No. 11 Vier en tachtigste Jaargang 1882 WOENSDAG 25 JANUARI. FEUILLETON. Het rif van Kitty Hawk. Prijs der gewone Advertentiën (JDfficicel (Qcbccltc. Tweede Afdeeling. UkMUIISCIIIi COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers f O 06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON DE GEDEPUTEERDE STATEN van Noordholland Gelet op art. 15 der wet vaa 7 April 1869 (Stbl. n°. 57), betreffende de matengewigten en weegwerktuigenwaarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 99 November 187A (Stbl. n°. 134); Gelet op bet Koninklijk besluit van 96 November 1881 (Stbl. n°. 178), waarbij onder anderen is bepaald, dat in bet jaar 1889 aan den berijk, bedoeld in art. 15, iitt. a der genoemde wet, zijn onderworpende maten en gewigten, en voorts dat die herijk zal gesobieden binnen het tijdvak, dat aanvangt op 1 Januarij en eindigt op 1 October van dat jaar. Hebben goedgevonden I. te bepalen dat de herijk der bedoelde maten en gewigten in de hierna vermelde gemeenten zal plaats hebben als volgt in de gemeente Alkmaar mede voor <ie ingezetenen van Aker sloot, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Oterleek, Oudorp, Koedijk, Limmen. St. Pancras en Schoort, (welke gemeenten met Alkmaar voor den herijk word n samengevoegd): op het kantoor van den waarborg der gouden en zilveren werken te Alkmaar op 92 Eebruarij voor de ingezetenen van Alkmaar van 23 Eebruarij tot en met 25 Maart, op alle werkdagen voor de ingezetenen van Akersloot en Bergen, op 29 Maart; voor de ingezetenen van Heerhugowaard en Heiloo op 30 Maart; voor de ingezetenen van Oterleek en Oudorp op 4 April voor de ingezetenen van Koedijk en Limmen op 5 April voor de ingezetenen van St. Pancras en Schoort op o April; in de gemeente Haarlem, mede voor de ingezetenen van Schoten, en Zandvoort, (welke gemeenten met Haarlem voor den h rijk worden samengevoegd); voor de ingezetenen van Haarlem van 11 April tot en met 13 Mei, uitgezonderd 1 en 2 Mei, op alle werkdagen voor de ingezetenen van Zar.dvoort op 18 Mei; voor de ingezetenen van Schoten op 19 Mei; in de gemeente Bloemendaal, en wel te O oer veen op 24 Mei in de gemeente Spaarndam, op 25 Mei; in de gemeente Heemstede, op 26 Mei; in de gemeente Bennebroek, op 27 Mei in de gemeente Haarlemmermeer, te Hoofddorp op 5 en 6 Junij; te Nieuw Vennep, voor de bewoners van dat dorp en van bet dorp Abenes, op 7 en 8 Junij; in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en wel te Halfweg, mede voor de bewoners van de imurt genaamd de Lijnden, gelegen onder de gemeente Haarlemmermeer (welke buurt met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor den herijk wordt samengevoegd): op 9 J unij in de gemeente Pelzen, op 10 en 12 Junij; in de gemeente Beverwijk, mede voor de ingezetenen van W yk aan Zee en Duin, (welke gemeente met Beverwijk voor den herijk wordt samengevoegd): op 13 en 14 Junij, in de gemeente Zuidscharwoude, mede voor de ingezetenen van Broek op Langedijk, Noordscharwoude en Oudkarspel, (welke gemeenten met Zuidscharwoude voor den herijk worden samen gevoegd): op 15 en 16 Jnnij; in de gemeente Schermerhorn, mede voor de ingezetenen van Zuiden Aoordschermer, (welke gemeente met Schermerhorn voor den herijk wordt samengevoegd): op 17 Junij; in de geneente Egmond aan Zee, mede voor de ingezetenen van Egmond binnen, (welke gemeente met Egmond aan Zee voor den herijk wordt samengevoegd): op 21 Junij; in de gemeente Oost zaan, op 22 Junij; in de gemeente Zaandam, van 27 Junij tot en met 6 Julij uitgenomen 1 J ulij, op alle werkdagen in de ge neente Koog aan de Zaan. op 7, 8, 12. 