BODEN. UITGAAN. De gerenommeerde Balansen en Bascules, ALMANAK JL Alkmaar-Facket. De a IJ 1 A 1, A R O C II E VOOR MAAGLIJDERS! Uit do hand to koop: Tc Huur gevraagd: VERLOREN: Misbniikniaken van Sterken Dran Schouwburg „Diligentia", Een dienst aan mijn vriend 1$ I a n c li a r <1 Crediet-Vereeniging. WOM IE BIZLF, Nieuwe NoonMIolIamlsche A nat lie rin-Tand pa sta, Pla ntaa f d ig Fa nd poed er. C. W. S5TI,S„I8HC.Ti'fi uil de labriek van den Heer J. F. W. SCHIERENBEEIv, le Arnhem, zijn uitsluitend verkrijgbaar bij A. J. LANDMAN, Koperslager te Alkmaar, bij wien levens voorhanden zijn alle soorten van geijkte MATEN, KOPEREN en IJZEREN GEWICHTEN, tegen lage prijzen. vooi' het schrik kei jaar 1896. EENENTWINTIGSTE JAARGANG. Waarin ook staan de namen der leden van de ■Mjk-, I*o!dei •- en Cilcnieentebesturcn Dienstregeling voor December en Januari. DAGELIJKS: Turk|}e. OoMteiM'tjk-BlmigmiJc. Xwilsei-Eaud. Italic. Spanje. ZYIMRt'IT! TANDEN Sfélacre's €»EI,E TANIIEN Tandpoeder Xll lKl'll 'fAUDEN maakt «e wil. GELE T.4MIÏE» Doos 0,50. Depöth. J. BRONGERS Gzoon. van SCRAEPEUEfif en HOLM, Apothekers te Zeist. is bet volkomenste aller Kina-bereidingen, van een aangenamen smaak; derzelver doeltreffende eigen schappen zijn algemeen door HH. Geneeskundigen erkend tegen algestieenc Zivulile, zoowel bij kinderen als volwassenen; gehrek aan eetlust, slechte spijsvertering, y.enuw- ziektc en vele barer gevolgen, als: hoofdpijn, aangezichtspijn enz.; in het tijdperk der her stelling na zware ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen, enz. In de Geneeskundige Courant van 20 Sept '74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan ASfattmsr, f I9M EI *'Bi E" EI EI Eê EI EB EE M. Verder in de meeste Apotheken te bekomen. JTJi*. Cl. EBEEE* Eu'S 3£ bunder best BOTIVIjAMH gelegen in de Heer Hugo Waard, gemeente Oudcarspelaan den Laanweg, genaamd Druivestein Te bevragen bij J. HEKMAN, te Noordscharwoude een Winkelhuis, in de omstreken van de marktom met Februari te aanvaarden. Opgaaf van huur onder lett. G. H bij de Uitgevers dezer Courant. gaande langs de Uangestraat, Schoutestraat, Laat, het Ritsevoorteen BSO.% die dezelve terug brengt bij de Uitgevers dezer Courant kan eene goede be looning ontvangen. mtc*CBAZj Gevraagd een Deelgenoot, welke een klein kapitaal kan aanbrengen, ter uitbreiding der Bloembollencultuur. Adres onder lett. T, met franco brieven, aan 1 Hulpkantoor te Castricum. In alle plaatsen kunnen soliede S8o*lcn plaatst worden voor'eene gunstig werkende Mi schappij tegen vaste premie en provisie. Aan! dingen franco, onder letter Z., bij VAN DORP Achterburgwal B, No. 158, te Amsterdam. Voor het Geneesmiddel hiervan, vervoege r zich in persoon of met brief, bij de Er Wed. ABBRING, Amsterdam, E&ei Straat tusschen Utrechtschestraat en Amstel, A van W. VAN TELLINGEN te Alkmaar. De Tooneelisten der Rotterdamsche en Ams damsche Stads-Schouwbnrgen onder directie de lleeren A g.imiCGT AAA Bz.i.EEI Directeuren van genoemde Stads-Schouwburg zullen ten tooneele voeren op Donderdag30 cember 1875 (No. 2 van het Abonnement) Voor l»et eerst hier ter stede: Groot oorspronkelijk Tooneelspel in 4 bedriji van (dianor Dit meesterstuk van Glanor wordt nu reeds durende 3 jaren op alle schouwburgen van ons herhaaldelijk opgevoerden is den buitengewi bijval en het groote succes, dat er overal aan te b valtten volle waardig. Gevolgd door: Blijspel met zang, in één bedrijf, naar het Fransch van Moreaudoor F. II. Prijzen