No. 6. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. V K IJ A G 13 JANUARI. Nationale Militie. FEUILLETON. 31) Het rif van Kitty Hawk. Prijs der gewone Advertentiën ©fïiciëcl (ficbcclte. INSCHRIJVING op Vrijdag, 13 Janu ari, en op (Dinsdag, 19 Januari, des Rationale 19 i 1 i t i e. buiten! aub Tweede Afdeeling. ECOURANT Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. iilidWtf! Van 15 regels ƒ0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON. avonds van 5 tot 7 ure, in het gewone locaal aan het Raadhuisen verder voor degenen die ver hinderd zijn te komen aan de gemeente-secretarie. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien art. 26 der wet op de Nationale Militie, dato 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°, 72). Brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat het register der in het jaar 1881 alhier voor de Natio nale Militie ingeschreven personen benevens de alpbabetische naamlijst ter inzage zullen liggen ter secretarie dezer gemeente, van den 12 tot den 21 Januari, van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 urebinnen welken tijd tegen gemelde registers bezwaren kunnen ingeleverd worden bij den heer Commissaris des Konings in deze Provincie. Alsmede: Dat ten aanzien van bet inleveren dezer bezwaren, bij art. 99 der gemelde wet zyn gemaakt de volgende bepalingen De bezwaren worden bij Gedeputeerde Staten ingediend door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd ver zoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend door hem die ze inbrengt. Deze brengt het verzoekschrift in tegen bewijs van ontvang bij den Burgemeester zijner woonplaats, die het terstond aan Gedeputeerde Staten opzendt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 11 Jan. 1882. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BBLGIE. Den 11 werd te Brussel de bijeenkomst van spoorwegmaatschappijen geopend ter regeling der zomerspoorwegdiensten zij werd bijgewoond door 100 gemachtigden van 71 spoorwegmaatschappijen waaron der de nederlandsche. O. a. kwam daar ter sprake een voorstel otn de zomerdienst in plaats van op 15 Mei, op 1 Juni te doen aanvangen, welk voorstelten vorigen jare verworpen was Met. 47 tegen 7 stem men werd het thans aangenomen. Een voorstel om maatregelen te nemen ter voorkoming van vertraging in het afdrukken der dienstbiijetten door onbekendheid met de aansluitingenwerd mede aangenomen. Den 28 Juni zal men te Lindau bijeenkomen om vast ta stellen de winterdienst voor 1882/3. DUITSCHLAND. Het lid der centrums-partij baron von Hertling, lichtte d«n 9 in denRijksdag zijne, vroeger reeds medegedeelde interpellatie betreffende ver dere uitbreiding der fabriekswetgeving in het belang van den arbeidenden stand toe. Hij wenscht een vast aantal uren als werktijd voor alle fabrieken vast te stellen het werken op zondag onbepaald te verbieden De mooie Bob zat in het ruime magazijn op den toonbank, schommelde met de beenen en las in een boek met eenmet bonte kleuren gedrukt omslag dat hem zeer scheen te boeien. In deze bezigheid liet hij zich niet eerder storen dan toen Twysten plotseling in den winkel terugkeerde en op heftigen toon zeide „He Bobdaar komt Raffles met den luitenantwat moet die hier „Raffles vroeg Bob met een minachtend gebaar. „Dat is mij hetzelfdesir. De aangelegenheden van zulk een ruwen onbeschaamden kerelboezemen mij geen belang in. Ik zal mij verwijderen." Met deze woorden streek hij met een sierlijke beweging der hand door zijn ruim van pomade voorzienelokken en sprong van den toonbank. „Wees nu niet dwaas, Bob," antwoordde Twysten, „ik meende den luitenant." „Dat is iets anders," antwoordde Bob„met een luitenant kan men zich altijd nog wel inlaten zonder zich te vernederen." „Dus blijft gij hier in den winkel. Wanneer Raffles mij «preken wil, breng hem dan in mijn kamer. Ik wil eerst hooren waarom de luitenant komt." Hiermede verwijderde zich de handelaar door een deur, die naar het binnenste van het huis voerde. Bob nam een waardige houding aan waarvan hij zich veel succes beloofde en wachtte de pas aangekomenen al die weinige minuten later in het magazijn binnentraden. De mooie Bob keek met een voornamen blik over den visscher heen alsof deze voor hem niet bestond en wendde zich daarop tot Frank. alsmede het werken van vrouwen. Prins Bismarck ant woordde in hoofdzaak, dat hij deze interpellatie voorba rig achtte: haar doel was, in verband met andere voor genomen hervormingen, alleen te bereiken door middel van coöperatieve vereenigingen. Het behoorde tot de overleveringen van het p.