7 10000,- a T/2°/o RIJ K S-TOLLEN a<7 is het Sint Nicolaas. Grofsmederij, Ijzergieterij, BA LANSEN en BA SULLES Openbare Verknoping 0^:- Openbare Verknoping, V erpachting Uil de hand te Koop Uit de hand te koop: Al 't Speelgoed wordt tegen veel verminderden prijs u i t v e r k c 'li t. Verloting van Krentenbollen, Wj W. VAI VUURE. Sint Aicolaas-Cadeaux. fabriek en Magazijn. Dc gerenommeerde Mb ten overstaan van den te Obdam gevestigden AANBESTEDING. S 11 A K K E EM. Qbucrlcutiën. lOjurigc Kclilverceiiiging ïsyui'igc Hcli(vcrccnif;ing LUCIE HENRIËTTE GERTRUDE DE VOGEL. BBel dtM'n var» eenige werken «aan hei Kerkgebouw. CUehrs. Bt06&EUa*l&E. pr ZOHD.IG AVOND en tü Slit tTOif E» G Dec. Zaadmark l 489. Zaadmark t 489. Zeer (ijne Turf- en Kolenbakken, Haardstellen, Stoffers, Blikjes, Vuurscharen en vele nieuwe Arlikelen geschikt voor ('ndeuux Peteroiieslellen en Naaimachines, Vuurmakers zeer goedkoop. NAT*. VAIT aatxtxzroe;. Fabriek van Stoom- en andere werk tuigen te Nieitwediep. J. F. W. SCHIERENBECK le Arnhem, bij wien levens voorhanden zijn alle soorten van geijkte MATEN, KOPEREN en IJZEREN GEWICHTEN, tegen lage prijzen, Amsterdam 4 December. Nederl. C. N. Sch. 2; pet. dito dito 3 dito dito 4 n SpanjeObligat. 3 dito Biimenl. 3 Portugal 1853 3 ffiwi/. 1798-1816 5 Oblig.-leen. 1864 5 Aand.Z.Rs. 1864 5 dito dito 1866 5 Oostenr. Obl. inp. 5 dito in Zilver 5 Aandeelen 1864 Turk. Obl. 1865 5 pet. Egypte 1868 7 N.Amerika 1885 6 pet. dito 1904 5 62} 77 99» i7 69,', 102 i 1021 356 61» 64,', 140; 23,', 75; 99 Brazil.Obl. 1805 5 MescicoOhl. 1851 3 Maatseh.expl. Staats-sp. Gr. Russ. Sp.-M. 5 pet. 1259 Russ. Sp. Kiew Brest] Aand. Balt.-Spoorweg i 143 Illin. Cent.-Spw. I Mts. Ct.v.Aand. 80; Chicago N. West Cert. 46; Union Pae.Hoofdl.6 87J Cbicago Z.W. .7 u St.Vincent.Br.7 4;; Alt.Miss Ohio 7 28; Peru 1870 6 35| 1872 5 28; Aand. Erie-Spoorw.13;| u Union Pacific. 68; San J oaquin Y alley 6 pet.7 5 J *0 Ö06 5^9öo( van K. HONDIUS M en H. W. STIED1NG. Alkmaar, 29 Nov. 1875. Hunne dankbare kinderen. Ga) 7 0V—/O I V i van C. KROON Az. en G. KRAPMAN. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Waarland, gem. Haring car spel, 29 November 1875. Ondertrouwd DIRK PURMER, Wedr. van Maria Anna Pander, en ELISABETH BRUIN. Alkmaar, 2 Dec. 1875. Getrouwd Mr. PIETER MACLAINE PONT, Advocaat en Procureur bij den Raad van Justitie te Padang met J3ATAVIA, ]6 0ctober 1875 PADANC, Eenige en algemeene kennisgeving. Getrouwd A. VAN BOMMEL en C. M. DE WEERTH die tevens hunnen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 2 Dec 1875. Van een Meisje bevallen N. POLLDE VRIES. Alkmaar. 30 November. Tevens bijzondere kennisgeving. Hartelijke dankbetuiging aan allendie hunne deelneming en belangstelling betoond hebben in het geluk der vervulde 40jarige Evangeliebediening van Akersloot, 26 Nov. 1875. A. B. SCHREUDER. Heden trof mij de zwaarste slag mijns levens, daar het den Algoede behaagde mijne dierbare Echt genoot, Mejuffrouw N. HOEK, in den ouderdom van ruim 64 jaren, op het onverwachts, van mijne zijde weg te nemen na eene gelukkige Echtvereeniging van ruim 42 jaren. Wat ik mijne kinderen, be huwd- en kleinkinderen aan haar verliezen, zullen zij beseffen, die haar in haar werkzaam leven ge kend hebben. God sterke mij in deze zware be proeving. C. G. VISSER. Oterleekden 1 Dec. 