No. 2. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. WOENSDAG 4 JAN IJ A HL Nationale Militie. FEUILLET ON, 27) Het rif van Kitty Uatvk. Prijs der gewone Advertentiën ©ificiëct (Scbeclte. ümiteuUnb Tweede Afdeeling. ALKMAARSC Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80franco door het geheele Rijk 1, De 3 nummers 0.06. Van 15 regels f 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. INSCHRIJVING op Dinsdag 3, ÏO en lï Januari, en op Vr|Jdag 6 en 13 Januari, des avonds van 5 tot 7 ure, in het gewone locaal aan het Raadhuisen verder voor degenen die ver hinderd zijn te komen aan de gemeente-secretarie. REKENINGEN wegens leveringen ten dienste der gemeente reiniging te Alkmaar in 1881 worden vóór 15 Januari 1882 ingewacht bij den directeurdie wegens andere leveringen voor datzelfde tijdstip ter gemeente-secretarie of bij den ge meente-architect. DU1TSCHLAND. De Pruisische Landdag komt den 14 waarschijnlijk voor 3 maanden bijeen. Generaal-majoor, graaf von Waldersee, is benoemd tot generaal-kwartiermeester bij den generalen staf en moet als zoodanig den bevelhebber van den staf, graaf von Moltke ter zijde staan en zoo noodig vervangen. ENGELAND. Volgens de Times kwamen Frankrijk en Engeland overeen, aan den Onder-Koning van Egypte een gemeenschappelijk of gelijkluidend schrijven te zenden waarin zij zich bereid verklaren om, zoo er onlusten in Egypte mochten uitbreken hunne stoffelijke medewer king te verleenen tot het herstellen der orde en het beschermen van zijn gezag. De engelsche bladen wijzen met ingenomenheid op het door de belgische regeering ingediende wetsontwerp tot het strafbaar stellen van het vernielen der visch- netten op zee door daarvoor gemaakte werktuigen. Iemand. De regeering heeft aan 5 leden der rech terlijke macht opgedragen zich naar de oproerigste districten te begeven om na te gaan, of de gewapende macht sterk genoeg is tot het onderdrukken der onge regeldheden of versterking behoeft. Verder moeten zij verslag uitbrengen over de werking der landwet en der beteugelingswetten alsmede over de houding der troepen en der politie. De uitkomst van dit onderzoek zal hare verdere houding regelen. FRANKRIJK. Het is later gebleken dat de ver- oordeeiing van den franschen gezant te Londen, Cballe- mel-Lacourin de kosten in het door hem wegens laster ingestelde rechtsgeding tegen Rochefort en den verantwoordelijken persoon voor het blad i'Intransigeant (de onverzoenlijke), een gevolg is geweest van de nietig verklaring der dagvaarding Men had verzuimd de wets bepaling waarop men zich beriepin haar geheel daarin op te nemen. De zaak zelve is dus nog niet behandeld. De minister van onderwijs heeft aan de prefecten zijn voornemen medegedeeldom een wetsontwerp in te dienen waarbij aan de onderwijzers en onderwijzeres- ren verboden wordt gelijktijdig klokkenluider, kerkdie naar, organist, enz. te zijn. In afwachting eener ver hooging hunner bezoldiging beveelt hij aan lien die reeds dadelijk van dergelijke betrekkingen afstand willen doen schadeloos te stellen. Ook zal een wetsontwerp ingediend worden waarbij het teekenen onder de ver plichte leervakken aan de lagere school opgenomen wordt. Op den Nieuwjaarsdag brachten op de daarvoor be paalde wijze de voorzitters van den Senaat en de Kamer den president der republiek op het Elysée de betuiging van toegenegenheid en eerbied van het parlement over. De president antwoordde, dat hij met bizondere tevreden heid kennis had genomen van de door de voorzitters uitgedrukte gevoelens. Rij de ontvangst der gezanten, waarvan de oudste in jaren de gelukwenschen uitsprak, verzocht hij hun zijne gelukwenschen en vriendschapsbe tuigingen te willen overbrengen aan de vorsten, die zij vertegenwoordigden. Den 2 's morgens overleed de prefect der Seine, de heer Hérold, tevens lid van den Senaat. Tunis. De consul-generaal Roustan werd door de fransche bevolking te Tunis zeer hartelijk ontvangen. Een der afgevaardigden kwam uit aller naam op tegen de lasteringen waaraan hij had blootgestaan en ver zekerde hem van hare gehechtheid. Roustan antwoordde, dat de toegenegenheid der fransche bevolking in Tunis en de ondersteuning der regeering hem tot troost zou den strekken tegenover de lasteringen, waaraan hij had bloot gestaan welke hij verachtte. Hij riep voor zich het getuigenis in der fransche kolonie die hem kende. Hij stelde zijne terugkomst voor als een be wijs dat de regeering de verkregen