13 en 14 Julij J in de gemeente Zaandijk op 15, 17 en 18 Julij; in de gemeente IFormerveer, op 19, 20, 21 en 22 Julij; in de gemeente Krommenie, op 24, 25 en 26 Julij in de gemeente Assendelft, op 27 Julij in de gemeente Westzaan, op 28, 29 en 31 Julij; in de gemeente Uitgeestmede voor de ingezetenen van Heemskerk en Castricum, (welke gemeenten met Uitgeest voor den herijk worden samengev iegd): op 1 en 2 Augustus in al de hiervoren vermelde gemeenten telkens op uren die door den ijker vooraf aan de betrokken gemeentebesturen zul len worden opgegeven in de gemeente Amsterdam, mede voor de bewoners van den Overtoom, voor zoover die buurtschap tot de gemeenten Nieuwer- amstel en Sloten behoort, en van het dorp Sloterdijk(welke gedeelten der gemeenten Nieuweramstel en Sloten met Amsterdam voor den herijk worden samengevoegd); voor de ingezetenen van Amsterdam, van 1 Februari tot en met 14 Julij, op alle werkdagen, behdve des Zaturdags en de week van 2 tot 9 April, des voormiddags van 9 tot 12 en des na middags van 1 tot 3 ure, en wel voor de gewone ijzeren en koperen gewigten, van 1 Eebruarij lot en met 28 A pril voor de gewigten in gebruik bij de J verschillende veemen, van l February tot en met 17 Maart,; voor de lengtematen en de maten voor brandhout, mede van 1 February tot, en met 17 Miart, voor de vochtmaten, van 1 Mei tot en met 16 Junij; voor de inhoudsmaten voor d'ooge waren met de daarbij behoo- rende strijkers, van 19 Junij tot en met 1) Julij; voor de gewigten voor fijnere wegingen, in gebruik bij medicijn- bereiders, goud- en zilversmeien, speciehandelaars, beleenbankhou ders en andere in goud en zilver handelende personenvan 15 Mei tot en met 14 Julij; voor de bewoners van de buurtschap den Overtoom en van het dorp Sloterdijk, van 1 Eebruarij tot 30 Junij, op de dagen en uren dat te Amsterdam voor den beryk wordt gevaceerd in de gemeente Watergraafsmeer, op 3 Julij, des voormiddags van 9 tot, 11 ure in de gemeente Uiemen, en wel te üiemerbrug, op 3 Julij, des namiddags van 1 tot 4% ure; in de gemeenten Muiden, voor de bewoners van Muiderberg op 4 Julij, des voormiddags van 9 tot 10 ure; voor de bewoners van Muiden, mede op 4 J ulij. des voormid dags van 10 tot 12 ure en des namiddags van 1 tot 4 ure, en op 5 Julij, des voormiddags van 8% tot 12 ure; in de gemeente tPeesp, mede voor de ingezetenen van Wees- perkarspel, (welke gemeente met Weesp voor den herijk wordt samengevoegd), en wel voor de ingezetenen van Weesperkarspel op 5 Julij, des na middags van 2 tot 4 ure; voor de ingezetenen van Weesp voor de gewigten voor fijnere wegingen en die in gebruik bij rijks- en gemeente-instellingenop 6, 7 en 8 Julij, des namiddags van 1 tot 2 ure; voor de maten en gewone gewigten op 6 Julij voor de bewoners der wijken A en B, 7 v if e h u D ff E, tf 8 r a n a C F, telkens des voormiddags van 8 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 ure; in de gemeente Bussum, op 10 Julij, des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 1 tot 3 VS, ure; in de gemeente Nanrden. voor de gewigten voor fijnere wegin gen en die in gebruik bij rijks- en gemeente-instellingen, op 11 en 12 Julij, des na uiddags van 1 tot 2 ure; voor de maten en gewone gewigten, op 11 en 12 Julij, des voormiddags van 81*, tot 12 en des namiddags van 2 tot 4)4 ure; in de gemeente Huizen, op 13 en 14 Julij, des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 ure, en op 15 Julij, des voormiddags van 9 tot 12 ure; in de gemeente Blaricum, op 15 Juiij, des namiddags van 2 tot 5 ure; m de gemeente Laren, op 17 Julij, des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 ure in de gemeente Hilversum, voor de gewigten voor fijnere wegin gen, op 18, 19, 20, 21 en '22 Julij des na ,,iddags van 1 tot 2 ure; voor de maten en gewone gewigten, op 18, 19, 20, 21 en 22 Julij des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot. 4 ure; in de gemeente 's Graveland, op 24 Julij, van des voormid dags 9% tot des na uiddags 12% en des namiddags van 1% tot 4% ure; in de gemeente Ankeveen, op 25 Julij, van des voor.uiddags 10 tot des