ttuitcuUnb ËUntienlanb DUITSCHLAND De Rnksdag die den L8 bij derde lezing bet voorstel Windthorst tot intrekking der Meiwet van 1874 goedkeurde nam den 20 art. 1 vin bet wetsontwerp betreffende Hamburg's aan sluiting aan het tolgebied overeenkomstig de voor stellen der commissieaanna verwerping van een door de f'ortschrittspartij als protest voorgesteld amen dement. Den 21 werd artikel 2 van dat ontwerp bepalendedat het rijk f 24,000,000 zal bijdragen in de kosten van aansluiting aangenomen met 171 tegen 102 st. Daarna werden de andere artikelen onveran derd goedgekeurd. Het voorstel der 3 liberale partjjen betreffende de verantwoordelijkheid van bestuurders van ondernemin gen voor ongelukken, aan hunne werklieden overkomen, werd den 19 in handen eener commissie van 21 leden gesteld. Den 17 vierde de aanvoerder van het centrum dr. "Windthorst, zijn 70sten verjaardag. Toen hij op zijne plaats in den rijksdag kwam lagen er twee bouquetten, hem door de leden zijner partij aangeboden. De rijks-kanselier maakt bekend dat de veepest in het gehtele rijk geweken is. ENGELAND. De leden van het landverbond ParnellO'Kellej en O'Brien die te Kilmainhara ge vangen zitten, ontvingen den 19, djs avonds, bericht, dat hunne gevangenschap nog met drie maanden ver lengd wordt. De lord-mayor van Londen heeft eene openbare ver gadering uitgeschreven om een afkeurend oordeel uit te spreken over de vervolging der israëlieten in Rusland. Ierland. De uitvoering der landwet blijft vele moeielijkheden opleveren. Ver cheidei.e grondeigenaars komen op tegen de uitspraken der sub-eommisèiën terwijl de pachters de vermindering der pacht nog on voldoende achten. Het Hof zelf is ook mei weik over laden omdat meestal van de uitspraken der sub-com- missiën bij dat collegie in hooger beroep gekomen wordt. De Times dringt op het geven van meer hulp aan, opdat het Hof zijne taak behoorlijk kan vervullen FRANKRIJK. De ministerraad kwam den 20 bijeen en besloot, zien tegen elk voorstel tot onbeperkte grond wetsherziening te verzetten. Den 21 verscheen Gam- betta voor de commissie van 33 uit de Kamer, om te antwoorden op de vragen die hem gedaan zou en worden betrekkelijk bet ingediende voorstel tot beperkte grondwetsherziening, hoofdzakelijk met het oog op de rechten van het bijeen te roepen congres. Twee leden vroegen hem o. a., wat er gebeuren zouindien het on te roepen congres wilde gaan buiten de perken der herziening door het voorafgaand overleg tusschen Kamer en Senaat afgebakend. Gambetta antwoordde dat al, wat buiten die perken geschiedde, onwettig zou zijn, zoodat het congres alsdan eene oproerige houding zou aannemen en toen hem daarop gevraagd werd, hoe het dan met eene bekrachtiging der genomen besluiten door den president zou gian, dat in dat g«val president Grévy de groudwet zou weten te doen eerbiedigen. Clemeneeau merkte daarop aan dat de president dan toch een minister zou inoeteu vinden, die zijn besluit mede onderteekeude doch hierin zag Gambetta niets geen bezwaar. Zonder moeite zou daarvoor een minister gevonden kunnen worden. De commissie nam met 24 tegen 3 stemmen, terw jl 5 leden buiten stemming bleven, hot volgende besluit: Overeen komstig art. 8 der grondwet van 25 Februari 1875 en op venoek van den president der republiek verklaart de Kamer uit overweging van de noodzakelijkheid, om. de artikelen 4, 7 en 8 der grondwet betreffende de regeling van den Senaat en 3 van art. 1 der grondwettelijke wet van 16 Juli 1875 betreffende de onderlinge verhouding der Staatslichamen te herzien dat er reden bestaat tot herziening der grondwette lijke wetten In haar rapport erkent zij de rechten van het congres als onbeperkte macht. Hoewel de commis sie de gedeeltelijke grondwetsherziening schijnt aan te nemen zoo voldoet haar voorstel toch niet aan den wensch der regeeringomdat het opnemen van het stelsel van groote kiesdistricten in de grondwet met stilzwijgen voorbij wordt gegaan. De meeste bladen klagen over de onduidelijkheid van het voorstel. ITALIË. De Kamer nam den 20 alle artikelen van het wetsontwerp tot herziening der k'eswet aan zoo als zij door den Senaat werden gewijzigd. De eind stemming werd op den 21 bepaald. Het werd toen aangenomen met 