No. 44. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. ZON 1) A G 31 OCTOBER. Groote Paardenmarkt te Alkmaar, Groote Veemarkt Geen Spoorweg naar Hoorn. ©fftctëcl (Bcbccltc op Woensdag 1© November 1SÏ5. op Woeniduf; IS November 18J5. €i$Glcfccltjfï0cfic ficricïtfcn. KïuftscSiEanrï. BMnnenSand. A L k E T Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,03, franco per post f O,SO, afzonderlijke nommers 3 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend noramer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat, bij gelegenheid der GROOTE VEEMARKT, op Maandag 1 November 1S75. de gewone Maandagscke markt voor VETTE KAL VEREN, SCHAPEN en VARKENS zal worden gehouden op de Gedempte Nieuwesloot nabij de Kanaalkade. Burgemeester en Tf ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 22 Oct. 1875. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met de bijlagen van J. F. A. GRUITER, om vergunning tot het oprigten eener Steenhouwerijin het perceel aan de noordzijde van de Oudegracht, wijk A, n°. 491, en dat op Dingsdag 9 November 1875 des namiddags 1 uur, ten raadhuize gelegenheid wordt gegevenom tegen het oprig ten dier iurigting bezwaren intebrengen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 26 Oct. 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR berinneren, dat, bet in de volgende week na afloop der groot e veemarkt geoorloofd is de straten te schrobben. Burgemeester en ff ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 30 Oct. 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. Melchert ZwtSA Volkert St.roo Cloeck, Jantje Camphuijsen. Petrus Josephus van Dijk. Martinus de Geus. Pieter Kokkes, Martha Prins, Catharina Reiselenberg. Jacoba Zwaan, worden verzocht zich aantemelden ter gemeente-secretarie. SOLLICITANTEN naar de betrekking van HELPSTER bij het ONDERWIJS in de VROUWELIJKE HAND WERKEN aan de Openbare Tusschenschoo!op f 40,— jaarwedde, worden verzocht ziek vdór 31 October 1875 ter gemeente-secretarie schriftelijk aantemelden. P O L I C I E. Ter terugbekoming aan liet Commissariaat van Polieie voorhanden het navolgende gevondene, als: een zwarte koraal met zilveren stifttwee zakken haver; acht zakken meel. Verder zijn aldaar inlichtingen te bekomen omtrent een gouden broche; een blikken bus met suikergoedeen patent- potlood met beenen schafteen zwartbonte geiteen portemon- naie met eenig geld en een parapluie. In bet jaar 1577 hebben de „vroede mannen," die te Hoorn op de regeeringskussens zatenbet besluit genomen om de toegangen naar hunne markt gemakkelijk te maken voor de „kuysluiden" van Schagen en de Langedijkenen daartoe besloten sluizen te leggen in den Huigendijk. „Doek de „Schout en Burgemeesters en Schepenen (van Alkmaar) be ijverende der burgeren welzijnals het hunne begreepen „ligt het nadeel, dat hun stadt daerdoor soude lijden, waerom „zij den 14d!" September in eigener persoonenvergeselt van „verscheidene burgers met vliegende vaeudels uacr die plaetse „trokken daer 't hout reeds door de Hoornsche was opge scheept, en verbranden hetzelve," zoo vertelt Boomkamp. En nu zijn wij wijzerNu zoeken wij niet langer den bloei van onze markten en van onzen handel in den ondergang van andere steden en hare burgers. Na drie eeuwen hebben wij veel geleerd. Thans weten ween zijn wij doordrongen van de waarheid dat alle maatregelen zoogenaamd om de markt te beschermenen de verbruikers te dwingen zich op eene bepaalde plaats te voorzien zich zelf