namiddags 1 ure in de gemeente Kortenhoef, op 25 Julij, des namiddags van 2% tot 4% ure; in de gemeente Nederhorst den Berg, op 26 Jnlij, des voor middags van 10 tot 12 en des namiddags van 1 tot, 5 ure; in de gemeente Nieuweramstel, aan den Amsteldijk, voor de bewoners van den Amsteldijk, en de W eesper zijde, op 27 Julij, des voormiddags van 9% tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 ure, en voor de bewoners van de Paden, op 28 Julij, des voormiddags van 9% tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 ure; te Amstelveen, voor de bewoners van dat, dorp, op 4 Augustus, des voormiddags van 9% tot 12 en des namiddags van I tot 4 ure; in de gemeenle Ouderamstel, mede voor de bewoners der tot Nieuweramstel behoorende buurt Over-Ouderkerk, (welke buurt met de gemeente Ouderamstel, voor den herijk wordt samen gevoegd), en wel voor de bewoners van de buurt Over-Ouderkerk, op 31 Julij, des voormiddags van 8% tot 12 en des namiddags van 1 tot 4% ure; voor de ingezetenen van Ouderamstel, op 1 Augustus, des voormiddags van 8% tot 12 en des namiddags van 1 tot 4% ure; in de gemeente Uithoorn, voor de bewoners van de buurt de Kwakel, op 2 Augustus, des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 1 tot 3 urevoor de uewoners van bet dorp Uithoorn mede op 2 Augustus, des namiddags van 3 tot 4 ure, en op 3 Augustus, des voormiddags van 9% tot 12 en des na middags van 1 tot 4 ure in de gemeente Aalsmeer, op 8 Augustus, des voormiddags van 9% tot 12 en des namiddags van I tot 5 ure, en op 9 Augustus, des voormiddags van 8 tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 ure in de gemeente Sloten, en wel voor de bewoners van het dorp Sloten, op 10 Augustus, van des voormiddags 9% tot des na middags 12 ure in de gemeente Hoorn, voor de gewigten voor fijnere wegingen van 6 tot 10 Eebruarij, vau des voormiddags 9 tot des namid dags 3 ure; voor de overige gewigten en de maten, op 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 en 24 Februarij, van des voormid dags 9 tot des namiddags 3 ure; voor de ingezetenen van Berkhout, (welke gemeente met Hoorn voor den herijk wordt samengevoegd): op 11 en 18 Februarij, van des voormiddags 9 tot des namiddags 1 uur; in de gemeente W armenhuizen, op 13 Maart, van des voor middags 10 tot des namiddags 2 ure; in de gemeente Harenkarspel en wei te Dirkshorn, op 14 Maart, des vosrmiddags van 7 tot 12 ure; Vervolg en slot in een volgend nummer. Deze eenvoudige woorden die zoo onbevangen en toch half met schaamteals viel haar de bekentenis van hare onwetenheid zwaar van Alaggy's lippen kwa men maakten een diepen indruk op Frank. Het was hem, alsot hij de schandelijke verdenkingdie hij tegen haar had opgevat, moest goedmaken. Onwillekeurig stond hij op zette zich naast haar en greep hare hand. „Maggy," zeide hij hartelijk, „gij zult alles van mij vernemen wat gij wenscht te weten. Maar gjj moet niet boos worden wanneer mijne woorden u smartelijk aandoen? De waarheid is dikwijls bitter!" „Dat doet er niet toe," antwoordde zij zacht. „Een zou ik het toch te weten komen en het is mij alsof ik zelfs het ergste gemakkelijker verdragen kan wan neer ik het van u boor. Niet waar, smokkelaars zijn zeker zeer slechte lieden." Frank kon niet dadelijk antwoorden. Innig mede lijden met het jonge meisje en groote vreugde over haar onschuld streden om den voorrang in zijne borst. Hij voelde hoe hare kleine hand in de zijne beefde en toen zij nu het hoofd oplichtte en hem met hare donkere oogen half angstig, half smeekend aanzag, overviel hem als 't ware een duizeling. Voor hij nog recht wist wat hij deed had hij zijn arm om hare schouders geslagenzich tot haar over gebogen en een kus op hare lippen gedrukt. Zij sprong opaau het geheele lichaam bevende bygend met over de borst gevouwen handen staarde zij hem met wijdgeopende