No. 4f. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875 ZONDAG ZH 17 OCTOBER. Groote Veemarkten te Alkmaar, Groote Paardenmarkt Vermeerdering van inkomsten. ©fficiccl (Bcbccltc op Slaanilag t november en lioensdag IS november 1895. op Woensdag 5© november 0895. SOUkcÜjkecIie Berichten Belgie. Btinncniand. lil Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O,SS, franco per post f O,SO, afzonderlijke nommers S Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. G De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad bevattende Wekelijksche BerichtenRaadsverslag en Advertentiën. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat bij gelegenheid der GROOTE VEEMARKT, op Maandag 1 November 1875 de gewone Maandagse he markt voor VETTE KAL VEREN, SCHAPEN en VARKENS zal worden gehouden op de GedempteNieuwesloot nabij de Kanaalkade. Burgemeester en W ethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 22 Oct. 1875. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien art. 264 der gemeentewet: Breugen ter algemeene kennis dat het suppletoir kohier der directe belasting en het hceede suppletoir kohier voor de belasting op de honden, beide over de dienst van het loopende jaar, door hen op 19 October j.I. voorloopig vastgesteld, gedurende 14 dagen na heden ter gemeente-secretarie voor de belanghebbenden ter inzage zijn nedergelegd, gedurende welken tijd bezwaren tegen den aanslag op ongezegeld papier bij den Gemeenteraad kunnen worden ingediend. Burgemeester en ff ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 23 Oct. 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. CORNEL1S ZOMERDIJK wordt verzocht zich aante- melden ter gemeente-secretarie. SOLLICITANTEN naar de betrekking van HELPSTER bij het ONDERWIJS in de VROUWELIJKE HAND WERKEN, aan de Openbare Tussebenschoolop 40, jaarweddeworden verzocht, zich vóór 31 October 1875 ter gemeente-secretarie schriftelijk aantemelden. Ter secretarie der gemeente Alkmaar liggen ter lezing de voorwaarden, waarop op Donderdag 11 November a.s., des voormiddags 11 urezal worden aanbesteedhetwasschen enz. van goederen ten behoeve van het marine hospitaal te Willemsoord- Lijst van brieven waarvan de geadresseerden onbekend zijn, over de maanden Juli, Augustus en September 1875 ver zonden geweest naar Belgie: L. Verbunt, Brussel. DuitschlandMevr. Lodeesen Kaiser, Emmerik; Mej. E. Prijlinck CreuznachT. KoppiusPijrmont. Engeland (van bet hulpkantoor te St. Pancras), A. J. van BommelLonden. P O L I C I E. Ter terugbekoming aan bet Commissariaat van Policie voorhanden het navolgende gevondene, als: acht zakken meel; een vat krenten; een ceintuur. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een vrouwenzak; een portemonnaie met geld en een parapluie. Dat iemand belasting betaalt naar de mate van zijn ver mogen van zijn inkomsten of van zijn verteringenis zeker geen onverschillige zaak. Elk dezer wijze van belas tingheffing beeft haar verdedigers gevonden. Dat evenwel ook van beschikkingen en overeenkomsten die het vermogen betreffenbelasting wordt gehevenis eigenlijk zóó vreemd, dat alleen de gewoonte ons blind kan maken voor hét wil lekeurige en onredelijke van dit middel om in de behoeften van 's lands kas te voorzien. Wij zijn allengs aan dezegel- belasting en de registratie gewoon geraakt, en, om een alle- daagsche spreekwijze te gebruikenwij weten niet beter of het hoort zoo. Bepaalde zich de zegelbelasting eenvoudig tot een vast recht, op het papier waarop men overeenkomsten vermeldt en verbintenissen omschrijftmet het oogmerk om zich een wettig bewijs te verschaffenen bestond de registratiebelas