Costervan Leeuwen, Houtverkooping. JL Grofsmederij, Ijzergieterij, ¥erkoopiiis» van Hakhout en Boomcn, Houtverkoopingon to Heilo. AFBRAAK. Mmiiverk€M$g»Ing' 9 Openbare Verkooping, ïaampcnglazen. Nieuwe uitvinding. TE KOOP: Uit de lmnd te koop: Uit de hand te Koop: Balansen en Bascules WÈȧ. ATTENTIE. 3ftucvtcuiiéii. PURMER, r v®# a 7i ccnls ji(T stuk. a"eteroiie-S4nrhcls met 5 pittenzeer groote vlammen, zonder reuk en brandgevaar. M l garantie. Prijs fi'5. Gebr». KORLV1NKE. ECfl VV 0 0II11 ÏI S tC ItOOf), De gerenommeerde C. BECKKE'S Fabriek van Stoom- en andere werk tuigen te Nieuwediep. Beuken-, hei- er. beitelhout, azijn-» de Wed. Gt. GRAS, te Zaandam. a 37, rood M Osterdïaad f 19,25 a 19,75, Karweizaad/22,75, Erwten: groene' 12,50 a 20, grauwe f 22 a 25, vale f 14, a 17, witte 1'/. Aangevoerd 4811 hectoliters. Kleine kaas/40, commissie 43, middelbare 45, laagste prijs t 10, aangevoerd.596 stapels, wegende 144292 kilogr. Edsm 18 Dec. KI/ine kaas 32 a 39verkocht 27 sta pels wegende 5929 kilogr. 23 Dec. 186 Stukken Boter 1,30 a 1,35 per P. Kip- pen-eieren 7,25 a 7,50 per 100. Haarlem 20 Deo. Roode Tarwe /8a 9.51)Witte dito f 7,75 a 9,90, Rogge 0,60 a 7,10, Gerst/- 6,50 a 7,25, Haver 3,50 a 5 Paardenboonen 7,50 a 8, Duivenboonen f 8,75 a 9,10, Groene Erwten f 12,60. 22 Dec. 15 Koeien 130 a 165, 9 Vaarzen f 98 a 128, 17 nuchtere Kalveren f 7 a 1572 Schapen 16 a 30. Kleine kaas 14 a 38, middelbare f 42, verkocht 151 st., wegende 30174 kilogr. Purmerende 21 Deo. Aangevoerd 115 Runderen, 22 Paar den 40 vette Kalveren 0,80 a 1per kilogr., 7 0 nucht. dito f 12 a 28 63 vette Varkens .0,50 a 0,64 per kilogr., 9 magere dito f 12 a 25, 138 Biggen 4,50 a 8,1514 Scha pen en Lammeren580 Ganzen f 3,50 a 4,25, 296 Zwanen 6 a 9Kippen-eieren 7 a 8. Kleine Kaas f 39,50 middelbare/ 42,50, aangevoerd 169 st. Boler f 1,30 a 1,40 der khogr. behagen 23 Dec. Aangevoerd 5 Paarden 40 a 100, Gel- dekoeien f 90 a 260, 12 nuchtere Kalveren 10 a 18, Scha pen f 16 a 28, vette dito 28 a 36Overhouders f 13 a 25, 6 Bokken en Geiten 2 a 6 12 magere Varkens 11 a 17, 20 Biggen 5 a 9 20 Konijnen 10 a 60, 50 Kippen 30 a'200, 100 Eenden 75 a 125 ets., Boter f 1,20 al,32%, Kaas 40 a 50 ets. per kilogr. Schiedam 22 Dec. Moutwijn 11,50, Jenever f 17. Londen 20 Dec. Aangevoerd 2100 Runderen 6,4, 8000 Schapen en Lamm. 7,6, 200 Kalveren 6.8, Varkens 5,8. 23 Dec. Aangevoerd 400 Runderen 6,4, 1000 Schapen en Lammeren 7,2, 100 Kalveren 6.8, Varkens 5.8. Wii ontvangen een overdrukje van een artikel uit een paar nummers van uCt wfiekblad Ons Strevenmet beleefd ver zoek, het daarin behandelde onumT?™ m ons blad te hespre ken. Wij willen niet gaarne onbeleefd zijn, vooral met jegens eene dame, want eene dame, Agathais de schrijfster van bedoeld artikel, dat tot opschrift heeft: „Vrouwenvereeniging ter opleiding van dienstboden." Het bevat, al geelt, het toe, dat er aan de meesteressen ook nog al wat ontbreektde gewone klachten over de meer en meer toenemende gebreken en ongeschiktheid der dienstboden, het cursiveert „Wij moe ten goede ordentelijke dienstboden in voldoend getal hebben," het acht daartoe samenwerking van vrouwen uit alle standen, d.w.z. van meesteressen en van moeders van aanstaande dienst boden nuttig, eene vereeniging tot „opleiding van dienst boden in het gezin," en het eindigt met de