wreken door kwij nend vertier en booge prijzen. Thans vermeerderen wij de verkeersmiddelen, trekken harde wegen en spoorlijnen in alle rigtingen over ons landschaffen accijnsen aflokken koopers door gemakkelijke toegangen welingerigte markten en vrij heid van handel. Wijeen oogenblik geduld doen wij dat, of zeggen wij dat Staat het in onze geschriften en ligt het op onze lippenof blijkt het uit onze daden Dat is niet, geheel hetzelfde. Belijders met den monddie der moderne verkeersvrij beid toejuichen, zijn wij overtuigden in ons hart Er is reden om er aan te twijfelen. Wij trekken niet meer uit met „borgemeest.eren" aan 't hoofd met, vlie gende vaandels en brandtoortsen om Hoornsche ccmmunicatie- sluizen te verbranden vooral niet sedert de politie aan der gelijke heldendaden onoverkomelijke zwarigheden in den weg legt. Maar.... misschien weet ge, waarom Hoorn, en zij die voor speciaal Hoornsche belangen sympathie hadden, de spoorwegverbinding tusscben Hoorn en Alkmaar zoo zeer hebben tegengewerkt Die verbinding is er niet gekomen het amendement Stieltjes de Bruyn Kopsdat ons in de onmiddelijke nabijheid moest brengen van de stad aan de Zuiderzeeheeft het lot gedeeld van de 23 andere amende menten die de tweede Kamer, niettegenstaande zij de dood straf heeft helpen afschaffen van 't leven beroofd heeften wij mogen er dus nu als menschen die niets meer te hopen, en niets meer te verliezen hebbenover spreken. Heeft de geest van 1577 dit, lijntje niet, begraven? Be wezen kan 't zeker nooit wordendat het verbrand is om dezelfde reden als wijlen de sluizen in den Huigendijk maar waarschijnlijk is het. Van oudsher bestond er tusscben Hoorn en Alkmaar eene verhouding, als die tusschen twee buren, die „heel goed met elkaar" zijnmaar allebei in kaarsen en krenten doeneen burger van Hoorn van ouder tot ouder bewaart in zijn hart een half mythologische voorstellingwaarin ons rustig en kalm stedeke de figuur heeft van een loerend roofdieraltijd' tuk om klanten, die volgens de aardrijkskunde de Hoornsche win kels moesten bezoeken binnen zjjne eigene muren te trekken die voorstelling brengt hij zijne kinderen weêr bij, gelijk hij ze overnam van zijne overgrootvaders, die sluizen bouwden. Echter 't dient gezegdals de Alkmaarders in dit opzigt beter zijn, zijn ze niet heel veel beter. Welnu, wat Ara- sterdam en Rotterdam doen mag men der kleinere zusters wel vergeven. Dezelfde weinig verkwikkelijke naijver, die men bij de stad aan de Amstelen de stad aan de Maas opmerktzal men wel door de vingers mogen zien bij de stadjes aan de Zuiderzee en het Groot Noordhollandsch ka naal. Maar de uitslag is niet dezelfde; als Amsterdam en Rotterdam strijden om den voorrangkrijgen zij, omdat zij groot zijn iedef waten wij, die klein zijn geen van heiden wat. Ieder een waterweg ieder een spoorweg Dordrecht Eist en AmersfoortNijmegen; op Ons wordt eveueens de gelijkheid maar de minder aangename vorm van gelijkheid, geen van beiden wat toegepast. Hoorn krijgt, ja de ver- binding met de Zaanstreek, maar die was in elk geval tot j stand gekomende gewenschte verbinding krijgen wij geen van beiden. Hoorn komt niet, naar Medemblik en wij niet naar Hoorn. f Waren wij maar eendrachtig geweest,! T Was zoo'n mooi lijntjeen 't kostte niet veel. Van de Noordhollandsclie Staatslijn ongeveer ter hoogte van St. Pancras, naar de Hul ken bezuiden Hoorn waar zij aan zou sluiten aan de j 1. Dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen