5 jV Isöëliiü is7 ASISTEIIIIAIKCIIE KANAAI-IAAMAPMT' Vijfde Veiling Openbare Verknoping, B o e 1 h u I Publieke Verkooping Openbare Verkooping, Openbare Verhuring VFRKOOPINfi op Do,'derdas> 28 0c- A BR. SLOOS, Vee, ftlachmeriën, Wagens, IMoegen Publieke verkooping, Coster en van Leeuwen al bier, STEE 5 KOLEN, Ti Of SKELUDDFDPIJN El HIK BEUIDELIIC. Puike KLfclCRÜNDEN, 'H ülavfct- en Beursberichten. G. KROONENBURG, QSötjerteutiëtt. B. ADRIAANSE, in het IJ). Op Woensdag, den <53 October 1835, ongeveer 400 Hectaren Aanwijzing der Gronden zal door den Opzichter J. HEEREMANS geschieden, Dinsdag en Vrijdag van iedere week te 11 uren, uitgaande van Nauerna, westwaarts. Ten gerieve van gega digden zal te 10 uren te Halfweg een stoombootje gereed liggen. Uxtract uit «de Veilconditiën, aan wijzing der Perceelen Combinatiën 'enz zullen ver krijgbaar zijn op 7 dezer en volgende dagen ten kantore der Maatschappij en van bovengenoemde Notarissen. om contant geld 3 S&aSS koeien3 «verhouders É<5 5, HOOtl pond best Hooi1 stuit llcst, Trek- of karnhonden, Boe rengereedschappen en wat meer wordt aangeboden. tot Kerstijd 1875, van: ongeveer 20 bunders Wei land, gelegen in de Egmondermeer, gemeente Alkmaar. jar,tinJohannes Hendrik Cloeck to Heemskerk en Trijntje Bowmante Alkmaar. GETROUWD. 17 Oct. Pieter Bondius en Willemijnhe Bijl. Bermrdus Adriaanse en Philibertha Margaretha Maria Uomen. GEBOREN. 17 Oct. Roelof Hendrik WillemZ. van Willem Hendrik Spierdijk en Wilmptje Klinkert Storm. CornellsZ. van Johannes Jacobus Tesselaar en Aat)e Koorn. T MartinusZ. van Gerardus Johannes Narold en Jacoba van Tiggelen. Anna Maria, D. van Jacob Groot en lnjntje Hui- berts. Johannes Hendricus AntoniusZ. van Pie ter Hazes en Trijntje van Tuin. OVERLEDEN. 15 Oct. Hendricus Jacobus,. Z. van Petrus Obee en Uma Johanna Janssens7 m. HesselinaD. van Mozes Hartog Nias en Fanny Berlijn, ruim 3 j. Jan, Z. van Dirk van de Kap- pelle en Sipke Gunder, 6 m. Catharine, D. van Hendrik de Plot en Jannetje Schilder, 13 d. Coendert Zaan, 53 j. Anna FokelinaD. van Hendricus Theodorus Slatnan en Alida Maria Bui 3 j. en 8 m. 7 Andries Tholen, 67 j. en 10 m. Johan Jfrednk Siebrand, Z. van Gerbrand Siebrands en Elisabeth Hagman16 d. Pieter Johannes Runeman, 46 j. Raatje Visser, echtgen. van Hendrik Doorewaard, 39 j. Willem Hoekmeijer, 35 j. 18 19 91 16 18 19 20 21 Londen 18 Oct. Aangevoerd 6000 Runderen 5.10, 14000 Schapen en Lamm. 7.2, 300 Kalveren 6.10, 100 Varkens 5,6. 21 Oct. Aangevoerd 1200 Runderen 6.2, 7000 Schapen en Lammeren 7, 300 Kalveren 6.8, Varkens 5,4. Amsterdam 23 October. Nederl. C. N. Sch. 2£pct. dito dito 3 dito dito 4 Spanje, Obligat. 3 dito Binnenl. 3 Portugal 1853 3 Rusl. 1798-1816 5 u Oblig.-leen. 1864 5 Aana.Z.Rs. 1864 5 dito dito 1866 5 Oostenr. Obl. inp. 5 u dito in Zilver 5 Aandeelen 1864 Turk. Obl. 1865 5 pet. Egypte 1868 7 N.AmerikuXm 6 pet. dito 1904 5 VEILING VAN VASTE GOEDEREN. Door den Notaris J. G. A. VERHOEFE. 