f, DE HANGL f I P U U IMIMG, bs CEBs. K0RLVI1KE, Openbare Verknoping Openbare Verknoping. Openbare Verknoping Ie Borgen, gif Publieke Verkooping, ill Publieke Verkooping, Houtveiliai met tegenwicht van Steenhouwerij. Éeg'€&ii aeer lu§*e prijzen 9 De lading RAAPKOEKEN, 62J 99J ]7j 145 102. 102 G'/ 64' 139' 22' ,Ti 76- 99 101' Q&ucrtciïlicr». 25jarige Echtvcreeiiiging C. HEEMSKERK A T A U B E R. p C. GROOTEGOED, BBakhout. waren verleden week uitverkochtthans weder eene groote sorteering ontvangen Lampenglazen in alle soorten 0 cents OPENBARE VERKOOPING van Banpkoeken, circa L~0.000 kilogrammen, 1. Een SSccrcnliuig, met Erve en Tuin, rvc in rve lï Cz jm van de nog voorhanden zijnde DAMES- en KINDER-WINTERMANTELS KANTAISIEROKKENSORTIES, CAPUCHONS en andere WOLLEN AR TIKELEN. rx tdej oke jR HOUTTILSTRAaT. vsiorlieesï vwr ru.ve. Haarlem 6 Deo. Roode Tarwe 8,15 a 9.80, Witte dito 8,75 a 9,30, Rogge ƒ8,75 a 7, Gerst f 5,75 a 7, Haver f 5,12% a 5,25, Paardenboonen ƒ7,90 a 8,25, Duivenboonen /9a 9,25. 8 Dee. Kleine kaas 20 a 37,50 verkocht 90 stapels wegende 18764 kilogr. Aangevoerd 7 Koeien t 130 a 210, 1 Stier 90, 11 nuchtere Kalveren 7 a 16, 76 Schapen f 16 a 30 1 Varken 54 c. p. P. Hoorn 9 Dec. Kleine Kaas 39,50, middelbare f 43,50, commissie 42, aangevoerd 106 st., wegende 29025 k.g. 11 Dec. 13 heet. Tarwe f 9,50, 58 heet. Gerst f 6,50, 67 heet. Haver f 5,75, 16 heet. Boonengele f 13,25, paarden 9,25, 16 heet. Erwtengraauwe f 23 vale f 20, groene 17, witte groote 15. Op monster verkocht: Mosterdzaad f 19,75 Karweizaad f 22,75. 25 Paarden f 65 a 250 20 Kalveren 9 a 24, 230 Schapen f 20 a 36 35 Varkens 14 a 22, 200 Biggen 6 a 9, 1900 koppen Boter f 1,50 a 1,60 per kgr„ 150 Kippen 0,70 a 2, 900 Kippeneieren 6 per 100 stuks, 550 Eenden f 0,60 a 1 per stuk. Krommenie 9 Dec. 240 Koppen Boter/1,40 a 1,55 p. P., Kippen-eieren 7 per 100. Medemllik 8 Dee. Kleine kaas 87 aangevoerd 39 st., Boter f 1.60, Kippen-eieren 6. Purmerende 7 Dec. Aangevoerd 126 Runderen, ^Paar den, 41 vette Kalveren 0,80 a 1,— per kilogr.. 65 nucht. dito f 10 a 25 46 vette Varkens 0,48 a 0,60 per kilogr., 3 magere dito f 15, 103 Biggen 5 a 8, 1457 Schapen en Lammeren450 Ganzen f 2 a 2,7 5 400 Zwanen 4 a 6,50 Kippen-eieren 7,50. behagen 9 Dec. Aangevoerd 5 Geldekoeien 80 a 140 20 nuchtere Kalveren 7 6 a 15, 700 Schapen 16 a 28, 800 vette dito 26 a 34, 15 magere Varkens 12 a 20 9 Biggen 6 a 75 Konijnen 25 a 65 40 Kippen 50 a 140, 180 Eenden 70 a 80 ets., 250 kgr. Boter f 1,26 a 1,46, 20 st. Kaas 40 a 50 ets. per kilogr. Zaandam 9 Dec. Kleine kaas 38 verkocht 20 stapels. Londen 6 Dec. Aangevoerd 5000 Runderen 6,6, 16H00 Schapen en Lamm. 7.2, 200 Kalveren 6.8, 100 Varkens 5,10. 9 Dec. Aangevoerd 1400 Runderen 6,2, 7000 Schapen en Lammeren 7, 300 Kalveren 6.8, Varkens 5.8. Amsterdam 11 December. flederl. C. N. Sell. 2; pct, dito dito 3 dito dito 4 Spanje, Obligat. 3 dito Binnenl. 3 Portugal 1853 3 Rusl. 1798-1816 5 u Oblig.