No. 49. Zevenenzeventigste Jaargang. 1875. ZONDAG 5 DECEMBER. De Indische baten. ©fficicel ©cbccltc. «p Vrijdag 24 December 1875, en dat tengevolge van het invallen van den eersten Kersdag op Zaturdag 25 December 1875 en van den Nieuwjaarsdag op den daaraanvolgenden Zaturdag, de gewone Zatur- dagsche markten zullen gehouden worden ö&Ickclijfcschc öerichtcn. Duitschlantl. Itelgie. FrankrUk. X L K M A A II S C n E C (i ll ANT Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,65, franco per post f O,SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in bet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de laatste Kaas- en Graanmarkt dit jaar gehouden wordt op Woensdag 22 December 1875 en Vrijdag 31 December 1875. Burgemeester en Ik ethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 16 Nov. 1875. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. JAN SWERIS wordt verzocht zich aan te melden ter gemeente-secretarie. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le. helft der maand November 18/5. Wed. C. van VeelenPortegeis, Amsterdam; Bode van de Noord-Holl. Brandw.-Maatschappij, Oudcarspel; D. Schuyt, Arnhem A. Petit Pzn., RotterdamK. Meersch, Soerabaya. Van de hulpkantoren: Koedijk: J. S. Sieuwerts; Amsterdam. Petten: E. StegisNieuwediep. SpanbroekIt, C. KalkhovenAmsterdam. Meermalen werden in de laatste jaren staatsbegrootingen opgemaakt, die een niet onbelangrijk tekort voorspelden. Men stelde zich voor, in den nood te voorzien door de uit gifte van schatkistbiljetten, en eenmaal werd zelfs een lee ning aangekondigd. Toch is van dat alles niets gebeurd. Er bleek ten slotte altijd geld genoeg te zijn om onze uit gaven te bestrijden niet alleen maar ook om schuld te delgen. Vanwaar dat zonderling verschijnsel? Het vindt zijn ver klaring hierindat wijbehalve onze gewonevooraf met meer of minder waarschijnlijkheid geraamde ontvangstenop onze rekening ook buitengewone ontvangsten hebben aan te wijzen die onze tekorten ten slotte doen plaats maken voor batige saldo's. Het zijn de overschotten op de Indische re keningen van vroegere jaren. Niet alleen zijn de tien mi! lioen, waarop in de laatste jaren steeds bij voorraad als bijdrage uit Indië wordt gerekendaltijd behoorlijk uitge keerd, maar de koffie, door ons geteeld en verkocht, heeft geregeld eenige millioenen meer opgebracht dan wijvoor zichtige handelaars als we zijn op onze begrootingen durfden uittrekken. Als wij daarom ongewoon hooge uitgaven had den te doen, bij voorbeeld voor den aanleg van spoorwegen of voor het bouwen van nieuwe verdedigingswerkenwaar voor andere staten in den regel leeningen sluiten, dan hebben wij de daarvoor noodige sommen als buitengewone uitgaven op onze begrooting gebrachten er de overschotten van vroe gere Indische rekeningen als buitengewone ontvangsten te genover geplaatst. Dat wij dit deden, kan eigenlijk nie mand bevreemden. Niemand zou anders hebben gehandeld. De millioenen waren er. Waarom zouden wij ze niet ge bruiken voor zaken van algemeen nut en voor behoorlijke schuldaflossing in 't belang van ons crediet en tot vermin dering vau onzen rentelast? Niet over het aanzienlijk bedrag van die millioenen hebben wij ons te verontrusten maar over de wijze waarop het wordt verkregen en wordt verdeeld. Als waarlijk het voorschrift van ons regeeringsreglement voor Nederlandsch Oost-Indiëdat de belooning van de in landers bij de gouvernementscultures hun bij gelijken arbeid evenveel moet opbrengen als bij de vrije teelt, over geheel Java werkelijkheid was gewordengelijk dat in zeer enkele streken ten naaste