j No. 51. Zevenënzeventigste Jaargang. 1875. ccrd), Z O N I) A G 19 DECEMBER. Dc Fransche Senaat in wording. idend aar bi 12. 'EL DE liet volgend deseer Courant wegens den Eersten lierstdag op Wr|jdag avond worden uitgegeven. #fftctccl ÜScbccltc. er fan tijnde, malen mijne le heb tschen S. eene nauw- i zijn tm bij J. A. rn bij n bij Wit; irom- Prin- Rijp zoon; UI n het darts rner- ,kke- aan- blijf- voor sche i van steen aakt ;erkt i het leien aan- reuk nen. heid i de fl'en, md- r. loor on- saar hoe PROVINCIE NOORD HO ELAND. VERPACHTING VAN DUINEN. SSleficHjftscfic Berichten iluilKCilSaixi. Bijvoegsel van de Alkmaar sche Courant van Zondag 12 December 1875. Fraiikriik. Ooslenr{ik-HloitjS»ai*ije. 8*orlugal. Wcrcenlgdc Stalen. Binnenland. 1 r k 11 II S C e 1 T. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal franco per post f O, O afzonderlijke nommers Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. AART. Bij deze Courant behoort een bijvoegsel. oom bij 'pan- uis de wis; rost; v. Op Maandag, den 20 December 1875, des namiddags ten 1 ure, zal van wege Gedeputeerde Staten der provincie Noord holland in de woning van den opzichter van den provin cialen "Waterstaat W. Ph. de Kruyffte Helder, worden overgegaan tot de publieke verpachting bij opbod en afslag van: De duinen, valleien en voorgronden, gelegen tusschen het zuideinde van de Heldersche zeewering en de noordelijke grens van de gemeente Callantsoog, tot 31 December 1881. De voorwaarden der verpachting zijn, tegen betaling van 10 cents per exemplaar, verkrijgbaar aan de provinciale griffie van Noordholland te Haarlem hij den Ingenieur J. M. F. Well ante Alkmaar, eu bij den Opzichter W. Ph. de Kruyff, te Helder. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat. bet suppletoir kohier voor de directe belasting over de dienst van het, loopende jaar. door de Gedeputeerde Staten van Noordholland 8 December j.l. goedgekeurd, op heden invorderbaar gesteld en aan den gemeente-ontvanger is uit gereikt Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. De oonstitutioneele wetten welke 25 Februari 11. te Ver sailles zijn aangenomen bepalen dat de wetgevende macht in Frankrijk zal worden uitgeoefend door de Kamer van Afgevaardigden en den Senaat. De wijze waarop de Se naat zal worden samengesteldis omschreven in een wet van deu heer Wallon, volgens welke de tegenwoordige Natio nale Vergadering 75 Senatoren de departementen de overige 225 zullen kiezen. In de laatste dagen hield de Nationale Vergadering zich onledig met het vervullen van de boven genoemde taak. Het liet zich aanzien dat er voor de candidatenlijst door de linkerzijde opgemaaktniet veel kans van slagen bestond. Alle onderhandelingen tsch gevoerd tusschen het rechter- en linkercentrum waren afgestuit, op den eisch van het eerste dat het laatste zich zou losmaken van de uiterste linkerzijde, en zonder hulp van de rechterzijde zou het der linkerzijde onmogelijk zijn een van haar eandidaten te doen verkiezen. De rechterzijde achtte zich dan ook zeker van de overwin ning maarreeds den eersten dagwaarop een stem ming voor Senatoren plaats greep bleek het dat zij zich deerlijk had verrekend. De voorzitter der Nationale Verga dering de hertog d'Audiffret-Pasquier, die zijn lidmaatschap van het rechtercent.nim heeft opgezegdwerd met groote meerderheid gekozenterwijl één andere candidaat der lin kerzijde nog de volslrekte meerderheid verkreeg. "Verder werden op de eandidaten der linkerzijde gemiddeld 15 stem men meer uitgebracht dan op die der