Boerenplaats, Gelden beschikbaar, Modes. Gegoten Kachels, Haarden en Fornuizen, spaarbank! GEBS. KORLVINKE, Snebbeschuit. ÖH Openbare Verknoping, Openbare Verknoping, Openbare Verknoping, gtjlgsg» Publieke Verkooping, Openbare Verknoping. Uit do hand te koop: vormen, linten, bloemen, veerenenZ., Rederijkerskamer Bilderdijk. Petroleum-Kooktocsteilcn, BAKKERIJ TE KOOP. .Kolenbakken, Turfbakken, Haardstellen met Standaards, ïfnken Flaten met gebloemde Randen Kolcnlepels, Tangen, Poken enz. enz., D. J. COHEN. VERMIST W S11 ter dien st tusschen Alkmaar en Hoorn. Altaars Mannenkoor. le Volksvoorlezing, Voor r, - Een Brood- en Koekbakkersknecht ÏT. A. REU SER, VERKOOPING op Woensdag27 October eh des middags te 12 urenin de herberg van den Heer WONDER, aan den Hoornschen weg te Alkmaar, van eene SliebïlCSCSlisii saiet tlaarbl) zfjnden Inventaris, liggende te bezichtigen in de Hoornsche vaart, tegenover ge noemde herberg. JUtUt ia Men is voornemens om ten overstaan jSfi «V,...van den te Alkmaar gevestigden Notaris pf#JgpW. F. G. L. GOUWE, op Woensdag, 27 October 1875des voormiddags te elf uren in het logement de Posthoornaan den Dijkte Alkmaar, in het openbaar te verkoopen 1. Eene kapitale Boerenplaats, bestaande in eene Huismanswoning, genaamd Weltevreden met Koet, Err, Werf, Tuin, Boom gaard en twee kavels uitmuntend Weï- land aan den Oostdijk, in de gemeente Zuid en Noordschermer, de kavels op de polderkaart van den Schermeer geteekend met Nos. 16 en 17, in polder L, kadaster sectie B, Nos. 181, 182, 183, 183a., 184 tot en met 191, te zamen groot 21 bunders, 78 roeden en 10 ellen; en 2. Eenige perceelen IbCSt Weiland, in den Eilandspolder, gemeente Graft, sectie A, Nos. 200, 200a., 201, 202, 209 tot en met 216, 218 tot en met 222, 224 tot en met 230, te zamen groot 18 bunders, 18 roeden en 40 ellen. Te aanvaarden: de Huismanswoning met Boet, Erf en Werf op den 1 Mei 1876 en de Landerijen met Kerstijd 1875. Breeder bij verspreide biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantoren van de Notarissen A. C. VAN WIJNGAARDEN, te Rot terdam, en J. H. VAN SCHERMBEEK, te Utrecht, en ten kantore van den geuoemden Notaris GOU WE, aan de Gedempte Nienwesloot, te Alkmaar. Igfjlljl te Alkmaar, in het logement het Wapen van Munster, op Donderdag, den 4 November 1875, bij opbod, en op Donderdag, den 11 dierzelfde maand November, bij afslag, telkens na den mid- dig te 5 uren ten overstaan van den te Alkmaar gsvestigden Notaris W. E. G. L. GOUWE, van een onlangs geheel nieuw gebouwd Woonkllis met Erf', staande en gelegen te Alkmaar, aan den Geest, achter de Vest, van achteren uitkomende aan de LindengrachtWijk A, No. 307c, kadaster sectie A, No. 2110 gedeeltelijk, groot 58 ellen. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE aan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. Op Maandag, 15 November 1875, voormiddag elf urenworden, ten gevolge van vertrek naar elders in de herberg de Vergulde Valkte Scher- merhorn in het openbaar verkochtom 27 dier maand te aanvaarden feen Winkelhuis met Stal en ruim Erf, aldaar, naast die her berg groot 3 aren, 24 cent.; 3 het Beurt schip liggende in het Zioet achter het huis varende in het veer van Schermerhorn op Amster dam, groot 34 tonnen met zijn geheel nieuw staand en loopend Want en Inventaris; 3. twee IPaarden twee koe filooi en nog een Eriesclue Sloot. Alles uitvoerig bij biljetten en informatiën bij den Notaris