bij het geval schijnt te zijn, dan zouden wij de millioenen uit Indië als eerlijk gewonnen geld, als zuivere winst eener exploitatie van staatswege, in onze kas kunnen storten. Een belasting in arbeidzoo weinig druk kendmag ongetwijfeld worden gehandhaafd, zoolang de maatschappelijke toestand der inlandscbe bevolking niet toe laat haar door een belasting in geld te vervangen. Maar wij weten dat de toestandzooals die isgrootelijks verschilt van den toestand zooals die behoorde te zijn. Toch zullen wij tot dien beteren toestandtot den wettigen toestand moeten komen. Bij de behandeling der Indische begrooting voor het volgende jaar is in overweging gegeven, het plant loon dat thans f 14 per pikol bedraagt, te brengen op/20. De regeering heeft zich daartegen verklaard en niet zonder grond. Waar de grond voor de koffiecultuur geschikt en het werk goed geregeld iswaar de koffietuinen niet te ver verwijderd zijn van de woningen der inlandersdie er in moeten werken en van de pakhuizen waar de oogst bezorgd moet worden daar plant de bevolking vrijwillig koffie tegen het tegenwoordig loon. Waarom zal men daar het plantloon verhoogen Maar waar die gunstige omstandigheden ont breken daar zou een verhooging met zes gulden niet veel verbetering aanbrengen. De regeering verzekertdat zij het mogelijke doet om de bezwaren van groote afstanden, slechte regeling en minder geschikten grond weg te nemenen als zij op dien weg ernstig en krachtig voortgaat, kan het doel worden bereiktwaarvoor hier vooral moet geijverd worden, gelijkmatigheid van druk. Wij hebben hier toch te doen met een belastingzij het ook een belasting in arbeiden de eerste eisch van een belasting isdat zij op allen zooveel mogelijk gelijk drukt. Die vermeerdering van inkoop-pakhuizen die betere rege ling de aanleg misschien van nieuwe koffietuinen nicer in de nabijheid van de dessa's of op geschikter gronden zullen geld kostenen toch zal op vele plaatsen het plantloon verhoogd moeten worden. Een en ander zal veel geld kosten, en dan rijst de vraagzal de koffieteelt ons steeds evenveel blijven opbrengen Aanvankelijk zeker niethet behoort echter geenszins tot de onmogelijkhedendat door betere regeling en betere belooning van den arbeidgrootere zorg voor de boomen en de vruchtbetere keuze van den grond enz. de oogst heel wat belangrijker zal worden dan hij thans is. Java kan nog heel wat meer koffie voortbrengen dan tegenwoordig. Allengs moet de vrije cultuur worden voorbereidverpach ting van de koffietuinen is in de toekomst wellicht mogelijk, en zoo kunnen de inkomsten die de staat uit Indië trekt misschien steeds hoogst aanzienlijk blijven. Doch al mocht dit het geval niet zijn voor alles moet aan de eischen van billijkheid en rechtvaardigheid worden voldaan. Evenmin als de wijze waarop de Indische baten werden verkregen, beantwoorde de wijze waarop zij werden verdeeld, steeds aan de eischen van billijkheid en redelijkheid. Voor de behoeften van het Europeesche Nederland werd er met milde hand over beschiktmaar tot nog toe werd op de behoeften van Nederlandsch Indië weinig gelet. Ook daarin is echter verandering gekomen. Er wordt geld beschikbaar gesteld voor de afschaffing der slavernij, er zal geld noodig zijn voor schadeloosstelling van de inlandscbe hoofden bij de afschaffing der heerendiensten. Voor de nieuwe haven te Batavia zullen 16 millioenen worden gevorderd. Algemeen wordt de behoefte aan spoorwegen op Java erkend, en ge durende een aantal jaren zullen daarvoor evenzeer millioenen moeten worden beschikbaar gesteld. Wij hebben op Java meer schoolmeesters