ting evenzoo in een vast rechtdat men betaalde voor de aanteekening eener akte in een officiéél register, om daar door te kunnen bewijzen dat de akte reeds bestond op den dag der inschrijving en niet later is opgemaakt, de bezwa ren tegen deze belastingen zouden niet zoo groot zijn. Maar men beeft van de verplichting tot het gebruik van gezegeld papier en van de gelegenheid, die de Staat aanbiedt om aan alle schriftelijke overeenkomsten een zekere dagteekening te verschaffen een middel gemaakt om de schatkist te stijven, en daarom heeft men in vele gevallen een recht geheven, dat geëvenredigd is aan de geldsom waaromtrent de overeenkomst is gesloten, of de waarde van het goed waarover wordt be schikt. Die belasting drukt in bet bijzonder op de overdracht van vaste goederen. Roerend goed wordt meestal mondeling verkocht en overgedragen van hand tot handuit het bezit van den een in het bezit van den ander, zonder dat daarbij eenig geschrift, cenig-e akte te pas komt. Met, het geschrift vervallen natuurlijk ook de zegel- en registratierechten. Al leen bij openbare verkoopingen van roerende zaken wordt een recht aan de schatkist betaald, benevens de opcenten. Le vering van onroerend goed is echter niet mogelijk zonder een schriftelijk bewijs van den verkoop, dat wordt overge schreven in de openbare registers ten kantore van den hypo theekbewaarder en van de koopsom wordt mede een recht geheven, alweer met de onafscheidelijke opeenten. Met welk recht van iemand die een huis of een stuk land koopt of verkoopt, eenige honderden, soms duizenden gul dens voor de schatkist worden geëischt, zou zeker moeilijk te zeggen zijn. Maar men is er aan gewoon, en beschouwt het eenvoudig als een onvermijdelijke verhooging van de koop som waarmede men reeds rekening houdt als men deu prijs bepaalt. Als wij echter eenmaal inderdaad tot een hervor ming van ons belastingstelsel overgingenen geen andere belastingen wilden handhaven dan die op redelijke gronden steunen zou deze gewoonte zeker niet voldoende zijn om de registratiebelasting te redden. Maar nog om een andere re den verdienen de registratie en het zegel als belastingen af keuring. Zij belemmeren den omzet en de verhuring van onroerend goed. „Men kan den overgang, de samenvoe ging, de splitsing van landeigendom niet te gemakkelijk ma- Ken in het belang der betere voortbrenging", zegt de be kende Engelscke staathuishoudkundige Stuart Mill„zijn de bezittingen te uitgebreid, dan behoort de vervreemding bevorderd te worden om ze te verdeelenzijn ze te bekrom pen dan om ze te vereenigen. Alle belasting op de over dracht van grondeigendom behoorde afgeschaft te worden of liever, vermits de grondeigenaren geen aanspraak kunnen maken op geheele ontheffing van deze bijdrage aan de schat kist vervangen te worden door een vaste grondbelasting. Sommige belastingen op de overeenkomsten werken verder felijk doordat zij als het ware een straf stellen op handelin gen die een goede staatkunde met alle middelen moest be vorderen. Van dezen aard is het zegelrecht van huurcon tracten in een landwaar uit den aard der omstandigheden verpachting een noodzakelijke voorwaarde isvoor de beste bebouwing van den grond." Het spreekt evenwel van zelfdat onze registratie- en ze gelrechten niet eenvoudig weg kunnen afgeschaft worden. De Staat kan deze belangrijke bron van inkomsten niet missen. Daarenboven zou althans de afschaffing der registratie-rechten eeu niet onaardig geschenk zijn voor de tegenwoordige eigenaars van vaste goederen. Wanneer toch geen recht van overgang meer betaald moest worden, zou de eigenaar bij verkoop een hoogeren prijs kunnen