No. 48. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 28 NOVEMBER. Bij deze Courant bekoort een Bijblad. (JDfficiëcl CScbccIte. 1*51A £5 i C UW3 GEMEENTERAAD. A I k H A A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal E O,OS, franco per post f O,SO, afzonderlijke nommers S Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. CO ABIT. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbendendat de laatste Kaas- en Graanmarkt dit jaar gehouden wordt op Vrijdag 24 December 1875. en dat tengevolge van het invallen van den eersten Kersdag op Zaturdag 25 December 1875 en van den Nieuwjaarsdag op den daaraanvolgenden Zaturdagde gewone Zatur- dagsche markten zullen gehouden worden op Woensdag 22 December 1875 en Vrijdag 31 December 1875. Burgemeester en Ik ethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 16 Nov. 1875. De Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR; Gelet op het door verscheidene ingezetenen gedaan verzoek om te bepalen dat de ST. NICOLAASA VON Ddit jaar invallende op Zondag 5 December a.s-, gehouden wordt op MAANDAG 6 December a.s. Brengen ter algemeene kennisdat bij hen geen bezwaar bestaat tegen het houden van St. Nicolaasavond op Maandag 6 December 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Nov. 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, op grond van art. 1 der wet van 22 Mei '815 (Staats blad n". 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente dat het negenmaandsch kohier voor de belasting op het Personeel, over de dienst van 1875/76, No 3, op den 20 November 1875 door den Heer Provincialen Inspec teur der directe belastingen in Noordholland executoir ver klaard, op heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overge geven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand, op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn, den 22 November 1875. A. MACLAINE PONT. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt op grond van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staats blad n°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der ge meente dat het voljaarsch kohier voor de bela .ting op het Personeel No. 1 en het kohier van het Patentregt over het 2'. kwartaal, beide van de dienst 1875/76, op den 23 No vember 1875door den Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen in Noordholland executoir verklaard op heden aan den Heer Ontvanger der Rijks directe belas tingen binnen deze gemeente ter invordering zijn overgegeven. leder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., den 25 November 1875. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien art 265 der gemeentewet. Brengen ter algemeene kennis, dat het lc. Suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting over 1875, op 24 dezer door den Gemeenteraad vastgesteldop nieuw gedu rende 8 dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd. alsmede, dat het 2e. suppletoir kohier voor de belasting op de honden, over gelijke d enst, in bo vengemelde vergadering vastgesteldmet bepaling van 1 Ee- bruari 1876 als dag. vóór of waarop de aanslag in eens moet zijn voldaan op heden aan den gemeente-ontvanger ter in vordering is uitgereikt. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 25 Nov. 1875. De Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenendat de tweede sup- pletoire begrooting, dienst 1875, heden door hen den ge meenteraad aangebodengedurende de eerstvolgende veertien dagen op de gemeente-secretarie ter lezing is nedergelegd en in afschrift verkrijgbaar is tegen betaling der kosten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 26 Nov. 1875. