1% (Sititgtafisdie fóeruhteu. Qllerlci. &tA&0~i3crictttctu 45cnr- eu itlarhllicvichltn. J2'/u no1/. maar hij zag van de verdediging af en nam geene con clusie daar zij hem geene gronden aan de hand had gedaan om de vordering tegen te spreken. Het „Paleis van Justitie" schrijft, dat het tot dusver niet gelukt is eenig bewijs te vinden voor de waarheid der verhalen, welke omtrent het vermogen der „juffrouw" zijn uitge strooid. Te Heelnabij Roermonde is een door Gebr. Kupers te Linne aangefokt en in den laatsten tijd in vele plaatsen van Nederland en Belgie tentoongesteld varken geslachtdat schoon aan de haak 415 ponden woog. Het spek was op enkele plaatsen 175 strepen dik. Door de heeren Dornseiffen en Rutgers te Ter- home zijn aan allen in Frieslanddie belang stellen in het onderwijscirculaires verzondenwaarvan de bedoeling is gelden bij een te brengen ter bevordering van het onderwijs aan schipperskinderen. Zij wenschen die kinderen in gezinnen te plaatsenzooveel mogelijk bij verwanten en vrienden opdat zij geregeld van het onderwijs kunnen gebruik makenen der kosten te doen betalen door de ouders. Rene bekende bankiersfirma te 's Gravenhage richt thans eene commanditaire vennootschap opmet het doel om de hulpbronnen van Suriname te eiploiteeren, door het aankoopen en weder in cultuur brengen van verlaten en verwaarloosde plantageshet winnen van gutta percha en andere gommen en oliën in de bosschen en op woeste gronden, het fokken van vee en het win nen van delfstoffen. Onlangs een spoorwegbeambte belast met de be waking van een post eener spoorweglijn als verdacht van misdrijf in hechtenis genomen zijnde, zonder dat de bestuurders der betrokken spoorwegonderneming vooraf konden zorgen dat de post door een daartoe gerech tigd persoon werd bewaaktheeft de minister van justitie den procureurs-generaal bij de hoven verzocht te willen bevorderen, dat bij eventuëele arrestatie van spoorwegbeambten zooveel mogelijk in overleg worde gehandeld met de betrokken onderneming of den ver tegenwoordiger daarvan opdat tijdig in de dienst van den aangehoudene kunne worden voorzien. De gemeenteraad van Oudenbosch heeft aan de heeren Filbry c. s. te Breda gunning verleend voor een stoomtram van Breda naar Oudenbosch. Met het gezondheidsonderzoek van schepen voor Helder en Texel is voor den tijd van 3 jaren belast de heer H. G. F. Pletzer, geneeskundige te Helder. Van de 10 jonge vrouwen die zich aangemeld hadden voor het surnumerairsexamen bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen zijn 9 geslaagd. De prins v. Oranje heeft met den Koning van Belgie, de prins van Wales en den hertog van Edin- burg het patronaat aanvaard der internationale schaat sen hardrijderijmiatschappij te Cambridge. Het comité voor de in 1883 te Amsterdam te houden koloniale tentoonstelling heeft de medewerking der regeersng ingeroepen voor het bekendmaken en bevorderen dezer onderneming in tuiten- en binnen land. De ministers hebben alreeds aan dit verzoek gevolg gegeven. Bij kerkvoogden der ned. herv. gemeente te 's Gravenhage is eene gift ontvangen van 1000tot restauratie van 3 geschilderde ramen in het koor der Groote kerk. De vleeschhouwer D. Haagman, te 's Gravenhage, die bij het spoorwegongeluk te Rotterdam gewond raakte en in het ziekenhuis aldaar werd opgenomen heeft gedurende zijne verpleging f 25 per week en bij zijn herstel f 1001 ontvangen van de Holl. Spoorwegmaat schappij. lie minister van binn. zaken heeft als zijn gevoelen doen kennen, dat wanneer in de localen, waar ontvan gers der belastingen of van polderbesturen zitting houden, sterke drank in het klein verkocht wordt, die localen vallen onder art. 3, nr. 2 der drankwet, en in ver band hiermede Ged. Staten uitgenoodigd, den gemeente besturen te verzoeken voor die zittingen een locaal in het raadhuis of in een ander geschikt gebouw aan te wijzen. De heer F. P. Viruly te Leiden heeft aan zijne huurders van landerijen in den Prins-Alexanderpolder, gemeente Kralingenf 100 per bunder geschonken voor aankoop van mest. Door het bestuur der Studentensociëteit te Utrecht is een gebouw aan de Marieplaats aangekocht, om dit te doen inrichten tot sociëteitwelke tot dusver in gehuurde localen gehouden werd. Gedep. Staten van Zuidholland hebben aan de beide wethouders te Leerdam vergunning verleend voor den kleinhandel in sterken drank. De oudste wethouder heeft echter zijn ontslag gevraagd. Te Muntendam is de vrouw van den daglooner P. Molena, na 's avonds met haar zesjarig zoonije eten te hebben gebracht aan haren man, die in eene aardap pelmeelfabriek werktedoor de duisternis in de vaart gevallen en verdronken. 