bedingendaar in den regel wordt overeengekomendat de kooper dat recht betaalt; ofwaar een tegenovergestelde gewoonte mocht bestaan zou hij den koopprijs onverminderd tot zieb kunnen nemen. Stuart Mill wil dan ook van geen zuivere afscnaffing weten, maar spreekt van een vervanging door een vaste grondbelas ting. Men zou dan een gemiddeld cijfer als jaarlijksche op brengst van dit registratierecht moeten vaststellenen dat over de vaste goederen moeten omslaan in den vorm van verliooging van grondbelasting. Voor dergelijke verandering pleit te meer, dat bet re gistratierecht veel menigvuldiger betaald wordt door de minder gegoedendie door de omstandighedennu eens tot koopendan weer tot verkoopen gebracht worden dan door de vermogendenin wier familiën uitgestrekte goederen vaak jaren lang bewaard blijven. Van de goe deren eindelijk van vereenigingen die rechtspersoonlij k be zitten van maatschappijen van gestichten enz. van de zoo genaamde goederen in de doode handzooals zij genoemd worden, wordt deze belasting nooit betaald. Aan al deze onbillijkheden zou een eind worden gemaakt door de vervan ging van het registratierecht door een verhooging van de grondbelasting. Dat de afschaffing det" verplichte registratie tevens zou bijdragen tot vermindering van de kosten der processen, is een bijkomende omstandigheid, die zeker haar behoud niet wenscbelijker maakt. Behalve door verkoop of ruil en schenking gaan echter de goederen nog van de eene hand in de andere over bij overlijden. Van dezen overgang moet evenzeer belasting worden betaald onder den naam van successierecht; maar ook van deze belasting blijven de goederen in de doode hand natuurlijk vrij. Aan dit privilegie behoorde niet minder een eind te worden gemaaktdoor van deze goederen een be lasting te heffen van zoodanig bedragdat zij aan de schatkist ongeveer evenveel opbrachtenals zij gemiddeld zouden opbrengen wanneer zij aan particulieren toebehoorden. Maar al werden door deze hervormingen grove onbillijkheden af geschaft en te gelijk onze inkomsten vermeerderd toch zou er een nieuwe belastingeen algemeene inkomstenbelasting of een stel van belastingen op de verschillende bronnen van inkomsten noodig zijninzonderheid op de inkomsten van het zoogenaamde kapitaal in portefeuilledat nog altijd geheel is vrijgesteld om het ontbrekende tot dekking onzer uitgaven aan te vullen. Vooral bij de toch altijd wisselval lige inkomsten uit Indië zou zulk een belasting of zulk een stel van belastingen bet voordeel hebben van telken j are voor zooveel percent te kunnen worden opgelegd als noodig bleek te zijn. zou naar zijn inzien De Kon. Academie van Geneeskunde heeft den 9op voorstel van den heer Lnussedatbeslotenomtrent de zaak van de bekende Louise Lateau over te gaan tot de orde van den dagomdat de feitennopens de „gestigmatiseerde" beweerdniet volledig hadden kunnen worden onderzocht en dus de Academie zich daarover geen oordeel kon vormen. Dc procureur-generaal Delecourt heeft bij de hervatting der zittingen van liet hof van appèl te Brussel aangedron gen op het voltrekken der uitgesproken doodvonnissen daar liet voortdurend verleenen van gratie de misdaden vooral in liet arrond'. Charleroi, zeer had doen toenemen. De misdaad te bestrijden door uitbreiding van het onderwijs en bestendige verbetering van het lot der volksklassegelijk de tegenstanders der doodstraf wilden, ijdel blijken. Staten-Generaal. De 2e. Kamer heeft den 15 ook nog aangenomen het ontwerp tot wijziging van art. 84 en van den staat, bohoorende tot art. 110 der wet op de recht, organisatie en het beleid der justitie, met 62 tegen 9 st. (een amendement