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. KENNISGEVING. Aan belanghebbenden wordt berigtdat de badinrigting in het gasthuis gedurende de wintermaanden, van af 29 No vember 1875 alleen des Woensdags en des Zaturdags geopend is. In den morgen van den 20 zijn, door den hevigen storm, de tot zolderhoogte opgetrokken bui'.en- en binnenmuren van 4 in aanbouw zijnde arbeiderswoningen aan de Gedempte Baansloot tot op hunne halve hoogte omver geworpen. Kerkvoogden der herv. gemeente hebben aan bet Stede lijk Muzeüm in bruikleen afgestaan een bokaal met inscriptie betreffende de provinciale synode, in 1686 alhier gehouden, en welke o. a. door den bekenden Balthasar Bekker werd hij ge woond. Regenten van bet diaconiehuis schonken het vroeger in dat gesticht gebruikte strafblok. Ook van verschillende particulieren ontving het muzeüm in de laatste weken blijken van belangstellingt. w. teekeningen of prenten van de hee- ren Stalenhoef, T. S. Brouwer en Masdorp, een attest van den gardiaan van het klooster op den berg Sion, d.d. 25 Aug. 1559, omtrent een bezoek aan de heilige plaatsen door Pouwel Corneliss., en eene kwitantie van D. Sonog, heide van genoem den heer Masdorpeen gefigureerde gebakken steen van den heer Arbouszegels van den heer Ruis (le Heyloo), een pij- pijpenschede met, koper beslag van den heer J. A.v. d. Berg en (in bruikleen) een doctorale bul van den alkmaarder C. Hz. Coornhert1651, van bestuurderen der reinonstr. gemeente. De boekerij werd mede bedacht en wel door mevr. Maclaine Pontmet 3 boekdeelen over Hoorn, 't Is wenschelijk. dat, het voorbeeld van H. Ed. gevolgd worde en ook de biblio theek meer dan tot nu toe in de belangstelling der burgerij moge deelen. Werken over geschiedenis, plaatsbeschrijving, oudheden, biografie, geslacht-, wapen- en penningkunde van stadgewest en vaderlandover kunst en letteren produc ten van alkmaarsche schrijvers en drukkers, dat alles behoort in onze stedelijke bibliotheek gevonden, daar geraadpleegd te kunnen worden. Bij de veiling van het gebouw der opgeheven bank van leening is de hoogste bieder op f 9500 en vervolgens mijn- der op f 5 daarboven geweest de architect en makelaar IJ. Bijvoets Gz. te Amsterdamaan wien door den gemeen teraad voor dat bedrag de koop toegewezen iswaarna hij als zijne medekoopers beeft opgegeven de beeren WJ. Adrian en W. F. Kriebel, hotelhouders te Amsterdam. In de tweede volksvoorlezingdoor een talrijk publiek bezocht, heeft de heer Kat, oud-koopvaardijkapiteineene door hem gedane reis om de wereld verhaald, op eene eigen aardige wijze welke blijkens de groote attentie, zeer in den smaak der hoorders vielen vooral de belangstelling wekte toen hij zijne bevindingen in Californie mededeelde en een cycloon in de ehineesehe zee beschreef. De beeren S. de Lange P. Az. en J. Roem onthaalden het publiek op dich terlijke voordrachten van ernstigen en luinr.igen aard. Het examen als candidaat-notaris is den 24 te Maas tricht met goed gevolg afgelegd door den heer N. Bloothoofd. De heer J. M. KeenI' hulponderwijzer der openbare burgerschool alhieris benoemd tot hoofdonderwijzer der bij zondere school voor m. u. 1. o. te Zaandam. Dinsdag avond had in de zaal van den heer Vervloet de aangekondigde opvoering plaats van de dramatische schets: „Een blik in de kunstenaarswereld", van mejuffrouw Mina Kruseman. Wel is het treurig gesteld in de kunstenaarswereld, wan neer het er zóó toegaat. Zijn die ervaringen vóór het betreden van het tooneel door de schrijfster verkregendan is liet zeer te verwonderen dat zij zich later daaraan wijddeheeft ze die ondervinding daarna opgedaandan is het te betreuren, dat eeue begaafde vrouw dat mejuffrouw Kruseman bepaald toeh is -- hare krachten niet wijdt aan iets degelijkers. Het stuk bevat werkelijk schoone denkbeelden naast de meest overdreven voorstellingen. Laure en Caroline zijn niet onnatuurlijk als moeders, ge schetstde dochters daarentegen Marie en Elise de eene in hare naïve deugd, de andere in hare haat, jaloesie en berekening soms wat te sterk gekleurd. De liefde en de haat zijn wel wat naakt voorgesteld, doch Meester Kritiek is in houding en handeling te plastisch te onwaardigte gezocht. Die figuur vooral bederft veel, hoe wel de schrijfster de persoonlijkheid, zooals die is geschetst, uitmuntend terug gaf op tooneel. Over het spel van mej. Kruseman zwijgen wij verder; dat van Elise Baart verraadt veel aanlegvooral als het onop houdelijk handenwringen wat vermeden wordt. Over mej. Gerritsen kan, als novice in het vak, nog minder worden geoordeelddoch beide kunnenwanneer mej. Kruseman hare laatste kunstreis zal hebben volbracht, onder andere leiding wellicht goede actrices worden. Dezer dagen is door het wegbreken van den steiger de voorgevel zichtbaar geworden der nieuwe directeurswoning van het verbeterhuis voor jongens. Die gevel, eigenaardig van teekening, in gebakken rooden en gelen steen, met hard- steenen dekplatenuitgevoerdstrekt de Gasthuisstraat tot, sieraad en pleit voor de bekwaamheid van den metselaar Jüertogs. Zitting van 24 November* 1875, No. 14. Voorzitter de Burgemeester A. Maclaine Pont. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig wegens uitstedigheid de beeren Jb. Helling en T. L. Koorn. De Voorzitter opent de vergaderingwaarna 1. de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 2. Deelt de Voorzitter mededat den 16 November de levering van 466000 straatklinkert waalmoppen, waarvan 106000 voor de stationswegen, is aanbesteed aan den heer Wde Kadi, steenfabriekant te Druten, voor 14,64 per duizend: dat den 20 November het aan het gasthuis behoo- rende land in het openbaar verhuurd is aan de wed. J. P. Wijnkamp voor 540,per jaar, 55,- - meer en de tot de kapellerijgoederen van M. van de Pelde hehoorendelanderijen aan E. H. Vogelezang voor ƒ465,— per jaar, E109,meer. Voor kennisgeving aangenomen. Zijn medegedeeld de sedert de vorige vergadering ingeko men stukken. Van Gedeputeerde Staten. 3. Brief ten geleide der goedgekeurde le suppletoire ge meente-begrooting dienst 1875. 4. Brief ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit tot het aangaan eener overeenkomst met het Rijk betreffende het in onderhoud overnemen der toegangswegen naar het station en van dat tot uitgifte van gemeentegrond in erfpacht aan P. Koorn, korenmolenaar alhier. 5. Verslag vau den stads-muziekmeester omtrent den toe stand der stads-niuziekschool in het afgeloopen kwartaal. 3 Leerlingen verlieten de school5 traden tot de lessen toezoodat het aantal leerlingen 37 bedroegwaarvan 6 gratis onderwijs ontvingen. Nos. 3 tot en met 5 voor kennisgeving aangenomen. 6. Voorstel der gezondheidscommissie tot vaststelling eener politieverordening op het keuren van slachtveevleesch en spekwaarvoor een ontwerp wordt aangeboden. Zij herin nert, dat reeds in 1860 eene ontwerp-verordening op het keuren van slachtvee bij den Raad werd ingediend welke nimmer in behandeling is genomenen meentdat de vast stelling eener dergelijke verordening thans niet minder nood zakelijk kan worden geacht dan toenalleen wijzende op het algemeen bekende feitdat alle koeien en varkens welke in den omtrek stervendoor welke oorzaak ook naar Alk maar worden vervoerd, om daar in consuintie te worden gebragt. Gesteld in handen der vaste commissie voor de strafver ordeningen om berigt en raad. 7. Rapport van den Burgemeester omtrent de gemeente politie in voldoening aan de toezegging bij de behandeling der gemeentebegrooting voor 1876 gedaan. Daarbij wordt overgelegd een staat van de door de politieagenten gedurende 187 S opgemaakte processen-verbaal met den uitslagdie de vervolging heeft gehad. Zal de kennisneming dier stukken de overtuiging schenkendat de agenten behoorlijk hunnen pligt vervullen dit neemt, niet weg dat de politie nog be langrijk kan worden verbeterd door eene organisatie tot stand te brengen in overeenstemming met betgeen elders in gemeenten als Alkmaar reeds is of nog wordt ingevoerd. l)an moet echter met het stelsel van nachtwacht gebroken worden, waartoe reeds in 1867 door den Commissaris van Po litie werd geadviseerd tegen de indiening van welk voorstel echter bij den Burgemeester dezelfde bezwaren als toen be staan. Naar zijne meening zou het onbillijk zijn de tegen woordige titularissenop wier gedrag geen ernstige aanmer king kan worden gemaakt, eenvoudig te ontslaan en hun zonder schadeloosstelling eene krachtige geldelijke bijdrage te ontnemen wsardoor zij in de behoeften van hunne gezinnen voorzien zij die niet, in aanmerking voor agenten van po litie kunnen komen zouden gepensioneerd moeten worden waardoor de fioantiën der gemeente nog al bezwaard zouden worden. Verder zou het spoedig blijkendat die organisatie onvoldoende was, zoowel omdat het getal agenten te klein, als hunne bezoldiging te gering zou zijn waarvan liet gevolg zou wordendat ongeschikte politieagenten werden verkre gen. Voor eene deugdelijke organisatie