1875. Heden overleed, in ruim zesendertigjarigen leeftijd, mijne innig geliefde Echtgenoot, Mevrouw LOUISA ANNA LANSDORP. Aan haar verliezen hare vijf overgebleven kinderen eene brave en zorgvolle moe der en ik eene voorbeeldige getrouwe gadedie ruim zeven jaren de kroon mijns levens was. Purmerende, 2 Dec. 1875. D. BAKKER Cz. Eenige kennisgeving. Op den 1 December j.l. overleed te Steenbergen, in den ouderdom van 23 jaren onze eenigste zoon en lieveling WILLEM SIEUWERTS. Eene kort stondige, maar hevige ziekte maakte een einde aan zijn voor ons zoo dierbaar leven. Alkmaar, G. SIEUWERTS. 4 Deó 1875. E. C. SIEUWERTS-vazsFase». ».%SKIIETI)ICil*€^. Heden mag ik mij dankbaar den dag herinneren, waarop ik 20 jaren geleden de betrekking als Zieken vader in het Gasthuis te Alkmaar aanvaardde. Sints al die jaren is het mij eene aangename taak geweest, het lijden der onder mijn toezicht vertrouwde natuurgenooten zooveel doenlijk te verzachten en hen minzaam en liefderijk te verplegen tevens kan ik niet nalaten openlijk mijnen dank te betuigen aan H.H. Regenten, alsmede aan H 11 Geneesheeren van bovengenoemd Gasthuis hun bij deze de volle ver zekering gevende, flat ik steeds op diezdfde wijze zal blijven voortgaan, ten einde het mij zoo ruim schoots genoten vertrouwen waardig te, blijven Alkmaar, 5 Dec. 187 5. P. 1 EE LING Ziekenvader in het Gasthuis te Alkmaar. op Donderdag, 9 December 1875, voorm. 11 uren, m de heiberg van A. Kuilman aan den Rusten- burgerwegte Heer Hugo Waard, van een stuk vruchtbaar Slou wluiifBin 5 akkers verdeeld, te Heer Hugo Waard, in 't Krom, aan den Ooster- tochtgroot 1 27.80, behoorende aan KL. WIT Cz. en nader te vernemen bij den Notaris HULST, te Zuidscharwonde. Ten overstaan van den te Alk maar gevestigde» Notaris W. E.G. L. GOUWE, zullen, op Dinsdag, den 21 December 1875, vóór den middag te tien uren, in de herberg het Wapen van Bergen, van den heer H Hilbrand, te Bergen, in het openhaar worden verkocht: l. Eene SSuiSEminswcniiig; met Erf, Werf en 'I'jüSbj, op Zuidergeest, aan de westzijde van den Heerenweg, in de gemeente Bergen, sectie A, No. 709, groot 26 roeden. 2 Een stuk Wcilttnri, uitmuntend geschikt voor bloembollencultuur, gelegen als en aan het vorige perceel, sectie A, No. 710, groot 4 bunders, 35 roeden, 80 ellen; gesplitst in gedeelten, gelijk zulks op het terrein is afgebakend, welke eerst afzonder lijk en daarna bij combinatie zullen worden aangeboden. 3. Een stuk Weiland trelegen als en aan het vorige perceel, sectie A, No. 711, groot 2 bun ders 4 roeden 60 ellen. 4. Een sjtuk Weilandgelegen als en aan het vorige perceel, sectie A, No. 712 ders54 roeden80 ellen. Te aanvaarden: de Huismanswoning met Erf en Werf op den 1 Mei 1876 en de Landerijen met Kerstijd 1875. De helft der kooppenningen kan als le. hypotheek tegen 5 °/o 's jaars op de perceelen gevestigd blijven. Breeder bij verspreide biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. groot 2 bun- Men is van meening om op Dinsdag, :.U.vf21 December 1875, des voormiddags 11 r- - uren in het stationskoffiehuis de Vlas- en Koornbeurste Anna Paulowna, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris BAKKER SCHUT, publiek te verkoopen Twee SguÏMiMitnsweiiUijKcnmet onge veer :§fH bunders best Wei- en Iëuuwftutd staande en gelegen te Anna Paulowna, aan