 30 Sept. 1875 met het voorstel aan Commissarissen op de meest eervolle wijze ont slag te verleenen onder dankbetuiging voor de naauwgezet- heid en den ijver, waarmede zij het beheer over die instel ling gedurende verscheidene jaren hebben gevoerd. De com missie van financiën adviseert tot goedkeuring der rekening en in verband daarmede tot vaststelling van het voorge stelde besluit van eervol ontslag. Aangenomen. 20. Verzoek te beslissen, waartoe zullen worden besteed de door de bank van leening aan de gemeente afgeloste som van 10000,en het zuiver overschot dat na de liquidatie van alle zaken der bank van leening zal overblij ven ten bedrage van ruim f 3000,Twee wegen komen daarvoor in aanmerking: aankoop van 2jNat. Sclmld of buitengewone schuldaflossing. Bij aankoop zal tegen den tegenwoordigcn koers der effecten van dat kapitaal van f 13000,eene rente van f 515,per jaar verkregen worden, terwijl bij schuldaflossing jaarlijks f 650, rente zal worden bespaard. Wanneer van de leening, in 1865 tot een bedrag van f 45000,gesloten tot den aanleg van schoolgebouwen, thans nog groot f 23000,13000,- worden afgelost, wordt bovendien nog dit voordeel verkre gen, dat des te spoediger eene som van 4000,jaar lijks op de gemeentebegrooting vrijvalt, weike voor verpligte aflossing uitgetrokken moet worden. De comm. v. fin. stelt voor overtegaan tot buitengewone schuldaflossing als voor- deeliger voor de gemeente, en daartoe te bezigen de leening van 1865, omdat die gesloten is, ter verkrijging van on roerend goedwaardoor indirect het bedrag van f 9000,— ongeveer, dat, afkomstig van onroerende goederen, in 1860 gebruikt werd tot bet overnemen der ten laste der bank van leening in handen van particulieren aanwezige obliga- tiënin plaats van tot den aankoop van 2%0/° Nat. Schuld, weder gebruikt wordt tot voldoening der kosten van door stichting verkregen onroerend goed. Besloten tot eene buitengewone aflossing van 13000, der geldleening van 1865, zullende door Burg. en Wetli. eene suppletoire gemeente-begrootingter regeling dier uit gave den Raad worden aangeboden. 21. Rapport op het verzoek van P. Kuyper, landman te Ursem om vermindering van den huurprijs der Mijzerkade over 1875 met 100, De conclusie strekt om hem f 25,schadevergoeding te verleenenop grond dat de geledene schade zeer onbet.ee- kenend is en de kade in het volgend jaar meer gras zal op leveren. De heeren Vonk en Bosman zijn van oordeel dat wan neer de geleden schade zoo onbeteekenend is, liever .afwij zend op liet verzoek moet worden beschikt. In hoofdelijke stemming gebragt, verklaren zich 6 stemmen vóór en 6 van de heeren F erhoeff, Helling, Bosman, Wellan, J. C. Koorn en Vonk tegen het rapport. Het nemen van een besluit werd dientengevolge uitgesteld tot eene volgende vergadering. 22. Voorstel tot openbaren verkoop van het gebouw, tot stads bank van leening gebezigd, groot 0,11,54, onder de uitdrukkelijke bepaling, dat de Raad zich 24 uren na afloop der veiling voorbehoudt de beslissingof hot gebouw voor I den geboden koopprijs al dan niet zal worden gegund, nu de j Minister van Financiën beeft medegedeeld dit, het gebouw 1 ongeschikt was om daarin het kantoor van de hypotheken j en het kadaster te vestigennadat het daarvoor in huur 'was aangeboden. Die verkoop wordt voorgesteld op grond dat de gemeente het niet noodig heeft, vooreerst, niet noo- dig zal hebben en het gemeentebelang niet bevorderd wordt door het verhuren van dergelijke gebouwen. De meerderheid der commissie van financiën was tegen den dadelijken ver koop en wilde het althans voorloopig voor de gemeente behoudende minderheid daarentegen vereenigde zich met het voorstel. Het voorgestelde voorbehoud vond algemeene goedkeuring. De heer Vonk verklaarde het gevoelen der meerderheid te deelendat daarop aanleiding gaf tot eenige bespreking waarna met 7 tegen 5 stemmen van de heeren Helling T. L. KoornWellan, J. C. Koorn en Fonk, de conclusie van de meerderheid der commissie werd verworpen waar door alzoo tot den openharen verkoop werd besloten. 