2 Arbeiders hoorden een kwar tier later het schreiende kind en ontdekten de reeds gestorven vrouw. Te Wijdenes c. a. is als predikant beroepen ds. E. J. v. d. Roemer te Terheiden te Koedijk ds. A. J. Onnekes, van Pingjum. Toezegging van beroep naar Colhorn is gedaan aan den candidaat A. Nicolaite Utrecht. De werkzaamheden aan de in aanleg zijnde bat terij aan den Nieuwendijk onder Brakel zijn gestaakt ten gevolge van eene aanmerkelijke verzakking. De leening van 6 ton ten behoeve der naamlooze vennootschap „Noordzeebad Wijk aan Zee" is ruim volteekend. Het bestuur van het kinderziekenhuis te Amster dam zal te Wijk aan Zee een gebouw stichten voor- loopig ingericht voor 30, maar geschikt tot latere ver grooting voor 100 kinderen. Tot burgemeester der gemeente Beverwijk is be noemd jr. G. S. Boreel. De gemeenteraad van Hazerswoude heeft met 10 tegen 1 stem aan de heeren Dibbets en Sillevoldt de vergunning geweigerd voor het leggen van eenen stoom tramweg van Leiden op Gouda door de gemeente. Te Sneek zal eene r. c. school worden opgericht. Mej. H. A. v. Heukelom te Amsterdam heeft aan het Rijks Archief eene uitgebreide verzameling ge schonken van journalenregisters orders resolutiën enz., afkomstig van den vice-admiraal Isaac Sweers. Aan de weduwen van de officieren bij de land macht isten gevolge van den bijzonder gunstigen toestand van het pensioenfonds over dit jaar eene verhooging van 25 p.c. toegestaan. De gemeenteraad van Delfsbaven heeft goedge keurd de overdracht der gasfabriek van den heer Kam pers te Amsterdam aan de Imperial Continental Gas- Association. Mevr. v. d. Linden te Dordrecht heeft aan hare pachters te Klaaswaal 1/4 gedeelte der pachtpenningen over 1881 kwijtgescholden. De voor eenigen tijd te Vreeland gevestigde noordhollandsche landbouwers zijn genoodzaakt gewor den hunne landerijen te verkoopenaangezien die gebezigd tot het telen van zadenLun geen genoeg zaam bestaan opleverden. De heer Bos, aannemer te Groningen heeft aan het gemeentebestuur van Beerta en Nieuw-Beerta concessie gevraagd voor eene stoomtramlijn van Nieu*e- schans over Nieuw-Beerta naar Beerta, in aansluiting aan de lijn WinschotenBeertaFinsterwoldScheemda De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft B. en W. gemachtigd van het Rijk aan te koopen 3000 vierkante ellen grond buiten de Steenbergsche poort, tot terrein voor de op te richten Rijks hoogere bur gerschool. Tot 21 Januari was voor de nederlandsche sta tion bij de internationale pool-expeditie eene som van f 23,938 door vrijwillige giften bijeengebracht. Er moet 30000 zijn opdat van 's Lands wege het sub sidie van 30000 worde uitgekeerd dat de zaak uit voerbaar moet maken. Blijkens het verslag der vereeniging „de Sophia- stichting" te 's Gravenhagezeebad-inrichting te Sche- veningen voor kinderen van onvermogenden zijn in 1881 verpleegd 85 kinderen ('s jaars te voren 76) uit 16 gemeenten waarvan 26 genezen en 52 zeer verbe terd vertrokken terwijl 2 ongeneeslijk waren en 5 te kort vertoefden om een gunstigen invloed van het ver blijf aan zee te ondervinden. Er werden 1426 zeeba den en 825 binnenbaden toegediend. Het aantal leden, a 5, klom i an 142 tot 170, dat der begunstigers van 59 tot 70. De uitgaven beliepen voor verpleging enz. f 7213,20, waarvan 4275,10 werd gerestituëerd en f 3122,57 aan belegging van kapitaal. Aan het slot van het verslag wordt melding gemaakt van het legaat, groot 8000, van wijlen den heer Hilman te Amsterdam. Door wijlen mevr. Bosch v. Drakestein is aan de armen der gemeente Soest gelegateerd eene som van 4000. Weenen, 31 Jan. Ia Bulgarije wordt een algemeene opstand voorbereid wapens en geld worden uit Rus land in menigte gezonden. Het volgende wordt aan de N. Rott Cour. gemeld Het gebeurt niet alle dagen, dat iemand voor den politie- magistraat wordt gebracht, beschuldigd van het stelen eener courant. Dit is den 27 te Westminster gebeurd, waar een man, genaamd Charles Cofield, zich te verantwoorden had wegens den diefstal van een nommer der Times uit het Clarendon Hotel, in de Cambridgestreet, Pimlico. De eigenaar van dat hötel, de heer Callingbameverklaarde dat men hem Maandag-middag mededeelde, dat er iemand met het nommer der Times van dien dag was weggeloopen. Hij zeide dat men in zijn hotel de Times niet ter lezing neder- legde in de