der plaatsen: 1ste rang f 1,50, 2de f 0,70, 3de rang f 0,30. Aanvang te zeven ure II.H. Inteekenaren kunnen plaatsen bespr op Woensdag, 29 December 1875, van 10 tot' middags 3 uren; voor niet geabonneerden op speeldag, van 10 tot 's namiddags 3 uren, h cents extra iedere plaats. PS. Beide stukken zijn hier ter stede nog ten tooneele gevoerd. Er mag gedurende de voorstelling niet wc gerookt. De Ondernemer, W. VAN TELL1NC ONMISBAAR IS HET U El f TC S'SCC i-jfj DIDTCrill^NXOH 1. Mijnheer! Zend mij wederpakken C. W. BULL» RICH'S Universeel-Zuiveringszout enz U kunt gerust een attest opnemen van den Heer J. SIER, kastelein te Enkhuizen, welke 20 jaren aan maagpijn heeft geleden. ZEd. ge bruikt Int Zuiveringszout nu 5 a 6 weken en heelt al dien tijd geen last gehad althans bij het minste gevoel neemt hij weer een kleine hoeveelheid in, en is direct geholpen enz. UEd. Dw. Dienaar P. DE WIT, te, Hoogcarspel. Het echte UNIVERSEEL-ZUIVERINGS ZOUT uit de fabriek van C. W. BULLR1CH te Berlijneen beproefd middel tegen maagpijn, zuur, braking, slechte spijsvertering, hartwater, enz, is verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes van 1 kilo a 25 J kilo a 43 en van 1 kilo ti 90 Cis., te Alkmaar bij IV J Bakker, Apoth Amsterdam M. ClébuujO. Hoorn, C. Schuil Jut. (Heiligeweg). N.Diep,F. Bruinvis. HoogkarspelI'. de Wit. IRijp, Wed. D. de Vos Opgericht te Amsterdam in den Jare 1853. Maandelijksche Staat op 30 November 1875. 2120 Deden deelneming f 16,312,020,— In portefeuille5,466,646,34 In disconto genomen 3,649,346,901 In Cassa533,989,43| Stortingen der Leden 2,237,592, Reserve-fonds430,654,86 In disconto gegeven 3,097,618,47 Deposito-rekening3,736,491,30 van Dr. HEKKING te Leuven, niet genoegzaam aan te bevelen bij open wonden, vooral in de beenen bij ontsteking der wonden enz. Deze zalf werkt verrassend spoedig; de aan wendingen zijn overal met succes bekroond, zoodat een beendat als ongeneeslijk beschouwd werd binnen vier weken geheel hersteld was. Schrifte lijke bewijzen kunnen worden overgelegd. Prijs per pot met gebruiksaanwijzing 60 cents. Eenig depot alhier bij J. BRONGERS Gz. Bazar. Heden is uitgegeven door L. G. POST te Pur- merende in Noord-Holland. In linnen band ©O cents. In'perkament 50 cents. 4 T T/ U T) De minister Derby heeft den 17 te Edin'ourg het hem door de studenten der universiteit opgedragen rectoraat met eene toespraak aanvaard 's avonds lueld hij in eene bijeenkomst van conservatieve werklieden vpor een gehoor van ongeveer 3000 personeneene andere toespraakwaarin hij verklaarde niet te gelooven, dat het jaar 1870 de regpling der ooster- sche kwestie zon zien. Elk der belanghebbende mogendhe den scheen tot gematigdheid gezind te Zijümaar de kwes»- tie leverde voor allen tal van moeilijkheden op. Hetkoópen van Suez-Kanaal-aantleelen door Engeland zon eene onbehoor lijke daad zijpindien bet de valsckelij'k daaraan toegeschre ven heteekeuis van een protectoraat over Egypte had. En geland hadziek alleen v.obr het geval van eene botsing in het Oqsten een nieuwen: waarborg willen verschaffen voor het onverbroken blijven der gemeenschap tnetlndië. De minister achtte zich. gelukkig, te kunnen gelooven dat in bet buiten land zeer weinig .vau den door sommigen voorspelden naijver was opgewekt. Den 19 beeft hij het eereburgerschap der stad aanvaard en bij die gelegenheid eene redevoering uitgesproken, waarin hij o.a. hét volgende heeft gezegd. De vier groote militaire mogendhedèh van het vasteland hebben 7 miljoen soldaten, maar hoe ont zaggelijk de toebereidselen tot---of moet ik zeggen de voor zorgsmaatregelen tegen? een oorlóg ook zijn, ik. geloof, dat, de europeosche gouvernementen den vrede wons.ckenen gemeenlijk is het mogelijk den vrede te handhavenindien men zulks wenscht. 