vraag ol door dergelijke samenwerking niet veel verdriet en ergernis te voorkomen, veel goeds te stichten de hooggeroemde „oude tijd" in onze huizen terug te tooveren zou ziju. Onze tijd schijnt meê te brengendat men de gebreken waarover men zich meent te beklagen te hebbenniet zoo zeer in engeneigen kringdan wei in het groot, door het middel van vereeniging, tracht te verbeteren. Wij dreigen overstelpt te worden door vereenigingen, prachtige middelen om de uithuizigheid te bevorderen, om in besturen te figu- reerenom over de zaak in kwestie en over andere zaken bovendien te pratenen vervolgens tevreden te wanen zich van zijnen plicht jegens de maatschappij dapper gekweten te j hebben. Wij voor ons aarzelen niet te verklaren, dat wij j ver van dweepen met de manie om voor alle mogelijke doel einden vereenigingen op te riehtenen tevens Agatha bende het ons ten goede dat, wij volstrekt niet ingenomen zijn mfft de door haar voorgeslagen wijze van verbetering van ons dienstbodenpersoneel. Agatha ziet men heimwee terug naar den goeden ouden tijd. „Toen zegt zij voedde de zoogenaamde kleiue burgerij hare dochters op- tot dienstboden, de moeders zorg den er voor, dat de meisjes niet alleen knap in de kleêren zaten maar ook dat zij het werk kendenwaarvoor zij zieh aanmeldden. Langzamerhand echter vroegen deze zieh af kunnen onze meisjes niet wat liooger op en jak en rok werden uitgetrokken, de mutsjes afgezet en in plaats van uit dienen t,e gaan en meid te heeten zochten zij andere haantjes voor de dochters, die nu met opgemaakt haar en japonnetjes aan, den titel van juffrouw kregen. Of zij er daarom beter aan toe zijn en Pr gelukkiger door werden?" De schrijfster legt hier inderdaad den vinger op eene wond, en het verwondert ons, dat zij niet een stap verder is gegaan en onderzocht heeft,, waarom de moeders trachten en waarom het der moeders gelukt is van hare dochters iets anders iets „hoogers" te maken dan dienstboden. Ziehier wat, wij op die vraag zouden antwoorden: Toen eenige jaren geleden de naaimachines waren uitgevondenbeklaagde men de arme naaisters, die stellig broodeloos zouden worden. Wat is echter het geval geweest? Nimmer hebben de naaisters het zoo druk gehad als tegenwoordigelke nieuwe vindt over vloedig werk, genoegzaam zelfs zich om eene naaimachine aan te schaffen, wie zich maar voor naaister uitgeeft ont breekt het niet aan klanten. Geen wonder, dat menig meisje het nette naaisterswerk hoven het meidenwerk verkiest, liever juffrouw" dan dienstbode is. Maar van waar komt toch die zee van naaiwerk? Vraag het aan de moeders uit den gegoeden stand, vraag het vooral hare dochters, die niet geleerd hebben haar geluk te vindeu bij huiselijke bezigheid, maar, tot haar eigen ongeluk, den tijd wandelend, visites makend., pianospelend, romanlezend, bordurend misschien, maar vooral niet naaiend en tot, gezonde nfjvisseling daarvan ijverig in de huishouding werkend doorbrengen, die, behalve dat, uit de hoogte neer zien op de „hooien" en zieh veroorloven den arbeid van deze te bedillen, hoewel zij er geen flauw begrip van hebben' Vermindert men de vraag naar naaisters, dan zal het aanbod van dienstboden toenemen, en men vrijer en keuriger in zijne keuze kunnen zijn. Maar er zal natuurlijk veel meer moeten geschieden om den goeden ouden t.ijdtoen de