217 tegen 63 stemmen. In een bui tengewoon nummer der Staatscourant werd de wet afgekondigd. Den 24 zal de regeering hare buiten landsche staatkunde verdedigen tegenover den heer Ricottidie haar ondervragen zal. De heer Sella, die om gezondheidsredenen als lid der Kamer bedankte heeft van de Kamer, op voorstel van den minister-pre sidentvoor onbepaalden tijd verlof verkregen, opdat men de medewerking van dien Staatsman wiens spoe dig herstel gewenseht werd, nog ongaarne wilde mii-sen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Keizer benoemde eene commissie van tien leden met graaf Hohenwart als voorzitter, om de middelen te onderzoeken waar door bezuiniging en vereenvoudiging in de verschillende takken van algemeen bestuur gebracht zouden kuunen worden. Een tiental oostenrijkers werd den 10 bij de Monte- negrijnsche grens door eene bende van ongeveer 100 man aangevallen. Nadat uit Bilek hulp was aangeko men nam de bende de vluchthare dooden en ge kwetsten mede nemende. De bevelhebber van de 3e compagnie van het 11e regimentdie wacht hield te Planiizdoor 200 opstandelingen verrastsloeg zich na eene langdurige worsteling door hen heen. Hij ontving de medalje voor moed ter belooning. In 8 gevechtensedert den 17 tusschen Korito en Bilek geleverdwerden twee officieren twee onder officieren en drie soldaten gewond. De regeering zal 8 miljoen aanvragen tot dekking der kosten voor de beteugeling der ongeregeldheden in Dalmatie. ALGERIE. De Bey van Tunis zond een zijner ad judanten aan zijn gevangen genomen broeder Sidi Taib, om hem te verzekeren van zijne vriendschappelijke ge voelens en zijn leedwezen uit te drukken dat hij door den drang der omstandigheden genoodzaakt was ge weestvoor het algemeen welzijn te handelen zooals hij gehandeld had. De gevangene antwoordde, dat hij steeds voor den Bey als voor zijn vorst en oudsten broeder den grootsten eerbied had gehad en het nim mer in hem was opgekomen den Bey te benadeelen. Hij stelde alleen den man aansprakelijk die de schuld droeg van al het gebeurde. VEREENIGDE STATEN. Ter algeraeene kennis is gebracht, dat de pokkin epidemisch heerschen. De gezondheidsraad veriangt het riemen van gestrenge maatregelen ter voorkoming van verdere uitbreking. ZUID AMERICA. Zoodra Oalderou, voorloopig president vau Peru door de Cbileenen gevangen was genomen werden met Pierola onderhandelingen aan geknoopt welke daarmede eindigden dat deze van zijne beweerde aanspraken als dictator afstand deed en onder ohileensch vrijgeleide te Lima kwam. Pierola vaardigde een stuk uit, waarin hij van dezen afstand kennis gaf en de peruanen als een voor zelfstandig bestuur ongeschikt volk aan hun lot overliet. Na de afkondiging van dot stuk had de chileensche regeerings- commissari-i van den burgemeester van Lima de uit levering geëischt van alle gemeente bescheiden en fond sen. De burgemeester gesteund door den provincialen raad weigerde aan dien eisch te voldoen waarna de raad ontbonden en de burgemeester en alle ambtenaren afgezet werden. De Chilecnen aanvaardden toen het bestuur. In alle andere steden van het land gebeurde hetzelfde Admiraal Montero, die zich opgeworpen had als plaatsvervanger van Calderon bevindt zich veilig in bet gebergte en heeft alle vaderlanders uitgenoodigd, zijne zijde te kiezen. Hij wees Cayamarca tot voor- loopige hoofdstad van Peru aan. Men geloofde niet, dat zijne pogingen slagen zouaen. STATEN-GEN ERAAL. Tweede Kamer. Het ingekomen ontwerp aanwijzende gestichten tot het ondergaan van gevangenisstraf of hechtenis onder scheidt de gevang 'nissen in dre soorten 1° strafge vaiigenissen (voor burgerlijke en militaire gevangenisstraf); 2° huizen van bewaring (voor hechtenis), militaire de tentie, vopr preventieve gevangenisstraf, doortrekkende gevangenen of aangehoudenen en 3° passantenhuizen (alleen voor doortrekkenden). In ieder arrondissement eener hoofdplaats zal een strafgevangenis en een huis van bewaring wordeu gevestigd. Bovendien kan de KoDing op andere plaatsen gestichten vestigen. Voorts z»l dq Koning aanwijzen bijzondere strafgevangenissen voor levenslange of meer dan Sjarige gevangenisstraf voor gevangenisstraf van 3 maand"n tot 6 jaar en voor jeugdige veroordeelden, allen