zou het volgende noodig zijD a. een billijk pensioen te verleenen aan den po litieagent A. Schouten en aan die nacktwachtsdie niet tot politieagenten zouden kunnen worden benoemd het bedrag van bet pensioen t,e bepalen in evenredigheid tot hunne be zoldiging in verhand met het aantal dienstjarenb. een hoofdagent te benoemen op f 600,jaarwedde en 16 agen ten van politieverdeeld in agenten van de le2e3e en 4e klasse: die van de le klasse op 550,die van de 2e op 500,— die van de 3e op t 475,en die van de 4e op 450,jaarwedde benevens voor ieder 50,voor bovenkleeding, uitmakende te zamen E 9350,— of E 2847,50 meer dan voor 1876 werd toegestaan, behalve de afloopende pensioenen. Mogt de Raad bezwaar maken tot die verhoo ging te besluiten, dan moet de jaarwedde der agenten voor ieder met 50,worden verhoogd en de agent van politie A. Schouten wegens ouderdom en ongeschiktheid voor de dienst gepensioneerd worden. Naar aanleiding van een en ander stelt de Burgemeester voor de vraag te beantwoorden, zal de gemeentepolitie eene reorganisatie ondergaan op de wijze als is uiteengezet? en tevens te besluiten op de begroo ting voor 1876 E 225,uittetrekken voor pensioen van den agent Schoutenzjjnde de helft zijner tegenwoordige jaarwedde. Gesteld in handen van Burg. en Weth. om berigt en raad. Van Burgemeester en Ik ethouders. 8. Voorstel tot onbewoonbaarverklariug van de pereeelen wijk D, Nos. 180 tot en met 184, uitkomende aan de Ach terwezel, en van de pereeelen wijk E, Nos. 10, 11, 12 en 13, op grond dat die pereeelen nadeelig zijn voor de gezondheid der bewoners en daardoor gevaarlijk voor den openbaren gezond heidstoestand, waarvan de eigenaren zich niet bereid hebben verklaard om op de ontvangen aanschrijving tot verandering en slooping overtegaan. Verder wordt medegedeeld, dat de eigenaar van het perceel aan de Lindegracht zich bereid verklaard heeft, dat perceel tot pakhuis in te richten en niet langer tot woonhuis te laten gebruikenterwijl de eige naar van tien pereeelen aan Ropjeskuil (het zoogenaamde Henningshofje) zich bereid verklaard heeft om tot de slooping dier mede afgekeurde pereeelen overtegaanzullende op dien grond dan woningen worden gebouwdingericht overeen komstig de voorschriften der bouwverordening. Gesteld in handen eener speciale commissie van onderzoek van 3 ledenwaartoe worden benoemd de heeren P. de Lange, J. M. P. Wellan en C. Bosman. 9. Rapport op het verzoek van de wed. J. F. om vergunning tot het vernieuwen van den houten zij- en achterkant van hare loods wederom van bout. Eene door den gemeente-architect, met de adressante gehouden bespre king heeft, aanleiding gegeven tot intrekking "an dat verzoek. Yoor kennisgeving aangenomen. 10. Brief ten geleide van een rapport van den gemeente- architect waarbij worden beantwoord de bij de behandeling der gemeente-begrooting voor 1876 gemaakte aanmerkingen op de prijsberekening der materialen. Ter lezing voor de leden gelegd. 11. Voorstel tot benoeming der leden voor de vaste com missie voor de verordeningenwaarop straf is bedreigd voor 1876, van welke commissie de burgemeester volgens de wet Voorzitter is. 12. Voorstel tot benoeming der leden en van eenen Voor zitter voor de vaste commissie van financien voor 1876. 13. Voorstel tot benoeming der leden van de vaste com missie van bijstand in betrekking tot het beheer en onder houd der gemeente-eigendommen en werken voor 1876. 14. Brief ten geleide der aanbevelingslijsten van personen ter vervulling der vacaturenin verschillende besturen met het einde des jaars door de periodieke aftreding van leden zullende ontstaan. Burgerlijk Armbestuur. Aftreding van den heer J. van der Kaaij, herkiesbaar. J. var. der Kaaij, J. Latenstein van Voorst, P. Kluitman, J. P. Kool. Commissarissen der Stads-Apotheek. Aftreding van den heer Dr. D. Rulst, herkiesbaar. Dr. D. Hulst, Dr. JKraakman, Dr. J. A. Mensorddes. Regent van het Gasthuis. Aftreding van den heer M. J. Dirkzen, herkiesbaar. M. J. Dirkzen, H. A. Sehaaps, 11. P. Ibink Meienbrink, J. M. de Somaville. Aftreding Van den heer Mr. W. A. L. Domis, herkiesbaar. Mr. W. A. L. Domis, A. R. Mulder, Mr. A. C. Lager- weij, H. J. de Lange. Regent van het