voordeelen niet zou loslaten maar het aangevangen werk voortzetten. De door hem ondergane beproeving zou geene ontmoe diging zijn voor de fransche consulaire agenten die evenals hij gelasterd en beleedigd waren. Zij zullen altoos de belangen van het vaderland handhaven, ver zekerd als zij zijn van de toegenegenheid des lands en den steun eener rechtvaardige en krachtige regeering. ITALIË. De minister van openbare werken toekende den 30 een besluitwaarbij machtiging wordt verleend tot het onderzoeken van de mogelijkheid om een onder- zeeschen tunnel te maken tussehen Messina en Reggio. De regeering behoudt zich evenwel het recht voor, dit werk voor eigen rekening uit te voeren. De bladen van verschillende richting bespreken druk den toestand van den Paus te Rome. Het ministeriëele blad de Dirittokeurt eene herziening der waarbor gen wet niet onvoorwaaidelijk af. De Popoio Romano (doorgaande voor het orgaan van den minister-president Depretis) verzekert tegenover alle in omloop gebrachte geruchten dat nog geen enkele mogendheid over des Pausen toestand of het romeinsehe vraagstuk bij de italiaansche regeering schriftelijk of mondeling zich uit gelaten heeft. Mocht echter zoodanige veronderstelling verwezenlijkt wordendan zou de regeering alle ge- dachtenwisseliug daarover moeten afwijzen. Zij beschouwt de vraag omtrent de vrijheid en onafhankelijkheid van den Paus niet alleen met de waarborgenwet geheel afgedaan maar bovendien als eene geheel binnenland- sche zaak, waarover geene diplomatieke onderhandelingen gevoerd kunnen worden. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Weener bladen zijn zeer ingenomen met de ruiterlijke verklaringen der rumeensche regeeringwaardoor het ontstane geschil uit den weg geruimd is. De hongaarsche bladen laten zich met eenige terughouding uit. Op den Nieuwjaarsdag heeft de liberale partij een opmerkelijk blijk van vertrouwen in den heer Tisza ge geven. Bij monde van graaf Czakeij deed zij uitkomen, wat zij onder zijne leiding had gedaan en hoe de be volking door het versterken van haar aantal bewezen had dat de groote meerderheid volkomen vertrouwen in hem steide. De heer Tisza betuigde zeer bewogen daarvoor zijnen dank en zeidedat het zijn vurigste wensch was, de toegenegenheid zijner medes rijders te be houden en te samen voor Hongarije's welzijn werkzaam te mogen zijn daarbij voorzichtigheid en gematigdheid parende aan vaderlandslievende geestdrift. RUSLAND. Het uitvoerend bewind der nihilisten heeft den 4 December eene korte kennisgeving open baar gemaakt, waarbij o. a. verklaard wordt, dat de aanslag van Sankowski op het leven van generaal Tsche- rewin buiten zijne voorkennis en medewerking geschied is en dat het gerucht, dat het Fondelingshuis te Moskon voor 600000 door de nihilisten bestolen zou zijn, ver zonnen is. Het bemachtigen van regeeringsgelden is volgens de beginselen der nihilistische partij wel ge oorloofd maar hat zon haar een gruwel zijn, de gelden van bizondere personen of van liefdadigheidsinstellingen aan te tasten dit laat zij aan de regeerings-ambtenaren over. Ook is weer een nummer verschenen der Arbeiders- courant een jaar lang niet uitgegeven, omdat de druk kerij in beslag genomen was, doch thans weder geregeld zullende verschijnen. Daarin worden de Keizerde regeering en de gegoeden in het algemeen heftig aan gevallen de Keizerde grondbezitters en alle fabri kanten moeten verjaagd of doodgeslagen worden. Bij de mededeelingdat een grondeigenaar door zijne on tevreden boeren vermoord isvoegt het blad eenige goedkeurende woorden en moedigt tot navolging van dat loffelijk voorbeeld aan. Het dagblad van Petersburg komt op tegen de ge maakte schikkingom de schatting van Bulgarije en Oost-Rumelië te gebrüiken voor de betalingen aan de houders van turksehe fondsen. Volgens dat blad moe ten eerst de onderhoudskosten van het russische be zettingsleger betaald worden. Rusland kan wel reke- Hij zag hare blanke armen en schouders in de duisterniseen zeldzaam gevoel doortrilde hem als vastgenageld bleef hij staan en staarde op de om trekken van die jeugdige gestaltedie zich tegen het donkere huis duidelijk afteekenden. Daar hief het meisje het hoofd op, Frank voelde dat haar blik op hem rustte. Wanneer zij hem be merkte? Hij schrok hevig. Hij moest een poging wa gen verder in de schaduw der boomen te geraken. Voorzichtig deed hij een stap achterwaarts. „Wie is daar?" klonk in dit oogenblik Maggy's stem. Het