boerenplaats, FINALE UITVERKOOP, i J. DE LEEUW Si CA 61, Instructie-Comp agnie v,°k,S"«T5fcrt,t, r.'° 13' 131 «,kASLptr™zT,rE 'r-3.so, dito SCHOON II OVEN. Openbare Verhuring lit de hand te koop, Oitderhaas, in den Nieuwen Ijzermijn U KMi, (iniia J. II. (lUililillvS, Ziiikiitgpocdcr, HERMs. COSTER ZOON. J.H. KOTTMAN1V, Bloemisterij „Flora," een groote zwartbonte Hond. GEHOOU-BALSEM STEENKOLEN en COKE. UIT NEDERLAND. EMSER PASTILLEN 2 O «O,- E 567, Ge^Jersingel^AJiHiSar burgerlijke stand. iflavKl- ca fieursücricüJzïu. officier korporaal01 ^VesHnaArUllerle^h'0#8 0pgeleid te worden tot «"der- Hoornsch Kaasbericht van 5 Januari niet ontvangen. AMSTERDAM. 3buert«utiën. wegens likwidatie iXM*wMtp, aan «len loonluni te Alkmaar. diwerse soorten Aaatboter, IxeidsebeFriesehe, ^tolkwijksche lidanimer en Zwhscrsche baas, Comestibles, lleeseh en Tong, beste middel tegen hersenen-verkoudheid en verstopping. Doos met gebruik 10 ct. Dichterlijke Hollandseiie Christelijke (Mannakorrels) Nieuwe Christelijke Geïllustr. Humoristische Magonnieke Lnurillard Humoristisch-Satirische Elegante In vier talen Elliot Ten Kate Allerlei f 0,50 en Multatuli 0,90 Cremers 0,90 de Genestet 0.90 Maandelijksche 0,50 IV'ederiandsche 0,40, 0,90 0,75. 0,75, 1,50. 0,30. 1,-. Alkmaar. V E FL IVÜ 1ST, HANDEL, ia OVERLEDEN. 2 Jan. Petrus Cornelis, Z. van Willebrordus Antonius Vogel poel en Pietertje Punt, 3 m. S 4 Louisa Cornelia Josephina. D. van Simon Hooii en Eli sabeth Maria Gerardina Zondag, 4 j. en ruim 9 m Gnetje, D. van Eredrik Weder en Kniertje Daane, 4 m. Arnold Antome Keijzer, 55 j. en 9 m. Amsterdam 4 Jan. 195 vette Kalveren f 0,85 a I,— per P 2 40 a 2 fiO fiV t'°0terS/ 1,20 8 1-50- fr- ]'amm<"> 2 30 lil f 170 a 1'90- groninger j. f 2,10 a a'23'0 n lh0.m-/o2'65 a 3' hamb- ^2.50 a 2,60, saks. 2 a 2,30pr. roode /2a 2,35. Haap- en Lijnkoeken en Peterolie onveranderd. Haarlem 4 Jan. 5 Koeien f 120 a 220 1 Vaars /TtO Varkens /l? 5 ?alverpn 9 a >4, 16 Sonaten JuYu'i varKens 0,52 per P., 3 Paarden 30 a 60. corps Torpedistcn kunnen eene p.aats bfkomen bi®W^enoemdfEST Pwnt0"H,ers oi "»et aanvragen franco inzenden met opgave van datum van geboorte t EJL J m00teu hunne Als Jongeling gemeten zij 91 ets zakgeld in de week «engte. x Bdere mhehtmgen worden op franco aanvrage door den Kaplteln-Commnverstrekt. nhn f ,J,an' Boter- 186 Vatel1 van 20, 32 van 10 en 31 3fi stukken van P., samen ruim 4140 P., per 20 P a 36> Per P. 1,20 a 1,80. F ST2IO Ja8'n h P#vdfn f 25 a 16016 Geldekoeien f 14 11 nuchtere Kalveren 8 a 18, 1530 Schapen /14 a 35, 14 magere Varkens 14 a 30, 16 Biggen 6 a 13 r kop 0,80 a 0,95, Kippen-eieren f 5 a 6 p. 100. Schiedam 4 Jan. Moutwijn 13, Jenever f 18,50 per vat. eek 3 Jan. Aanvoer 347 kwart- en 70 achtste vaten. ,teJ„ 1 so°rt 59 a 65, 2' 46 a 50. Vereenivine- 1« soort 65 a 67, 2'. 64 a 65, 3'. 62,50 a 63. Kippeneieren f 3 50 a 4, p. 100, Éaze"n >7,90 7 2,40* wifde* Konijnen 55 a 60 ct., Ganzen f 1,60 a 1,70, Eenden 85 et Talingen 40 a 45 ct, Wilstert 25 a 28 ct. per stuk. Nederland, Cert. N. W. SchuldP2i Difn ;i:i~ Dito, dito Dito, dito Dito, Obligatiën dito 1878 Oostenrijk, Obl. in pap. 1000 Mei-Nov. Dito, dito Febr.-Aug. Dito, j,lver Jan.-Jnli Dito, dito April-Oct. Oito, goud fl. 200-1000 4 Rusland, Ob.H &C.1798/1S15 /1000 Jan. 5 ™7\ „fhr' Ge serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 6 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct.. 5 Dito 1866 g Dito 1877 200-100 Jan.