ISimteuIaub. De benoeming van den heer Fioquet 53 jaren oud, lid der Kamer voor Parijs en oud lid van den gemeente raad aldaar tot prefect van het departement der Seme wordt door de République fran9aise zeer gunstig be oordeeld. Dat blad is van gevoelen, dat zelfs de streng ste beoordeelaars van het ministerie zullen moeten toe geven dat moeielijk verstandiger keuze gedaan ad kunnen worden. Steeds was hij voorstander der radi cale staatkunde maar nooit stelselmatig tegenwerker. Hij heeft getracht eenige artikelen van zijn geavanceerd programma toe te passen en in uitvoerbare nuttige her vormingen over te brengen. De grootste lof, die hem toegebracht kan worden, is die van de Umvers die Fioquet minachtend noemt den waardigen opvolger van den vorigen prefect. Hij zal in het bizonder denmoei lijken en krachtig aangevangen arbeid ten einde kunnen brengen van de verwereldlijking van het onderwijs. Den 10 werd de zitting van den Senaat geopend met eene toespraak van het oudste lid Gautbier, waarin deze deed uitkomen, dat eene herziening der grondwet nutteloos was geworden aangezien de afgeloopen ver kiezingen de republikeinsche meerderheid in den Senaat vermeerderd hadden en dit lichaam thans gezind was om alle voor het land nuttige hervormingen goed te keuren. De zitting werd vervolgens tot den 14 ver daagd. De Kamer herkoos dienze'flen dag deD heer Brisson tot voorzitter met 273 van de 296 stemmen. De conservatieve bladen erkennende de volkomen nederlaag hunner geestverwanten bij de Senaatsverkie zingen, Schrijven die nederlaag toe aan den geweldigen invloed, door de regeering uitgeoefend, de verdeeldheid hunner aanhangers in sommige departementen, de neiging van het blinde algemeene stemrecht, om de schijnbare macht en de opgaande zou te aanbidden en de moede loosheid en afmatting der kiezers. Overigens zien zij in dien uitslag een gevaar te meer voor Gambetta vooral met het oog daarop of hij de crondwets-herzie- ning in zijnen geest zal kunnen leiden. ITALIË. Garibaldi viel voor eenige dagen uit een ZWITSERLAND. De Volksraad vaardigde eenige zijner leden zoowel liberalen als ultramontanen, naar het kanton Ticino af, om een onderzoek in te stellen naar de aldaar gehouden verkiezingen. Eenige ultra montanen bedankten voor dat lidmaatschap waarin volgens sommige bladen eene aanwijzing ligt van de vrees dat de verkiezingen bij onderzoek bevonden zullen worden onwettig zijn geweest. EGYPTE. Het gemeenschappelijk schrijven van Frankrijk en Engeland aan den Onder-koning bracht onder de militaire partij en de voorname ingezetenen zulk eene opgewondenheid te weeg dat de regeering besloot het niet openbaar te maken. Een antwoord wordt voorbereid. VEREENIGDE STATEN. De New York Times, bet medegedeelde schrijven van den afgetreden minister van buitenlandsche zaken Blaine aan Mexico en de republiekein van Midden- en Zuid America besprekende, is van gevoelen dat die minister juist bij tijds afge treden is om te beletten dat de Vereenigde S laten in oorlog met de beschaafde wereld geraakten. Verder drijft dat blad den spot met dat schrijven. In de voornaamste steden breidt de pokkeu-epidemie zich zeer uit. De Senaat vereenigde zich met de amendementen op het wetsontwerp betreffende de nieuwe leening tot aflossing der schuld, waardoor het bedrag dier leening beperkt wordt tot f 500,000,000. rijtuiz, door bet kantelen daarvan langs een stellen we°- waardoor hij eenige kneuzingen aan liet hoofd en andere lichaamsdeelen bekwam. Het ongeval gat aan leiding tot het gerucht dat hij ernstig ziek was. NOORWEGEN. De Koning en de Koningin vie ren in de aanstaande maand Juni hun zilveren brui loft. Er is eene volksinschrijving geopend, om hun bij die gelegenheid een geschenk aan te bieden. 