18 Oct. 1. Huis en Tuin, N.z. Langestraat, B, 120 en 135. Str. J. Kuyper 4640, 2. Dito, aldaar, 121. Str. M. Fortuin 2100, No. 1 en 2 niet verhoogd. Gecomb. f 6740, Str. Mr. J. P. Kraakman 7500, Verhoogd door denzelfde met 1300,— Door den Notaris W. F. G. L. GOUWE. HuisO.z. HekelstraatC, 82. Str. T. Kom f 3255,— Verhoogd door denzelfde met 40, 22 Oct. Korenmolen de Groot, Kennemer-bolwerk, sectie A, 1217 Str. Jb. Swan, te Haringcarspel f 8800, Opgehouden op 800,- PER TELEGRAAF, 's Gravenhage, 23 Oct. 1875. Tweede Kamer. De commissie van onderzoek der regee- ringsinlichtingen op de adressen tegen de bekende overeen komst met de Rijnspoorweg-maatschappij heeft rapport uitge bracht. De meerderheid stelt voor, dat door die overeenkomst het algemeen belang niet behoorlijk is behartigd. De min derheid drukt het gevoelen uit, dat, na al het vroeger gebeurde, het verkieselijker ware geweest als de overeenkomst ware aan gegaan onder voorbehoud van de goedkeuring der Staten-Ge- neraal. De dag der beraadslaging zal nader bepaald worden. Uitvoerige beraadslagingen zijn gevoerd over de lijn Breda's Bosch, in verband met 2 amendementen tot ver andering der richting en een van den heer v. Raringsma tot het schrappen dier lijn. De minister heeft de amendementen bestreden en het laatste doodend voor de wet genoemd. Na eenige discussie is deze lijn en de lijn GroningenDelfzijl afge handeld. Maandag zijn de nieuw voorgestelde lijnen aan de orde. De leden der Eerste Kamer der Staten-Generaal zijn bijeen geroepen tegen Dinsdag den 2 November, des avondste 8 uren. 63i 75- 99! 14| 52 103 102 371 60! 64! 141! 24J 59! 99! Brazil.Ohl.l 865 5 i 96! MexicoOh\A 851 3 r Maatsch.expl. Staats-sp. 89! Gr. Russ. Sp.-M. 5 pet. 262 Russ. Sp. Kiew Brest Aand. Balt.-Spoorweg 143! Ulin.Cent.-Spw. Mts. Ct.v.Aand. 79! Chicago N. West Cert, 'j 44 r', Union Pac.Hoofdl.6 86! Chicago Z.W. 7 St.Vincent.Br.7 4! Alt.Miss Ohio 7 27! Peru 1870 6 51! 1872 5 36! Aand. Erie-Spoorw.14! Union Pacific. 66! SanJoaquinValley 6pct. 75! Alkmaar 18 Oct. Aangevoerd 14 Koeien 224 a 350,98 vette Kalveren f 35 a 981 nucht. kalf 18, 1267 Scha pen f 26 a 38 185 vette Varkens 46 a 61 ets. p. kilogr. 22 Oct. Kleine kaas 39,50 commissie 43middel bare f 44, laagste prijs t 19, aangevoerd 478 stapels, wegende 103520 kilogr. Ter graanmarkt aangevoerd 2641 heet., Tarwe /9a 10,75, Rogge r 8,50 a 8,75, Gerst /5 a 6,50, idem Chev. 6,75 a 7,25, Haver 4 a 5,50, Paar- denboonen 8 a 8.50, bruine dito 11,50 a 13,50, Kana riezaad 29 a 33, rood Mosterdzaad 18 a 19,50, geel idem 22 Erwten: groene 12 a 20, grauwe 20 a 25 vale 13 a 16. 23 Oct. Aangevoerd 5 Paarden 54 a 220, 20 Koeien 75 a 285, 12 nucht. Kalveren 11 a 20 323 Schapen 13 a 54, 21 Geiten 3 a 8, 105 magere Varkens f 16 a 26 484 Biggen f 6 a 10, Boter p. kop 100 a 110 ct. Hoorn 21 Oct. Kleine Kaas 39,25 middelbare f 42 commissie 39 aangevoerd 225 st., wegende 57734 k.g. 23 Oet. 5 Heet. Tarwe ƒ9.50, 56 heet. Gerst/7, 30 heet. Haver 5, 44 heet. Boonen: bruine /13,50, paarden/8,50, 24 heet. Erwtengraauwe 23 vale 22 groene f 20 witte groote/14. Op monster verkocht: Mosterdzaad/20,12!, Karweizaad /21,50. 