J. G. A. VER- HOEEE, te Alkmaar. j^SsAsin de Wouden, gemeente Akersloot, in de herberg van W. Besseop Woensdag, 10 Novem ber 1875, des middags te twaalf uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, van: Twee Woonhuizen met Erven en drie stukken Wetlandin de Wouden, gemeente Akersloot, sectie E, Nos. 196, 309, 321 en 42, en sectie D, No. 150, te zamen groot 2 bunders, 47 roeden en 80 ellen, en een Huis en Erfte Marken-Binnen gemeente Uitgeest, sectie E, No. 2 en 3, groot 12 roeden. Zullendeop gemelden datumvóór Óen middag te negen uren, ten sterfhuize ■XÉyl^t.van de wed. Arie Joosten Bakker, mede in de Wouden, gemeente Akerslootten over staan van genoemden Notaris in het openbaar wor den verkocht: Eeveild Wee, bestaande in 4 Koeien, 2 Vaarzen, 3 Schapen en 5 Lammeren, voorts ongeveer 4 koe best gewonnen flooi eenisr Bocrengoed en eenig Huisraad en inboedel. Men is voornemens om, op Dinsdag, 16 Novem ber 1875, vóór den middag te 10 uren, in de her berg de Zwaan, aan den Middenweg te Heer Hugo Waard, ten overstaan van den Notaris A. VONK, resi- deerende te Schoorldam, in het openbaar te verkoopen: Een perceel uitmuntend Weiland, gelegen aan de oostzijde van den Middenweg en aan den noordzijde van den Hondenweg, te Heer Hugo Waard nabij de Roomsch Catholieke kerk, kad. sectie G, No 99, groot 3 bunders, 33 roeden, 80 ellen, uitmakende het westelijk gedeelte van den kavel nummer 31 in letter D. Aanvaarding Kerstijd 1875. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere inlichtingen te bekomen bij bovengenoem- den Notaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR zullen, op Dinsdag, 23 November 1875, des avonds te 6 uren preciesin de besognekamer ten Raadhuize, bij opbod en afslag, in het open baar verkoopen, onder voorbehoud, dat de Raad binnen 24 uren na afloop der veiling zal beslissen, of het gebouw al dan niet voor den geboden koop prijs zal worden gegund Het GellOUW, laatst gebruikt tot stads bank van leening, met Tuin en Erf, aan de westzijde der Choorstraat, sectie A, n°. 791, groot 11 aren, 54 centiarenmet vrijen uitgang in eene aan de Heul uitkomende steeg. Breeder bij billetten omschreven, liggende de voorwaarden van 1 November 1875 ter gemeente secretarie ter lezing. ten overstaan van den te Alkmaar gevestig den Notaris GOUWE op Donderdag, den 4 No vember 1875, bij opbod, en op Donderdag, den 11 dierzelfde maand November, bij afslag, telkens na den middag te vijf uren te Alkmaar, in het lo gement het Wapenvan Munster van den heer R. Twisk, van vfjf WoonllllisjeS en Er ven en daarnevens liggend Erf', te Alkmaar tusschen den Voormeer en den Achtrrwezel, ingang hebbende aan den Achterwezel, Wijk D, No. 180,181, 182, 183 en 184, te zamen groot 1 roe, 50 ellen. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. j.en overstaan van den Notaris J. VAN DER TANG, gevestigd in den Schermeer, op Woens dag, den 10 November 1875, voormiddags 11 uren, in de herberg van de wed. Leguit, aldaar, van: Eene UOERENPLAilTSbestaande in eene voor weinige jaren geheel nieuw gebouwde en net ingerichte SiuSsmanswoningafzonderlijk Wagenhuis, voorts ruim Erf' en onderschei dene perceelen uitmuntend W eilandalles aan en bij elkander allergunstigst gelegen in den Scher meer, aan de zuidzijde van de Noordervaart, in de gemeente Alkmaar, op ongeveer 20 minuten afstand van de stad bij het kadaster bekend in sectie G No 184, 185, 200, 201, 202,205, 