van den beer Lenting om de tracteraenten van raadsbeeren en advocaten-generaal op 5500 in plaats van f 5000 te stellen verworpen met 52 tegen 19 st), en het ontwerp tot intrekking van de wet van 29 Mei 1849 met 45 tegen 24 st. Verscheidene wetsontwerpen zijn ingediend waaronder 2 houdende bepalingen omtrent den accijns op de suiker en omtrent de heffing van accijns op de binnenlandsche suiker. De 2e. Kamer heeft zich de geheele week beziggehouden met de bespreking van het regeeringsontwerp tot aanleg van staatsspoorwegenwaarop eene menigte amendementen zijn voorgesteldo. a. een door de heeren de Bruyn Kops en Stieltjesom als nieuwe lijn in bet ontwerp op te nemen AlkmaarHoorn. Benoemingen. Aan den heer J. D. B. A. bn. v. Eeeckeren v. Beverwaard isop zijn verzoekeervol ontslag verleend als gezant te Weenen. Tot zijnen opvolger is benoemd mr. J. P. J. A. graaf v. Zuylen v. Nijevelt, laatstelijk gezant te Petersburg, thans in disponibiliteit. Eerbewijzen. Den 21 is te Utrecht aan den President der Transvaalsche Republiek, d'. Th. Burgers, het diploma van doctor in de beide rechten overhandigd. Na afloop dezer plechtigheid werd in het hotel des Pays-Bas een diner gegeven. Hei algemeen beurscomité voor publieke fondsen te Amsterdam heeft een krachtig protest tegen de jongste finan- ciëele maatregelen van Turkije naar Konstantinopel gezonden. Marine. De sckroefstoomschepen Zilveren Kruis, Leeu warden en Cornelis Dirks zullen den 1 Nov. het Nieuwediep verlaten, tot het doen tan een oefeningstocht. Handel. In eene den 20 te Amsterdam gehouden ver gadering van aandeelhouders in de Nederl.-Indische Handels bank is beslotenhet kapitaal dier inrichting met 6 miljoen te vergrooten en daartoe eene leening te sluiten. Onderwijs. Het kasteel Waterslijde, bij Sittard, is ver huurd aan de zuster franciscanessen van Remagen en zal weldra door deze betrokken wordenter inrichting eener leerschool voor huishoudelijke bezigheden voor jongejuffrouwen. De gemeenteraad van Groningen heeft aangenomen het voorstelvervat in het adres van de afdeeling Groningen der Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland, tot kostelooze toelating van onvermogende kinderen op de scholen van uitgebreid lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. De gemeenteraad van Hoorn heeft met alg. st. besloten, de hoogere burgerschool met 4jarigen cursus te veranderen in eene met 3j arigen, zoodanig ingericht, dat zij gelegenheid geeft tot overgang in de hoogste klassen van eene school met öjarigen cursus. Kerkelijke Zaken. Den 20 is de nieuwgebouwde S. Martini-kerk, aan de Steenstraat te Arnhemgewijd door msgr. Schaepmanaartsbisschop van Utrecht, Den 17 is het nieuwe orgel in de luthersche kerk te Be verwijk ingewijd. Peesten. Het tienjarig bestaan der hoogere burgerschool voor jongens te Amsterdam is den 16 feestelijk herdacht, in Praseati's morgens door eene toespraak van dr. D. v. Lankeren Matthes's avonds door dramatische voordrachten in het hollandschfransch engelsch en duitschzang- en gymnastiekuitvoering en bal. Kermis. De gemeenteraad van Noordwijkerkout verwierp op i öept. een voorstel tot afschaffing der kermis wegens ontijdigheidnam den 23 dergelijk voorstel aan en trok zijn besluit den 14 Oct. weder in! Harddraverij te Purmerende, 16 Oet. 22 paarden; prijs f 250, la V itesse\an A. IV. G. Reuser te Rotterdam, ie. premie, f 100, Cornelia, van IV. Doon te 's Gravenkage, 2«. premie, f 50, Wilhelm, van N. A. Wassenaar, te S. Ja- cobie-parocbie. Aanbestedingen. Te 's Gravenhage, doorB.enW., het plaatsen van toestellen en het leggen der buizenleiding op bet terrein der nieuwe gasfabriek, minste