ftimicttlaub. Qillerlci. L ning houden met de door de nieuwe regeling veroor zaakte ongelegenheden maar dat moet aan de vrij gemaakte volken ten goede komen en niet aan de fondsenhouders daar het berlijnsche verdrag aan Rus land boven hen den voorrang toekent. SPANJE. De minister van buitenlandsche zaken antwoordde den 28 in den Senaat op de vraag of de regeering voornemens was, gedurende den tijd, dat de Kamers naar huis warentusschen beide te komen wanneer eene machtige mogendheid mocht overgaan tot het in bescherming nemen der rechten van den Paus datvoor zooveel hem bekend was geene mo gendheid van plan was de rechten van den Paus onder hare bizondere bescherming te nemen. Overigens wei gerde hij verklaringen af te leggen welke de gevoelig heid eener bevriende mogendheid zouden kunnen kwetsen. De regeering beschouwde den stand van zaken te Rome nog geheel gelijk aan dien toen zij onlangs door de bisschoppen omtrent de stelling van den Paus werd ondervraagd. Den 30 werden de zittingen der Kamers geschorst tot Maartom den minister van financiën den tijd te geven vóór het einde van Februari met de bin nen- en buitenlandsche fondsenhouders eene overeen komst aan te gaan betreffende de conversie der schuld. Van den uitslag der te voeren onderhandelingen en van de met Frankrijk over een handelsverdrag te voe ren onderhandelingen kon bij den aanvang der zitting in Maart dan mededeeling worden gedaan. TDRKIJE. Een te Konstantinopel verschijnend arabisch blad, El Djewaib genaamd, bevat voortdurend artikelen die duidelijk de bedoeling hebben de bevol king in Tuniswaaraan dat blad in groot aantal ge zonden wordt, tegen de Franschen op te hitsen. In een dezer artikelen wordt o. a gezegd dat het feit dat de Sultan zich tot heden niet in die zaken mengde, nog geen bewijs is, dat hij in den aanstaanden zomer het ook niet doen zal. Frankrijk moet weten, dat 10 miljoen mohammedanen in Noord-Africa des Sultans bevelen wachten. Zelfs wordt gezegd, dat Duitsc'nland en Italië den Sultan bijstaan in de handhaving zijner rechten als Kal f. Het bizondere gezantschap door den Sultan onlangs naar Berlijn afgevaardigd, heeft ook Weenen aangedaan en is daar niet minder welwillend ontvangen. Geruchten van een turksch-duitsch bondgenootschap zijn niet bevestigd. VEREENIGDE STATEN. In 1881 kwamen 410000 landverhuizers aan waarvan 125O00 duitschers. ZUID-AFRICA. Aan de later bekend geworden bizonderheden omtrent de bijeenkomst der transvaal- sche boeren te Paardekraalwordt het volgende ont leend. 's Morgens om 9 uren, toen door een kanonschot het sein werd gegeven werden de paarden gezadeld en schaarden zich omstreeks 2000 gewapende ruiters op de omliggende heuvels: er waren bovendien evenveel gewapende mannen te voet. De vrouwen en kinderen waren in de vlakte bijeen. De ruiters maakten daarop allerlei bewegingen om de menigte heen. Ooggetuigen waren verbaasd over de snelheid en juistheid waar mede die bewegingen uitgevoerd werden en in die be hendigheid, in verband met hun onovertroffen bekwaam heid in het schieten en de eenvoudige inrichting van hun legertrein ligt, volgens den berichtgever der Times, het geheim van de door hen in den laatsten oorlog be haalde voordeelen. Daarna werd eene godsdienstoefening gehouden, waarbij dankliederen werden gezongen. Alles ging bizonder ordelijk toe en de engelschen die er bij tegenwoordig waren werden zeer voorkomend ongast vrij behandeld. Algemeen liet men zieh scherp en ongunstig uit over kolonel Lanyonden engelschen bewindvoerder gedurende den tijd der inlijving. Ge noemde berichtgever beschouwt den toestand der Trans- „En zij Maggy vroeg hij zich zelve af. „Heeft zij deel aan de schuld haars vaders? Weet zij daar van?" Krachtig schudde hij, als antwoord op zijn eigen vraag, het hoofd, streek met de hand door de donkere lokken en een lachje verscheen op zijn gelaat. „Goede nachtnimf van Nagshead 1 Ik houd mijn woord. Tot weerziens morgen vroeg 1" VII. Toen Frank na weinige uren uit een versterkenden en vasten slaap ontwaaktekwam hem het avontuur van den vorigen nacht als een droom voor, zoodat eerst een blik op