No. 3. Vier en tachtigste Jaargang 1882 V R IJ i) A G 6 JANUARI. Nationale Militie. FEUILLETON. 28) Het rif van Kitty Hawk. Prijs der gewone Advertentiën <!)lhcicel (Bebcelte. öuitculanb Tweede Afdeeling. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers O 06. COURANT. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter nlgenjeene kennis Dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met de bijlagen, van T. RENTE NAAR te Egmond-JBinnenom vergunning tot het oprichten van eene slachterij in het perceel aan het Ritsevoort, wijk A, No. 5, en dat op Woensdag 18 Januari 1882, 's middags ten twaalf uren, ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven omtegen het oprichten van die slachterij bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 4 Jan. 1882. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. INSCHRIJVING op Dingdag 3, ÏO en 11 Januari, en op Wr|jdag 6 en 13 Januari, des avonds van 5 tot 7 ure, in het gewone locaal aan het Raadhuis en verder voor degenen die ver hinderd zijn te komen aan de gemeente-secretarie. REKENINGEN wegens leveringen ten dienste der gemeente reiniging te Alkmaar in 1881 worden vóór 15 Januari 1882 ingewacht bij den directeur; die wegens andere leveringen voor datzelfde tijdstip ter gemeente-secretarie of bij den ge meente-architect. DUITSCHLAND. De Keizer ontving bij gelegen heid van het nieuwjaarsfeest, waarmede de herdenking van zijn 25jarigen diensttijd in het leger samen viel, o. a. een brief met hartelijke gelukwenschen van den Keizer van Rusland. Hij sprak bij de nieuwjaarsbezoeken tot verscheidene personen de vaste hoop uitdat de vrede in Europa in 1882 niet verstoord zou worden. Prins Bismarck kwam aan het hoofd der leden van het prui- sische ministerie den Keizer mede gelukwenschen, het geen in de laatste jaren niet gebeurd was. Daarna bega! hij zich naar de Keizerin en den Kroonprins. Men zegtdat de Keizer prins Bismarck bij die gele genheid op nieuw verzekerde van zijne innige toege negenheid. De berlijnsche berichtgever der Times meldde voor eenige dagen dat belangrijke stukken uit het archief van den pruislschen generalen staf gestolen waren. De juistheid van dat onmiddelijk tegengesproken bericht wordt door dien schrijver echter volgehouden. Voor 4 weken verdween uit Berlijn een lithograaf, Gold- schmidt genaamd die hij den generalen staf werkzaam ,was en die na dien tijd niettegenstaande de ijverigste nasporingen niet gevonden werd. Hij schijnt evenwel geeue oorspronkelijke teekeoingenmaar slechts af schriften te hebben medegenomen. De zaak was ge heim gehoudenomdat slechts weinige officieren van den staf zei ven er iets van wisten. ENGELAND. De Spectator merkt op, dat het jaar 1881, uit een staatkundig oogpunt beschouwd, voor Engeland een jaar van teleurstelling was. Dat blad wijst ten bewijze barer meening op de volgende feiten het iersche vraagstuk en den geest van verzet der iersche leden in het Parlementhet eedsvraagstuk van Bradlaugh de nederlagen in de Transvaal de onder handelingen met Frankrijk over een handelsverdrag zonder dat nog eene beslissing viel de moord op den Keizer van Rusland, die slechts verbittering tussehen de verschillende klassen van het russische volk stichtte de moord van President Garfield die aanleiding gaf tot een zeer belachelijk strafgeding het geschil tussehen prins Bismarck en de kiezers in DiiitschlimJ en het optreden van Gambetta in Frankrijk, zonder het volgen eener nieuwe staatkunde, daar de door hem niet goed gekeurde gang van zaken in Tunis wordt gevolgd. Alleen Griekenland heeft reden zich te verheugen. Ierland. Den 2 kwamen te Dublin onder voorzit terschap var. lord Abercorn ongeveer 4000 iersche grond eigenaren bijeenop welke bijeenkomst zes motiën werden aangenomen waarin de beslissingen der onder- comuiissiën voor de bepaling der pachtprijzen van de landerijen afgekeurd werden en schadeloosstelling van rijkswege verlangd wordt, indien die beslissingen door het gerechtshof bekrachtigd worden. In dien geest zal aan de Koningin een verzoekschrift ingediend worden. FRANKRIJK. Gambetta's orgaan, de République franyaise zegt omtrent de aan prins Bismarck toege dachte plannen tot ondersteuning van den Paus tegen over Italië datzoo zij italianen waren zij de zaak met onverschilligheid zouden aanzien. Zij zouden dan tot zich ze'iven zeggen de Paus is bij ons vrij wil hij van die vrijheid gebruik maken ons goed wil hij zich daarentegen in het