29 Paarden 75 a 300, 13 Kalveren 10 a 26, 1025 Schapen 20 a 36, 200 Varkens 14 a 23, Edam 16 Oct. Kleine kaas 30 a 39, verkocht 55 stapels, wegende 10955 kilogr. Haarlem 18 Oct. Aangevoerd 13 Varkens 52 a 62 c. p. P. 274 Biggen 6 a 12. Roode Tarwe 7.60 a 9, Witte dito 7,90 a 9, Rogge 7 a 7,50, Gerst /6,20 a 6,65, Haver /5a 5,25, Bruine Boonen 11,50 a 13, Paardenb. f 8 a 8,10, Duivenb. /9.10, Citroenb. ƒ12,60, groene Erwten/10, Capucijnders 17,50. 20 Oct. Kleine kaas 18 a 39, middelbare 42, verkocht 158 st., wegende 36196 kilogr. Aangevoerd 36 Koeien 60 a 250, 4 Stieren f 70 a 115, 6 Vaarzen 60 a 130, 2 vette Kalveren 40 a 45, 12 nuchtere dito /6a 18, 136 Schapen 20 a 30, 34 Lammeren 10 a 15, 1 Varken 56 c. p.P., 17 Biggen f 6 a 10, 1 Veulen f 150. 5 Zeugen 40 a 65750 Biggen /5a 8,50, 2000 heet. Aardappelen 2,50 a 2,60, 350 manden Appelen 2,50 a 3,50, 400 manden Peren 1,50 a 1,60, 1600 koppen Boter 1,60 a 1,80 per kgr., 350 Kippen /0,60 a 2, 200 Eenden f 0,55 a 0.90, 1300 Kippeneieren 5,25 per 100 stuks. Kromhenie 21 Oct. 197 Koppen Boter 1,48 a 1,64 p. P., Kippen-eieren 5 a 5,50 per 100. Medemblik 20 Oct. Kleine kaas 37.75, verkocht 94 st., Boter 1.80, Kippen-eieren 5,50, Eenden dito 5. Purmerende 19 Oct. Boter 1,50 a 1,60, 331 Runderen, 22 Paarden, 59 vette Kalveren 0,70 a 0,90 per kilogr., 35 nucht. dito 10 a 28 77 vette Varkens U,52 a 0,62 per kilogr., 20 magere dito 12 a 30, 391 Biggen 4,50 a 82452 Schapen en Lammeren220 Ganzen /3a 3,25, 220 mud Appelen/5 a 7, 432 mud Peren 2,50 a 6,50, Kippen-eieren 5,50, Eenden dito 5 per 100, aangevoerd 390 stapels kaas. Kleine kaas 39, middelbare dito 42. Schiedam 21 Oct. Moutwijn t 12, Jenever 17,50. Zaandam 21 Oct. Kleine kaas 38, yerkocht 32 stapels, p.m, £>0 stuks rundvee 20# a 270. CORRESPONDENTIE. Het ingezonden stuk van A. de R. zal in een volgend nummer worden opgenomen. Er zijn weinige ziektendie zoo dikwij ls voorkomen en van zoo weinig 'gewicht schijnen maar tevens zoo smartelijk zijnals de scheelhoofdpijnzij slaat het krachtigste gestel ter ueder, maakt den lijder voor elk werk en iedere bezig heid ongeschikten wekt het medelijden op wanneer de ziekte haar toppunt bereiktwat maar al te dikwijls het geval is. De pijn is zoo hevig, dat men ze moet ondervonden hebbenom er zich een denkbeeld van te makenhet is of het hoofd gaat barstengeheel het lichaam wordt er door geschokt en dikwijls ontstaan er brakingen die het lijden nog ondragelijker maken. Wanneer men het nog niet eens is, waardoor de scheel- hoofdpijn ontstaatzoo kent men toch de natuur dezer kwaal. Bijna alle doctoren zijn het heden ten dage eensde scheel hoofdpijn als eene wezenlijke zenuwkwaal te beschouwen, die de zenuwen in het hoofd aandoet. Indien wij ons tevreden steldenslechts deze verklaring over de scheelhoofdpijn te gevenzoude dit eene zeer ge ringe troost zijn voor de ongelukkige lijders dier kwaal doch zulks is niet het doel van dit artikel. Gelukkigerwijze hebben wij iets veel beters voor hen; eene behandeling, die bijna altijd de scheelhoofdpijn eenige oogenblikken doet op houden en bewijst, dat