lijn, bedraagt de lengte op de kaart gemeten 12% kilometer. Laat ons aannemen, dat iedere kilometer kost 140 duizend gulden, dat eigenlijk voor een weg zonder beweegbare bruggen en kunstwerken veel te boog is. Maar de grond in de Wester kogge is zeer slap en de lengte zalwanneer de lijn door bet terrein gedwongen eenige bogten maaktligt, iets langer worden. Dan kost de verbinding 17 ton. Dat is nog vrij ver van de 23 ton die de minister in de Kamer noemde trouwens de beer Stieltjes beeft het opgemerkt,, het is ver bazend hoe veel duurder een werk is als de regeering 't niet wildan dat zelfde werkais zij 't wel wil. Voeg daar nu bij 120 duizend gulden wor exploitatie-kapitaal, dan zoude de lijn op moeten brengen 7300,per kilometer om vijf procent van het, bestede kapitaal te leveren. Dit schijnt en is veel. Maar de lijn Haar'ent-Uitgeest bragt in 1874 reeds f 9649,en de lijn UitgeestAlkmaar f 6653,dus bijna genoeg op. Voorzeker er zullen onder de lijnen die in de nieuwe wet zijn opgenomen, velen zijnwier opbrengst min der verzekerd is. Want 't zou meer dan een zuiver lokaal lijntje geweest zijn meer dan een plaatsvervanger van de diligencedie een paar maal daags naar Hoorn rijdt,. Deze verbinding zoude alleen waarde gegeven hebben aan het ver band tusschen de Friesche lijn, die in Stavoren, en de Noord- hollandsche, die in Enkhuizen eindigt. Zal men het Friesche veede boter en landbouwproducten rijden naar Amsterdam over Purinerend en de Zaanom ze van daar naar Rotter dam op de Engelsche boot, of later door het Noordzeekanaal naar Londen te zenden? Misschien; maar welk een omweg, als men ze langs de verworpen verbindingslijn in de helft, korter tijd, en met veel minder kosten in Velzen en in Rot terdam had kunnen krijgenEn met het oog op de concur rentie die de haven van Harlingen aan de verzending over Amsterdam of Rotterdam biedt, is eene betrekkelijk geringe [\erhooging van transportkosten voldoende, om het geheele ervoer uil.tesluiten. Vraagt nu, waarom wordt, die verbin- l ding niet, gemaaktwaarom is het amendement, dat, baar in de wet wilde brengenverworpendan geeft niemand ant woord niemand kan antwoordenomdat de redenendie uitgesproken zijn, vermoedelijk niet, alle redenen zijn. Maar als rade» geoorloofd isda» treft het q»s dat de lijnen in Vriesland, door stoomboot,en met Enkhuizen verbonden, met de verbinding voedingslijnen zouden zijn geweest voor Rot- teedam en zonder die, reizigers en goederen naar Amsterdam zullen brengen, dan treft het ons, dat Hoorn en Alkmaar zich door oude ijverzucht hebben doen besturen, dat Hoorn althans de lijn niet gewild heeft; dan vermoeden wij, dat de kleine, maar luidruchtige redenen er tegende zege hebben behaald op de groote, maar bescheidener redenen er vóór. Er zijn al heel wat goede en grootsche dingen in de wereld tegen ge houden omdat de slechte en kleingeestige redenen zwaarder gewogen hebbendan zij regt hadden te doen. En nu beterschap beloven echt-nederlandsche putdem- perijals 't kalfIs het werkelijk al verdronken zou 't nog niet mogelijk zijn bet dier van den dood te redden? Als wij 't beproeven willen, dan kunnen wij weêr Alkmaarscli belang op den voorgrond stellen, mits wij dan ook met eigene krachten den weg leggen en het werk tot stand brengen want te regt of te onregt, het, is nu eenmaal zoodat wij sprekende van Alkmaarsche belangen oumiddelijk doen den ken aan anderen daarmede in strijd. Slechts dan zal de wetgevende magt terug willen komen