-leen. 1864 5 Aana.Z.Rs. 1864 5 dito dito 1866 5 Oostenr. Obl. inp. 5 dito in Zilver 5 r Aandeelen 1864 Turk. Obl. 1865 5 pet. Egypte 1868 7 N. Amerika 1885 6 pet. dito 1904 5 68 A Brazil. Obl. 1865 5 u 96j MexicoOhl. 1851 3 j Maatsch.expl. Staats-sp. 89 Gr. Russ. Sp.-M. 5 pet. 258 Russ. Sp. Kiew Brest Aand. Balt.-Spoorweg ;141j Illin. Cent.-Spw. Mts. Ct.v.Aand. Chicago N. WestCert. UnionPuc.Hoofdl.6 Chicago Z.W. 7 St.Vincent.Br.7 Alt.Miss Ohio 7 Peru 1870 6 n 1872 5 Aand. Erie-Spoorw. Union Pacific. SanJoaquinValley 6 pet 47 i 88 7*1 4/= 29 32J 26 144 van Hunne dankbare kinderen. SÜB Beer Hugo Waard, 8 Dec. 1875. Ondertrouwd JACOB CORNELLS VONK, W'ëuf. van Yr. A- JVAN DE VELDE, eü J. C. VAN someren fabritius, Wed", den Heer B. DULLEMAN HILDEBRAN DT. Alkmaar, 9 December 1875. Eenige kennisgeving. Geen receptie Ondertrouwd Wedr. van H. C. KAMMERER en C. BRUIN. Alkmaar, 9 Dec 1875. Bevallen van een Zoon R. MEYROOS VAN DE POLL. Alkmaar, 10 Dec. 1875. Heden overleed tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen, behuwd- en kleinkinderen, mijne geliefde Echtgenoot MARIA ELISABETH R1DDER1NK- HOFF, in den ouderdom van ruim 71 jaren. CL». JANSSEN Rz. Ilidze Kuilenborgh bij Dalfsen 6 Dec.''Tb. Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens, daar het den Almachtigen God behaagde, mijn geliefden Echtgenoot, JACOB HOOGVORST Jz, in den bloeienden leeftijd van 30 jaren en 11 maanden, na eene ongesteldheid van 5 wekenvan mijne en zijn reeds bejaarden vaders zijde tot Hem te nemen. Wat ik en mijne 4 jeugdige kinderen en verdere betrekkingen in hem verliezen, zullen zij beseffen, die hem in zijn zachtmoedig leven gekend hebben. Slechts 5| jaren mocht ik met hem in genoegen ver- eenigd zijn. MA ART JE DEN DAS, Schoorl, den 8 Dec 1875 Wed. Jb HoogvokstJz Voor de vele bewijzen van deelnemingonder vonden bij het overlijden van onzen beminden broeder en belmwdbroederden Heer B. van de LINDE, betuigen wij onzen welgemeenden dank Alkmaar, Uit aller naam den 28 Nov. 1875, fl- van du LINDE. Voor de menigvuldige blijken van deelnemifig, betoond bij het overlijden van hun jougsten Zoon betuigen de ondergeteekenden hunnen oprechten dank. H. POST. Alkmaar, 11 Dec. 1875. J. POST van der Mey. Voor de vele en hartelijke bewijzen van belang stelling, ons betoond bij onze 25jarige Echtvereeni- ging, betuigen wij, ook namens onze kinderen, onzen oprechten dank. Cs. HEEMSKERK. Heer HugowaardA. HEEMSKERK 11 Dec. 1875. Tauber. in het logement „Veerburg," te Anna Paulownaop Dinsdag, den 14 December 1875, des voormiddags te 10 uren van 1. Een perceel Weiland, te Anna Paulowna, ten oosten van den Zwartenweg, in sectie K, No. 97, groot 5 hectaren, 56 aren, 80 centiaren. 2. Een perceel SIuu vvlandaldaar, aan de west zijde van den Balgwegsectie K, No. 1273, groot 2 hectaren, 90 aren, 40 centiaren. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de firma DE LANGE en DE MORAAZaan de Breedstraat, te Alkmaar. Men is van meening om op Woensdag, [15 December 1875, des avonds te 6 uren. &223Sjn de herberg van Jan Uiisem, te Obdam, ten overstaan van den Notaris Mr A. J. HAARSEL- HORST, in het openbaar te verkoopen Eene Btoercnumiing en Erf, alsmede drie stukken best Weiland naast en bij elkan der in de Beikmeer, aan den Dijk, gemeente Obdam kadaster sectie A, n«». 3, 4, 5, 6 en 7, te zamen groot 3 hectaren66 aren 20 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven en nadere inlich tingen te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. A. J. 11A A RSEL HORST bovengenoemd. in de herberg hel Wapen hel Bergen, van den heer H. Hilbrand, op Dinsdag, den 21 December 1875, vóór den middag te tien uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, van: Een stuk 3§»liwlan<l, op den Oostergeest te Bergen, sectie D, Nos. 4 en 5, te zamen groot 66 roeden, 30 ellen. Te aanvaarden met Kerstijd 1875. Breeder bij verspreide biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. SL Maarten, in de herberg bij W. Krijt, op Woensdag, 22 December 1875, voormiddags, van: Een onlangs geheel nieuw gebouwd Sluis, te St. Maarten, aan de noordoostzijde van de straat, met het Erf', groot 0.04.89, en een stuk vrucht baar Stouw landgenaamd hel Valkoogerbosch te Valkoog, aan de Vaart, groot 2.27.80. Een Sluis en Erf en twee perceelen vrucht baar Koiliv land onder Ilaringcarspelaan 't noordeind van de Schagerwaard aan de Kade, groot 1.32.50. Nader te vernemen ten kantore van den Notaris PH HULST, te Zuidscharwoude. in de Heer Hugo Waard, in de herberg van J) WESTER, op Woensdag, den 22 December 1875, des voormiddags te 1 1 uren van een Iluss en Erf, te Heer Hugo Waard, aan den Veenhuizer Middenweg, kadastraal bekend J, 110. 300, groot 3 roeden30 ellen. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. in de bosschen van den hu 9 EIJEN- BURGte Heilo, op Maandag, den 20 De cember 1875, des voormiddags te 10 uren, van on geveer fOO parken zwaar cik.cn en cssciien te Alkmaar. Op Woensdag15 December 1875, des namid dags 1 ure, zullen Burgemeester en Wethouders der gemeente Broek op Langedijk, in de herbergt Zwaan aldaar, (tukiick Vd'jiacilfCll voor den tijd van jaren, ingaande 1 Januari 1876: de heffing der schatgelden in de ge meente-sluis 2. Een akker SSmiU land der gemeente, laatst 111 huur oij A. Schoon. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester voornoemd. te NIEUWE DIEP. Kapitein ^AILLIAM DREDGE, voerende het Engelsche Schoonerschip AUSPICIOUS, van Caeu naar Hamburg bestemd, met schade te Nieuwediep binnen, is van meening, op Blondcrdagden fit» Sdcccinhci" a.sdes avonds te 7|uren, in het lokaal T CBNTRUM, te Nieuwediep, ten over staan van den Deurwaarder J. W. van der WAL Cz., publiek te verkoopen min of meer door zeewater beschadigd of gebroken, uit voornoemd Schip afkomstig. De Raapkoeken zullen te bezichtigen zijn twee dagen vóór en op den verkoopdag, op de Scheeps timmerwerf de IIoop, te Nieuwediep. Nadere informatiën te bekomen bij den Deurwaarder voornoemd en bij de Heeren MEIJER Cm, Car gadoors te Nieuwediep en te Amsterdam. Men is van meening om, op Dinsdag, j|,.