rechterzijde. Was deze eerste dag voor de iinkerzijde een dag van overwin ning hoewel in geringen matede volgende dagen brach- een eerste stap is gedaan en wel in beslist republikeinsche richting. Dit is voor Frankrijk ongetwijfeld een geluk te noe men het gaat immers ten slotte niet aan een Republiek door haar vijanden te laten besturen. Of zou dit niet bet geval zijnindien Orleanister, en andere mannen der rechterzijde de zetels in Senaat en Kamer innamen Vooral nog met het oog op de Orleanisten schijnt de ne derlaag der rechterzijde een gelukkig feit genoemd te mogen worden. Het is toch een algemeen bekende zaak dat vele Orleanisten zich na den tijd, waarin de Nationale Vergade ring is gekozenbij de republikeinen hebben aangesloten zoodat het zeer de vraag zou zijn, of indien de Orleanistische leden der genoemde Vergadering zich aan eene herkiezing moesten onderwerpen, velen hunner met een mandaat, als Af gevaardigde zouden terugkeeren. Hadden de Orleanisten nu velen hunner geestverwanten in den Senaat gebracht, dezelfde wanverhoudingdie men thans tusschen hen binnen en buiten de Nationale Vergadering beeftzou men zeer licht, tusschen hen binnen en buiten den Senaat verkregen hebben. Zouden de stemmingen der laatste week voorboden zijn van hetgeen de verdere verkiezingen zullen opleveren? Voor Frankrijk is het zeer te wenschen het zal er ongetwijfeld later beter bij varen dan indien het tegendeel zal blijken waarheid te zijn. Rijksdag. Den 9 is met 142 tegen 117 ?ti bij tweede lezing bet voorstel van den Afgevaardigde Hoffmann ver worpen, strekkende tot wijziging van art. 31 der constitutie in dezen zin, dat een Afgevaardigde tijdeus liet, bijeenzijn De nieuwe faculteit der rechtsgeleerdheid aan de univer siteit te Lyon is den 26 Nov. ingewijd met eene rede van 'den daartoe door den minister afgevaardigden inspecteur- generaal van de faculteiten der rechtsgeleerdheidden heer Giraud. Te Tarbes (Opper-Pyreneeën) is op 26 Nov. een kruideniers winkel verbrand, waarbij 3 der bewoonsters in de vlammen zijn omgekomen. Alvorens zich tot, verkoop zijner Suez-kanaal-aandeelen tot, de engelsche regeering t.e richt en, heeft de Onderkoning van Egypte, die te worstelen heeit met eene, telkens op korte termijnen invorderbare, vlottende schuld van 450 miljoen fr. en aan de bankiers voor zijne schatkistbiljetten 15 p.c. jaarlijk- sche rente betalen moet, zich, door middel van de firma A. Der- vieu Sf Cie. te Alexandrie, ter bekoming van geld tot iransche kapitalisten gewend. Hij bocd zijne aandeelen te koop aan voor 92 miljoen fr., in 3 termijnen, tegen nitkeermg eener annuïteit, van 10 a 11 p.c. voor de 19 jaren, gedurende welke de coupons waren vervreemd, gewaarborgd door de inkomsten der douane t,e Porl-Saïd. Toen dit voorstel binnen cemgc dagen niet het gewenschte gevolg hadverlangde hij een voorschot voor 3 maanden van 85 miljoengewaarborgd door zijne gedeponeerde aandeden en de overdracht, der 15 p.e. van de uitkeeringen boven de dividenden door de sta tuten der Maatschappij aan de egyptifphe regeering voorbe houden. Nog eer de gestelde termijn voor het doen slagen dezer opératie verstreken was, had de verkoop der aandeelen aan Engeland pla.ts. De heer de Lessepspresident-directeur der maatschappij voor het, Suez-kanaal, heeft, ter bestrijding der bij sommige aandeelhouders gerezen bezorgdheid over deu aankoop van aandeelen door Engeland, bij schrijven aan den redacteur van den Moni/eur herinnerd, dat bij den aanvang der onder neming een aanmerkelijk deel der inschrijvingen den