op haar besluitde provincie subsidieëren en het, groote publiek deelnemen wil len als dat groote belang, dat niet Hoornsch en niet Alk- maarschniet Rotterdamsck en niet Amsterdamschmaar algemeen Nederlandsch isden aanleg vereischt. Zou 't zoo moeijelijk zijn, dat aantet.oonenals iedereen zijn denk beelden van 1577 bet zwijgen wilde opleggen? HISbi Ss* sstf&SüEs* bb «9 l)e oommissieaan welke door den Rijks-kanselier het onderzoek naar de wensclielijkhcid eener nieuwe expeditie naar den Noordpool was opgedragenbeeft, zich op grond van de opgedane ervaring bijna eenstemmig tegen liet voort zetten der expedition verklaard; zij oordeelde liet, echter wenschelijk om binnen de poolcirkelszoowel in het noor den als in het zuiden, observatie-posten te vestigen. De verslimmering in den gezondheidstoestand van prins Bismarck, die hem belet, heeft naar Italië te gaan, was het, op nieuw verschijnen der slapeloosheid waardoor hij reeds zoo dikwijls gekweld is. De krachtigste inspuitingen van morphine zijn nauwelijks in staat, hem de noodige rust, te verschaffen. De Bondsraad heeft, den 22 in plenaire zitting de wets ontwerpen ter invoering van eene Beursbelasting en ter ver hooging van de bierbelasting aangenomen. Zij zullen nu naar den Rijksdag worden gezonden. Naar men verneemt is een bij den Rijksdag in te dienen wetsontwerp in bewerking, betreffende het houden van pro- cessiën en bedevaarten buiten de kerken. Rijksdag. De zitting is den 27 door den lieer Delbriok namens den Keizer geopend. In de door hem voorgelezen troonrede wordt uitvoerig betoogddat de tegenwoordige stilstand in den handel, dien de regeering niet, kan verhel pen, in elk geval niet aan onzekerheid in de politieke betrek kingen kan worden toegeschrevenvermits sedert verleden jaar het duurzaam behoud des vredes, naar mensohelijkebe rekening, meer verzekerd is, dan ooit in de twintig jaren vóór de vestiging van het Duitscbe Rijk het geval was. On der de waarborgen voor het behoud van den vrede noemt de troonrede ook de hartelijke ontvangst, welke den Keizer van de zijde des Konings en der bevolking van Italië is ten deel gevallen. De Rijksdag zal zich in deze zitting minder met nieuwe wetten, dan wel met de aanvulling en verbetering van bestaande hebben bezig te houden. Onder de opgenoem de komen voor eene tot verhooging der bierbelasting en eene tot invoering van eene zegelbelasting op beurstransactiën en effectenter dekking van het tekort op de Rijks begrooting. Pruisen. Door de overheid van Berlijn isin naam van de bevolking dier hoofdstadden burgemeester van Milaan, graaf Bellenzaghibij telegram dank gezegd voor de schit terende en hartelijke ontvangst den Keizer bereid als een teeken van do duurzame, tusschen de twee natiën en Vor sten bestaande vriendschap. In zijn antwoord heeft de bur gemeester verklaarddat die ontvangst de uiting was van de bewonderingdoor Italië voor Duitschland gekoesterd. Den groet der stad Berlijn noemde hij een pand der be stendige eensgezindheid tusschen beide Staten. Do minis'er van binn. zaken heeft aan een in Noord- Duitschland reizend beiersch tooneelgezelsehapdal passie- spelen vertoont,verboden zoodanige voorstellingen te geven, omdat „zij bij een groot gedeelte der bevolking aanstoot zouden geven en het godsdienstig gevoel van velen kwetsen." In het, ministerie van eeredienst wordt, eene algemeene regeling van liet godsdienstonderwijs in de lagere scholen voorbereid, vooral met het oog op het, geven van