insckr. F. IV. Braat, te Delft, voor18,640. Den 21, aan bet ministerie van binn. zaken bet bouwen van 2 vaste bruggenals toegangen van de Martelaarsgracht, en het Damrak naar het te bouwen centraalstation te Am sterdam minste inschr. M. Geverdinqte Rotterdamvoor 153,646. De Nationale tentoonstelling van kunst en nijver heid, den 11 Sept. in het Park te Amsterdam geopend, is den 16 Oct. gesloten, na door ongeveer 40000 personen bezocht te zijn. Zij heeft een harig saldo opgeleverd van 11182,54^ Bouwwerken. Het afbreken van den raadbuistoren en het verbouwen van het stadshuis te Hariiugen is voorloopig voor 1 of 2 jaren uitgesteld. Monument. Den 13 is te Grouwna het uitspreken eener feestrede in de doopsgez. kerk door den heer J. Troel stra, op plechtige onthuld een gedenksteen voor deu frie- schen dichter en volksschrijver dr. Eeltsje Halbertsmaal daar geb. 8 Oct. 1797 en overl. 22 Maart 1858. Dierenbescherming. De Haagsche Vereeniging tot be scherming van dieren heeft een vasten agent, een onbezol digd Rijksveldwachter, in hare dienst genomen om tegen het mishandelen van dieren in de gemeente 's Gravenhage te waken. Gieten. Eene damedie onbekend wenschte te blijven heeft na haar overlijden 1000 doen toekomen aan het fonds der Maatschappij „Caecilia" te Amsterdam. De bekende industrieel IV. A. Scholten te Groningen heelt weder, even als vroeger, f 1000 ter beschikking gesteld van de commissie ter bevordering van bet schoolgaan van min vermogende kinderenen wel om de bekoeftigen gedurende den winter van warm voedsel te voorzien. Namens prins Hendrik zijn den 16 ten raadhuize te Amers foort aan 325 bekoeftigen giften uitgereikt van f 1 tot f 6. Rampen. Den 16 is een gedeelten.l. bet bovenste van bet gebouw voor „woelige" vrouwelijke lijdersvan bet geneeskundig gesticht, voor krankzinnigen „Coudewater" te Rosmalen (N. Brabant) door brand vernield. De schade wordt op f 6000 begroot. Er hebben geene persoonlijke ongelukken plaats gehad. Het verlorene was verzekerd. Deserteurs. Den 17, 's avonds omstreeks 9 uren, zijn 3 of 4 kolonialentijdelijk te Helder in garnizoen, met een sloepermans vletdie te Huisduinen op liet strand stond in zee gestoken om te ontvluchten. Men vreest, dat zij bij bet stormachtige weder van den nacht in zee zijn omgekomen. Misdrijven. Den 13 beeft J. K. te Epe P. v. Z., die in zijne woning kwam om zijne vrouw te balenwaarmede J. K. in ongeoorloofde betrekking leefde, met een geladen geweer doodgeschoten. De dader, die, naar men zegt, in beschonken toestand verkeerdebeeft zich zeiven bij den burgemeester aangeklaagd en is in hechtenis genomen. Rechtszaken. De rechtbank te 's Gravenhage heeft den 18, in kooger beroepovereenkomstig het gevoelen van het O. M„ bevestigd het vonnis van den kantonrechter, waarbij de beer Valois, directeur van den Kon. Holl. Schouwburg, is vrijgesproken van de aanklacht van overtreding der wet op den arbeid van kinderendoor bet laten optreden van de 9jarige Sophia Spoor in het kermisstuk „Het vrouwtje van den Donau." Het deenscke stoomschip Phoenixvan Antwerpen naar Koningsbergenis op de Schelde door een kanonneerboot aangehouden en naar Vlissingen gesleept, ter zake van het iu Maart dezes jaars op de Schelde in den grond varen van de tjalk. Drie Gebroeders, waarvoor de betrokken assurantie maatschappij schadevergoeding van het stoomschip eischt. Het hof van Noordholland heeft den 20 een onderzoek naar den zielstoestand bevolen van den 17jarigen bakkers knecht te Twisk, die beschuldigd is van 3 brandstichtingen mét gevaar voor mensehenlevens18 eenvoudige diefstallen, 4 diefstallen bij nacht in bewoonde buizen, 