engel- schen kapitalisten voorbehouden maar de leening bijna uit sluitend door het fransche publiek en de egyptiscbe regeering volgeteekend werd Financieel aan het slagen der onderne ming geen deel hebbendelegde de britscüe regeering de voltooiing van het werk een aantal hindernissen in den weg, en de lusschenkomst der engelsche agenten bleef tot op beden schadelijk aan de belangen der fransche en egyptische aandeelhouders. Nu Engeland liet, hem vroeger voorbehouden deel aan de zaak erlangt, kan dit, volgens den schrijver, geene andere gevolgen hebben dan dat het zijne vijandige houding laat. varen. lil edne depeche van 27 Nov. aan den franschen minister Decazes meldt de heer d'Httrc'ourl, dat, graaf Derby hem het volgende heeft geZegd„Engeland heeft de aandeelen in het Suez-kanaal gekocht,alleen met het, döel om een grooter. buitenlandsch overwicht te voorkomen. De daad van de engelsche regeering was van zuiver defensieven aard. Ik wil het niet voorstellenmaar ik trek mijne eenigen tijd geleden in liet Huis der Lords gesproken woorden niet in, dat wij namelijk ons niet-zouden verzetten tegen een beheer van het kanaal door een internationaal syndicaat,." Prins Alexander der Nederlanden is den 29 uit Brussel te Parijs-aangekomen. Den 1 Dec. heeft hij een bezoek af gelegd bij den maarschalk Mac Muhon. Dienzelfden dag heeft hij, vergezeld van den nederl .ndschen gezanten den genl. diAbzac in de loge van den President der republiek een gedeelte van de zitting der Nat. Vergadering bijgewoond. De Uiüvers bevat, eene mededeeling van bet comité voor de kerk op den Montmartre te Parijs, houdende, dat de lange duur van de grondlegging anderen beweren het gebrek aan fondsen den kardinaal-aartsbisschop genoopt heeft om eene voorloopige kapel te bouwen, welke voor 24000 fr. is aanbesteed. De bekende tooneelspeelster Virginie üéjazet is den 1 Dec. in 77jarigen ouderdom te Parijs overleden. Zekere Mongin is wegens liet, verspreiden van bonapart,is- tiscbe almanakkenbij liet uiteengaan der vergadering te Helle vil Iewaarin de heer Cussagnac het woord voerde, tot ééne maand gevangenisstraf veroordeeld. In het zuiden is zooveel sneeuw gevallendat te Marseille van 3 tot 5 Dec. geene brieven en bladen uit Parijs ontvan gen waren, daar alle treinen t,e Orangewaar alle beschikbare kamers en woningen met reizigers volgepropt waren moesten stilhouden. De Koningin van Denemarken is den 6 incognito met prinses Thyra te Parijs aangekomen. Den 7 werd zij be zocht door den maarschalk Mac Mahon en echtgenooteu beantwoordde later dit bezoek. De ballon Unioers wan den lieer Godard, den 7 te Parijs opgestegen is op eene hoogte van 230 ellen gebarsten en te Vincennes neergekomen. In liet schuitje waren verscheidene personen, die er alleu het leven hebben afgebracht; eenige zijn gekwetst, maar hun toestand is bevredigend. Nationale Vergadering. Den 30 Nov. zijnde bepalingen omtrent de vertegenwoordiging van Algerie onveranderd aange nomen, doch op art, 21, voorschrijvende, dat die der overige koloniën bij eene bijzondere wet zou worden geregeld, had de markies de Ploeue een amendement voorgesteld, strekkende om aan de 4 koloniën, welke krachtens de wet van 21 Febr. Sena toren zouden benoemen, namelijk: Martinique, Guadeloupe, la Reunion eu Fransch-Indie elk eenen Vertegenwoordigen ti geven; welk amendement, met 343 tegen 332 st. werd goed gekeurd. Verworpen werd daarentegen, met 373 tegen 259 st. een additioneel artikeldoor den heer Lafon de Fongaufter voorgesteld, om Senegal en Guyana in dit, voorrecht