de Molen vaart en. Molenvlietin de nabijheid van het Station van den Hollandschen Spoorweg, zijnde de eene HUISMANS WON ING genaamd BUITENLIJST, met daarbij behoorende W AG EN HUIS, PA ARDEN- STALLING en VEELOOD8, en de andere HUIS MANSWONING genaamd ZEL DENPaS, met annex WAGENHUIS en SPOELINGMAKERIJ, mitsgaders TUIN, geheel metPLANTSOENoinzoomd. Breeder bij biljetten omschreven. De verkoop ge schiedt eerst in perceelen en daarna bij combinatiën. De landerijen zijn te aanvaarden Kerstijd 1875 en de huismanswoningen 1 Mei 1876 Het bouwland is grootendeels geklaverd en opgezaaid met tarwe Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BA K K ER SCIIUT of bij den Heer J. KEET Cz te Schagen. Notaris Mr. A. J. HAARSELHORST, op Woensdag, 22 December 1875, des avonds te 6 uren, in de herberg van Pietek Fok, te Hens broek van Een üsais. Erve en akker Oounland, te Hensbroek, kadaster sectie A, Nos 454 en 296, te zamen groot 22 aren, 70 centiaren Behoorende. tot de nalatenschap van CORNELIS WIJTMAN. Preeder bij biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den bovengenoemden Notaris. Men is van meening, op Dinsdag, 4 Ja- jiiiiiiil uuari 1876, des voormiddags elf uren in 'L. de herberg van Jan Peetoom, te Dirks- horn in het openbaar te verkoopen Twee ilciizen onder één dak en Erve, ingericht tot BROODBAKKERIJ, allergunstigt gelegen aan de straat, te Dirkshorn gemeente Haringcarspel kad sectie B, No. 262 en 263, groot 0,03,70. Te aanvaarden 1 Maart 1876. Nadere informatiën zijn te bekomen en de con ditiën liggen ter lezing ten kantore van den No taris J BaKKER SCHUT, te Alkmaar, en ten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN, aldaar Men is voornemens otn, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. E. G. L. aÉSÜGOUWE. op Woensdag, den 22 December 1875, bij opbod, en op Woensdag, den 29 dier- zelfde maand December, bij afslagtelkens na den middag te 5 uren, in het logement de Toelast, aan de Choorstraatte Alkmaar, in het openbaar te verkoopen 1. Een Sleerciihtiiis, met Krve en Tuin, op den hoek van het Hof en de gedempte Nieu wesloot, te Alkmaar, op eenen voor nering en handel bijzonder guustigen stand sectie A No. 2023, groot 1 roe, 93 ellen. Te aanvaarden 1 Mei 1876. 2. Een en Erveop den hoek van de gedempte Nieuwesloot en de Ramen, te Alkmaar, sectie A, No. 2022, groot 32 ellen. 3. Een Süuiis en Erve in de Ramen, te Alk maar, sectie A, No. 2021, groot 24 ellen. 4. Een IShiis en Btlrvein de Ramente Alk maar, sectie A, No. 3020, groot 20 ellen. 5. Een fiüisis en Erve, in de Ramen, te Alk maar, spetie A, No. 243, groot 52 ellen. 6. Twee liufazeii en Erven onder één dak, aan de gedempte Lange Nieuwesloot, te Alkmaar, sectie A, Ns. 357 en 358, te zamen groot 94 ellen. Te aanvaarden: het westelijkste huis dadelijk na de toewijzing en het oostelijkste op den 1 Mei 1876. 7. Een SSuiM en Erve, en Eootlsge, aan de westzijde van de Achterstraat, te Alkmaar, sectie A, No. 1793, groot 47 ellen. 