1 oor dat doel komen vele bijdragen in niettegenstaande de re- publikeinschgezinde partij welke zelfs in een deei der Wetgevende macht de meerderheid heeft m hare or ganen zoowel het koninklijk stamhuis als de monar chale instellingen heftig aanvalt. OOSTENRIJ K-HONGAB IJE. Te Weenen is men vrii algemeen van gevoelen, dat het egyptische vraag stuk mocht het, door welke omstandigheden ook van ernstigen aard worden een vraagstuk is en blijven moet bij de oplossing waarvan geheel Europa moet medespreken. PORTUGAL. Bij de opening der Cortes op den 2 werden gedurende het voorlezen der troonrede door den Koning van de openbare tribunes telkens minder aangename uitdrukkingen vernomen bij voorbeeld wat nieuws is er van het Lorenzo-Marques-verdrag en groot gemor, toen er nieuwe belastingen aangekon digd werden. Na den afloop der zitting kwam de ministerraad bijeen ter bespreking van maatregelen om dergelüke onaangenaamheden voortaan te voorkomen. Genoemd verdrag zal inmiddels een van de eerste onderwerpen zijndat door de Kamer der 1 airs m behandeling wordt genomen. De Koning heeft voor eenme dagen 21 nieuwe leden dier Kamer benoemd, waardoor de goedkeuring van dat verdrag verwacht wordtdaar de regeering thans de meerderheid heetü SPANJE. De minister van binneulandsche zaken heeft tegen eenige republikeinsche bladen eene vervol ging ingesteld wegens daarin voorkomende berichten van° republikeinsche strekking, welke maatregelgoed gekeurd door den ministerraadbij de liberale partij zeer veel aanstoot heeft gegeven. Den 9 vertrokken de Koning en de Koningin naar Portugal vergezeld van den minister-president en den minister van buitenlandsche zaken die te Lissabon met de portugeesche ministers van gedachten zal wis selen over de handelsbetrekkingen tusschen beide landen. zaak reeds lang begon te vervelen „aan dergeljjke din gen heb ik hier niets." „Toch moest gij iets koopen antwoordde Bob met overtuiging, „want in Washington moet gij voor het zelfde damesartikel het dubbele betalen zonder zeker te zijn van de echtheidwat hier niet het geval is." „Gij zoudt mij genoegen doen omterwijl ik schrijf, de sigaren en blikjes in een handig pakje te maken en mij intusschen niet te storen zeide Frank. De mooie Bob trok de schouders op en wierp den luitenant een blik toe wat zooveel zeggen wilde als: „Mijn lieve vriend, in u heb ik mij ook al vergist, deed toch echter zwijgend wat hem opgedragen was terwijl Frank haastig eenige regels op het papier bracht. In Twijstens kamer had er intusschen een ernstig gesprek plaats gehad. „Wat wil de luitenant vroeg de handelaar toen Raffles bij hem binnengetreden was. „Inkoopen doen, maar ik vertrouw de zaak toch niet. De knaap spionneert overal hoe onschuldig hij er ook uitziet. De kanonneerboot was heden mor gen weer op de kust en liet hem door een signaal aan boord roepen." Op het gelaat van den handelaar verscheen een trek van groote bezorgdheid. „De boot is er nog riep hij vol vertwijfeling met de hand door de spaarzame haren strijkende. „Wat zullen wij doen Raffles wanneer zij in deze wateren blijft? De geschiedenis is mij den geheelen nacht en den ganschen voormiddag nog niet uit het hootd geweest. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Het voorloonig verslag over het handelstractaat met Frankrijk is verschenen. Op den voorgrond stellende, dat in de goedkeuring van dat tractaat eene beslissing van groot gewicht is gelegen, wellicht van ver reikende gevolgen, daar de wetgever nu voor het eerst geroepen wordt handelend op te treden tot regeling van interna tionale handelsbetrekkingen bij den ommekeer m de handelspolitiek van het buitenland, werd vrij algemeen de magere en onvolledige toelichting van het ontwerp betreurd. Men meende dat de regeering niet genoeg rekening had gehouden met de gewijzigde buitenland sche handelspolitiek, en vroeg wat er tot voorbereiding van dit tractaat was gedaan. Tal van inlichtingen wer den gevraagd o. a. welke de toestand zou wezen als op 9 Februari bet oude tractaat vervalt en geen nieuw is gesloten. Voorts wenschte men overlegging van ver- schillende staten en protocollen. Het tractaat zelf had algemeen een ongunstigeu indruk gemaakt, daar tegen over de voordeelen door Frankrijk bedongen wij ge noegen moeten nemen met hooge rechten van onze producten bij invoer in Frankrijk. Behalve voor kaas zijn nagenoeg geene speciale voorrechten aan Nederland toegekend. Tarief A werd dan ook zeer onvoldoende geacht. Ook was de indruk ongunstig met het oog cp art. 12 waar de bedongen gelijkstelling in den regel slechts schijn is. De groote