zij eene wezenlijke zenuwziekte is. Wij zullen niet de talrijke middelen opgeven, tegen de sclreel- hoofdpijn aanbevolenzij gaven niet de minste resultaten en zijn bijna allen in eene verdiende vergetelheid geraakt. Men had niet over de behandeling der kwaal nagedacht. Aan genomen, dat de scheelhoofdpijn eene wezenlijke zenuwkwaal isbleef er te onderzoekenof het meest afdoende middel tegen zenuwziekten aangewendook de scheelhoofdpijn ge neest. Wij hebben dit middel beproefd en wel met het beste gevolg. Van het grondbeginsel uitgaandedat het aftreksel der terpentijn een uitstekend middel tegen zenuwkwalen is onder welken vorm of omstandigheden zij ook ontstaan zijn, hebben wij tegen de scheelhoofdpijn de behandeling van het aftreksel der terpentijn toegepast. Wij moeten echter de waarheid getrouw bekennen dat wij niet in alle behandelde gevallen geslaagd zijn (welk geneesmiddel geneest altijd?), doch de gelukkige resultaten hebben onze verwachtingen verre overtroffen. Daar het aftreksel der terpentijnwegens den walgelijken smaak, niet in een drank of siroop kan toegediend worden, schrijven wij het altijd in den vorm van paarlen voor. De paarlen zijD kleine ronde balletjes van gelatine, van de grootte eener pil, die onder een doorzichtig en dun omhulsel ieder 4 a 5 droppels aftreksel bevatten. Door dr. Clertan uitge vonden,, zijn zij den zieken van grooten dienst, daar deze op die manier een geneesmiddel van zulk een' onaangenamen smaak kunnen innemen. Bij het ontstaan der scheelhoofdpijn neme men 2 of 3 ter- pentijnpaarlen van dr. Clertanmen slikt ze snel door, met een lepel water, even als pillen. Meestal is de hoofdpijn na 20 of 30 minuten verdwenen. Wij herhalen, dat dit mid del niet altijd slaagtmaar het helpt van da 10 malen 7 of 8 malen. Dit is genoeg om hen, die aan deze smartelijke kwaal onderhevig zijn, aan te raden, dit middel te beproeven. Wij geven niet Voor, eene ontdekking gedaan te hebben, maar wij hebben de voldoening een gelukkig denkbeeld gehad te hebben, dat aan een groot aantal menschen nuttig zal zijn. Dr. YALLON. (Uittreksel uit de Wetenschap voor allen). P.S. Aan iedereendie zich van de snelle werking dezer paarlen overtuigen wil, zullen gratis monsters gegeven worden. Heden, 18 October 1875, overleed te Broek op I Langedijk de lieer MAARTEN SPOOR A'.zn in den ouderdom van ruim 88 jaren. Algemeene kennisgeving. Executeur. Heden morgen te 6 uren, is onze geliefde Moe der en Behuwdmoeder, GRIETJE DE BOER, wed. W. BAKKER, na een langdurig en soms smartelijk lijden, in den ouderdom van ruim 76 jaren overleden. ZuidscharwoudeUit aller naam, 18 October 1875. C. BAKKER Wz. Heden overleed tot diepe droefheid van mij en verdere betrekkingenmijn geliefde Echtgenoot P. J. KUNEMAN, in den ouderdom van 46 jaren. AlkmaarM. I. DE WIJN, 20 Oct. 1875. Wed. P J. KUNEMAN. Heden overleed tot diepe droefheid harer kin deren en behuwdkinderenonze geliefde Moeder MAARTJË BOTVANGER, Weduwe van den Heer A. S. HENNES, in den ouderdom van bijna 63 jaren. Uit aller naam Uitgeest, 20 October 