en meer ingenieurs noodigen om ze te kriigen moet de staat ruimer in de beurs tasten. In de be- hoeften der Indische maatschappij mag niet kariger worden voorzien dan in die der Europeesche. Daarvan zijn regeering en vertegenwoordiging thans overtuigd; en wel verre van terug te houden wat voor Indië noodig isklaagt _men over, dat voor Indië niet meer wordt gevraagd, en in Indië niet meer wordt verwerkt. Het raderwerk der Indische ad ministratie is te omslachtig en werkt daardoor te traag. Alles moet. eerst te Batavia worden onderzocht en goedgekeurd voor men de hand aan het werk. kan slaan. Aan het maken van ontwerpen en verslagen en het geven van inlichtingen is geen einde. Dit houdt niet alleen het werk op, maar het dooft daarenboven den lust en den ijver der ambtenaren. Er heerscht in Indië een te sterke centralisatieen zoodra deze minder zal knellen, zal het werk vlugger van de hand gaan. Hoeveel er echter voor Indië noodig zal zijn, hoeveel voor de algemeene staatsbelangen die zoowel het land tusscben de keerkringen als aan de Noordzee gelden, en hoeveel voor de meer rechtstreeksche behoeften van het rijk in Europa uit de Indische baten zal kunnen worden bijgedragenzal de toekomst moeten leeren. Wanneer inderdaad aan de inland scbe bevolking voor haar gedwongen arbeid in de gouverne mentskoffietuinen een loon zal worden uitgekeerd, ongeveer gelijkstaande met hetgeen door de vrije koffieteelt kan worden verdiend in afwachting van den tijd dat deze belasting in arbeid, kan worden vervangen door een belasting in geld dan zal de Nederlandsche staat, gelijkelijk zorgende voor de behoeften van het oosten en het westen, ook over de inkom sten uit Indië vrij kunnen beschikken, en men zal niet kun nen beweren dat die gelden door Europeesche geestkracht en energie, door Europeesche kennis, Europeesche organi satie en goed beheer, met gebruikmaking van voldoende be loonde Indische werkkrachten, in de eerste plaats aan Indië belmoren, en dat hetgeen er van besteed wordt, meer in het rechtstreeksch en uitsluitend belang van het moederland een niet te rechtvaardige beschikking zou zijn over een kas die eigenlijk voor de voorziening in Indische belangen moest be waard blijven. Er is hier één algemeen staatsbelangen daaraan moet zoowel in Indië als in Nederland worden voor zien. Er is één algemeene kaswaarin ook vloeien de baten van ondernemingen waarbij Europeesche en Indische krachten samenwerken. De verhouding waarin over die gelden meer bepaaldelijk in het belang van het moederland of van de ko lonie zal worden beschiktzal worden aangewezen door de behoeften waarin moet worden voorzien en door den eisch van billijkheid en rechtvaardigheid. Volgens de Tribune heeft prins Bismarck aan verscheidene leden van den Rijksdag te kennen gegeven, dat het staan hem uiterst moeilijk valt, zoodat zijne betrekkelijk korte rede, den 22 in die vergadering gehouden, hem zooveel pijn ver oorzaakt haddat hem de zweetdruppels van het voorhoofd gudsten. De Bondsraad heeft zijne goedkeuring gehecht aan de op de conferentie te Weenen tot stand gebrachte internationale gezondheids-conventie, onder voorwaarde, dat onderscheidene bepalingen worden gewijzigd. Rijksdag. De budjet-commissie heeft overwogen hoe het evenwicht der ontvangsten en uitgaven zou te behouden zijn, zonder nieuwe belastingen en zonder verhooging der matri- culaire bijdragen. Zij wil daartoe komen door bezuiniging op de uitgavenmet name door het gebruiken der renten van belegde gelden en door het schrappen of verminderen van epkele posten der verschillende hoofdstukken