meerderh id achtte eene gezette overweging eerst mogelijk na aanvulling der toelichting, en drong san op verlenging van den termijn van ratificatie. De commissie van rapporteurs sloot zich hierbij eenstemmig aan en drong er bij de regeering op aan dat zij ernstige pogingen bij Frankrijk tot ver lenging zou aanwenden. Bij de Kamer is ingediend het ontwerp tot verande ring der grenzen tusschen de gemeenten Amsterdam en Nieuweramstel. Het strekt tot toevoeging aan Amster dam van het gedeelte van Nieuweramstel dat de hoofd stad aan de zuidwestelijke zuidelijke en zuidoostelijke zijde omzoomtbegrensd door de Kostverloren vaart den Schinkelde ringvaart van de Diemermeer en het ontworpen kanaal tusschen Amstel en Schinkel, welk kanaal met zijne sluizen tot het amsterdamsch gebied zal behooren. De enquete-commissie omtrent de exploitatie der nederlandscbe spoorwegen, heelt den 10 hare zittingen aangevangen. Te Oude Niedorp zijn in 1881 geboren 44, heb ben zich metterwoon gevestigd 42 rijn overleden 31 en vertrokken 75 personen. Er zijn 14 huwelijken gesloten. Op 31 Deo. 1881 telde de gemeente wier bevolking in het afgeloopen jaar dus met 20 personen verminderd 1198 inwoners. „Nu, nu, zoo slim zal bet niet loopenmeende Raffles. Gij hebt goed praten riep Twysten heftig „maar ik "zal de schade dragen. En dat weêr, dat weer, bet is om razend te worden Alle dagen kalme zee en die vermaledijde zuidenwinddat zal de „Eidechsenog vroeger van Havana hier brengen, dan wij verwacht hebben en zal hem juist den kanonneerboot in de armen voeren." „Kapitein Giles zal de oogen wel open houden, wees maar niet bang!" „De oogen open houden! Wanneer het daarmede maar gedaan was morde de kleine handelaar, de ka mer op en neer stappende. „Zulk een donkere massa, zonder zeilen of masten als de kanonneerboot, ziet men eerst wanneer men er met den neus tegen stoot." „Men stoot op zee zoo licht niet met de neuzen tegen elkander," merkte Raffles koelbloedig, niet zonder eenige minachting op. „De „Eidechse kan de kanonneerboot honderdmaal voorbijvaren, zonder dat beide elkander aanroepen. En zelfs wanneer de „Mosquito" de „Eidechse" voorbijvoeris het lang nog zoo erg nietals je wel denkt. Staat het dan op den achter steven dat de „Eidechse" een smokkelschip is Geven zijne scheepspapieren niet te kennen dat hij naar de haven van Boston bestemd is Zoolang dus de kapitein niet door verraad juiste berichten omtrent ons krijgt en om de „Eidechse" hier blijft kruisenis het gevaar «er gering." Sedert 1 Januari j.l. wordt aan de brievengaarders boven hunne jaarlijksche bezoldiging eene schadeloos stelling van minstens f 20 toegekendter bestrijding hunner kantoorbenoodigdheden. In 1881 zijn van Amsterdam direct naar den Rijn verscheept 40,433,156 ponden goederen (in het vorige jaar 44,411,928) en van den Rijn aldaar direct aange voerd 120,643,218 (in het vorige jaar 116,788,446) ponden. In eene bijeenkomstden 4 ten huize van pror. Harting te Utrecht gehouden, is het hoofdcomité ter behartiging van de belangen der Transvaalsche boeren ontbonden en besloten aan den heer Paul Kruger vice-president der Zuidafricaansche Republiek te schrij ven dat een bedrag van f 45000, dat na al de gemaakte kosten en na de vroegere zending van f 9879 naar Zuid-A frica nog voorhanden is ter beschikking ligt van de regeering der Republiek. Den 4 is te Leiden geopend het nieuw gestichte doorgangshuis voor ongehuwde moedersdie na hare bevalling met haar kind geen tehuis bezitten. Den 6 heeft eene friezin op de brug buiten de Muiderpoort te Amsterdam door den hevigen wind haar gouden hoofdijzer verloren. Tot laat in den avond is vruchteloos in de gracht gevischt om het terug te vinden. Te Leeuwarden zijn 3 jongelingen uit den fat soenlijken burgerstand2 van 20 en een van 22 jaren oud gearresteerd, als hebbende in den avond van den 6 aan eene met eene dienstbode wonende weduwe onder bedreiging van moord, 25 afgeperst. 