23. Voorstel in overleg met de. onderwijzeres in de vrou welijke handwerken aan de openbare armen- en tusschen school om de onlangs aangenomen verhooging van jaarwed de voor de 2". helpsters bij dat onderwijsmet ingang van I Julij 1875 toetekennen aan alle 2». helpster aan de open bare armenschool en aan de 2e. helpsters aan de tusschen school T. M. de Rover en met ingang van 1 October aan A. Wier.ng. Aangenomen. 24. Nader rapport op het verzoek van J. Hal/f, om ver gunning tot, ophooging en bestrating van den voor zijne woning aan de Lindelaan gelegen gemeentegrond en op dat van D. Brommer, om vergunning tot het gebruiken en af scheiden van den voor zijne woning aan den Geestersingel gelegen gemeentegrond. Naar aanleiding van de in den Raad gemaakte opmerkingen is het pad in de Lindelaan gelijk gemaaktwaardoor het verzoek van Jllalff algewe zen kan wordenzullende hij on J. Alferink aldaar alsnog vergunning moeien vragen tot het mogen behouden der door hen wederregtelijk gelegde stoepen. Aan de Geestersingei is geblekendat werkelijk daar verscheidene politieovertredin- gen begaan zijn, doch Burg. en Weth. zijn met den gemeente architect van oordeel, dat wanneer die bewoners vergunning vragen om hunne stoepen en voetschrappers te mogen be houden, die verzoeken kunnen worden toegestaandaar het langs die woningen gelegen voetpad alleen door die bewo ners gebruikt wordt. Aangehouden, naar aanleiding van een door den heer Stuart gedane vraag, of de voor de woningen aan de Gees tersingei gelegen grond gemeente-eigendom is of niet. Vol gens zijne informatiën is zulks niet het geval. De F oor zit ter zegt een onderzoek toe. No. 25. Rapport op het verzoek van den heer A. van Uven, om eervol ontslag als leeraar en Directeur aan de burger avondschool, met ingang van 1 September, zijnde ingediend 14 September 1875. Aan des Raads beslissing wordt over gelaten, in hoeverre er termen bestaan, om dat verzoek in te willigen; niet alleen heeft hij, sedert geruimen tijd wetende, dat hij op 1 September die betrekking niet langer kon waar nemen door het verlaten zjjner betrekking de belangen der burgeravondschool verwaarloosdmaar eerst onlangs is op voorstel van den Inspecteur voor het Middelbaar Onderwijs bepaald dat geen eervol antslag aan leeraren zou worden verleend dan op aanvrage twee maanden te voren ingediend, tenzij vóór dien tijd in de vacature kan worden voorzien, met, welk voorschrift in strijd is gehandeld. Een schrijven van den adressant aan de commissie van toezigt op het middelbaar onderwijs, dat tengevolge van een misver stand vermoedelijk veroorzaakt door eene nalatigheid van het Gemeentebestuur van Gouda, hij hier tot zijn leedwezen verzuimd had eervol ontslag te vragen, wordt ter kennisne ming overgelegd. Was het ontslag tijdig gevraagddan had in de vacature tijdig voorzien kunnen worden. Verder wordt in overeenstemming met den heer Inspecteur voorgesteld den heer IV. Ferbeet te benoemen tot Directeur, in verband daarmede zijne jaarwedde van 500,op f 700,te ver hoogen en te benoemen tot leeraar in de tot heden door den heer van Uven ouderwezen vakken den nieuw benoemden leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool Dr. H. IV. IFaa- lewijn, thans nog te Leiden, op f 300,jaarwedde, de rege ling der jaarwedden behoudens goedkeuring van Ged. Staten. N» eenige discussie is besloten, op voorstel van den heer Stuart, den heer van Uven te ontslaan, onder bepaling, dat zoo hij aanspraak wil maken op eervol ontslaghij alsnog binnen céne maand aan den Raad kan mededeelendoor welke van zijnen wil onafhankelijke omstandigheden hij zijne betrekking willekeurig heeft verlaten en verhinderd is zijn ontslag aantevragen. Tot Directeur wordt met 13 stemmen benoemd de heer WFerbeettot leeraar mede met J 3 stemmen de heer Waalewijn. No. 26. Is overgegaan tot het benoemen eener 4' hulp- onderwijzeres aan de openbare school voor meisjes. De voor dragt bestond uit: Mej. S. F. Géraud te Purmerend 2». Mej. IJ. F eenman. Ie, Wicringerwaard3°. Mej. A. Sepp te Alkmaar. Mej. Géraud had hare sollicitatie ingetrokken na bet opmaken der voordragt. Benoemd met 8 stemmen Mej. F eenman; Mej. Sepp be kwam 5 stemmen. 