-'5^:'21 December 1875, des voormiddags 11 uren j j„ het stattonskoffiehuis de Vlas- en Koornbeurste Anna Paulowna, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris BAKKER SCHUT, publiek te verkoopen: Twee BBnisntanswoningcn met onge veer 39 bunders best Wei- en BBtDmviand staande en gelegen te Anna Paulowna, aan de Molen vaart en Molenvlietin de nabijheid van het Station van dea Hollandschen Spoorweg, zijnde de eene I1U1SM A NSWON1NG genaamd BUIT EN LUST, met daarbij behoorende WAGENHUIS, PA ARDEN STALLING en VEE LOODS, en de andere HUIS MANSWONING genaamd ZEL DEN P /IS, met annex WAGENHUIS en SPOKLINGMaKERTJ mitsgaders TUIN, geheel met PLANTSOENomzoomd. Breeder bij biljetten omschreven, De verkoop ge schiedt eerst in perceelen en daarna bij combinatiën. De landerijen zijn te aanvaarden Kerstijd 1875 en de huismanswoningen 1 Mei 1876. Het bouwland is grootendeels geklaverd en opgezaaid met tarwe Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT of bij den Heer J. KEF'" Men ijpSS: 13 voornemens om, ten overstaan van «Si den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. ffiïÜÜBGOUVVEop Woensdag, den 22 December 1875, bij opbod, en op Woensdag, den 29 dier- zelfde maand December, bij afslag, telkens ra den middag te 5 uren, in het logement de Toetast,am de Choorstraat, te Alkmaar, in het openbaar te verkoopen op den hoek van het Hof en de gedempte Nieu wesloot te Alkmaar, op eenen handel bijzonder gunstigen stand No. 2023, groot 1 roe, 93 ellen. Te aanvaarden I Mei 1876. 2. Een §9ui* eii Erve, op den hoek van de gedempte Nieuwesloot en de Ramen, te Alkmaar, sectie A, No. 2022. groot 32 ellen. sectie A 3. Een liiuis en maar, sectie A, 4. Een Huis en maar, sectie A, 5. Een Billis en maar, sectie A, Ei de Ramen, te Alk- No. 2021, Erve, in de Ramen, te No. 2020, groot 20 ellen. groot 24 ellen. Alk- I No. Ramen, te Alk- 52 ellen. A. in de %4<3, groot 6. Twee gSuixcn en Erven, onder e'e'n dak, aan de gedempte Lange Nieuwesloot, te Alkmaar, sectie A, Ns. 357 en 358, te zamen groot 94 ellen. Ie aanvaarden: het westelijkste huis dadelijk na de toewijzing en het oostelijkste op den 1 Mei 1876. F 7. Een BSuis en Erve, en l^omlsjc, aan de westzijde van de Achterstraat, te Alkmaar, sectie A, No. 1793, groot 47 ellen. 8. Een SBuis en Erve, ingericht voor zes woningen, aan de oostzijde van de Doelenstraat, te Alkmaar, van achteren uitkomende aan het Doelenveld, sec tie A, Ns. 1947, 1948, 1949 en 1950, te zamen groot 4 roeden, 21 ellen. De perceelen Ns. 23457 en 8 zijn bij de week verhuurd. Breeder bij verspreide biljetten omschreveneu nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GOUWEaan de gedempte Nieuweslootte Alkmaar. te Schagen. GOUWE 1875, vói het Wam Ten overstaan van den te Alk maar gevestigden Notaris W. F. G.'L zullen, op Dinsdag, den 21 December den middag te tien uren, in de herberg van Bergen, van den heer 11 Hii.brand, te Bergen, in het openbaar worden verkocht: 1. Eene lluisuinnswmiiug met fl'li'f. ü'crf en Tui ai, op Zuidergeest, aan de westzijde van den Heereiiweg, in de gemeente Bergen, sectie A, No. 709, groot 26 roeden. 