oogen aan. Ook zijn borst bewoog zich heftig en een zeldzame ontroering had sich van hem meester gemaakt. „Maggy!" riep hij, de armen uitbreidende. Hare oogen vulden zich met tranen, een onderdrukte kreet van veugde kwam over hare lippen zij viel aan zijne borst en sloeg de armen vast om zijn hals. En Frank, meegesleept, drukte baar innig en bedekte haar mond eD voorhoofd met kussen op eens eenter kwam de gedachte bij hem op dat be geen hij gedaan had eene ongehoorde dwaasheid was. „Maggy kom tot u zelf," zeide hij tot haar, die snikkend in zijn armen lag „O, neen smeekte zij. „Zeg toch niet „u" tegen mijdat doet mij pijnwant het klinkt zoo vreemd en dat zijn wij elkander toch niet meer." Hij schaamde zich over de plotselinge bezwaren die bij hem opkwamen zou hij dan dat lieve schepseltje in de schuld vau haren vader doen deelen waaronder zij misschien nog zwaarder lijden zou dan hij zelf. „Kom Maggy ga weder naast mij zittenwij hebben elkander zeer veel te vertellen," zeide hij harte lijk en trok haar dichter naar zieh toe. Zij legde haar hoofd op zijn schouder en wachttetotdat hij voort zou gaan. Eenige minuten zat hij zwijgend en in gedachten verzonken. Allerlei gedachten drongen zich aan zijnen geest op. Hij was nu niet meer vrij, zijne bet.ekking tot M iggy legde hem verplichtingen op die zooals hij zich nu duidelijk bewust was de beslistheid van zijne handelingen moest beperken en aanleiding moest geven tot botsingen, die niet met een krachtigen vuist slag konden beslist worden. En toch was zijn hart met een nooit gekende vreugde vervuld het was bem als had hij een onschatbare winst behaald die niet weder voor hem kon verloren gaanen ook dan zijn ei gendom bleef, wanneer hij zijn doel niet bereiken zou. Maar van dat doel af ta zien daaraan dacht hij niet. Wat er ook gebeurde, hij moest doorzetten, wat hij begonnen wasmet de hindernissen, die zich opdeden, wies ook zijn moed om ze te overwinnen. „Frank," begon Maggy schuchter, „gij zult mij niets verzwijgen, niet waar? Nu heb ik recht alles te weten." „Wees bedaard, mijn kind, je zult meer hooren dan je liet is," antwoordde hij ernstig. „Nu kan ik je niets meer verzwijgen om mijnentwille niet. Wij moeten nu geheel met elkander in het reine komen, opdat ik mijn weg weder duidelijk voor mij zie." „Dien zult gij kunnen gaan, Frank, gij zult nimmer door mij daarvan worden afgehouden wac gij doet moet goed zijn. Zie ik heb in niemand nog zulk een vertrouwen gehad dan in jou reeds dadelijk van het eerste oogenblik af, en ik ken je toch eigenlijk nog in het geheel niet. Spreek maar, ik zal moeite doen om je goed te begrijpen." „Welnu, luister dan, Maggy," zeide hij, haar hand vaster aan zijn borst drukkende. „Onze staat is een republiek dat wil zeggen een staat waarin het volk zich zelf regeert door mannen die het kiest als leden van het congres Wal het congres bepaalt, is dus de wil van het volk en wie daartegen handeltbenadeelt zijr.e medeburgers in het algemeen welzijn. Begrijpt je me goed „O zeer goed knikte zij. „Nu heeft een groote staat," ging Frank voort, „veel geld noodig voor gebouwen voor de verdediging van bet land voor scholen en rechtsplegingin een woord voor alle inrichtingen, die allen ten goede ko men en zonder welke een staat niet bestaan kan. Daarom moet ieder burger naar zijn middelen tot het onderhoud daarvan bijdragen. Daar echter het geld niet gemakkelijk regelrecht van iederen ingezetene kan worden geïnd zoo bepaalt het congres dat van alle producten van landbouw en nijverheid, zoowel als van alle waren, die per scheepsgelegenheid in het land gebracht worden een zekere som moet betaald worden." „Ha, dat is slim," lachte zij, verheugd, dat zij hem zoo goed begrepen had. „Dus betaalt hijdie iets koopt de belastingzonder daarvan iets te merken." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1