inzonder heid door verlaging der aangevraagde gelden voor den bouw van nieuwe kazernen. De commissie voor de verzoekschriften heeft met alg. st. op 8 na beslotenaan den Rijksdag voor te stellen om van de adressen, die van protectionistische zijde ingekomen zijn, over te gaan tot de orde van den dag. Pruisen. De buitengewone algemeene synode der evan gelische kerken in Pruisen is den 24 namens den Koning geopend door den voorzitter van den opperkerkeraaddr. Hermann. De synode heeft tot haren voorzitter verkozen graaf Otto Stolberg zu Ik ernigerodevoorzitter van het Hee renhuis in welks vergaderzaal de synode bijeenkomt. Den 25 is de prachtige, eerst verleden jaar geopende, stads schouwburg te Barmen afgebrand. Het vuur vertoonde zich weinige uren voordat fkagners „Lohengrin" zou worden op gevoerd. De decoratieschilder Hausmannzijn zoon en een assistentdie zicli op de bovenste verdieping met toebereid selen voor den avond bezig hielden, vluchtten op het platte dak en sprongendoor den rook steeds teruggedreven, ten laatste daar af 2 hunner op de plaats dood, de derde bezweek gedurende zijn vervoer naar het hospitaal. 8 Andere personen, behoorende tot de gezinnen van den directeur en den regis seur. mede op de bovenste verdieping aanwezig, zijn met den reddingszak behouden omlaag gebracht. De opperpresident van Silezie heeftna de weigering van het domkapittel van Breslau om een beheerder van het bis dom te benoemen een commissaris benoemd voor het beheer van de roerende en onroerende goederen der diocees. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kam- mergericht. heeft zich tot den Anklagesenat van het Staats- gerechtshof gewend ten einde graaf Arnim als den vermoe- delijken schryver der brochure „Pro Niholo," wegens land verraad in staat van beschuldiging te stellen. De Anklagesenat heeft den 24 in eene geheime zitting hieromtrent een besluit genomen. Den 24 heeft de gemeenteraad van Gent in eene buiten gewone vergadering het besluit genomen om zich en corps naar de woning van den burgemeester de Kerchoven te begeven, ten einde dezen met zijne verkiezing geluk te wenschen;aar. welk besluit cnmiddelijk gevolg werd gegeven. De graaf v. Vlaanderen is door den Koning van Nederland benoemd tot grootkruis van den Ned. Leeuw. Prins Alexander der Nederlanden is den 25 te Brussel aangekomen en bij den nederlandschen gezant afgestapt. Den 26 bracht de Koning hem een bezoek en nam de prins deel aan een diner ten hove, gelijk den 28 bij den graaf v. Vlaan deren. Den 29 zette hij zijne reis naar Algiers voort. De „Kunstbond" te Brussel heeft den 27 een feest gevierd ter eere van zijnen voorzitter, den vlaamschen dichter Em. Biel, aan wien een borstbeeld van hem zeiveneen antiek koperen schotel met zijne beeldtenis in profiel en een door den nederlandschen kunstenaar v. Mierlo met de pen getee- kei d portret werden aangeboden. Den 28 heeft te Gent eene groote manifestatie van libe ralen plaats gehad ter eere van de verkiezing des burge meesters. Uit Antwerpen, Brussel, Luik, Namen, Doornik, Leuven, Brugge, Ostende Mechelen enz. waren duizenden „geuzenmeest met ruikersde antwerpenaren ook met briefjes, waarop het woord „Vooruit.1" versierd, samenge stroomd. 