Vatikaan opsluiten met de verkla ring, dat wij hem daarin opsluiten ons ook goed dat is eene kleine boosaardigheid die niemand bedriegt. Wil hij eindelijk over de grenzen gaan en ons van zijne tegenwoordigheid berooven, wij zullen er niet over treu ren. Met leedwezen ziet dat blad, dat deze zaak door de italianen anders beoordeeld wordt en het geeft hun daarom den raad het buitenland niet den indruk te gevenalsof Italië zijn eigen krachten wantrouwt tegen over den Paus en Europa. Op den sterfdag van den prefect der Seine, Hérold, werd het besluit openbaar, waarbjj hij benoemd was tot officier van het legioen van eer. Bij zijn testament heeft hij uitdrukkelijk verlangd niet kerkelijk begraven te worden. Door engelscho bladen werd het gerucht verspreid dat de onderhandelingen tussehen Frankrijk en Enge land over het sluiten van een handelsverdrag afgebroken waren. Dat gerucht is onwaarzooals blijkt uit den loop dien de onderhandelingen volgens de Temps genomen hebben. Den 31 kwamen de gemachtigden voor het eerst sedert de optreding van het nieuwe mi nisterie en voor de 37e maal sedert den aanvang der onderhandelingen hijeen. De fransche gemachtigden onderwierpen de nieuwe voorstellen van dat ministerie aan de engelsche gemachtigden diena eenige opmer kingen te hebben gemaakt, te kennen geven, dat zij geen afdoend antwoord konden geven en eerst hunne rogeering moesten raadplegen. Men ging uiteen tot den 2toen alleen gelezen werd het proces-verbaal van het in de vorige zitting verhandelde. De onder minister van buiteniandsche zaken vertrok daarop naar Londen om met de regeering in overleg te treden één gemachtigde te Parijs achterlatende om met den minister van koophandel de onderhandelingen voort te zetten over de nog niet onderzochte vraagpunten. GRIEKENLAND. De aanvankelijke uitslag der verkiezingen voor de nieuwe Kamer is in het voordeel der oppositie. De ministers van marine en financiën werden niet herkozen, ITALIË. Volgens de Opinione heeft de Koning bij gelegenheid van het hem op nieuwjaarsdag door afge vaardigden van den Senaat en de Kamer gebrachte bezoek langdurig gesproken over den staatkundigen toe stand van Europa en daarbij als zijne vaste meening uitgesproken dat Italië zelfs de mogelijkheid niet kan erkennen dat zekere vraagstukken aanleiding zouden kunnen geven tot buiteniandsche tussehenkomst. Hij vroeg den president der Kamer, wanneer zij de wet betreffende de buitengewone uitgaven voor het leger zou kunnen aanvangen en stelde tevens de noodzake lijkheid van de voltooiing der militaire hervorming in het licht. Des Konings woorden hebben een diepen indruk gemaakt. PORTUGAL. De Kouing opende den 2 de Cortes met eene troonrede waarin gewezen werd op de vriend schappelijke betrekkingen met het buitenland en in het bizonder mot Spanje hij was onlangs op zeer vriend schappelijke wijze door Spanje's Koning ontvangen en weldra zouden de Koning en Koningin van Spanje wederkeerig een bezoek te Lissabon afleggen. Die wederkeerige bezoeken zouden strekken om de goede verstandhouding tussehen de beide onafhankelijke en vrije rijken nog meer te bevestigen. In de geestdrift waarmede hij in het noorden des rijks door de bevol king was ontvangen, zag hij het bewijs van de gehecht heid van het volk aan de monarchie en het koninklijk huis. Verder werd de hoop uitgesproken, dat de Cortes zouden goedkeuren het met Frankrijk gesloten han delsverdrag en toegezegd de indiening van wetsontwer pen tot ontwikkeling van het lager- en middelbaar on derwijs tot verbetering van leger en vloot en tot het aanleggen van spoorwegen en wegen alsmede tot herstel van het evenwicht tussehen ontvangsten en uit gaven zonder aan de belastingschuldigen meer dan noodig was nieuwe lasten op te leggen. Juist toen hij van plan was de kamer te verlaten trad Berry, die de dienst had binnen. „Nu, wat is erf" vroeg Frank haastig. „De „Mosquito" ankert voor Kitty Hawk en heeft het signaal „\lagofficier tot rapport" uitgezet." „Duivels riep Frank voor het venster tredende en naar buiten ziende. „Wat beduidt dat?" „Ik weet het ook niet," antwoordde de beambte. „Onder de signaalvlag fladdert zulk een vreemd wit dingdat ik niet kan t'huisbrengen. Ook in het signaalboek staat het niet.1' „Merkwaardigi" zeide Frank, den verrekijker er op richtende. „Het is een onregelmatig vierkant, met twee kleine wimpels aan de buitenste hoeken. Zie toch eerst nog eens in het signaalboek, het moet toch zeker