te doeti dcelen. Hetzelfde lot trof een voorstel van den heer Marcou, om degradatie te stellen tot straf van eiken ambtenaar of regeerings-agentdie van zijn gezag misbruik mocht maken om zich in ,de verkiezingen t.e mengen. Aangenomen werd een voorstel van den heer Humbert, om overtreders van art3, d.i. ambtenaren, die circulaires enz. verspreiden, te straffen met, boeten van 16 fr. tot 300 fr., behoudens de bevoegd heid der correctioneele rechtbanken. De geheele wet werd ten slotte goedgekeurd met 506 tegen 85 st. Door den lieer de Cletcg werd een voorstel ingediend van gelijke strekking als dat van den heer Bardouxdoch met andere data, en wel: verkiezing der 75 Senatoren 13 Dee., verkiezing van de afgevaardigden voor de kiescolleges 9 Jan,, bijeenkomst van deze colleges 30 Jan., verkiezingen voor de -Kamer 13 Febr., sluiting der Nat. Vergadering 4 Maart, bijeenkomst van nieuwe Kamer eu Senaat 6 Maart. Zoowel dit als het.voorstel van deu heer Bardoux werden spoedver- eischend verklaard. Een verzoek van d'en minister van oorlog, om het ontwerp betreffende de legerorganisatie op de ljjst der aan de orde zijnde zaken te stellen, werd afgewezen, gelijk voorstel van den minister de Meaux, ten opzichte der suiker conventie met Engeland, Nederland en Belgieingewilligd. Den 1 Dec. is een voorstel aangenomen van den lieer Feray, strekkende om de wet. van 22 Juni '72, waarbij eene belas ting van 3 p.c. is gelegd op de dividenden der aandeelen van vereenigingen tot het drijven van koophandelniet toe passelijk te verklaren op de winsten van vennootschappen onder eene firma en vennootschappen bij wijze van geldschie ting zooals door het hof van cassatie bij verschillende ar resten was bepaald. De minister, die, even als de heer Feray, oordeelde, dat naar de bedoeling der Nat,. Vergadering de wet geenszins eene zoo algemeene strekking bad, had de in ning der belasting geschorst,, totdat over bovengenoemd voor stel zou zijn beslist. De commissie voor de ontwerpen betreffende de ontbin ding der Nat. Vergadering is door de bureaux samengesteld uit 9 leden der rechter- en 6 leden der linkerzijde. Daar allen het eens waren over de ontbinding is de discussie in de bureaux kort geweest. De door de linkerzijde voor gestelde datums vonden over liet algemeen bij de rechterzijde goedkeuringmen is het den 4 eens geworden over de vol gende9 Jan. verkiezing der gedelegeerden, 28 Jan. ver kiezing der Senaatsleden 20 Febr. verkiezing der Afgevaar digden 8 Maart bijeenkomst, der 2 Kamers. Den 3 heeft de minister Decazes dc vergadering verzocht, liet ontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in Egypte tegen den 6 aan de orde te stellen. Naar zijn oordeel eiscli- ten niet alleen Frankrijks belangen maar ook de waardigheid der Kanoer, dat deze niet uiteenging voordat zij over deze zaak had beslist. De lieer Duprat bestreed de tijdigheid van liet debat met liet oog op hetgeen in Engeland was gebeurde Dat, belangrijke feit, was geschikt om invloed op de discussie uit te oefenen. Met groote meerderheid van stemmen werd overeenkomstig het voorstel van den minister besloten. Na mens de commissie voor de ontwerpen betreffende de ont binding stelde de heer Ancelmet goedkeuring der regecring voor, om de benoeming der 75 Senatoren tegen den 6 aan de orde te stellen. Dit werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd en voorts bepaalddat de stemming telkens zou duren van 1 tot, 3% uur, opdat daarna de nog onafge dane zaken in behandeling zouden kunnen genomen worden. l)e zoogenaamde