206, 207,210, 296 en 297, te zamen groot 16 bunders, 45 roe den, 90 ellen. Te aanvaarden: de landen met Kersmis 1875 en de woning en het erf 1 Mei 1876. Be- hoorende aan den fleer Jb. KOEMAN. Nadere inlichtingen of franco aanvrage verkrijg baar ten kantore van genoemden Notaris. Men is voornemens om, op Woens- '•z£f*&£ag&dag24 November 1875, voor den middag te 10 uren, in de herberg van den heer C. CONSTANT, aan de Burger- Vlotbrug, ten over staan van den te Kchoorldaill gevestigden Notaris A. VONK, in het openbaar te verkoopen: EEUE filPITILE gelegen aan den lluigenweg, nabij de Burger-Vlot brug, gemeente Zijpe, bestaande in: 1.Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde USnas- manswoiiingwaarin STALLING voor 32 koeien zeer ruime BoetErf', W erf', Tuin, Boscllje en diverse perceelen uitmun tend Weiland gelegen in polders zuider M, zuider G en E kad. sectie E, Nos. 694696 695, 416, 697, 431, 432, 433, 698, 699, 700, 458, 459 en 460, groot 26 bunders, 12 roeden, 14 ellen. 2. Twee stukken Weilandgelegen aan de westzijde van het Groot Noordhollandsch Kanaal, in den polder L, in de Zijpe, lead, sectie G, Nos. 458 en 459, groot 2 bunders, 22 roeden, 60 ellen. In eigendom toebehoorende aan den Heer H. BAL VERS te Alkmaar. Te aanvaarden: de Landerijen Kersmis 1875 en de Woning, Boet, Erf, Werf, Tuin en Boschje 1 Mei 1876. De helft der kooppenningen kan onder hypothecair verband op de perceelen gevestigd blijven, tegen eene rente van 5 °/0 's jaars. Breeder bij biljetten omschreven Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank alhier, van 14 October j.lis het door W. P. KOOY, Boekhandelaar te Nieuwediep aangeboden accoord gehomologeerd en de gefailleerde gere habiliteerd. Mr. J. P. KRAAKMAN, Alkmaar, 22 October 1875. Procureur. fcÉiPS Men is van meening omten overstaan van den te Obdam gevestigden Notaris Mr. A. J. HAARSELHORST, op Woensdag, 17 November 1875, des avonds te 6 uren, ten herberge van J. Sïammis te Rustenburg, in het openbaar te verkoopen 1°. 41 Sluizen, waarbij 2 onder één dak, Er ven, Boomgaard^, 2 stukken SSouw- en 1 stuk Weilandalles bij en aan el kander te Hensbroek, bewesten den Heerenweg, kadaster sectie A, Nos. 304, 584, 585, 551, 552, 453, 446 en 504, ter gezamenlijke grootte van 2 hectaren 41 aren, 76 centiaren. 2o. En een stukje ESouw- en een stukje Wel land te Hensbroek kadaster sectie A, Nos. 319 als bosch en 320 als weiland te zamen groot 17 aren, 70 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven en nadere in lichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. A. J. HAARSELHORST voornoemd, alwaar de verkoopsvoorwaarden acht dagen vóór den verkoopdag voor gegadigden ter lezing zullen liggen, tewijl de voorschreven perceelen inmiddels UIT DE HAND TE KOOP en te bevragen zijn bij boven genoemden Notaris. (truni, Men is van meening om, op Woens dag, 24 November 1875, voormiddags te 11 uren, in de herberg het Vergulde Paard, te Koedijk ten overstaan van den te Alkmaar ge vestigden Notaris BAKKER SCHUT, publiek te verkoopen Eene goed ingerichte Huisniariswoning, Schuur, Stoet en Erve en Boom gaard, in deKerkebuurt te Koedijk, met vijf stukken uitmuntend W eiland, gelegen in de gemeenten Koedijk en St. Pancras ter gezamen lijke grootte van 9 bunders 15 roeden, 40 ellen. Breeder bij biljetten omschreven 2/3 der koop penningen kan als le hypotheek a 5°/0 gedurende 10 jaren vast op de perceelen gevestigd blijven. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT. eene Boerenwoning, met 14 bunders Wei land alsmede een losse kaveleveneens groot 14 bunders. Te bevragen bij A. JONKIND, te Heer Hugo Waard. Men is van meening om op Donderdag 28 October 1875, des voormiddags 11 uren, in de herberg van Grootes te Driehuizen, publiek te verkoopen Een goed onderhouden Burgerwoonhuis en Erwemet Tuinte Driehuizen, gemeente Zuid- en Noordschermer, kadaster sectie E, No. 125, groot 1 roede, 80 ellen. Inmiddels uit (lc hand fc koop. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. als 1e hypotheek op BSuizcn en Eanderüen, tegen billijke voorwaarden, bij J. P. OTT, Makelaar te Koedijk. Brieven franco. ÏESÈ3 lederen Zaterdag te spreken, van 11 tot 1 ure, in het koffiehuis het IVapen van Haarlem, bij den Heer BONGEE te Alkmaar. Tot het bijschrijven der verschenen renten wordt de gelegenheid aangeboden op Dinsdagden 26 Oct. 1875, des namiddags tusschen 12 en 2 uren, ten kantore van den Heer J. deLANGE Corn3. Joh3z. aan de Pastoorsteeg. Ontvangen eene ruime keus van voor het aanstaande saizoen en wat verder tot het vak behoort. Gez. PERK. Groote Vergaderingop Dinsdag, 26 October 1875, des avonds 7 uren precies, in het locaal van den heer Vervloet te Alkmaar. BALLOTAGE voor kunstlievende leden Maan dag, 25 October a.s. Groofe Collectie 1 vlams, 2 vlams 3 vlams 3,3». f 3,«». 4,4©. 4, 5 en meer vlams naar evenredigheid. Alle nieuwe constructie. Geb«. KORL VINKE, Eenige Agenten voor Nederland. 5 S Fijn gelakte en andere soorten van Kachels geëmailleerde Haarden Turf je en KolenbakkenKolen-EmmersZinken Platen met bloemenFornuizen v s Peterolietoestelieneene groote sorteering Koperwerk en alle soorten van E Keukengereedschappenalles tegen veel verminderde prijzen. 8 >gof- T- JVE. Om dadelijk te aanvaarden wordt TE KOOP aangeboden eene welbeklante Broodbakker! j, staande te Akersloot en behoorende aan Wed. C. KO NING aldaar. Te bevragen bij J. HOP in den Stam meer. Brieven franco. Al degenen, die ets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan nu wijlen Mejuffrouw GEER TJE DE WIT, Wed. den Heer K. DUIF, den 13 October 1875 te St. Pancras overleden, gelie ven daarvan opgaaf of betaling te doen vóór of op den 8 November dezes jaars, aan S. DUIF, te St. Pancras. tot zeer lage prijzen te bekomen bij ftk <1 O Éi T (J I X. een pak Bekken, gemerkt J. OUT, en een Bek, gemerkt J. G BAKKER. Terugbezorging wordt verzocht bij J. DE VRIES. Koningsweg. Gedurende de maanden NovemberDecember Januari en Februari zal de SCHUIT des namiddags om 3h uren in plaats van om 3 uren, van Alkmaar vertrekken. Schipper J. SOUTENDIJK. De leden der Liedertafel ALKMAARS MAN NENKOOR hebben in hunne vergadering van 22 dezer besloten, WIET tot eene ontbinding over te gaan. Dinsdag 26 October 1875 des avonds te 7 uren, in het Locaal Diligentia, van W. F. van Tet,ringen. Spreker: de Heer M. GOH EN STUART. Onderwerp Populaire behandeling der gemeente- begrooting. D. KAT, Secretaris. een met tegenwicht voorziene koperen i4eUinglaiii|i, f4 linie Branders en porceleinen Biap alles zooals hiernevens afgedrukt is. Beneden alle concurrentie. Hekelstraat. kan terstond geplaatst worden. Adres franco, letter KK, ter Boekhandel van Erven G. VEEL te Alkmaar. Koek- en Banketbakker, vraagt een eersten Bediende en een tweeden. gjsi'mrisl y O i; eu vah mm en immi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 3