met de signaalvlaggen in betrekking staan en een zeer bi- zondere beteekenis hebben." Terwijl de beambte wegsneldeom het signaalboek te halen, bleef Frank nadenkend staan. De aankomst van de kanonneerboot kwam hem nu zeer ongelegen. Wanneer hij niet op de afgesproken plaats verscheen moest hij vreezeD, dat Maggy hem verried en daardoor zijne verdere plannen verijdelen zou. En toch zag hij geen uitweg, zijn dienstplicht riep hem aan boord°van de „Mosquito", wier kapitein misschien gewichtige be richten voor hem had. En Maggy had zij hem niet reed; bewijzen gegevenhoezeer zij hem vertrouwde TV anneer zij op de afgesproken plaats kwam zou zij zeker de kanonneerboot en het signaal zien en daardoor bemerken dat het niet zi;n voornemen was zijn woord te brekenmaar dat plicht hem riep. „Hier is het signaalboek," zeide Berry terugkeerende, „ook sergeant Mijers kent de twee vlaggen niet." „Het doet er niets toe, Berry, signaleer „verstaan" beval Frank snel besloten. „Ik ga aan boord." Nauwelijks vijf minuten later stiet de jol van de „Mo-quito" af en bereikte bijna tegelijk den oever met Frankdie zich langzaam naar het strand begeven h;id. Terwijl hij in de boot stapte was het hem als bemerkte hij eene mannelijke gestalte tussehen de dui nen die de kanonneerboot beschouwde en toen hij scherper naar hem keek achter de duinen verdween. De mogelijkheid van een gezichtsbedrog bestond altijd, maar op de ondervinding, die hij dezen nacht opgedaan had, afgaande, twijfelde Frank niet, of hij had goed gezien. De smokkelaars hadden lont geroken en waren op hun post. Kapitein Morris ontving den jongen officier reeds aan de valreep. „Dat is flinkluitenant", riep hijhem de hand gevende, „het verheugt mij, dat gij gekomen zijt. Wat brengt gij voor nieuws „Niet veelkapitein. Ik dacht hier nieuws te ver nemen." „Van mij Dan zult gij niet veel hooren lachte de kommandant van de „Mosquito". Wanneer gij niets mede te dealen hebt, dan ziet het er gek uit met ons gesprek." „Waarom liet gij mij dan roepen, kapitein?" vroeg Frank niet zeer vriendelijk. „Waarom? Te duivel, luitenant, gelooft gij, dat het een genoegen ishier langs die verdoemde kust te varen P Men mag toch wel beproeven de dienst te verlichten. En daar op uw verschroeide rotsen het tijdverdrijf zeker ook zeldzaam isvoor alles echter het voedsel slechter is dan op de „Mosquito", dacht ik dat gij met mij kondt ontbijten en praten een uurtje onder een glaasje wijn. Komt het u niet gelegen?" „Heden waarachtig niethoezeer ik u ook voor uwe vriendelijkheid verplicht ben. Had ik geweten, waarom het te doen was dau was ik zeker niet gekomen. Uw signaal was een bevel, geen uitnoodigingen boven dien," voegde hij er bij, terwijl hij naar de mast keek, „kon ik niet begrijpen, wat dat merkwaardige, witte ding beduid dat daaronder hangt. Ik heb mij daar het hoofd reeds over gebroken." De kapitein brak plotseling in zulk een hartelijk lachen uitdat hij zich den buik moest vasthouden en de tranen hem over de wangen liepen. „Gij helt het dus ernstig opgenomen", riep hij, „en die witte vlag hahaluitenantdat is neen dat is dat is verbazend kluchtig." „Dat vind ik niet, mij komt het misverstand uiterst onwelkom", antwoordde Frank mismoedig. »Dat kan ik niet helpen," antwoordde Morris, „de fout ligt aan de signaalregeling. De admiraliteit heeft, jammer genoeggeen signaal bepaalddat eene uit noodiging voor een ontbijt beduidde gij moet u dus bij haar daarover beklagen. Om u toch echter een wenk te geven wat ik meendeheb ik hahalui tenant zie mij niet zoo boos aan heb ik het voor schoot van den kok ook laten ophijschen." Deze onverwachte verklaring had op Frank eene overbluffende uitwerking. Een oogenblik zag hij den kapitein geheel ontzet aanechter overmande hem ondanks zich zelve het komische van het gevalen stemde hij van harte in met het gelachwaarin de oude zeeman op nieuw uitbrak. „God zij dank," riep de laatste, „dat ik eindelijk uw ernst uit het veld heb geslagen. Nu echter moet gij in de kajuit komen alles is klaar voor het gerecht." „Een oogenblik mag ik u om uw verrekijker ver zoeken en toen een matroos het gevraagde bracht richtte Frank het op de kust en zocht opmerkzaam daarmede langs het strand. Maggy was nergens te zien waarschijnlijk was zij dus weder naar huis terug gekeerd. „Ik neem uwe uitnoodiging met genoegen aan ka pitein zeide Franknadat hij zich overtuigd had, dat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1