groep de Lavergne heeftmet, 20 tegen 2 st. 5 leden onthielden zich besloten ten aanzien van de benoeming der 75 senatoren zich te voegen naar het rechter centrum, en derhalve aan de linkerzijde 15, aan de rechterzijde 40 plaatsen toe te kennen. Den 6 heeft de heer Paris het, verslag voorgelezen van de commissiebelast met liet onderzoek der beide wetsontwer pen betreffende de ontbindingwaarin gezegd wordt, dat de werkzaamheden der Vertegenwoordiging niet langer dan den 31 dezer moeten duren en zoo mogelijk vóór dien tijd belmo ren te worden ten einde gebracht. Voorts worden in liet verslag de bekende data voor de verkiezingen aanbevolen. De commissie slaat eindelijk voor, de bedoelde wetsontwerpen, eerst na de aaunetning der wet, op de indeeling der distrieten en de benoeming der vijf-en-zeventig Senaatsleden aan de orde, te stellen. Dienovereenkomstig is besloten. De heer Rouvier heeft vervolgensna een overzicht van de zaak, gegeven te hebben het wetsontwerp betreffende de rechterlijke liervor-, ming in Egyple bestreden en daarbij, zinspelende op den aan koop van de aandeelen der Suez-Kanaal-Manjscliappij door. Engeland de beschuldiging van sommige dagbladen weder- legd volgens welke de commissie door de behandeling van- het wetsontwerp te vertragen tot dien aankoop heeft mede gewerkt.. Hij vroeg voorts, of de Vergadering, na dit gebrek, aan deferentie jegens Frankrijk van de zijde des Onderkonings, de tradition des lands tegenover het, Oosten kon prijsgeven? Het stond vast,, dat Europa zonder Frankrijk niet tot vonden, schijnen aan te duiden, dat zij met het plan bekend wa3. Den 14 beeft de begrafenis der slachtoffers plaats gehad; 30 lijkwagens brachten 43 lijken en 4 doodkisten met gevonden lichaamsdeelen grafwaarts. De predikant W oljf hield eene treffende rededie door gezang voorafgegaan en besloten werd. Thomson (zooals de eigenlijke naam van Thomassen schijnt t,e zijn) is den 16 aan zijne wonde be zweken. Hij was 35 jaren oud en is tijdens den oorlog in Noord-America blokkade-breker geweest. Lippe-Detmold. Vorst Leopold is den 8 na een lijden van eenige maanden, op 54jarigen leeftijd, overleden. Hij regeerde bijna 25 jaren en was bij zijne onderdanen zeer bemind. Hij laat geene kinderen nade echt van zijn broeder Waldemar, die hem opvolgt, is mede kinderloos. Oostenrijk. De commissie voor bet nieuwe strafwetboek heeft zich met 6 tegen 4 st. voor het afschaffen van de dood straf verklaardmet alg. st. op 1 na echter wenschte de commissie die straf in de militaire strafwet behouden te zien. Met het oog op de mogelijkheid eener verhooging van het tarief van inkomende rechten, irachten engelsche fabrikanten eigenaars van fabrieken in oost,enrijksche provinciën te worden. De policie le W eenen heeft een voormalig lid der parijsche Commune in hechtenis genomen, Leon Frankeldie door den krijgsraad te* Versailles in 1872 bij verstek ter dood veroor deeld was. Hij is hongaar van geboorte en hield zich onder een anderen naam reeds geruimen tijd te Weenen op. Het antwoord van de ru33ische regeering op de door graaf Andrassy gedane voorstellenbetreffende de door Turkije in te voeren hervormingen, is den 12 te Weenen ontvangen. De halfofficiëele Abendpost zegtdat de gedachtenwisseling tusschen de 3 keizerlijke regeeringen over het, oostersche vraagstuk tot een volkomen overeenstemming heeft geleid. Hongarije. Het Volksbuis heeft den 10 het wetsontwerp tot verhooging der inkomsten-belasting, met 239 tegen 67 st,., aangenomen. De voorstellen tot vermeerdering der inkom