de schipperskleediug, die naast zijn bed over eene stoelleuning hing hem van de waarheid van het voorgevallene overtuigde. De zon stond reeds hoog aan den horizon en zond hare stralen door het venster, waarvan hij de luiken bij zijn laten thuiskomst vergeten had te sluiten. Zij vulden de kamer met een verblindend goudgeel licht en het scheen Frank toe alsof het hem aan zijne be lofte wilde herinneren. Hjj sprong snel uit zijn bed doopte het hoofd in de waschkomzoodat de droppels van het blauw achtige water, dat de eenige brondie in N agsheal voorhanden was, huichelachtig voor zoet water liet doorgaan naar alle zijden heenspatten trok snel de uniform aan alsof bet bestaan van het station van zijn tijdige aankomst op de afgesproken plaats af. De blik, waarmede hij zichzelf in een zakspiegeltje bezagverried een vernieuwde belangstelling in zijn uitzichtdat hem reeds lang bekend en daarom nooit eene bizondere opmerkzaamheid waardig geschenen was. Daarom vond hij het ook noodigdeze kleine ijdelheid voor zijn verstand te rechtvaardigen. „Bij volslagen gebrek aan beschaafd gezelschap moet men goed op zich zelf letten men verwildert anders geheel en al," dacht hij, terwijl hij zijn toilet in orde bracht. Wordt vtrvolffd. vaal niet zoo ongunstig als hij wel eens afgeschilderd wordt. Wel is het geld schaarsch doch de prijzen zijn vast en de handel levendig. De vrees der boeren voor een opstand der inlanders is gewekende inlanders komen bij de boeren zelfs in dienst. Alleen wordt over de nieuwe belastingen geklaagd. De tegenwoor dige regeeringsvorm wordt door de transvalers slechts als voorloopig beschouwdzij verwachten de vorming eener sterke regeeringgrooteideels uit Africaanders bestaandeonder een bekwamen president. Voor die betrekking wordt zoowel door de hollandsche als de engelsche boeren het geschiktst geacht de opperrechter Kotze een bekwaam ervaren rechtschapen man bij alle partijen even gezien. Den 29 is te 's Gravenhage overleden de sedert 1858 gepensioneerde luitenant-generaaloud-comman dant van het indische leger jr. F. V. A. ridder de Stuers, geboren te Roermonde in 1793. Behalve door zijne krijgsbedrijven, sedert 1820 in Indie, en zijne militaire geschriften, maakte hij zich ook naam door zijne kloeke houdingtoen hij in 1837 benoemd tot gouverneur der Molukken op zijne reis derwaarts, met het stoom schip Willem I op de Lucipara-rotsen schipbreuk leed en daarop met ongeveer 140 menschen 37 dagen doorbracht. Bij zijne begrafenis, den 2 waren de Ko ning en de prins v. Oranje door hunne adjudanten den kolonel Dumonceau en den kapitein Beijerman vertegenwoordigd. Aan het graf werden de verdiensten van den overledene gehuldigd door luitenant-generaal v. Svvieten. Vrijdagnacht zijn uit het land van P. K. aan den Uitweg te Sloten twee beste schapen gestolen. Den dader heeft men nog niet ia handen, doch er zijn ernstige vermoedens gerezen tegen zekeren persoon. Aan de Nassaukade ie Amsterdam is den 30 een gedeelte van een in aanbouw zijnd huis ingestort. Den 30 is te Zwolle, voor rekening van den Staat, aanbesteed het verbeteren van een gedeelte van het Meppelerdiep geraamd op 32950. Minste inschrijver was de hear W. Arndtz te Milligen voor 43900. In eene den 31 gehouden buitengewone vergade ring van aandeelhouders in de Utrechtsche Tramway maatschappij is het voorctel tot overneming der conces sie Zeist-Arnhem met 175 tegen 16 stemmen aangenomen. Van wege het studentencorps te Amsterdam is den 31 eene fraaie lauwerkrans met de stedelijke kleu ren op het graf van de Ruyter nedergelegd. De Twentsche Bank deelt, op 1 Januari een divi dend uit van 6 p. c. De katoendrukkerij der firma Sillevoldtaan den Hoogen Zeedijk te Rotterdamis den 2 totaal afge brand. Het grootendeels vernieuwde schoolgebouw te Aardswoud is den 2 Januari weder in gebruik genomen. Voor de re -htbank te 's Hertogenboscb was dezer dagen eene vordering tot betaling eener geldsom aanban gig gemaakt tegen een notaris in het arrondissement. Op de terechtzittingvolgende op die waarin de zaak was aangebracht, verklaarden de procureurs (tevens advocaten) van beide partijen