2 Groote ruikers werden door afgevaardigden van den antwerpschen Geuzenbond de Progressistische Vereeni- ging aangeboden, en deze daarbij gelukgewenscht. wegens den zelfverloochenenden steun den liberalen candidaat door haar verleend. In de groote zaal van het Casino werd 's namid dags eene bijeenkomst gehouden in welke 16 redevoeringen, vol groote woorden en schimpsekoten op priesters en cleri- calenuitgesproken werden, 's Avonds wasvolgens de Indépendance„de stad" geïllumineerd. Het Journal Official berichtnaar aanleiding der bonapar- tistische manifestatie in Belleville, eene vergadering „alleen in naam particulier, en waariu allerheftigste aanvallen gedaan zijn tegen de openbare orde" enz. dat de geni., gouver neur van Parijsop advies van den ministerraad besloten heeft, de vernieuwing van dergelijk misbruik te verhinderen en elke bijeenkomst te verbiedenwelke hij van dien aard achtdat daardoor wanordelijkheden zouden worden uitge lokt. Aan de dagbladen is keunis gegevendat zij bij opneming der rede van den heer de Cassagnac ervolgd zullen worden en tegen de Gaulois en de Ordredie het reeds gedaan haddenis eene vervolging ingesteld. De heer Schneider, oud-voorzitter van het Wetgevend Li chaam eigenaar der groote industriëele inrichtingen te Creu- zot, is den 27 in 70jarigen ouderdom overleden. De kapitein ter zee Galiber is voor een krijgsraad geroe pen wegens het verloren gaan van het pantserschipMagenta. Op eene den 29 te Parijs gehouden bijeenkomst van ver tegenwoordigers der republikeinsche provinciebladen is eene motie aangenomenverklarendedat in het belang der vrije en eerlijke verkiezingen in geheel Frankrijk aan den staat van beleg een einde moet worden gemaakt. De vergadering protesteert tegen het verband, in het ontwerp der drukpers wet tusscben bedoelde zaak en de bepalingen op de pers aangenomen, welk ontwerp zij in strijd verklaart met alle beginselen en vroegere wetten en eene verzwaring van de wetgeving op het stuk der drukpers. De radicale Rappel meldt, dat den 28 te Parijs eene particuliere bijeenkomst zou gehouden zijnwaartoe reeds 400 personen verschenen warentoen een commissaris van policie uit naam van den gouverneur van Parijsden aan wezigen gelastte uiteen te gaan. Hieraan werdovereen komstig advies van den Afgevaardigde Tolaindie tegen woordig wasvoldaan. Nationale Vergadering. Den 24 zijn de artikelen 48 der kieswet aangenomenmet verwerping van alle amende menten op 2 nahet een van genl. Robertwaarbij de uit zondering der militairen, die niet tot de reserve of het ter ritoriale leger behoorenvan de verkiesbaarheid, niet toe passelijk wordt verklaard op zekere categorie van officieren bij den generalen staf e.a.; het andere van den heer Delsol (met 894 tegen 306 st. aangenomen) tot schrapping der met zooveel moeite bij de tweede lezing door den heer Corne doorgedreven „ongegomde enveloppen." Op voorstel der commissie voor het leger werd besloten tot het aan de orde stellen van 3 wetsontwerpen betreffende eene redoute, eene wijziging der wet van 1872 op de recruteering en de leger- administratie. Den 25 zijn aangenomen art. 913, het laatste, waarbij het imperatief mandaat verboden wordt, met 601 tegen 42 st., na felle bestrijding door den heer Madier de Montjau en verdedigingnamens de commissie, door den heer Ricard. Een amendement op art. 12door den lieer Bethnont voor gesteld eo strekkende om de hoofdofficieren van het territoriale leger in hun arrondissement niet verkiesbaar te verklaren, werd verworpen met 364 tegen 273 st. Op art. 14 stelde de lieer Pernolet een amendement voor, strekkende om één Afgevaar digde te doen verkiezen op elke 70000 zielen, met, toevoeging van een voor elk overschot boven de 35000, en om niet de arrondissementenmaar de departementen kiesdistricten te doen zijn zonder scrutin de liste echter, maar met een nieuw soort van stembriefjes met bepaalde teekens bij de namen waardoor de kiezers zouden doen blijken wat