27. Het rapport der speciale commissie in zake de oprig ting eener landbouwschool. De discussiën over dit rapport werden aanvankelijk in zitting met gesloten deuren gehoudenna heropening dei- deuren worden zij voortgezetaan het einde waarvan in hoofdelijke stemming worden gebragt twee voorstellen een van den heer Stuartstrekkende om dit rapport aantehouden en bij den Minister van Binnenlandsche Zaken inlichtingen in- tewinnen omtrent de bedoeling van de bij de memorie van toe lichting tot de Staatsbcgrooting voor 1876 medegedeelde voor nemens der Regering in zake het landbouwonderwijs,, en een van den heer F erhoeff, strekkende dat de Raad neme het volgende besluitDe Raadaan de commissie dankzeggende voor hare loff elijke bemoeijir.gen ofschoon de oprichting eener Rijkslandbouwschool te Alkmaar allezins in het belang der gemeente achtende en bereid om tot de stichting van daarvoor benoodigde lokalen aanzienlijke offers te brengen vindt, geene temenom, al werd deze van het Rijk en de provincie gesub sidieerdvoor rekening der gemeente eene landbouwschool op- terichten. Het voorstel van den heer Stuart werd verworpen met II tegen 2 stemmen van de heeren Stuart en Bruinvis. Dat van den heer Verhoeff aangenomen met 10 tegen 3 stemmen van de heeren Stuart, Bruinvis en F onk. 28. Bij de gewone rondvraag door den Voorzitter aan de ledenvraagt" de, heer Wellan, of reeds een onderzoek is ingesteld naar den toestand der groote boomen langs den Kennemerstraatwegwaarvan onlangs één omgewaaid is? De F oorzitter antwoordt, dat de opzichter over den stads Hout en de plantsoenen aan Burg. en Weth. had medege deeld dat een door hem ingesteld onderzoek had doen ziendat de toestand van die boomen geene ongerustheid behoefde optewekkenzonder natuurlijk de verzekering te kunnen gevendat zij bij hevige stormen niet zouden om- waaijen. Naar aanleiding van het omwaaijen van eenen boom op de Oudegracht op laatstleden Zaterdag is den op- zigter nogmaals opgedragen naar alle boomen in de gemeente een onderzoek, intestellen. 29. Daarna wordt de vergadering gesloten. De negende vergadering van den duitscben Protestanten dag den 29 te Breslau geopendbeeft ten krachtigste ge protesteerd tegen een besluit, op de jongste kerkelijke con ferentie te Eisenach door de orthodoxe partij genomen hetwelk in strijd is met de Rijkswet op het burgerlijk huwelijk. Het bij den Bondsraad ingediende wetsontwerp tot her ziening van het Rijks-wetboek van strafrecht behelst eene zoogenaamde paragraaf Duchesnewelke met de belgische wetgeving op dat punt, overeenkomtalsmede nieuwe bepa lingen betreffende ambtenaren van het departement van buit. zakendie zich aan ongehoorzaamheid aan de ambtelijke voorschriftenverbreking van ambtsgeheimen of slordigheid bij het bewaren van ambtsgesckriften schuldig maken. Voorts nieuwe strafbepalingen tegen degenen, die door het open baar maken van mededeelingen van buitenlandscke regeeriu- gen of geestelijke overheden tot ongehoorzaamheid aan de landswetten, regeeringsbesluiten of verordeningen opwekken, of zulk eene ongehoorzaamheid als prijzenswaardig en ver dienstelijk voorstellen. Het wetsontwerp betreffende de beursbelastingendoor de commissie van den Bondsraad ingediendonderwerpt alle definitieve transactiën, op de beurs gesloten, aan eene zegel belasting van 25 pfennige; alle belastbare beleeningen van 300 mark aan eene zegelbasting van l/5 per duizend; alle binnenlandsche actiën, uit te geven na 1 Jan. 1875 obli- gatiën rentebrieven en schuldbekentenissen aan eene zegelbe lasting van p.c. van de nominale waardeen alle na 1 Jan. 1876 uit te geven actiën van buitenlandscke fondsen, die binnen het Rijk in het handelsverkeer worden opgenomen, aan eene zegelbelasting van !