sten langs anderen weg, door verscheidene sprekers t,e berde gebracht,, werden door den president-minister Tisza geken schetst met de opmerking, dat eene belasting op het spre- n het hongaarsche Parlement ook eene goede opbrengst runnen beloven. n 13 is bij tweede lezing bet wetsontwerp betreffende ;ening aangenomenbenevens een additioneel voorstel den minister van financiën om de renten der nieuwe d nader op de begrooting voor 1877 te brengen. n 1 heeft de feestelijke herdenking plaats gehad van de lankelijkheid des lands en de bevrijding van de spaansche .eerschmg. Te Lissabon is daarbij met groote pleckt.ig- de eerste steen gelegd voor een monument ter vereeuwi- der restauratie van 1640, hetgeen door den minister van snl. zaken werd bijgewoond. De Koning heeft in de ka- aal een Te Deum aangehoord; in de schouwburgen wer- vaderlandsche stukken ten tooneele gevoerd enz. De ilijke verlichting der stad mislukte door den regen, n 3 heeft, de Koning den heer 'Burgers President der svaalsche Republiek ten gehoore ontvangen. De koop- ii der hoofdstad hebben eene deputatie benoemdwelke en President, bare opwachting zal maken daar zij groot ,g stelden in het tot stand komen van een [sedert geslo- haudelstractaat, tusschen Portugal en Transvaal. De ng heeft den President aan zijne tafel genoodigd. :n 7 is de Boodse.hap van den President Grant bij het ;res ingekomen. Hij vergelijkt, den tegenwoordige» toe- 1 van het land met dien van eene eeuw geleden. Hij »lt het aannemen van een amendement op de constitutie instellende vrije scholenwaar geen onderscheid gemaakt t van geslacht, kleur of godsdienst, en verbiedende het diëeren van bijzondere scholen uit de openbare kassen, stelt voor, eene belasting te heffen van de bezittingen der en. Verder beveelt hij aan eene wettelijke regeling van ndverhuizing en verwisseling van nationaliteit,, bet ne- van maatregelen tot uitvoering van bet bestuit van het ■e Congres betreffende de hervatting der betaling in e met Januari 1879, waarvan de bloei der nijverheid en 'elvaart der bevolking afhankelijk zijnintrekking dei- welke de greenbacks voor wetlig betaalmiddel verklaart, lachtiging der schatkist, om de zoogenaamde legal-tender 3 te vervangen door schatkistbiljetten, aflosbaar op lan- termijn tot een bedrag van 2 miljoen per maand; voorts itiging der schatkist om goud op t,e stapelen voor de ■amortisatiede inkomsten vermeerderende en de uitgaven linderendewederinvoering van de rechten op thee en 3. Ten aanzien van Cuba wordt, gezegddat de op- I voortduurt, met overtreding van alle wetten der be ving en humaniteitzonder dat er uitzicht is op een lig eindezoodat de mogendheden weldra genoodzaakt in wezen te overwegen wat hare belangen en plichten haar schrijven te doen. Erkenning der insurgentcn als oorlog ende partij zou op dit oogenblik onvoorzichtig, ontijdig mvergeeflijk zijn. Indien de bevrediging niet, spoedig it volgen, zou de President bet zijnen plicht achten, nog leze zitting van bet Congres datgene voor te stellen noodzakelijk schijnt te zijn. olgens het rapport van het Bureau van Landbouw over- de katoenoogst van dit jaar dien van 1874 met 4 mil- balen en de graanoogst dien van 1874 met 25 p.e. ij Yicksburgin Mississippiis eene botsing ontstaan chen blanken en negerswaarbij 7 negers gedood zijn. e prins v. Wied is den 11 te 's Gravenhage aangekomen, e Koning is den 15 van het Loó te 's Gravenhage he rkomen. e prins v. Oranje is door de Fencing-club ty Brussei tot iid benoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 5