slechts personen van eene sekse opnemende, en voorts Rijks werk- en opvoedings gestichten Het kostencijfer der nieuwe cel-inrichting is geraamd op 23 ton. De bestaande gevangenissen zullen benuttigd worden voor tot hechtenis veroordeel den, de kosten gedekt door den verkoop van Ommerschans en Veenhuizen. De wet zal te gelijk met bet strafhoek in werking treden. Door den heer v. d. Hoeven is een ander amende ment voorgesteld in zake de Jong (Suriname), n.l. om te verklaren „dat de Kamer de weigering van verlen ging der pacht van de firma de Jong van het perceel, groot 4000 bunders, in het district Boven-Suriname door de van regeeringswege medegedeelde beweegrede nen niet gerechtvaardigd acht." Den 23 werd de beraadslaging over deze kwestie voortgezetzijnde bet woord gevoerd door de heeren v. d. Kaay, W. v. Dedem en Keuebenius. In de schoolspaarbank te Oude Schild op Texel werd in 1881 door 102 spaarders ingebracht het aan zienlijk bedrag van 1269,09 waarvan ruim f 942 in kas bleef. lu de spaarbank te Venhuizen werd ingebracht f 1531,12 en teruggevraagd f 532,62. Het kapitaal der bank bedraagt thans f 7615,13. Te Zipe zijn in 1881 geboren 175 kinderen, ge vestigd 344, overleden 105 en vertrokken 450 perso nen. De bevolking verminderde alzoo met 36 personen en telde op 31 December 4803 zielen. Te Hoorn is de bevolking in 1881 toegenomen met 82 en gestegen tot 10444 personen. Johannes de Meyer, veldwachter der gemeente Woubrugge, den 16 voor dienstzaken naar 's Gravenhage vertrokken, is sedert dien dag vermist. Hij had bij zich een reiszak, waarin gedrukte gemeente- en polderstuk ken en f 295 grootendeels in bankpapier. Den 18 heeft een man naar gissing 60 70 jaren oud zich op den spoorweg tusschen Breda en Langeweg voor de locomotief geworpen zoodat hij eer de machiuist den irein tot stilstand kon brengen verpletterd was. In eene den 18 te Amsterdam gehouden verga dering van meer dan 300 bakkers uit onderscheidene plaatsen is tot de oprichting van een bakkersbond be sloten met bet doel om het bakkersvak te verhefien en de onderlinge belangen te bevorderen. In de gronden van Terschelling is den 18 gestrand het engelsche stoomschip Oscar, van Libau met gerst naar Brugge, hebbende roer en vin verloren. Den 21 is hetna een gedeelte der lading gelost te hebben door de sleepboot en de bergers afgebracht en in de haven gesleept. Dien dag is op het zelfde eiland ge strand de noorsche schooner Svanenvan Riga met hout naar Harlingen. Te Noordwijk aan Zee hebben de visschersin hunne ontevredenheid over de bepalingen betreflende de aanmonsteringin den avond van den 18 ernstige ongeregeldheden gepleegd. Bij verschillende reeders werden de glasruiten ingeworpen, de policie werd weêr- streefd en een veldwachter onder den voet geloopen en ernstig verwond. Bij kon. besluit van 19 Januari is de luitenant- generaal K. v. d. Ileyden op diens verzoek met in gang van 1 Februari op de meest eervolle wijze uit 's lands militaire dienst ontslagen, met toekenning van pensioen. Den 19 is in de Vondelstraat te Amsterdam een onderbaas in een in aanbouw zijnd huis door het trap gat van de vierde verdieping gevallen en spoedig aan de gevolgen overleden. Hij laat eene weduwe met 2 kindereu na. Den 19 werd te Amsterdam een duitscher de kleermaker W. C. Schnur die zich aan verschillende oplichterijen had schuldig gemaaktnaar de cellulaire gevangenis overgebracht. In de nabijheid daarvan wist hij aa'n zijne geleiders te ontsnappen, en stortte hij zich midden in de Baangracht, maar de rechercheur Groen- heering sprong hem onmiddelijk na, en bracht hem met levensgevaar weder aan den wal. Te Sneek is den 19 ten behoeve der gasfabriek aanbesteed: a. het maken en ste len van een gashouder met gegoten ijzeren kuip b bet maken eener geheide fundeering daarvoor. Minste inschrijvers waren voor a. M. v. d. Kuy!te Ridderkerk voor f .23987 voor b. H. H. v. Dam, te Gorredijk voor 5360. Den 20 werd den heer Justus v Maurik te Am sterdam, door eene commissie, namens een aantal effec tenhandelaars, een geschenk aangeboden bestaande in coupe en 2 kannen op gedreven schaal alles van ge polijst koper, en zulks, als een opschrift op de coupe vermeldt, als blijk lan sympathie et de