/s P-c. van de noihinale waarde. Pbuisen. Te Breslau is, in den ouderdom van 72 jaren, overleden de geheim-opperregeeringsraad G. v, Struensee. als schrijver bekend onder den naam van Gustav vöm See. D'e regeering heeft de provinciale overheden aangeschreven om een scherp toezicht te houden op de handhaving der wet betreffende geldinzamelingen, welke langs de woningen slechts veroorloofd worden op telkens door de hoofden der gemeenten te geven vergunning. In strijd hiermede wordt de Pieters penning langs de woningen ingezameld door lieden, die hier voor opzettelijke vereenigingen, de S. Michaels-broedersekap- pen gevormd hebben. Het gerechtshof voor kerkelijke aangelegenbeden heeft den 6 msgr. Fórster, bisschop van Breslau, afgezet. De bisschop [dienaar men weetnaar het oostenrijkscke gedeelte zijner diocees de wijk genomen heeft] was niet verschenenmaar had reeds den laatsten der vorige maand eene schriftelijke verdediging ingediend. Beie-REN. De 2'. Kamer heeft den 2 het voorstel van den Afgevaardigde Kurz, om een adres aan den Koning te richten, met 79 tegen 76 st. aangenomen. Baron Stau/fenberg ver klaarde namens de liberale partij dat een adres aan den Koning hem minder gepast scheen te zijnomdat er geene troonrede gehouden was en buitengewone omstandigheden niet voorhanden warenbovendien zonden de disenssiën over het adres het, land slechts nog meer in beweging brengen. De commissie voor bet adres 'bestaatvolgens bet voor de vorming van alle commissiën gesloten vergelijkuit 8 ul- tramontanen en 7 liberalen. De liberalen hebben echter ge meend bet, voor een hunner aangeboden ondervoorzitterschap te moeten afwijzen, omdat bij ontstentenis van den voorzitter de stem van den ondervoorzitter den doorslag zou geven en het zoo zou kunnen gebeurendat de commissie den eenen dag verwierp^w'at zij den anderen dag aannam. De feesten wegen» het 25jarig stadhouderschap van prins Hendrik zijn ofen 4, 's avonds te 6 urenbegonnen met klokluiden en geschut-salvo's. Vervolgens werd door het jagercorps en een groot aantal irt de hoofdstad gevestigde vereenigingen een fakkeltocht gehouden. Den 5 arriveerde de prins in een met 4 paarden bespan nen rijtuigvergezeld van de heeren Taets. v. Amerongen en Holmberg de Beck feltvan Wolferdange, op de grens van het stadsgebied door eene eerewacht van 30 jongelieden ont vangen wordende. Bij de intrede der stad werd de prins opgewacht door eene deputatie van jonge dames en 150 meisjes der openbare scholen, allen in het wit gekleed en met de nationale en oranjekleuren getooid. Mej. Simonis dochter des burgemeesters las een adres voor, de prins werd met bloemruikers overstelptde dames üastert en Godart boden den eerewijn aan. Onder luide toejuichingen zette de prins den tocht voort naar het paleis, voor hetwelk, na zijne aankomst daarop, defileerden 65 schuttercorpsen, muziek- en zanggezelschappen uit de stad en vele andere gemeenten. Graaf v. Arnimvleugel-adjudant van den Keizer van Duitsch- landde lieer Riancourtprefect van Mezièresbet belgi sche Senaatslid de 1'Abbeville en graaf v. d. Straeten Ponthoz boden den prins de gelukwensehen hunner regeeringen aan. Nadat in de hoofdkerk een plechtig Te Deum was gezongen [de bisschop ontving den jubilaris en deed hem uitgeleide], ontving de prins de deputatiën uit geheel Luxemburgals mede enkele uit Nederland, en werden hem een nationaal geschenk (een allegorische groep in massief zilver, op rood marmeren voetstuk) en vele adressen aangeboden, 's Namid dags werd op het 'stadshuis een luisterrijkdoor de Kamer van Afgevaardigden aangeboden, feestmaal gehoudenwaar aan ook de buitengewone gezanten der naburige Staten deelnamen en prins Hendrik meermalen op warme en harte lijke wijze het woord voerde, 's Avonds was de stad geïl lumineerd werd op het plein voor het stadshuis een volks concert en in het liótel van den minister de Blochausen een bal gegeven. Den 6 heeft de prins eene godsdienstoefening in de met groen en vlaggen versierde protestantsche kerk bijgewoond daarna verschillende plaatselijke autoriteiten en deputatiën

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 5