-Juli6 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. dl 50-100 Juni-De- Dito_ 1.860 2e leenïnv Ai-ueB regeeren afgevaardigden. Zii erkp".1- ^-. 5 - - ,.e 10U 41 Dito 1875 gecons. dl 50-100 Apr.-Oct. 4{ Dito lS80gecons.ZR.125-62ö ]3Mei-13Nov.4 Obl.-leening (867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl Buit. 1867 69 Pias. 200-4800 1 Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 500-6000 2 Turkije, O.A.S.I865 of 50-100 13Jan-13Juli 6 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatiën 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika Aand. Maxwell Land Gr. G'omp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito geslemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-1 tal Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Wecnen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypotli. Obligatiën3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysi-an Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Kiaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Illinois Cert. v. Aand Louis San Fr. Aand. Ie Pref. dito Preferred Mich. Centr. Cert. v. Aand Miss. Incomebonds N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito. dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Wcenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, 4 Jan. 67'V.s 80% 102'/,, 102'/, 65'/, 64'/, 66»/,, 65"/,, 80% 98'/, 81%, 97'/, 97'/,. 90»/, 563/„ 553/, ,0 <1 »6'/, 85"/,, 78'/,, 69'/, 77"7i, 29l5/„ 5 Jan. 67'/, 80 102»/,, 102'/,, 65'/, 64% 66'/, 65% 29' H7/» 13'/, 70% 25 14% 20% 15'/,, 38% 119 24 44'/, 73% 76 51%, 72'/, 125'%, 64% BI7/16 88s 91% 66% 91 91% 66 59 40% 51% 139'/, 129'/, 103% 56 84»/, 69% 38"/,, 104 66% 105'%, 108'/, 95*/, 105 111 146 108»/,, 139'/, 135% 14'/, 4 8!% 96% 95% 90% 56'/, gedaan 55% 85'/, 85'/, 77% 69 77'/,. 29"/ 47'/, is 'Is 11 /li 18% 69'/, 25'/, 14»/, 19% 15 38'/, 119 24% 45 78% 51% 125% 64% 51% 66 90%, 65'/, 58% 40% 62% 130 104 84% 70% 39»/, 104 68% 106 108',, 95", 102% 108'/, 135 14 Wij betuigen onzen hartelijken dank aan allen, die ons bewijzen van deelneming gegeven hebben na het sterven van ons kind. Dr. J. SCHUT. NunspeetC. SCHUT— 4 Januari 1882. Boogaard. Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde Moeder M. C. HONIG, wed. van F. WIGMAN, betuigen wij onzen hartelijken dank Uit aller naam J. F. WIGMAN. van eene op TOLKE, onder SCHAGEN, op Donderdag 26 Januari 1882, des middags 12 ure, in het „Noord- hollandsch Koffiehuis", te Schagenten overstaan van den Notaris C. BOONACKER, aldaar, als: Eene welbetimmerde BBuismans woning met Aanlioorigkeid en diverse percelen vrucht baar *1 eiland, opTolke, onder Schagen ter gezamenlijke grootte van 20.86 10. De verhuring geschiedt voor den tijd van één jaar, onmiddelijk ingaande, terwijl de huurpenningen op den 1 November 1882 moeten worden voldaan. Zegt het voort. de florissantegunstig gelegen en goed ter nering be kend staande BI 8<1 1% It B<] 51 4» J)E ROODE LEEUJV, te Ursern, met BSoorrffdstal en daar bij behoorende InVenturis. Aanvaarding 1 Mei 1882 Te bevragen in persoon of met franco brieven bii den eigenaar en bewoner D. NOL, te Ursem. ten gebruike gevraagdvoor den tijd van 2 jaren of langer, tegen nader overeen te komen conditiën. Adres met franco brieven onder lett. L. S. bii den Boekhandelaar NEDERKOORN. De ondergeteekendede WIJNKOO- PERIJ van zijnen Vaderdeii Heer P A