2. Een stuk W eiluHtS, uilmunle.id geschikt voor bloembollencultuur, gelegen als en aan het vorige perceel, sectie A, No. 710, groot 4 bunders, 35 roeden, 80 ellen; gesplitst in gedeelten, gelijk zulks op het terrein is afgebakend, welke eerst afzonder lijk en daarna bij combinatie zullen worden aangeboden. 3. Een stuk Weiland gelegen als en aan het vorige perceel, sectie A, No. 711, groot 2 bun ders 4 roedeu 60 ellen. 4. Een stuk 4'iimiilgelegen als en aan het vorige perceel, sectie A, No. 712, groot 2 bun ders, 54 roeden, 80 ellen. Te aanvaarden de Hüismanswoning met Erf en Werf op den 1 Mei 1876 en de Landerijen met Kerstijd 1875 De helft der kooppenningen kan als U hypotheek 5 0/o 's jaars op de perceelen gevestigd blijven Breeder bij verspreide biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWE, aan de gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. tegen r' De ondergeteekende heeft de eer aan zijne geachte begunstigers bekend te maken, dat hij met WOON HUIS en WERKPLAATS verlltlisti is naar de Oude Gracht, bij de Ridderstraat, A, 491 Hij blijft zich bij voortduring aanbevelen tot de leve ring van bewerkten en onb'ewerkten Biiii'tklccn, staande en liggende C«ruf'xerkenABosiu- iltCiifon, witte en zwarte ABariliercil Vloer- lt'S«"is, B-oofsteencnlaaartIekriB»- Bm»u enz. enz. Hopende hetzelfde vertrouwen, tot heden genotente blijven ondervinden. J. F. A. GRUYTER. 75 Hectoliter (Mudden) gele B40EW0HTE- LEüh. O.M» per hectoliter. Te bevragen met franco brieven voor 't geheel of gedeeltelijk bij C. VAN ROSSEM, bloemkweeker te Limraen. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van 7 December 1875 is JAN FRANCIS- CUS BUISSINK winkelier in galanteriën te Alk maar, op eigen aangifteverklaard te verkeeren in staat van faillissement, ingegaan den 5 dier maand; en zijn benoemd tot Recnter-Commissaris Mr. C. R. E. HANEGRAAFF en tot Curator COHEN STUART, Procureur. De crediteuren in het faillissement van JOH AN- N'ES KOSSEN broodbakker, wonende aan de van Ewtjcksluis te Anna Paulowna, worden opgeroepen tot eene vergadering, welke op Woensdag, den 22 December 1875, des voormiddags half twaalf uren, in de zaal der Rechtbank te Alkmaar, zal gehouden worden ten einde tot de verificatie der schuld vorderingen ten laste van genoemden J. KOSSEN, over te gaan. N. H. DE LANGE, Alkmaar, 12 Dec. 1875. Curator. De crediteuren in het faillissement van P1ETER BAREMAN kastelein en winkelier te Schoorl, worden bij deze opgeroepen tot de bijwoning der bijeenkomst ter verificatie van schuldvorderin gen, te houden op Vrijdag, den 24 December e k., des voormiddags te half twaalf urenin de Raad kamer der Rechtbank alhier. AlkmaarDe Curator, 11 December 1875. J. P. KRAAKMAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 3