1875. S. HENNES. Yoor de veelvuldige bewijzen van deelneming mij betoond bij het overlijden mijner hartelijk ge liefde Echtgenoote, PETRONELLA TELLËMAN, betuig ik door deze mijnen hartelijken dank. Alkmaar, 25 October 1875. E. J. QUAX. voor contant geld te Alkmaar, in het locaal van W. E. VAN TELLINGEN, aan de Langestraat, hoek Hoogstraat, aldaar, op Ma&udag, den 25 Oc tober 1875, voor den middag tc 11 uren, ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. E. G. L. GOUWE, van: Boud-eu Zilver- smidsgereedschappen onder anderen 5 Pietmolens, waaronder 1 Draadmolen met bijzijnde gladde rol1 met ribrol1 met 2 figuurrollen 1 met 1 figuurrol en 1 GladdemolenAambeelden' Gladdetassen, Windovens en verdere Gereedschappen', Getrouwd van Zaandam PH. M. M. OOMEN, die tevens, ook namens wederzijdsche familiëu, hun nen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstellingbij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 17 Oct. 1875. Voorspoedig bevallen van een Meisje A. SNIP VAARTJES. Alkmaar, 23 October 1875. Den 11 October overleed in den ouderdom van 69 jaren na een smartelijk doch geduldig lijden onze beliefde Moeder en Behuwdmoeder ANNA MARIA MEIJER, weduwe G. W. VAN DE POL. Uit aller naam, G. W. VAN DE POL Jr. Algemeene kennisgeving. In het vorige nummer verzuimd. Op den 16 October 1875 overleed te Edam onze geliefde Vader en Behuwdvader, Schipper M. G. TAND, in den ouderdom van 77 jaren en 9 maanden. O. TAND. A. TAND. H. V. D. HOEVE. VAN en zoo noodig den volgenden dag, zullen door de AMSTEKDAMSCHE KANAAL-MAATSCHAPPIJ, ten overstaan van de Notarissen C. J. G. DE BOOY, te Haarlem en C. HONDIUS te Zaandam, in de groote zaal der Sociëteit de Vereeniging, in de Lange Bagijnenstraat te Haarlem, telkens te beginnen des voormiddags te lO uren in het openbaar ten ver koop worden aangeboden: geheel verkaveldin kuituur gebracht en bezaaid met KOOLZAAD, gelegen ten noorden van het Hoofdkanaal in den Polder of Westzaanschen- polder en Polder VI of Zaandamschenpolder, en zulks bij Perceelen en Combinatiën zooals in de Notitiën en op de kaart der te veilen Gronden staat aangewezen. De volledige Veilingsvoorwaarden zijn tegen be taling van f ©,25 verkrijgbaar aan de kantoren van de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappxj te Amsterdam en te Velsen en bij bovengenoemde No tarissen. Het Happort, uitgebracht door den Heer Dr. J M. VAN BEMMELENbetreffende bet scheikundig onderzoek van de Gronden met daarbij behoorende Profillen van de boringen, is tegen be taling van f 1,verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij. He Directie: Amsterdam, JITTA, President. 