dit, onderwijs aan catliolieke kinderen door de geestelijken zeiven. De re- geering verlangt, dat dit onderwijs, even als in alle andere leervakken dor lagere scholenalleen gegeven zal worden op last van den Staat, en door zulke personendie de Staat daartoe bevoegd acht. De liberalen begroeten den uitslag der verkiezingen voor den Landdag in Holienzollern liet, stamland des duitschen Keizersmet vreugde als de eerste overwinning hunner partij in eene catliolieke pruisiseke provincie. De Keizer is den 25 te Berlijn teruggekeerd. Het monument, op het, Dönhofsplein te Berlijn voor den pruisischen staatsman Stein is den 26, den 75sten verjaardag van den voorzitter der commissie, graaf Moltkeplechtig onthuldin tegenwoordigheid van den kroonprins [die den te Betze» verkouden geworden Keizer vertegenwoordigde] de prinsen, de ministers en verdere autoriteiten en eene on afzienbare volksmenigte. De Afgevaardigde dr. Gneist hield de feestrede. Het, gedenkteeken bestaat in een standbeeld van v. Steinop een voetstuk met 4 levensgroote beelden voorstellende de vaderlandsliefde, de veerkracht, de oprecht heid en de vroomheid. In het 6e. kiesdistrict, der provincie Posen hebben nieuwe verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden plaats ge vonden. Herkozen zijn de aftredende leden2 leden der poolsehe fractie en 1 iid der centrumspartij, maar met slechts 2 en 5 st. meerderheid; zij verkregen 251 en 252 st. tegen 249 en 247 die op de tegenover ben staande vrij-conserva- tieve en nationaal-liberale caudidat.en werden uitgebracht. Beieren. De bisschop van Regensburg heeft den minis ter van eeredienst opgeëischt, om zijne beschuldiging in te trekken of te bewijzen dat de bisschop bij de verkiezingen de geheime instructie aan zijne geestelijkheid gezonden heeft, waarvan de minister bij de discussiën over liet adres in de Kamer gewaagd bad. De bisschop beweert, dat, hij aan geen enkelen geestelijke in zijne dioeeese andere instructiën gegeven heeft dan in zijn openbaar gemaakten herderlijken brief van 2 Juli j.l. vervat zijn. In zijn openbaar gemaakt antwoord hierop houdt de mi nister van eeredienst de juistheid zijner in de Kamer gedane opgaven staande evenwel zonder zijnen zegsman te noemen; hij wijst echter op de vergaderingenna de aanschrijving^ van den bisschop door de geestelijken zijner diocees gehou den en beroept zich op enkele geestelijken als getuigen om te bewijzen dat de bisschop zieli wei degelijk aan eene ongepaste inmenging in de verkiezingen schuldig gemaakt heeft,. Het schrijven des Konings, waarin Z. M. verzekert, dat liet tegenwoordige ministerie zijn onbepaald vertrouwen ge niet zal in alle gemeenten des Rijks bekend gemaakt, worden. De Koning heeft voor de hem bij zijne aankomst. teMuu- elien toegedachte ovatie bedankt. Aldaar wordt oji onder scheidene plaatsen druk gsteekend op een adres waarin Z M. dank wordt betuigd wegens zijn ten aanzien van het. minis terie genomen besluit,. Ook uit vele andere plaatsen zijn dergelijke adressen aan den Koning gezonden. De pastoor van een der catliolieke gemeenten is tot 60 mark boete veroordeeld, omdat hij zijnen knecht van tooverij beschuldigd had en niemand dien ten gevolge met dezen man iets meer te maken wilde hebben. De prinses van Saksen-Meiningen is den 26 uit de resi dentie naar Duitschland teruggekeerd. Staten-Generaal. Bij de 2'. Kamer is ingekomen een wetsontwerp strekkende om als bijdrage tot dekking van de voltooiing van het