beschouwingen van „Klaas Komijn op de beurs", door den heer v. Mau rik geschreven en geplaatst in het weekblad „De Am sterdammer". Bij kon. besluit van 20 .lezer is aan den heer C. Hondius op zijn verzoek eervol ontslag verleend als notars te Zaandam. De nieuwe lijn tusschen He'enaveen en Helmond werd den 20 voor "het eerst in gebruik genomen, doch de eerste goederentrein zakte juist op het kruispunt te Helenaveen in den grond en de rails braken daardoor. De gemeenteraad van Arnhem heelt den 21 de gunning voor eene algemeene telephoon-verbiuding bin nen de gemeente verleend aan de Bell Blake Compag nie te Amsterdam en afgewezen 2 andere verzoeken om gelijke gunning. De gemeenteraad van Groningen heeft den 21 met 14 tegen ïO stemmen in beginsel besloten tot overneming van bet Nutsdepartement der kweekschool voor onderwijzeressen Den 21 is te Amsterdam eene bijeenkomst gehou den van afgevaardigden der 4 liberale kiesv.ereenigingen van Botterdam „Burgerplicht' en „Grondwet van Amsterdam, en de liberale kiesvereenigingeu van Utrecht en Dordrecht. Algemeen erkende men dat zonder grondwetsherziening geene afdoende herziening van het kiesrecht mogelijk was maar evenzeer meende men dat vooreerst er naar gestreefd moet worden om binnen de grenzen der grondwet censusverlaging vooral voor de groote steden te bekom' n. Om biertoe te geraken, worden de vertegenwoordigde vereenigingen verzocht eene commissie te benoemen tot het ontwerpeu van een voorstel, dat aan al de libera e kiesverenigingen van het land ter overweging zal worden gezonden. Den 23 is te Haarlem aanbesteed het verbouwen van een perceel aan de Koningstraat tot een r. c. zus terschool voor meisjes. Laagste inschrijver voor het gebouw zonder kapel was ue beer de Lley te Haar lemmermeer a 36,673 voor het gebouw met kapel de heer Hulsebosch te Haarlem a f 44,855. De heer B. v. d. Bos, te S hellingwoude, is voor f 70900 aannemer geworden der op 23 Januari door B. en W. van Amste-dam bestede werken het uit voeren van baggerwerken in de Ooster- en W'este-dok ken het verbreeden van den noordwal van den Singel, tegenover den Heiligenweghet verbreeden van den oost wal langs de Vijzelgracht; het maken van e ne losr en laad kade in den Binnen-Amstel. De uitvoering der 3 laatste werken staat in verband met de uitbreiding van het tramwegnet. De adressen betreffende de invoering van het nieuwe strafwetboek, zijn te Amsterdam geteek»nd door 88 ingezetenen, grootendeels rechtsgeleerden, te Leiden door al de boogleeraren der rechtsgeleerde faculteit. Bij de herv. gemeente te Winkel is beroepen ds. J. C. Benit, van Medemblik. Een echtpaar te Breda waarvan de man, zekere Remie 22 en de vrouw 23 jaren oud is heeft dezer dagen zijn zesde kind aangegeven. Voor den spoorweg Amsterdam IJmuidenis voor- loopige gunning verleend aan de heeren Metelerkamp c. s. Te Colijnsplaat -is op de hoeve van den landbou wer L. brand gesticht in eene schuur ten gevolge waarvan 5 paarden 12 stuks hoornvee 5 varkens en een groote oeveelbeid landbouwproducten werden ver nietigd. Kort voor dat de brand ontstond was door den landbouwer een briel gevonden, waarin hij bedreigd werd wanneer bij niet zekere som gelds op eene be paalde plaats nederlegde Uit den polder Waard en Groet wordt gemeld, dat de wintergranen en hec koolzaad zoo gunstig staan als het in April meermalen niet het geval is. Ook het gras is overvloedig en prijkt met Meibloemen. De kamer van koophandel te 's Gravenhage heeft bij adres aan de 2e. Kamer, in afschrift medegedeeld aan de betrokken ministers, de le. Kamer en de kamers van koophandel in Nederland, verklaard, dut de regee ring door het niet geraadpleegd hebben van de kamers van koophandel over het handelstractaa' met I rankrijk, het prestige dier kamers beeft aangetast op eene wijze, die gelijkstaat met eene ontkenning van haar bestaan. De Nationale Leder-industrie-bond heeft een adres aan de 2e. Kamer gezonden waarin, op grond dat de leder-industrie bij het tractaat met Frankrijk geheel ver geten is geworden en hare producten by invoer in I rank rijk onderworpen blijven aan het algemeen tarief, aangedrongen wordt op verwerping van het tractaat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2