1 October 1875. I». SS. BRUYN, Secret. Op Dinsdag, 26 October 1875, en volgende dagenaan te vangen voormiddags 10 uren, worden ten sterfhuize van den Heer No taris S. A. DE LANGE, te Alkmaar, aan de Lan gestraat, in het openbaar, om contant geld, wrkocht, allerlei goed geconserveerde Hetlbeleil, I*or- eeSeinen, Schihlerfjen, Goud- en iftil- werivfi'ken andere Koslbaiirlicdcn en wat meer tot een netten INBOEDEL behoort, als mede E4antooi*gereedschappen. Alles uitvoerig in gedrukte biljetten vermeld en Maandag te voren te bezichtigen; op welken Maandag, voormiddag half elf urenop de gedempte Nieuwe- slootworden verkochtgrove lleilbelen 34eukengoed en Koiutneling. ten huize van MAARTEN HEINIS, te Groot schermer, op Woensdag, 27 October 1875, om 10 uren voor den middag, van: 4 kalf'liOC, 'I geidehocienas kalfvaarzen8 schapen en lammeren1 koe hooi voorts t schuitje, boerengereedschap pen en ceitig huisraad. Notaris VAN DER TANG, in den Schermeer. Men is voornemens om, ten overstaan van den teSchoorldam resideerenden Notaris A.VONK, op Woensdag, 27 October 1875, vóór den middag te 10 uren, ten huize van P. Bareman te Hargen, in het openbaar te verkoopen Eigenaar de lieer G. BAREMAN te Groet. Breeder bij biljetten omschreven. op Woensdag, 27 October 1875, voormiddags 11 uren, in de herberg de Ruslende Jager, van W. Bergers, te Heilo, van eene kapitale ÜSuismansiVOning, iloct, Erf, Tuin, Boschje en uitmuntend Graslandmet een stukje Bouwland gelegen in de gemeente Heilo, groot 18 bunders, 21 roeden 75 ellen, en een stuk dito drasland, onder Limmeu groot 1 bunder, 98 roeden, 10 ellen, te zamen 20 bunders, 19 roeden, 85 ellen. Breedvoerig vermeld op de aanplakbiljetten en nader te vernemen ten kantore van den Notaris PH. HULST, te Zuidscharwoude, alwaar geld op hypotheek is te besprekeu tegen pc. rente. op Woensdag, den 27 October 1875, des voormiddags te 9 uren, op de plaats Nooit verwacht, bewoond door EVERT SCHOEN, in de Egmonder- meer, gemeente Alkmaar, van 7 Koeien, die versch gekalfd hebben 23 Kalfkoeien3 Geldekoeien2 Kalfvaarzen, 1 Geldevaars, 9 Kalveren, 7 Schapen, 1 bruin Merriepaard, 1 zwart bles Ruinpaard, 1 bruin Merriepaard, 5 Ganzen en 1 Gent, een partij Wol, Boeren- en Bouwgereedschappen eenige Meubelen, ongeveer 100000 kilogrammen best gewonnen Hooi en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden De verkoop geschiedt om contant geldten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris H. J- DE LANGE. Dadelijk na afloop der verkooping: v livVT, tober e.k., des morgens te 10 uren, op en nabij het plein van de St. Lau- rentiuskerk, op het Verdronkenoord, te Alkmaar, van een partijtje .Inflers, bolders, Steigcr- deelen, Bak kerkgereedschappen en andere voorwerpen. Voorts eenige kerkor nemen ten met snijwerk, beschilderd Doek en hetgeen meer zal worden aangeboden. Notaris te Winkel, zal op Maandag, 1 November 1875, des morgens 10 uren, op de Plaats Zeeland, in den polder Groet, gemeente Winkel, PllllMCK VERKOOPEN en eene aanzienlijke partij Bou w gereedschappen. Breeder bij biljetten omschreven. op Woensdag, 10 November 1875, 's avonds 6 uren, in de herberg de Roode Leeuio, te Zuidscharwoude, van 5 tikkers BIBJB'IjAiTiD aldaar, na melijk 1 aan de Wijdesloot, 1 aan de Mooipetesloot en 3 aan de Kraakmansloot, samen groot 1.26 60. Te bevragen bij den Notaris HULSTte Zuid scharwoude. bevelen zich aan tot de levering van alle soorten van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 2