dat het geschil in der minne geschikt was, waarom zij royement ter rolle ver zochten. De officier van justitie vermoedende, dat er aan het civiel proces feiten ten grondslag lagen, welke tot strafvervolging of het toepassen van disciplinaire maatregelen aanleiding konden geven, verzocht de recht bank nog niet op het verzoek te beslissen en hem ge legenheid tot onderzoek te geven. Niettegenstaande het verzet van beide partijen vergunde do rechtbank den officier op 12 Januari conclusie te nemen. De beide procureurs hebben na ingewonnen advies van den raad van discipline besloten geene stukken aan het open baar ministerie ter hand te stellen aangezien de balie niet geroepen is om de vervolging van misdrijven of disciplinaire overtredingen gemakkelijk te makenen de rechterlijke inmenging behoort te vervallen, wanneer ter rolle door beide partijen verklaard wordt dat eene zaak is geregeld. De hoogleeraar J. C. C. Boot heeft aan de bi bliotheek der universiteit te Amsterdam, als feestgave bij het 250jarig bestaan der inrichting van hooger onderwijs, 300 deelen werken van grieksche schrijvers geschonken. Aan het kantoor van den Rijks-telegraaf te Am sterdam zijn in 1881 ontvangen 664,350, verzonden 590,000 opgenomen en verder geseind 1,251,904 tele grammen. De gemeenteraad van Kolijnsplaat heeft tuin- en veldarbeid verboden van kinderen beneden de 12 jaren, behalve op vacantiedagen en behalve voor kinderen ou der dan 10 jaren van 1 April tot 16 November in dien zij in den overigen tijd van het jaar minder dan 25 schooltijden willekeurig verzuimd hebben. Het tijdschrift „de Levensbode", van dr. J. v. Vlotenheeft met het jaar 1882 den naam van „de Humanist" aangenomen. Door wijlen den heer G. O. Lotsy is aan het stedelijk museum te Dordrecht vermaakt een portret van mr. Jacob de Witt, den vader der gebroeders de Witt geschilderd door Nicolaas Maas. De te Zwolle gearresteerde commies der poste rijen Camp heeft bekenddat hij gedurende de 14 dagen welke hij aldaar dienst heeft gedaan, 3 brieven met geldswaarde ontvreemd heeft, gelijk te voren te 's Gravenhage den vermisten aangeteekenden brief met ruim f 900 waarde van den postambtenaar Vissering. De heer O. Smissaert te Haarlem heeft aan 's Rijks Museum van schilderijen te Amsterdam een bloemstuk, door K. Batist geschilderd geschonken. De Nederlandsche Kunstbode, onder leiding van dr. Jan ten Brink heeft opgehouden te bestaan. Het Nuts-departement te Ilpendam heeft besloten tot het oprichten eener floralia-vereeniging. Tot hoogheemraden van den Hondsbossche en Duinen tot Petten zijn door den Koning benoemd wegens de Schager en Niedorper Koggen de heer H. Koomen wegens de kavel Waterland de heer mr. H. J. Smit. De Havenstoombootdienst te Amsterdam heeft in 1881 vervoerd 1,303,801, de Amsterdamsche Omnibus maatschappij 7,784,972 passagiers (in 1880 7,549,925.) Niet de zeeschilder jr. v. Heemskerk v. Beest maar zijn broeder is te Parijs overleden. Prinses Marianne heeft ten behoeve der evangelische domkerk die te Spiers gebouwd wordt ter herinnering aan het „protest" van de aanhangers der hervorming 3000 mark geschonken. Ook laat zij te Hillersdorf in Oostenrijk eene berk bouwen ter herinnering aan het tolerantie-edict van Keizer Josef II, in 1781, en nog eene kerk bij het slot Kamenz. Te Hoorn zijn in 1881 ter markt gebracht 10967 stapels kaaswe.,ende 2.944.988 pondente Edam 2564 stapels wegende 524.707 ponden. Voor de 4 p. ets geldleening der gemeente Mep- pelgroot 50000 is ingeschreven voor f 1425C0 tegen 96 a 100 p. c. De inschrijvingen van 99 p. c. en daarboven zijn toegewezen. De werkman Lucas Jager, de eerlijke vinder van het pakket met f 35000 waarde te Amsterdam heeft van den eigenaar wel f 200maar geene toezegging van een weekgeld van f 8 ontvangen. De rechtbank te Heerenveen heeft den voorma- ligen stations-chef te Akkrum, J. C. Büller, vrijgesproken. Op last der Exploitatiemaatsehappij worden te Lent een paar duizend pruimenboomen geplant op de bermen van den spoorweg. De gemeenteraad van Goes heeft zich tot den Koning gewend, wegens de weigering van Ged. Staten van Zeeland om de