Van DER DRIFT, overge nomen hebbende, heeft de eer zich bij d®~ be leefdelijk aan te bevelen. J LP- r¥. WA1™ Alkmaar, 5 Ja---Pf,eleffiw3 ÖEK SSS1IFT. éiU/uari 1882. jonden. De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij de Sotiilders- aftaireten name van wijlen zijne Moeder gedreven op «Icnzelftlen voet xni voortzetten en beveelt zich bij deze bij een ieder beleefdelijk aan. J. E. WIGMAN. Alkmaar, 3 Jan. 1882 Gevraagd voor den tijd van driejaren, een in Alkmaar verblijf houdendebekwaam zoowel in bouwkundige werken als in het onderhoud vau grind en straatwegen. Nadere inlichtingen bij den Heer H, NOTTELMAN, aannemer, te Schoorl. mwumm. Wordt gevraagd een IBmlcrhaas, goed bekend met het timmervak, hijen bruggenbouw, enz, liefst tusschen 30 a 40 jaren voor den tijd van 3 jaren. Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden. Loon op nader overeen te komen voorwaar den Brieven franco, doch liefst in persoon, bij den aannemer Js. OLDENBURG, te Bergen, bij Alkmaar. bericht aan zijne stadgenooten, dat hij heeft ontvangen: alsmede en diverse soorten Crwten en SBoonen alles tot concurreerende prijzen. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Alk maar van 29 December 188J, is het accuord, door de heeren ISRAEL en ABRAHAM COHEN leden der firma I. en A. D. COHENhandelende in ijzerwaren en gevestigd te Alkmaar, hunnen credi teuren aangeboden en door deze aangenomenge homologeerd. Alkmaar, N. H. DE LANGE, 6 Jan. 1882. Curator. Humoristische Salon ff ff J 1,25. 1,25. 0 90. 0,90. 0.95. 1,—. 1,—. 0,90. 0.70. 1 1.—. 1,—. 0.00. 1,-. uGYGfi) t r tnfr 1 aich aan tot het leveren van Bloemen I*lan?enBouquettcn en Aersierin- gen voor allerlei gelegenhedenalsmede tot aan leggen en onderhouden van Tuinen. op 1 Januari 1882 Verzoeke vriendelijk inlichtingen, letter Z, post kantoor Winkel van Professor II U E I ELAND, tot geuezing van dool beid en hardSaoorendheid niet aan geboren zijnde. Flacon 75 cents met gebruik. Zeer geachte Heer VON GIMBORN Voor eenige dagen kwam bij mij de vrouw van den Bootnkwceker J. WESTERHÖF, te Eenrom. en ver zocht hare genezing door uw WJnivet'Seel-Xui- rct'iiifjxz out van eene dertigjarige maagkwaal in de couranten algemeen publiek te maken allen die aan maagpijn lijdende zijn. Professoren, Doctoren heeft zij gedurende die reeks van jareu geraadpleegd, naar telkens zonder baat, zcodat zij eindelijk ook besloothet tttflftfj fitttl te probeeren waardoor zij zoo lijdende, als zij was totaal gezond is gewor den. Bijna niet» kon de vrouw inhouden en altijd door aanhoudende pijnen gekweldwas zij als 't ware het leven moede, terwijl zij zich nu, dankbaar voor hare algeheele herstellingmet nieuwen levenslust overgelukkig gevoelt. Steeds is zij volgaarne bereid aan allenzonder onderscheid, mondeling meer omtrent hare genezing mede te deelen. C. RTKKERS. Groningen. Dit alleen echte onvervalschte UNIVERSEEL- ZUlf ERINGSZOLT is allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking bij alle Maagkwalen. Ver krijgbaar in pakjes h 18, 33 en 60 Cts. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depöts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. der koninklijk pruisische badinrichting te Bad Ems uit de Zouten van het Mineraalwater bereid aanbe volen tegen Slijmhoest en verharding der Slijmvliezen. Doos met gebruik 60 cts. Stoomdrukkerij van Harm'. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4