was te laat! Frank greep onwillekeurig naar riJn revolver, dien hij in den zak droeg. „Wie is daar, wie staat daar?" riep Maggy nog maals nog luider en beslissender dan de eerste maai. Bliksemsnel vlogen hem de gedachten door bet hoofd, cf hij nu bleef staan of vluchtte, was hetzelfde. In beide gevallen zou het geroep van het meisje de vis- schers opmerkzaam maken wat moest hij doen blechts een koen waagstuk kon hem redden. Snel sprong hij eene schrede naar voren terwijl hij gelijk tijdig den zuidwester van het hoofd rukte. „Ik ben hetriep hij zacht. Maggy Was teruggeweken; bij den klank van zijn stem kromp zij ineen en bleef een oogenblik met de vensterkuop in de hand besluiteloos staan. „Ik smeek n, Maggy, roep niet om hulp, gij hebt niets van mij te vreezen." Nu eerst scheen zij tot het volle bewustzijn van haren toestand te komen. „Wat wilt gij hier, sir?" vroeg zij zachtkens terug. „Waarom staat gij daar voor mijn venster?" Voor haar venster? Dit misverstand scheen Frank een lichtstraal van den hemel toe. Maggy geloofde dus, dat hij haar venster bespied had. Hij greep deze dwaling aan als de schipbreukeling het reddende touw. „Ik moest u nog eenmaal spreken Maggy ik ik „Een oogenblik Zij verdween in het vertrek en verscheen onmiddelijk aan het venster met een doek om de schouders geslagen. „Nu," vroeg zij, zich tot hem buigende, „wat hebt gij mij te zeggen dat gij in den nacht voor mijn ven ster sluipt. Spreek sir of ik roep vader." „Doe dat niet," smeekte hij, haar hand grijpende, „ik wil u alles ophelderen, aliesmaar nu niet. Wij konden verrast worden." „En gij zijt hier voor mij gekomen zeide zij zoo ernstigzoo dringend en op zulk een liefelijken toon dat Frank van het schandelijk speldat hij met haar drijven wilde, afzag. Hij wist niet wat hem aandreef, zoo dwaas het eens verkregen voordeel weder uit de hand te geven, maar hij voelde, dat hij baar vertrou wen niet misbruiken kon. Hij drukte hare hand. „Neen Maggy ik kwam niet om u." „Gij zijt een spion een „Spreek zachter", zeide Frank plotselingvast be sloten en gerust. „Of wilt gij moedwillig bloed doen vergieten Gelooft gij dat ik mij zoo gemakkelijk zou overgeven? Eer ik hier val, dekken nog een paar lijken van mijn aanvallers het zand." En toen zij zweeg, ging hij zachter voort: „Ik smeek je, Maggj, deze ontmoeting te verzwijgen. Morgen of wanneer gij wiltzal ik u een eerlijke en bevredigende verkla ring geven. Zijt gij daarmede tevreden Zij draaldebinnen in het huis vermeerderde hst geraas en er klonken stemmen in de gelagkamer. „Snelsnelneem een besluit", drong Frank aan. „Er is geen seconde te verliezen." „En gij geeft mij uw woord op al mijne vragen naar waarheid antwoord te geven „Mijn woord er op." „Ga dan ik zal zwijgen. Morgen vroeg na zonsop gang wacht ik u in het zuiden van Kitty Hawk in de duinen." Hij drukte medegesieept door zijne oogenblikkelijke gevoelens, een kus op hare hand. „Dank! dank! En goede nacht, Maggy!" „Goede nachtklonk het terug. Daarna werd het venster gesloten en in hetzelfde oogenblik werd de huisdeur geopend en een zwaren baal door de mannen naar buiten gerold. Erank sloop om het huis heen en keek gespannen naar de hande lingen van de visschers. Zijn voorhoofd gloeide en zijn hart klopte heftig. Hij wist niet of het de ontmoeting met het meisje of de opgewondenheid wasveroorzaakt door de gedachte dat hij nu de oplossing van het raadsel naderde, waar voor hij naar hier gezonden was. Terwijl zijne oogen het onafgebroken aanzagen hoe baal op baal en vat op vat naar den oever gerold werd en in een van de grootste booten geladen werd, stond voor zijne verbeel ding onophoudelijk het beeld van Maggy. Hare donkere, schitterende oogen de trotsche mondde witte schou ders en het was hem alsof hij nog de doffesidde rende klank van hare afscheidswoorden hoorde. Zoo stond hij wel twee uren tegen een boom geleund, dio voor hem als oen droom vervlogen. Beneden aan den oever hoorde hij nog de zacht gesproken woorden, dan het ratelen van kettingen en dadelijk daarop riem slagen de boot was weg. Slechts twee mannen keerden naar de herberg terug, Raffles en Billdaarna werd de deur gesloten en het licht in de gelagkamer uitgedaan. „Dus hier is het smokkelaarsnest," mompelde Frank triomfeerend. „Hier moet ik mijne tegenstanders zoeken." Doch de vreugde over het gelukken van zijn plan week dadelijk daarop voor een pijnlijk gevoel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1