Burgerweeshuis. Aftreding van den heer B. Preijer, niet herkiesbaar. H. J. Bruinvis, Mr. M. A. Kluppel, Cs. Janssen Cz., Mr. C. P. E. Hanegraaff. Commissie van Toezigt op het Middelbaar Onderwijs. Aftreding van den heer Mr. C. R. 11. van Lelijveld, h e r- kiesbaar. Mr. C. R. H. van Lelijveld, Mr. W. A. L. Domis, Mr. JP. F. van der Miede van Opmeer, Mr. M. A. Kluppel. Curator der Latijnsche School. Aftreding van den heer Dr. C. J. de Lange, niet her- lc i c s b ti r Mr. A. C. Lagerweij, Mr. WA. L. Domis, Mr. W. Tim mer EckelboomMr. Al. A. Kluppel. Gezondheidscommissie. Aftreding van den heer Dr. J. D. Boekeherkiesbaar. Dr. J. D. BoekeC. W. Bruinvis. 15. Brief der commissie van toezicht op het museum, voor haar periodiek aftredend lid A. Klasener, een dubbeltal aan biedende bestaande uit de heeren A. Klasener en JC. Koorn Nos. 11 tot en met 15 ter lezing voor de leden gelegd. 16. Verzoek van L. Kroon, om henoemd te worden tot markt meester der vischmarkt, in plaats van wijlen F. JKuneman. 17. Gelijk verzoek van W. de Wijn Pz. Nos. 16 en 17 aangehouden tot de tegen heden aan de orde gestelde benoeming van een marktmeester voor de visch markt om daarop zooveel regard te slaan als de Raad zal vermeenen te behooren. 18. Verzoek van A. Slijper, 2e. helpster bij het onderwijs in vrouwelijke handwerken aan de openbare armenschool om benoemd te worden tot le. helpster bij die inrigting wanneer A. E. Bakker eervol wordt ontslagen. Gesteld in handen van Bnrg. en Weth. om berigt en raad. 19. Verzoek van W. Praalder en mede-onderteekenaren bewoners van pereeelen in het Kennemerpark nabij de Baan grachtom verbetering en verlichting van een weg aldaar. Gesteld in handen van Burg. en Weth. om berigt en raad. 20. Adres van P. Bezaanhorologiemaker, houdende be schouwingen over.de stads-uurwerkenop ongezegeld papier geschreven. Op voorstel van den Voorzitter wordt overgegaan tot de orde van den dag. Zijn in behandeling genomen de voor de leden ter lezing gelegen hebbende stukken. 21. Verzoek van A. E. Bakker, om eervol ontslag als Is helpster bij het onderwijs in vrouwelijke handwerken aan de openbare armenschool. Eervol verleend met ingang van-15 Jan. 1876 of zooveel vroeger als in de vacature is voorzien. 22. Verzoek van den lieer A. van Uven, om hem alsnog te verleenen eervol ontslag als Directeur en leeraar der bur geravondschool. Aanvankelijk had hij in den waan verkeerd, dat het onnoodig was zelf zijn ontslag le vragen, aangezien de Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs had gezegd zijn ontslag aan den Raad te zullen voorstellen dat hij eerst op 12 Sept. door een schrijven van den Inspecteur is overtuigd gewordendat het noodig was zelf zijn verzoek om ontslag intedienenhetgeen toen onverwijld is geschieddat hij al heeft hij tot zijn leedwezen Alkmaar verlatenalvorens ontslag te hebben bekomen, allerminst den toeleg heeft ge had om zijne betrekking aldaar willekeurig vaarwel te zeggen en de belangen der burgeravondschool te verwaarloozen. Met algemeene stemmen wordt, op voorstel van den heer Stuartbeslotenden adressant te kennen te gevendat de Raad geene termen vindtom op zijn besluit van 6 October U., waarbij hem ontslag uit die betrekkingen werd verleend, terug- tekomen. 23. le Suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting, dienst 1875, en 2e suppletoir kohier der hondenbelasting, dienst 1875. Vastgesteld eerstgenoemd kohier tot een belastbaar inko men van E 47822,80 en een invorderbaar bedrag van 876,09 en laatstgenoemd kohier tot een bedrag van 29,25. 24. Deelt de Voorzitter mede dat bij de gisteren avond gehouden openbare verkooping van bet gebouw, laatst ge bruikt tot stads bank van leeuingdaarvan kooper is ge worden behoudens de door den Raad te nemen beslissing of het perceel zal worden gegund, voor de som van f 9505,- - en onder verplichting tot overname der pandenstellingen voor E 150,de heer IJmelinus Bijvoets Gz., architect en make laar te Amsterdam, die zich voorbehouden heeft binnen 24 uren zijne lastgevers te noemen. Met 10 tegen 3 stemmen van de heeren Bruinvis de Lange, Stmrt en de Voorzitter wordt tot de gunning besloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1