11 ij de eUropeèsëlie kabinetten is tegen woordig een vraagstuk aanhangig, welks einde wij waarschijn liik nog in lang niet zullen zien en welks oplossing door nie mand duidelijk wordt voorzien. Ik, vöor mij, geloof, dat daaromtrent alleen tijdelijke maatregelen mogelijk, zijn. Ik geloof, dat de gouvernementen van Oostenrijk en Rusland volkomen, oprecht zijn in hunnen wenscli om de uitbreiding' van den opstand fle voorkomen en den vrede en de orde te herstellen. Ik ken de bijzonderheden van bet oustenrijksche hervormingsplan niet, Het is eene zeer moeilijke taak, en gtj moogt ons, toewensqhendat wij die reeds hadden vol bracht; maar zijt niet, onredelijk ontevreden, indien de oplos sing niet alles geeft wat wij zouden wenschen. Kor,onion. De prins v. Wales is den 19 van Madras naar Calcutta vertrokken. De engelsche troepen in Malacca zijn den 13 zonder te genstand te ontmoeten, te Blanjaaangékomem Sultan Ismail en zijne aanhangers hebben Blanja 'verfaten en zijh haar Kinta vertrokken. De engelsche troêjiett zetten hunnen marsch naar laatstgenoemde plaats voort. Ahnied-MiMardldka-isbenoemd tot opgerbevt;lliebb,er der turksche troepen in' de 'flerzogewma, en met levensmiddelen en krijgsbehoeften naar Kieek vertrokken. Er, is een „Raad van uitvoering" benoemd,, onder voor zitterschap van den grootvizier, bestemd b.n 'voor de'uilVoe- ring der hervormingen te Waken. Hij isAlamMïd'esleld uit de ministers en óhdèrseheidehe christen eii moliaitiirièdaan- sche 'ambtenaren. Aan gertoemden Raad is toegeroégd eene „Commissie van Controle." Den 16 is in Bosnië eeriénatiótialè SkupSchtina gehouden,' waaraan 80 afgevaardigden' uit alle distriétëh d'eè lands en vertegenwoordigers der vöorhaamste Bèttdèk bpstandélirigen hebben deelgenomen. BÖHdten isden 'strijd vóórt te zet ten en in geene onderhandelingen te trqden noch beloften van hervormingen san te hemen, voordat de turken uit, Bosnië verdreven zouden zfjri. Het ui'tvóerënd gezag Is: aan eene commissie toevertrouwd, terwijl het bendehoofd Hulmayer tot opperbevelhebber van alle opstandelingen in Bosnië is benoemd. De Tunes zegtdat de gelden ter betaling van den Ja- nuari-coupon wel bijeengebracht zijn maar met groote moeite en het met gestrengheid innen van alle belastingen zelfs Van zulke welke eenige weken geleden de bevolking heetten kwijtgescholden te zijn. j Oostenrijk, liet lleerenliuis heeft den 20 het door het Huis der Afgevaardigden aangenomen ontwerp op het school toezicht met 34 tegen 34 sf. verworpennadat de minister van onderwijs zich ër tegen had verklaard. Den 21 heeft het Iluis de overeenkomst betreffende de invoering van den internationalen meter en vervolgens, zonder discussie, over eenkomstig de voorstellen der commissie, het budjet voor 1876 goedgekeurd, geheel zooals dit, door bet Huis'der Af gevaardigden was voorgesteld. Hongarije, De bisschop van Hugosmsgr. Gabriel Mi- halyi, is bijna vermoord geworden door een persoon, die, met een mes gewapend, zijn paleis was binnengedrongen, maar, door het tijdig toesnellen van een bediende, ontwapend en in hechtenis genomen werd. De boosdoener behoorde tot servischgezinde saamgezworeneu die den bisschop om zijne