-uisische vorstenhuis de zwak ken te helpen. In April e. k. zou het mogelijk zijn over de wenschen van den interpellant in verband met de hervormingsontwerpen te beraadslagen. Met zijne practiscbe voorstellen ter bevordering van het christendom was hij het eens. Maar wanneer men van de nijverheid veel verlangdemoest men eerst hare kracht onderzoe ken. Daartoe was de Economische Raad [waarvoor eenige weken geleden het geld geweigerd is] bestemd geweest. Was hare krncht onvoldoende, dan had men iets ergers te wachten dan zondagsarbéjd namelijk volstrekt geen arbeid. Wachtte men van de nijverheid werk in het belang van den staat, dan moest men haar staatssub sidie geven. Met beperking van den uitgebreiden werk tijd moest men zeer voorzichtig zijn anders zou men de werklieden door eene strenge wet zeer benadeelen evenzoo was het met den zondagsarbeid gesteld. Een toezicht op deze zaak kon men alleen van genootschap pen verwachten. Ook de arbeid der vrouwen was een belangrijke geldelijke steun voor arbeidersgezinnen; men kon dien niet geheel verbieden. Bij de uitgaven van een arbeidersgezin waren de belastingen een belangrijk punt; van die belastingen kon de Kiassensteuer" eerst geheel worden afgeschaft, bij invoering van het tababs- monopoiie. Bij de eb en vloed der nijverheid was het niet mogelijk een algemeenen werktijd in te voeren. Men moest daarom de vorming van beroepsklassen af wachten gelijk het wetsontwerp op de handwerksver- eenigingen die beoogde. Hij koesterde ingenomenheid met het doel der interpellatie, maar waarschuwde tegen onvervulbare verwachtingen. Op voorstel van den af gevaardigde Richter werd besloten de beraadslaging over deze interpellatie te openen. Genoemde heer Richter was de eerste spreker, die de zaak zelve ech ter minder besprak dan de wijzewaarop prins Bis marck geantwoord had in verband met de koninklijke boodschap van den 4. Prins Bismarckdie een tijd lang de gewoonte had steeds weg te gaan als deze woordvoerder der fortschrittspartij sprak verliet weder de zaaltoen Richter deed uitkomenhoe prins Bis marck ook nu weder erkend had meer dan eens ge-* dwaaldjte hebben maar dat die erkentenis zoo moeie- lijk overeen te brengen was met dikwerf bijna gelijktijdig gestelde beweering van onfeilbaarheid. De tijd zal ieeren of dit weggaan toevallig of met voorbedachten rade plaats vond. De Köln. Zeitung doet uitkomen, dat de inhoud der boodschap van deu Koning van Pruisen aan het minis terie betreffende zijne souvereine rechten geheel overeen stemt met letter en geest der pjuiisische grondwet en dat nergens eene andere opvatting daarvan aan den dag is gekomen, zoodat zich van zelf de vraag voordoet, wat wel de bedoeling van dat stuk kan zijn. Waar schijnlijk geen andere dan om te doen uitkomen dat tusschen den Keizer-Koning en prins Bismarck volkomen overeenstemming bestaat over de nieuwe binnenlandsche staatkunde van laatstgenoemden. Sommige bladen be treuren het betrekken van den persoon des Konings in den bestaandon strijd. ENGELAND. In Londen is eene vereeniging van Israëlieten opgetreden, die alle mededeelingen van ver volgingen der Israëlieten in de verschillende deelen van Rusland za! verzamelen. Verscheidene parlementsleden zijn tot die vereeniging toegetreden. FRANKRIJK. Het departement der Eure dat den hertog de Broglie indertijd naar den Senaat afvaardig de heeft thans den repsblikein Lepouze gekozon met 396 stemmen tegen 389 op den voorstander van be schermende rechten Pouyer-Quertier, die in het depal tement der BenedenSeine met 527 stemmen gekozen werd. De République fran^aiseGimbetta's orgaan wijst met ingenomenheid op den uitslag der Senaats verkiezingen en meent dat de republiek eene goede schrede voorwaarts gedaan heeftterwijl alles grond geeft om te geioovendat zulks bij uitnemendheid heilzaam zijn zal voor de instelling van den Senaat zeiven. Louise Michel werd den 9 door de correctioneele rechtbank te Parijs veroordeeld tot 2 weken gevange nisstraf wegens beieediging van een politie-agent bij gelegenheid der begrafenis van Blanqui. De overige gevangen genomen personen werden veroordeeld van 1 week tot 2 maanden gevangenisstraf, wegens het toebrengen van stokslagen aan politie agenten. De onverzoenlijke bladen zijn over deze gebeurtenis sen ten hoogste verbolgen en Rochefort iaat zich dan ook zooals men uit de volgende zinsneden zien kan volstrekt niet onbetuigd. Sedert lang, schrijft hij, voor spelden wij dat Gambetta als een