8. Een lËilis eri Erve, ingericht voor zes woningen, aan de oostzijde van de Doelenstraat, te Alkmaar, van achteren uitkomende aan het Doelenveld, sec tie A, Ns. 1947, 1948, 1949 en 1950, te zamen groot 4 roeden, 21 ellen. De perceelen Ns 2, 3, 4, 5, 7 en 8 zijn bij de week verhuurd. Breeder bij verspreide biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuweslootte Alkmaar. van in ^itoriiliuilttnd en Utrecht voor zes jaren ingaande 1 Mei 1876, en wel: 1°. Van de-Vollen in de provincie Noordholland, met uilzondering van de Tollen aan het Vinke Ilek onder Diemen, het Papelaansche-Uek onder Muiden en aan het Abcouder-Meer, op Donderdagden 16 December 1875, des voormiddags te 11 uren, in het Oudezijds Ileeren-Logementaan de Keizers gracht bij de Huidenstraat, te Amsterdam; en 2'. Van de l'uiicii in de provincie Utrecht, op Vrijdag, den 17 December 1875, des voormiddags te tien uren, in het Lokaal voor Verkoopingen achter St. Pieter te Utrecht. ltoek jes bevattende de voorwaarden, de be schrijving van de Tollen, Tolhuizen en bij behoorende gronden, de opbrengst over de laatste jaren en de massa's, zijn voor tien cents verkrijgbaar: Voor zooveel betreft de Tollen in Noordholland, bij de Ontvangers der Registratie en Domeinen te Alkmaar. Amsterdam, Haarlem, Helder, Schagen Weesp en Zaandam.en voor zooveel betreft de Tollen in Utrecht, bij de Ontvangers te Amersfoort, Loenen, Maarssen, Rhenen, UtrechtWijk bij Duur stede en IJsselstein en voorts, tegen vooruitbetaling, bij ie 'er ander Ontvanger der Registratie en Domeinen. Het Kerkbestuur van de Doopsgezinde Gemeente te Alkmaar is voornemens aan te besteden: Aanwijzing in loco op Maandag, 6 December 1875 des voormiddags te 10 uren liet bestek en de tcekening liggen ter inzage aan de Stads-timmerwerf Inlevering van biljetten vóór of op Woensdag 15 December 1875, des middags te 12 urcr;bij den heer H. J. BRUINVIS. M BODISCO, Secretaris. Op Woensdsg, 15 December 1875. des namid dags 1 ure, zullen Burgemeester en Wethouders der gemeente Broek op Langedijk publiek ver pachten voor den tijd van jaren, ingaande l Januari 1876 L.de heffing der selliafgchlcn in de ge meente sluis 2. Een akker ESoiil*. Iail(i der gemeente, laatst in huur bij A. Schoon. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester voornoemd. De PROT. VRGUWEN-VEREENIGING, Afd. E, maakt, onder dankzegging voor de medewerking, bekend dat bij de plaats gehad hebbende Wer- ioting van Maandag, 29 Nov. 1.1., de prjjs gevallen is op No. Namens het Bestuur, Alkmaar, 4 Dec. '73. Mevr. GOEDE Versteeg. drie aan elkander gelegen perceelen Weiland in de gemeente Koedijknabij Huiswaard, tezamen groot 7 bunders, 88 roeden. Te bevragen bij tl. REZELMAN, te Winkel, en bij E. WAAL, te St. Pancras. C, een nieuwgebouwd Woonhuis, met Tuin en circa 11 bunder Wcilftlltl, bijzonder geschikt tot bloembollencultuur. De helft der kooppenningen kan als 1<= hypotheek gevestigd blijven. In formatiën zijn te bekomen ten kantore van den No taris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. dadelijk beschikbaar onder hypothecair verband van litliidei'igeilten kantore van ,-U. Notaris te Schoorldam. J. SWIER, Hekelstraat. VAX ALLE MOGELIJKE GIETWERKEN, zoowel van IJzer, Koper als Metaal, worden binnen den kortst mogelijken tijd afgeleverd. Door middel van den stoomhamer kunnen de zwaarst gesmede stukken voor Molens, Sluizen enz. binnen weinige dagen tegen de billijkste prijzen gemaakt worden. CH. BOSCH REITZ. UIT DE FABRIEK VAN ingevolge de nieuwe ijkwet heg) roefel en gelikt. met de Koninglijke Kroon zijn te bekomen bij I t. J. LA14DIIAH, te Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 3