zij verkozen en het mogelijk zou zijn alle stemmen van hetzelfde teeken voorzientot een enkel totaal te groepeeren. Den 26 werd dit amendement verworpen. Een ander, van den heer Naquet, om het scrutin de liste in zijne onbeperkte toepassing te pro- clameerenviel met 453 tegen 98 st. De heer Gambetta verklaarde zich te vereenigen met het amendement van den heer Paul Jozon, strekkende om het scrutin de liste te be houden maar het getal candidatcnwaarop te gelijk zou worden geslemdtot 5 te beperken, zoodat departementen welke krachtens hun zielental een grooter aantal Vertegen woordigers erlangenin districten zouden worden verdeeld. Ook dit amendement werd met 388 tegen 302 st. afgewezen. De commissie voor de drukperswet heeft den 25 met 10 van de 15 st. tot haren verslaggever verkozen den heer Albert Grévg. Zij besloot in art. 1 aanvallen door de druk pers verbiedende tegen de constitutioneele wetten en de rechten en bevoegdheden van de regeeringte voegen de woorden „der republiek," waartegen de minister Dufaure ver klaard had geen bezwaar te hebben. Zij verwierp art. 2 de colportage betreffende. In hare volgende bijeenkomsten heeft zij ook de overige artikelen afgekeurd en ten laatste beslotengeen nieuw ontwerp bij de Nat. Vergadering in te dienen. Slechts één verslaggever zal het woord doen, ten einde de intrekking van den staat van beleg in alle depar tementen voor te slaan. De Commissie van 30 heeft beslistdat de arrondissemen ten van Parijs als administratieve arrondissementen aange merkt moeten worden, zoodatten gevolge van het aantal arrondissementen met meer dan 100000 inwoners, de hoofd stad 25 Afgevaardigden naar de Kamer zal afzenden. Het zelfde is ook op Lyon toepasselijk verklaard. Den 27 werd nog met, 385 tegen 303 st. verworpen een amendement van den heer Rioevolgens 't welk elk arron dissement 1 Afgevaardigde zon benoemendoen diewelker bevolking meer dan 100000 zielen bedroeg voor elke 100000 of gedeelte daarvan nog 1 doch dan zonder verdeeling in districten, maar bij 2 of meer leden te gelijk. De beide eerste zinsneden van art. 14 werden daarop overeenkomstig de vroeger aangenomen lezing goedgekeurd. Dc heer Bar- doux diende een wetsontwerp in, bepalende, dat de Nat. Vergadering op 1 December en volgende dagen tot de haar opgedragen benoeming van 75 Senaatsleden zou overgaan en den 15, na benoeming eener vaste commissie, hare zittingen schorsen zou; dat de gemeenteraden tegen 5 Januari zouden worden opgeroepen tot het benoemen der afgevaardigden tot de kiescolleges voor den Senaat en dat deze colleges den 23 zouden bijeenkomen; dat de verkiezingen voor de Kamer den 20 Februari zouden plaats hebben en eindelijk dat de nieuwe Kamer en de Senaat beiden den 28 zouden bijeen komen. De heer Raoul Dnval vond aanleiding ommet het oog op de toespraak van den heer de Cassagnac in Bel leville de verklaring af te leggen dat onder de partij van het beroep op het volk het aantal dergenen „legio" was „die voor hun vaderland het oog gericht hadden op verhe vener doelwit dan de. bevrediging van louter stoffelijke 1 e- hoeften." Geenerlei middelen toelatende welke niet met stipten eerbied voor de wetten des lands overeen te brengen waren, zeide hij verder, „konden zij niets,gemeens hebben met de demagogie dan het veld waarop zij deze zouden ontmoeten ten einde baar te bestrijden." Aan de leden werd bet verslag rondgedeeld van den heer Rouvier betreffende het wetsontwerp tot bekrachtiging van de rechter lijke hervorming in Egypte. De met 12 tegen 2 st. door de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 1