vestingstelsel dienst 1876, toe te staan eene uit,keering van 5 miljoen uit de nader bij de wet vast t.e stellen saldo's der indisolie diensten van 1867 en 1872. Door 56 firma's te Amsterdam is aan de Kamer een adres gezonden waarin zij te kennen gevende, „dat, ten gevolge van de verbazend snelle daling binnen korten tijd na de uit gifte van de obligat.iën der jongst gesloten americaansclie spoorwegleeningen ons nationaal vermogen een zwaar en zeer gevoelig verlies beeft geleden" de Kamer verzoeken een onderzoek te willen doen instellen naar de oorzaken der ge noemde daling en tevens, zoo mogelijk, op het voetspoor van het britsche Parlementde middelen te willen beramendie dergelijke rampen in de toekomst zullen onmogelijk maken. De commissiebelast met, het. onderzoek der regeerings- inliclitingen op de adressen uit Rotterdam omtrent de over eenkomst gesloten met de Ned. Rijnspoorweg-maatschappij betreffende de aansluiting te Rotterdam is niet tot, overeen stemming kunnen geraken omtrent het nemen van eene con clusie. De meerderheid stelt voor1°. den minister dank te zeggen voor de verstrekte inlichtingen; 2°. te verklaren, dat door de overeenkomst van 29 Juni/5 Juli, tusscben de mi nisters van binnenlandscbe zaken en van financiën met de Ned. lüjnspoorweg-maatschappij gesloten, liet, algemeen belang niet behoorlijk is behartigd. De minderheid [waarmede het Hlb., dat van zijne vroegere ongunstige meening veelszins is terug gekomen, instemt] stelt voor1°. evenzoo dank te betuigen voor de gegeven -inlichtingen2°. als haar gevoelen uit te drukkendat.na al bet vroeger gebeurde „het verkieslijker ware geweest, als de overeenkomst, ware aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door de Staten-Generaal". Omtrent het, wetsontwerp tot herziening der kiestabel [vor ming van 3 nieuwe districten: ApeldoornLoenen en Bergen op Zoom] stelt de commissie van rapporteurs voor, een dis triet Woerden in plaats van Loenen te vormen. Den 26 is het tot eene stemming gekomen over de in bet ontwerp tot aanleg van spoorwege.n voorgedragen lijnen en de daarop ingediende amendementen. Al de door de regee ring beraamde lijnen zijn goedgekeurd, met deze wijzigingen: dat de lijn Amersfoort,Nijmegen gericht wordt over Rhcnen in plaats van over Wageningen (amendement-Heydenrijck, 46 tegen 27 st.)dat de lijn Breda—Bosch wordt, Zwaluwe- Bosch (smendement-s. Wassenaar, 51 tegen 22 st.) en dat de lijn Schiedam of RotterdamVlaardingenMaassluis wordt doorgetrokken tot den Hoek van Holland (amende ment der commissie van rapporteurs, 42 tegen 31 st.). Alle overige amendementen zijn verworpen. Het gewijzigd art. 1 werd aangenomen met 68 tegen 5 cn den 27 het. geheele wetsontwerp met 65 tegen 7 st. Aan 8 der in art. 1 ge noemde lijnen zal zooveel mogelijk gelijktijdig worden be gonnen en aan de negende, Groningen-Delfzijl, wanneer da r coucessie, in 1873 aan de heeren v. Heemstra, Kuinders en j Docen voor den aanleg van buurtspoorwegen in Groningen verleend mocht komen te vervallen. De Kamer heeft, daarna nog eenige wetsontwerpen aangenomen en is vervolgens op reces gescheiden. FlNANClëN. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 27, op voorstel van mr. A. S. v. Nieropbesloten, uit de nog voorhanden zijnde kasgelden der leening van 1874 op 1 Jan. 1877 in eens af te lossen het nog verschuldigde de 5 p.cts. leeningen van 1867 en 1871, per resto bijna 6 miljoen fcg< y „-'I A,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1