dienstbaren meer dan thans een deel van het, gezin uitmaakt,euterug te „tooveren," zooveel, dat, het, denkbeeld van tooveren wel geheel ter zijde mag gesteld worden. Maar wij zouden dat alles willende behandelenveel te uitvoerig wordenen beperken ons dus tot nog toe enkele opmerkingen. Zoo heer, zoo knecht. De vrouwen moeten hare dienst boden het voorbeeld geven van huiselijkheid, eenvoud, werk zaamheid van zachtheidvan goede zeden. Elke verbetering moet van hoogeraf beginnen en zij zal. ook wat de dienst boden betrett,indien slechts de vrouwen het ernstig willen, komenmaar niet, door vermeerdering van vereenigingen die de vrouw aan hare ware en hoogst,e plaats, aan het gezin, ontroeren en het doel, dat men beoogt,, meer verwijderen dan doen naderen. Meiden uit, „burgerdiensten," waar de zeden van den ouden tijd wat de behandeling van en de belangstelling in onder geschikten en de huishoudelijke opvoeding der dochters aan gaat, het meest in eere zijn gehouden, zijn onder de hoogere standen meer dan andere gewild; eene duidelijke aanwijzing welken weg men behoort op te gaau. Nog niet alle huisvrouwen klagen over hare dienstboden. Wie. het meeste reden tot klagen meent te hebben, sla dus ijverig de handen aan het werk allereerst tot eigen ver betering. Het besproken onderwerp staat in nauw verband met het eenige jaren geleden in dit blad behandelde, naar aanleiding van eene plaat in den Spectator „De sociale kwestie" [het slecht opvoeden en niet trouwen der meisjes]. Getrouwd Wedr. van M. A. Pandek, en E. BRUIN. 19 Dec. 1875. Getrouwd JACOB C0RNELIS VONK, Wedr. van Vr. A. J. VAN DE VELDE, en JOHANNA CHRISTINA VAN SOMEREN FABR1T1US Wed', den Heer B. DULLEMAN H1LDEBRANDT. Alkmaar22 December 1875. Voorspoedig bevallen van een Zoon 11. M. VER STEEG, hartelijk geliefde Echtgenoote van GOEDE. Alkmaar21 Dec. 1875. Bevallen van een Zoon M. C. HOFSTEENGE— KOORN. Amsterdam12 Dec. 1875. Voorspoedig bevallen van een Zoon W. 11. VAN DER TAK-VAN DAM. Alkmaar, 22 Dec. 1875. Ëi vallen van een1 Zoon A DALENBERG, Echt genoote van II. NOTTELMAN. Groetgein. Schoorl 22 December 1875. De Heer en Mevrouw LANSDORP betuigen bunnen innigeu dank voor de vele bewijzen van deelneming, in liet zoo smartelijk verlies, door hen geleden. Alkmaar25 December 1875. Voor de vele bewijzen van deelneming, zoo van bier als van elders ontvangen bij het overlijden van mijne geliefde echtgenoot, betuig ik, ook namens mijne kinderen, behuwd- en kleinkinderen, mijnen hartelijken dank. C G VISSER. Olerleek22 December 1875. Voor de vele bewijzen van belangstelling onlangs ondervonden bij de geboorte van onze dochter, be tuigen wij onzen dank. J MESMAN Nz D. H. A1ESMAN KERBERT Mijnheer eu Mevrouw VONKVAN SOMEREN PaBRITIUS betuigen hunnen dank voor de be langstelling, ondervonden bij de voltrekking van hun huwelijk. Dijkgraaf en Heemraden van de Schcrmeer ver zoeken allen, die vorderingen hebben ten laste van het Waterschap, hunne rekeningen voor 1 Januari inteleveren ten kantore van den Secretaris. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, W. DE GEUS. Dijkgraaf. A. P. DE LANGE, Secretaris. waaronder eenige op de Oudegracht, Woensdag29 December 1875 's morgens 10 uren, tc beginnen bij de gasfabriek. De ondergeteekende verzoekt, beleefdelijk aan zijne begunstigers, aan wie hij goederen heeft geleverd, geene Itclalillg te «luen dan tegen kwi tantie van hem zelf of van zijne echtgenoote T. IIOL- LANDER. J. ENGELSMAN Azn., AlkmaarWinkelier in Tapijten en Matten enz., 23 Dec. 1875. Voordam te Alkmaar. te A li flfc Hl 2S belasten zich met het ktmpcn en van Si fleet en en tl isseiM, nemen gelden n tSe|M>sito, plaatsen en bezorgen geleien op liypniheek en sluiten assurantiën op roerende en onroerende goederen. Men is van meening om, pp Woens- i.i&ac®<iag, den 29 December LS75, des voor- "dddags 11 uren, in de herberg het Ver gulde J^uard, te Koedijk, publiek voor den tijd van vier jaren te verhuren: Eene ëiuisinansvinning Schuur, S5»r{ en lirve, met SSuomganrdaan de Kerkbuurt, in de gemeente Koedijk, met vier stukken best ^riland, kadaster sectie B, Nos. 480, 77, 75 en sectie A, Nos 905 en 876, ter gezamenlijke grootte van 9 bunders, 15 roeden, 40 ellen in de gemeenten Koedijk en St. Pancras. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Alkmaar zal, op Woensdag, den 29 December 1875, des voormiddags te tien uren in de herberg de Ondernemingte Heiloin het openbaar verkoopen: Populit'ici! Oppcrhaut en Eiken Elzen en Wilgen Onderhout van het Rijks plantsoen, staande op den westelijken berm van den Rijks grooten weg, tusschen Beverwijk en Heilo. De voorwaard Ti der verkooping liggen ter lezing ten kantore der Registratie en Domeinen te Haar lem en Zaandamalsmede ten kantore vau den ontvanger te Alkmaar. 1. Op Dinsdag, 28 December 1875 100 parken zwaar eikenEItlkllout, op den Noordergeest. 2. Op Donderdag, 30 December 1875, 100 parken zwaar Efcsehen en Elzen iüiikSsout en 15S Essehen SSooineilill de Bossche» van IJpesleyn en Ier Cuulster Telkens aanvangende des voormiddags te 10 uren. VERKOOPING op Woensdag, 29 December e.k des voormiddags te elf uren op liet plein nabij de Groote kerk alhier, van eene groote partij AF- Btllil414 afkom stig van het Gesticht van Op voeding en bestaande in Hulken54<»xf j- ncn Deuren tPInnkenElibben SlrandhoutISctsetstecnen, eene partij Hardsteen, enz. Men is van meening, op Dinsdag, 4 da- El" nuari 1876, des voormiddags elf uren, in de herberg van Jan Peetoom, te Dirks- horn in het openbaar te verkoopen Twee Sluizen onder één dak en Erve, ingericht tot BROODBAKKERIJ, allergunstigt gelegen aan de straat, te Dirkshorngemeente Haringcarspel kad. sectie B, No. 262 en 263, groot, 0,03,70. Te aauvaarden 1 Maart 1876. Nadere informatien zijn te bekomen en de con ditiën liggen ter lezing ten kantore van den No taris J BAKKER SCHUT, te Alkmaar, en ten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN, aldaar. op Vrijdag, 7 Januari 1876, des voormid- Üïdags 10 uren, bij Jb. POOL, op Sappewerf, aan deu Donkeren weg, te Heer Hugo Waardvau SO a SO parken essehen en w ilgen Sink ings! *<50 wagens gehukte ISlokken en flOOO 'Takkehosscn. 'v»cvj2?te Hoogwoud, in de herberg de Witte Valk, op Dinsdag, den 11 Januari 1876des voor- middags te 10 uren ten overstaan van den Notaris P. A. DE GELDER, van eene lünismianswo- niïig, met Schuur, Erf, Tuin en eenige stukken UWei en Vt lailriaan elkander gelegen aan de Langereis, in de gemeente Hoog woud, en te zamen groot 11 bunders, 76 roeden. Inlichtingen te bekomen bij den bovengenoemden Notaris, /m' Op Woensdagen, 12 en 19 Januari 1876, 's avonds vijf uren wordt in de Toelast, te Alkmaar, in