hongaarsehgezindheid haten. De president-minister Tisza lièei't den 18 op eene interpel latie van den Afgevaardigde Simonyi geantwoord, dat de hon- gaarscho regeering tot dusver geene gelegenheid gehad heeft om het plan eener bezetting van Bosnië en de Herzogewina door ogstenrijkseh - hongaarsche troepen goed- of af te keuren; dat de minister van buit. zaken: in overeenstemming niet de europeesche mogendheden gehandeld heeft, om, door spoedige bevrediging dezer in opstand verkeerende turksche provinciën, zelfs de mogelijkheid buiten te Sluiten dat de vrede, gestoord zou worden. De 2 Kamers der Bondsvergadering hebben den 10, in vereenigde zitting, het uitvoerend gezag voor de volgende 3 jaren gekozen. De heeren Weitij Schenk en Schever zijn herkozen. In .plaats der heeren CérésoleBuret, Kuthel en Neig, die het verlangen hadden te kennen gegeven oin niet herkozen te worden, zijn benoemd de heeren Bndhqmet, lieer, Aadondert en Hammer. De heer Weltiin de laatste 3 jaren vice-president van het Eedgenootschap, werd President, dr. Heer vice-president. Dr. Schiesz. sedert 1848 chef der L'xmds-kansel&rijwerd voor deze betrekking herbenoemd. De lieer Ruöhonnet, uit Waadtlandt, beeft zijne benoeming tot lid van den Bondsraad van de band gewezen. In zijne plaats is gekozen de beer, Numo 'Dros, uit: Neufehatel. De vicaris der oud-catkolieke gemeente te Genève Pélis- sierheeft zijn ontslag genomen, volgens, zijn schrijven aan bét opperkerkbesfuur der „Nationale Kerk", dewijl bij tot de overtuiging is gekomen, dat de voorgewende cathoiieke her- Vórming, waarin hij vroeger een werk Gods had moenen te zién ëeiie der reusachtigste, topnëëlvertooningen dezer eeuw 'is, met een schijn vap hét goéde in woorden en oè'ne onme telijke hoeveelheid kwaads in de daad. Toen hij den afgrond al wijder en wijder zag gapen en de hervormingwelker hoofdtrek de zachtheid en dé overreding had moeten zijn, liet masker zag afwerpen en optreden alV een waren gods- dienstkrijg, wilde hij zich niet langer verbinden aan dit gé-' wtoèli'f van huichelarij onderdrukking en haat. Het bericht omtrent misbruiken bij de policie te Turijn is zeer overdreven geweest; slechts 2 óf 3 personen hebben er zich aan schuldig gemaakt. Graaf Harry v. Ar'nim heeft in eene der aanzienlijkste wijkeu van Elorence eene woning gehuurdom met zijn gezin den winter aldaar door te brengen. De Senaat heeft den 17 hét wetsontwerp aangenomen tot regeling van de territoriale en gemeentelijke milicieen wel 1 met deze verandering, dat, de jaarlijksche wapenoefeningen, waartoe eerstgenoemde bij kon. besluit, kan worden opge roepen niet langer dan 8 dagen mogen duren. De minister Minghètti heeft bij de Kamer een wetsontwerp ingediend om hem 1e machtigen, op zijne begröotihg eene som te brengen voor zekere voorbereidende werkzaamheden voor de regeling van den loop des Tibers. Het is op zijn verzoek naar de algemeené begrootingscommissie verwezen. Voor be doelde werkzaamheden is 9 miljoen noodig, waarvan in 1876 niét meer dan 150.000 lira's. Den 19 beeft de Kamer de begrooting van o. werken, tot een bedrag van bijna 106 miljoen lira's, goedgekeurd, en I daarna bare zittingen tot 20 Jan. verdaagd. De geni. Q/tesada is benoemd tot opperbevelhebber van bet noorderleg.T. genl. Martinez CAjrn van hot: leger van Navarre. De legers van het centrum en "an Catalonie zijn ontbonden verklaard, zullende de manschappen met 1 Januari de legérs van Navarre en van hét noorden gaan versterken. Genl. ihriokes 