gemeen© schelm aanvallen met de blanke sabel op de Parijzenaars zou gelasten. Nu is het geschied en het thans gevloeide bloed zal eene onuitwischbare vlek nalaten om den naam van dezen ellendeling. In 1870 gaf hij, om de gegoede burgerij niet in gevaar te brengen de voorkeur aan het laten verminken van Frankrijk boven het ontketenen der omwenteling tegen de fransche reactie en de ingevallen duitschors. In 1882 neemt hij hen, die voor zijn s:epter niet knielen en trouw blijven aan de vroeger door hem beleden beginselen, gevangen en slaat ze dood. Welnn, dat beteekent, dat de oorlog Dader bij is, dan wij durf den hopen dat de vervolging weder begint en onge twijfeld het op staanden voet doodschieten weder wordt voorbereid. Onze vrienden deden wat hun plicht de handlangers der politie wat hun beroep mede bracht en wanneer het een man geldt die een toonbeeld was van moed en trouw zal eene lafhartigheid of eene schanddaad der reactie meer of minder de omwenteling niet doen terugdeinzen, wanneer haar tijd gekomen is. „Mag ik u een stoel geven sir, en naar uw verlan gen vragen „Ik wilde eenige inkoopen doen," antwoordde Frank, in den winkel rondkijkende. „Gij hebt immers wel „Alles, sir, wat de wereldberoemde industrie en de rijke bodem der Vereenigde Staten en de onovertref bare smaak der parijzer fabrikanten oplevert. Ik verzoek u, eens rond te kijken ons magazijn is het beste in dit gedeelte van bet land en kan zich gerust met die van Nieuw-Tork meten." „Nudan betreur ik het slechts dat mijne geringe behoeften het mij onmogelijk maken van alle voorwer pen in uwen winkel te profiteeren," antwoordde Frank lachend. „Zeer begrijpelijk, sir. Toch zult gij ook bij de kleinste inkoopen, de kwaliteit moeten prijzen. Onze spreuk isvan het Oosten slechts het meest uitgezochte en voortreffelijkste. Directe verbindingen met de grootste handelsplaatsen van de wereld „Is mijnheer Twysten niet thuis?" viel Raffles hem in de rede. „Ik heb nog eene oude schuld af te doen en wil hem persoonlijk spreken." De mooie Bob trok de neus op en maakte eene verontschuldigende beweging tegen Frank. „Daar 1" zeide hij toen terwijl hij met een min achtend gebaar met de duim over zijn schouder wees. „Daar is de kamerdeur, goede man." „Dwaze aap bromde Raffles tusschen de tanden terwijl hij den winkel verliet. „Tegenover zulke lieden moet men nooit zijn waar digheid of meerdere beschaving vergeten niet waar, luitenant zeide de jonge man zich tot Frank wen dende. „Gij moet het den man vergeven dat hij zoo onbescheiden was ons gesprek af te breken hij weet het niet beter. Veroorloof mijdat ik u vraag naar uwe wenscben opdat ik u een en ander kan laten z:endaar ik tot heden door het bijzijn van dien on beschaamden roeier n slechts gebrekkige inlichtingen heb kunnen geven." „Geef mij dan voor alles een kistje sigaren", ant woordde Frank ten hoogste belust naar de door Bob aangeprezen waar. „In sigaren heb ik eene tegen alle concurrentie op gewassen keusantwoordde de andere eenige kisten balende, „Hier is vooreerst Regalia regelrecht uit Havana geïmporteerd." „Zoo? Importeert gij deze zelf?" vroeg Frank, den voor hem staande vast in de oogen ziende. „Om u te dienen antwoordde Bob met het rus tigste gezicht ter wereld. „Wij hebben eene nauwe verbindtenis aangeknoopt met de groote Nieuw-Vorker firma die daarin handelt en bezitten een aandeel in een «chip dat deze bevracht. Ik verzoek u deze sigaar eens goed te bekijken, is zij niet elegant? Voor droogte en fijne reuk wordt ingestaan. Zoudt gij deze niet de voorkeur geven „Goed, goed. Wat is de prijs P" „Negen dollarssir, de hoedanigheid in aanmerking genomen is dit een fabelachtig billijke prijszooais gij zult moeten toegeven. Slechts door de groote hoe veelheden die wij van de hand zetten is het ons mogelijk ze zoo laag te verkoopen. Concurrentie is hier niet mogelijk." „Daarvan ben ik overtuigd. Nu pak nog eenige blikjes in met vleesch en vruchten en dan verzoek ik u om papier couverts en inktik wil eenige regels schrijven." „Zeer goed zeide Bob het verlangde brengende. „Wat verlangt gij anders nog „Voor heden niets meer." „Zou het u niet gelegen komeneen blik op de andere zijde van den winkel te slaanwaar zich de modeartikelen bevinden? De nieuwste parijsche mode artikelen in een onvergelijkelijkesmaakvolle keus. Ik zorg in het bizonder voor den inkoop ervan en kies slechts het fraaiste uit. Misschien wilt gij een dameshoed „Dank uviel Frank hem hier in de rede, die de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1