twee perceelen in het open baar verkocht een IBui* met koepel, Loods en Tuingrond aldaar aan de zuidzijde van de Beukenlaan, helend oost den Stadshnut, groot 6 aren. Breeder bij biljetten en informatien bij den Notaris J. G. A. VER1TOËEE te Alkmaar. Bij partijen minder Winkeliers genieten rabat. Gein». KORLVINKE. een half akker HOUT, staande op den iStruik, zwaar c stellen en uilgen, staande in de Flapbosschen te Aagtdorp. Te be vragen bij CORN. KLAVER, of bij den e enaar JAN HOOGVORS'l Az, te Schoorl. ePM welbeklante $V indkurenniolen, met Bluis en Erf en 68 roeden best Wei land. Te bevrageu met franco brieven bij den eigenaar L. 1)E GEU8, te Heer Hugo Waard. een nieuw verbouwd Winkelhuis, waarin de Slijterij met goed succes wordt uitgeoefend op een der beste standen, in de nabijheid der markt, in eene welvarende gemeente in Noordholland. Adres met franco brieven onder de letters W. V., bij de Uitgevers dezer Courant. éér staande op een fatsoenlijken stand bevattende 2 beneden-en 2 bovenkamerskeuken, plaats, vrije steeg en verder van alle gemakken voorzien kan desverkiezende tot Winkelhuis worden inge richt. Hierop reflecteerenden adresseeren zich met franco brieven bij de Uitgevers dezer Courant. Wordt verlangd een Btimlcrnieisjc, 15 ii. 16 jaren oud. Adres bij de Uitgevers "dezer Courant. worden uitsluitend vervaardigd en zijn tegen veel verminderde 'prijzen te bekomen in de Fabriek van Wis- en Natuurkundige Instru- menteu van BÜCKiES BUEDlfRHte Arnhem en a. o. bij hunnen Agent te Alkmaar, den Heer D. «9. Coheil IJzerkooper. ALLE MOGELIJKE GIETWERKEN, zoowel van IJzer,Koper als Metaal, worden binnen den kortst mogelijken tijd afgeleverd. Door middel van den stoomhamer kunnen de zwaarst gesmede stukken voor Molens, Sluizen enz. binnen weinige dagen tegen de billijkste prijzen gemaakt worden. CH. BOSCH RE1TZ. PALM- en POKHOUT, voorts alle VSOEE.V VI.BilUtNXIATUKRKlClj, steeds droog in voorraad bij ■OAN-T-fgn Verdienste beloond. Dit beroemde huismid del heeft de proef des tijds en de zwaarste tegen werking doorstaan. Deze pillen zuiveren dadelijk het bloed en alle andere vochten des mensehelijken lichaams. Gedurende den winter, en inderdaad het geheide jaar, door behoorde geen huis of huishouding zonder de middelen te zijn om ziekte in haren aan vang te bestrijden. Zulke middelen worden veilig en zeker aangeboden in deze uitmuntende Pillen indien zij volgens de daarbij gevoegde aanwijzing ingenomen worden, llolloway's medicijnen verdrij ven slechte spijsvertering bevorderen eene gezonde spijsvertering en werken als een zacht en krachtig purgeermiddel. Deze Pillen worden ten sterkste aanbevolen aan personen die een zwak gestel hebben, en wier zenuwstelsel door ziekten is geschokt ge worden. Aan dezulken zullen zij een onbeschrijfelijk genot verschaffen. Door het vermeerderd debiet zi jn de prijzen als volgt: Doosjes pillen u 0,80, f j ,85, 3,— t 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf a0,80, f 1,85, f 3,~, t 7.05, f 13.85,,/ 20,95. Zijn op franco aanvragen ii contant te bekomen bij J. At. van Renesse, Apoth. te 's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraalmanApotheker te 's Bosch, alsmede in Holloway s etablissementen te Londen 533 Oxford Streetci devant 244 Strand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 3