'is den 21 te S. Seba lian aange komen met het overige van zijn corps. De genls. Quèsada êa 'Martinez Campos zijn uit Saragossa naar Navarre vertrokken. De genl. Falmasedu heeft zijn ontslag genomen als gou- j verneur van Cuba en is vervangen door genl. Jovellttr, die j als minister van oorlog wordt opgevolgd door gent. CóWï&w. Genl. Martinez Campos heeft den 15 te Barcelona eene proclamatie uitgêvaardigd waarin hij de bevolkingen gelast als één man te wapen te loopen eu de militaire commandanten om alle beschikbare troepen uit te zenden, zoodra zieli op- j roerige benden vertoonen. Wie in gebreke blijft aan zoo- I danige wapening \somateA] deel te nemen, zal, als medeplich- tigaan vérraud, worden gestraft. Hetzelfde geldt van burge meestersdie verzuimd hebben aangaande de tegenwoordig heid der bende te waarschuwen. De buizen dergénen die de benden herbergen, wórden verbeurd verklaard, onder voorbehoud van zwaardere straffen. Allen, die'mét de wape nen in de hand worden gevangengenomenzullen zónder omslag worden doodgeschotendë overigen voor een krijgs raad in de hoofdplaats terechtstaan. 2 Oud-Afgevaardigdende héeren Carretéro onder de re- publiek hoofdambtenaar bij het dept. van'kolofiiën.'én Angtada, artillerie-officierzijn uit liet land gebannen, omdat zij bij céne door dén Kóliing bijgewoonde tooneelvoorstelling na I bet vallen van het scherm in weerwil van de gebaren van den kapitein-generaal van Madridvolgens gewoonte den lioed opzet ten. Kolonicn. De stad Areeivoop Portorico, is door eene aardbeving geheeld vernield. Slechts 2 kerken en fi huizen zijn ongedeerd gebleven. Snelpersdruk van Ilerm». Coster en Zoou. zullen worden vereerd. 1 Dij elke flacon bevindt zich een gebruiks aanwijzing. B Als bewijs van echtheid en ie.r voorkoming van j jj namaaksels moet de etiquette van de driekleurige l E bandteekening van den heer Gdïot voorzien zijn. Te Alkmaar bij W. SCHUT ZOON. HH. Medici aanbevolen, alsook de IJZERHOUDENDE QUINA LA ROCHE, teeen chlorosis of bletkzuclittemi«'S>ohti»lieid, groote zwakte, bloedsgebrek, kwalen van critischeu leeftijd enz. Prijs per flacon f 1,90, bij de volgende HH. Apothekers: Amsterdam, wed. O. Hesterman Zn., Enkhuizen, de Koning ILoldanus Zh. Purmerende, P. v. d. Vooren. Hoorn, S. van Halm. j Sehagen, W. A. Hazeu. Monnickendan, J. W. L. Cocx. I Zaandam, G. Traus. Kalverstraat. boek Schapenplein Edam, S. S. Hoola van Nooten. van Dr. J. G POPP, K. K. Hof tandarts te Weenen. Dit middel bewaart de frischheid en reinheid van den adem, buitendien dient het nog om de tanden eene blinkend witte kleur te verschaffen, om het bederf ervan te voorkomen en o:ri het tand- vleesch te versterken. Het reinigt de tanden zoodanig, dat door een dagelijksch gebruik niet alleen de gewoon lijk zoo lastige tandsteen verwijderd wordt, maar ook het glazuur der tanden wordt daardoor hoe langer hoe witter. Verkrijgbaar in de onderstaande depöts te Alkmaar bij J. Brongers Gz., Verdronkenoord; te Hoorn bij Jket en J. J. Ooijevaar, Kapper; te Zaandam bij H. G. van Aken, Verkoophuis; te Enkhuizen bij Span- janrdt; te Haarlem bij J. P. KarthausVerkoophuis; te Edam bij Jan Lalte Purmerende bij P. J. de Wol If Wz.; t,e Nicuwediep bij WFerhoeve Bruinvis; te Hoogkarspel by P. de Wit; te Medemblik bij J. Drost; te Sehagen bij JL. Munter; te Amsterdam bij F. v. Windheim 8f Co., Verkoophuis. Snelpersdruk van Herm'. Coster en Zoon,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1875 | | pagina 6