gewijzigde verordening op den hoof- delijken omslag goed te keuren, wegens de daarin voor komende, uit de vorige verordening overgenomen be paling, dat bij de vaststelling van het belastbaar inkomen in rekening mogen worden gebracht huiselijke omstan- digheden die den belastingplichtige bijzonder drukken. Gedep. Staten weuschten die omstandigheden opgenoemd en tevens aangewezen te zien tot welke reductie zij zouden voeren maar do raad heeft zich hiertoe niet genegen betoond. Te Middelie is beroepen ds. S. Steeumeijer vau Berkenwoude en Achterbroek te Oss ds. H. Damste van Heemskerk. Voor bet maken van eene ligplaats voor schepen in de vestinggracht te Ter Neuzen, geraamd op 12030, is minste inschrijver de heer D. Volker, te Dordrecht, voor 9600. Gedurende het jaar 1881 zijn te Amsterdam uit zee aangekomen 727 zeil- en 882 stoomschepente zamen 1609 tegen 699 zeil- en 878 stoomschepen, te zamen 1577, in 1880. De vrouw van een manufacturier te Avenhorn ontving dezer dagen bericht uit Rotterdam, van haren mandat hij met de stoomboot „stad Edam" zich op weg bevond naar Amerika. Zij blijft met hare kinderen, in hulpbehoevenden toestand achter. Xe Haarlemmermeer zijn 93 verzoekschriften om vergunning tot uitoefening van den kleinhandel in ster ken drank ingekomen zijnde 37 minder dan het getal over het dienstjaar 1881 82 gepatenteerden. Uit Doornspijkeene bevolking van ongeveer 3000 zielen tellende, zijn in 1881 ruim 40 huisgezinnen uit 206 personen bestaande naar Noord-America ver trokken. Op nieuw maken talrijke huisgezinnen zich gereed om de reis derwaarts te aanvaarden. De Landbouw Courant geeft onder het opschrift „eene jeremiade" een overzicht van de bestaande groote Landbouwvereenigingen in Nederland ten getale van 13, behalve 5 kleinere dus 18, te zamen met een leden tal van 29,674 en 8 Tuinbouwvereenigingen en voegt daaraan toe. Ziedaar nu een overzicht hoe de krachten bij ons te lande versnipperd zijnzoowel op het gebied van den land- als op dat van den tuinbouw. Wat zou ééne groote Nederlandsche Landbouw-Maatschappij onge veer een kwart eeuw geleden vestigde steller dezes er de aandacht reeds op en later 1870 opperde hij met nog twee anderen te vergeefs plannen een leden rijk en dus krachtig lichaam kunnen zijn? Eene Neder landsche Maatschappij met 10 a 11 hoofd- en eenige honderde onderafdeelingen, onder welke dorpsvereenigin- gen ressorteren, te zamen met 30,000, binnen weinige jaren misschien met 35 a 40,000 leden, gesteund gelijk b. v. de „Landw. Verein" in Rijnpruisen door eene flinke bijdrage uit 's Rijks kas? Wat zou de tuinbouw er bij winnenindien alle nu daarmee zich onledig houdende bij ons bestaande vereenigingen te zamen ééne Nederlandsche Tuinbouw-Maatschappij uitmaakten? Wij merken ten slotte nog op, dat er, behalve eenige plaatselijke vereenigingen die een hengst of een stier bezitten en de vier Stamboeken geen vereenigingen bestaan voor paardenfokkerij en runderenteelt, evenmin als eene vereeniging van bijenhoudersdie in andere landen met nog meer speciale vereenigingen voorkomen. Verdere opmerkingen houden wij het liefst en denkelijk ook het best maar in de pen. Ze zouden immers niets hoegenaamd baten gelijk reeds zoo dikwerf gebleken is. Toch zijn er twee verblijdende verschijnselen, waarmee wij besluiten de jaren 1879 en 1881 toonden, dat in Groningen en Noord-Brabant het begrip van unificatie wortel schoot, zij 't ook, dat in beide gewesten de zamensmelting nog niet ten volle geschied is. In de Luxemburgsche Annalen nr. van 25 Dec. 1.1., lezen wij de volgende medeelingdie wij zonder com mentaar overnemen. „Silvestri, hoogleeraar aan de Veeartsenijschool te Turijnwil door eene zeer eenvoudige en gemakkelijk uitvoerbare handelwijze zeer gunstige resultaten bij longziekte bereikt hebben. Zij bestaat hierin, dat men op den bodem van den stalwaarin zich de zieke dieren bevinden kleinewijdbalzige vatenwaarin 500 gr. chloorkalk bevat is op een afstand van 5 M van elkaar neerzet. De kleine hoeveelheden chloorgas, die vrij komenwerken op de slijmhuid der adamha-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2