2 Hunner hadden 14 dagen vroeger bij nacht eene poging tot inbraak bij eene buiten de Vrouwenpoort wonende we duwe gedaan en een hunner had eenige maanden ge leden aan een geacht ingezetene brandbrieven geschreven. De veehouder T. H., te Sloterdijk den 7 met een ledigen melkwagen van Amsterdam huiswaarts rij dende, is door het op hol raken van zijn paard van den wagen gevallen en zoo gewond, dat hij kort daarna overleed. In eene tweede vergadering, op 8 Januari, te Maastrichtdoor minstens 500 personenwaaronder de daar woonachtige leden der le. en 2e. Kamers, bij gewoond, is een adres aan den ministerraad vastgesteld tot behoud van het vorige garnizoen, en besloten dit adres door eene deputatie van 20 ingezetenen den pre sident-minister te doen aanbieden. Door wijlen mej. de wed. Koperdraat—Moser te Delft is aan de weesiuriebting te Neerbosch f 4000 vrij van rechten vermaakt. Te Oudekerk a. d. IJsel heeft den 8 een blijk baar aan verstandsverbijstering lijdend persoon gedu rende de godsdienstoefening in de herv. kerkdoor woeste gebaren en uitroepen groote ontsteltenis ver oorzaakt. Toen de predikant ten gevolge daarvan de preekstoel verliet, heeft de waanzinnige zijne plaats ingenomen vanwaar hij met groote moeite verwij derd werd, waarna de godsdienstoefening is voortgezet. Op de receptie, den 9 door de senaat der univer siteit te Amsterdam, na de feestrede van prof. Jorissen gehouden hebben na den minister vnn binn. zaken ook de senaten der 3 Rijks-universiteiten en anderen door toespraken van hunne belangstelling in bet ge vierde feest doen blijken. Mr. E. J. Asser deed namens ruim 100 oud-studenten in de rechten aanbieding van eene verzameling rechtgeleerde werken voor de biblio- theek waarvoor ruim 2000 is bijeengebracht. Ook de hoogleeraren v. Toorenenbergen en Verdam de bibliothecaris Rogge en do boekhandelaar Kirberger hebben ter gelegenheid van het jubileum de bibliotheek door boekgeschenken bedacht, 's Avonds bracht het studentencorps de leden en oud-leden van den senaat in rijtuigen de vaandeldragers te paard met de mu ziekcorpsen van de 7e en 4e regimenten infanterie, het laatste uit Leiden, en 100 peteroliefakkels dragende, serenades aan het gemeentebestuur, op het raadhuis professoren, in de feestelijk verlichte universiteit, en curatoren in Felix moritis vergaderd. De senaat werd iu de vergaderzalen ontvangen den studenten werden in andere localen vnn genoemde gebouwen ververschin- gen aangeboden. Gedurende den optochtdie her haaldelijk door bengaalsch licht werd opgeluisterd heeft de policie de grootste moeite gehad de orde onder het zeer lastige met klei en steenen werpende publiek te bewaren, zoodat de agenten duchtig gebruik van hunne stokken hebben moeten maken. In eene den 10 te Utrecht gehouden vergadering, waarop al de landbouwmaatschappijen van Nederland vertegenwoordigd waren, is besloten in 1883 eene na- tionafe landbouwtentoonstelling te houden, die bij ge- noegzaame geldelijke steun tot eene internationale zal worden uitgebreid Tot leden der commissie van rege ling zijn benoemd.de heeren Sickesz te Laren, voor zitter, v. d. Oudermeulen te Wassenaar Visser v Ha- zerswoude te Amsterdam v. Hardenbroek te Utrecht, Kakebeeke te Goes, Merkelbacb te Wittem v. Ha- rinxma Thoe Slooten te Dokkum v. d. Borch v. Vorden, te Vorden, Waldeck te Loosduinen, secretaris, Jong- kindt Coninck te Wageningen adviseur. De gemeenteraad van Hoorn besloten hebbende de gasverlichting voor gemeenterekening te nemen, heeft in zijne zitting van den 10 besloten de gasfa briek voor f 30,000 over te nemen. Bij den gemeenteraad van Amsterdam is den 11 een verzoek ingekomen van de firma Krom Co., om eenige pleinen tegen de som van 2250 electrisch te verlichten. B. en W. zijn gemachtigd dienaangaande te beslissen. De raad heeft f 500 ter beschikking ge steld van B. en W„ om op de eene of andere wijze blijvende hulde te brengen aan de nagedachtenis van den heer Hilrnan. De duitsche schooner Aeolusvan Hartlepool naar Napels, is in den nacht van 10—11 Januari op de ribben bij het Goereesche gat gebleven. De C op varenden zijn aan den Hoek van Holland aan wa ge komen. Het eskader onder bevel van den kapitem ter zee v. Alphen is van Madera, waar het spoedig wordt ver wacht, teruggeroepen, om den Koning en de koningin bij hunne reis naar Engeland, ter gelegenheid van hei

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2