1 diefstal met braak en 1 met inklimming. De rechtbank te Heerenveen heeft G. S. te Tjallebird lid van den gemeenteraad van Engwirdenwegens het stuk slaan van het been van den hoofdonderwijzer R. te Ger- sloot, veroordeeld tot 1 jaar eenzame opsluiting, ƒ150 schadevergoeding aan H. R. en de kosten. Staats-loterij. Trekking der le. klasse. No. 8077 f 20000, No. 3305 5000, No. 1368/ 2000, No. 7652 en 11890 1500, No. 210, 567, 8490, 8504 en 11861 f 1000. KoLONlëN. Het nederlandsehe schip Willem Poolman kapt. v. d. Valk, met steenkolen van Newcastle naar Atchin, is in brand geraakt en geheel door bet vuur vernield. De equipage is gered en te Padang aan land gebracht. In September bleef de gezondheidstoestand te Batavia en te Samarang steeds zorgwekkend. Vooral de cholera eisclite vele slachtoffers. De christ.-geref. gemeente alhier heeft thans tot predikant beroepen de heer G. M. de Jong, te Schoonhoven. De examen-commissie te Haarlem beeft den 16 de acte van hulponderwijzer verleend aan den heer A. J. Ort, en den 20 die voor de wiskunde aan mej. M. Preijer. Tot voorzitter der hier gevestigde afdeeling van de Holl. Maatschappij van Landbouw is benoemd de beer mr. A. P. de Lange. De aftredende voorzitter, de beer S. C. Coster, is als candidaat voor lid van het hoofdbestuur verko zen. De afdeeling heeft besloten f 25 bij te dragen voor den n 1876 te houden wedstrijd van stoom-dorscliwerktuigen. Voor de staatscommissie te Leiden is het examen als candidaat-arts met goed gevolg afgelegd door den heer J. E. P. Walraven, militair geneesk. student te Amsterdam. A.s. Woensdag, 28 dezer, zal eene vergadering gehouden worden der afdeeling van het Nederl. Schoolverbond, om eene beslissing te nemen ten aanzien der door de besturen van dat verbond en van de Vereeniging voor Volksonderwijs ontworpen bepalingen, welke tot richtsnoer zullen dienen voor de uit eeue fusie der beide vereenigingen geboren wordende nieuwe vereenigingzoowel tot bevordering van het volks onderwijs als tot wering van het schoolverzuim. De afdee ling, die zich reeds eenige maanden geleden in beginsel voor dergelijke fusie heeft verklaard, zal te overwegen hebben, of zij bare goedkeuring kan schenken aan de na rijp overleg door genoemde besturen gezamenlijk vastgestelde grondslagen, en aan haren gemachtigde terwaarschijnlijk laatstealge meene vergadering van liet Schoolverbond den last tot de overbrenging dier goedkeuring wil opdragen. De commissie voor de volksvoorlezingen wensebt, voort gaande op den ten vorigen jare met zoo gunstigen uitslag gevolgden wegook iu het aanstaande wintersaizoen de ge wone lezingen somwijlen af te wisselen door muziek- en andere uitvoeringen. Zij is voornemens, in de eerstvolgende weken de ingezetenen in de gelegenheid te stellen, eene bij drage daartoe aftezonderen. Door den heer ruaj oor-commandant der d.d. Schutterij is aan het Stedelijk Muzeüm in bruikleen afgestaan eene fraai bewerkte zilveren plaat van den slagband, behoorende tot de uitmonstering van den tamboer-majoor, bekostigd door het goud- en zilversmidsgildeennevens andere gesehen- ken aan de schutterij plechtig uitgereikt den 8 Juni 1785. B U 11G E R L IJ K E STAND. ONDERTROUWD. 21 Oct. Johannes Willem hoppe, laatst wedr. van Elisabeth Kresser, en Martha van der Hoorn. Bernardus Michael Hollmam en Aleida Maria Theodora Heijer- manbeiden alhier, onl. te Amsterdam. - Cornelis Johannes Ooigkaas en Elisabeth van Heems. Johan nes Hofstee en Maria Elisabeth van Doornik. Fredrik Kootte Amsterdam en Ilendrika Valentijn, te Alkmaar, jSir/m Johannes Bijl eu Grietje Ben-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1