gelagkamer. De buffetjuffrouw was met de bewa ring belast, en de kalanten die het blad verlangden, moesten het haar na de lezing teruggeven. Dit had echter Charles Cofield, volgens hare beëedigde verklaring, vergeten te doen. Hij verwijderde zich met het blad en kwam niet weerom. De buffetjuffrouw deelde dit den hoteleigenaar mede, die daarop terstond uitging en den beschuldigde, na eenig zoeken, aantrof. Juffrouw Neave herkende hem terstond, en dientengevolge liet de heer Callingbame den man in hechtenis nemen. Voor den politie-magistraat bleef de beschuldigde hardnek kig ontkennen, dat hij de dief was, maar de buffetjuffrouw bleef even hardnekkig het tegendeel volhouden. Hoogstwaar schijnlijk zal de assisen-jury geroepen worden om uit te maken wie van beiden de meest geloofwaardigde is. Aangezien een nommer der Times slechts drie stuivers kost, zullen uwe lezers zich misschien er over verbazendat de eigenaar van het Clarendon Hotel zooveel beweging daarover maakt. Dit trof ook mij meer echter nog de omstandigheiddat een klein winkeliertje een krant zou hebben gestolen om den wille barer gewone handelswaarde die, in het geval der Times, in den namiddag van den dag der uitgifte van drie tot an- derhalven stuiver daalt. Sedert is mij de zaak duidelijk geworden. Met het jongste Maandagsnummer der Times is iets ongewoons, buitensporigs, belachelijks voorgevallenwaardoor eenige honderden exem plaren een fabelachtig opgeld doen. Van zeven of acht shillings het stuk is de prijs dier exemplaren gestegen tot één en twee guinjesen van middag weigerde een heer in mijn tegenwoor digheid een bod van 3 voor het „gelukkige" nommerdat hij in zijn bezit had. Maandag-ochtend ontdekte men in de bureau's der Times dat er, in het verslag der redevoering van Sir William Har- court, te Burton-upon-Trenteen koddige, ongelooflijke flater was blijven staan. Was dat een drukfout, een zetfout of een guitige zet van een oolijken zetter Dit zal wel altoos een geheim blijven. Genoeg zij 't te zeggen, dat onzen Home Secretary eene wonderlijke woorden speling in den mond werd gelegd. Het spijt me de nieuws gierigheid uwer lezers te moeten teleurstellen, maar de minis- teriëele zinswendig is zóó grof onparlementair, dat zij voor publicatie geheel ongeschikt moet worden genoemd. Dit heeft echter de algemeene hilariteit ten koste der Times natuurlijk slechts verhoogd. Aan de bureaux van het blad heeft men alles beproefd om het schandaal te sussen, maar te vergees. Zoodra de flater werd ontdektliet men natuurlijk met het afdrukken ophouden. Zooveel mogelijk werden de reeds verzonden exemplaren te ruggebracht en vernietigdmaar ettelijke honderden waren reeds de wereld in. Ook lekte de zaak uit. Eenige couranten- verkoopers weigerden de ontvangen exemplaren te ruilen tegen „gezuiverde", dan tegen vergoeding. Daartoe besloten de ei genaars en kochten een massa der „kwade nummers", tegen prijzen welke zij liever geheim houden. Maar dat was mosterd na den maaltijd, nu de zaak de geliefkoosde stof der chronique scandaleuse is geworden. In de City vormde het geval gisteren en vandaag bepaald een onderwerp der gesprekken. Te midden der somberste oogenblikkenwaartoe de geweldige daling op de beurs aan leiding gaf, vond men nog tijd en gelegenheid om een poosje over Sir William Harcourt en de Times te grinniken. Af schriften van bet corpus delicti gingen ronden telkens ver oorzaakten ze nieuwe hilariteit. De speculatieve geest der Engelschen bleek ook bij deze gelegenheid. Een ondernemend drukker had terstond eenige honderddui zend afdrukken van het verslag van Sir Willem Harcourt's redevoering te Burton-upon Trent, zooals het stond opgenomen in de Times van Maandag, klaar, en overal staan jongens, die ze tegen een penny bet stuk verkoopen. Van zelf spreekt, dat deze afdrukken goed zijn, d. w. z. de bedoelde zinsnede niet inhouden Anders zouden de druk ker en de venters het spoedig te kwaad krijgen met de politie van Sir William Harcourt, die wel van guitigheden houdt, mits zij maar niet te z ij n e n koste worden vervaardigd. Talloozen heb ik de afdrukken zien koopen, en gefopt wor den. Maar zij konden moeielijk klagen, want de snaakjes ver kochten werkelijk slechts, hetgeen zij luide te koop aanboden n.l.: Sir William Harcourt's speech, reprinted from the Times! Bij kon. besluit van 28 dezer is de Rijksopziener 3e klasse der spoorwegdiensten J. J. Brutel de la Ri viere bevorderd tot de 2e klasse. Den 28 is een gehuwd man machinist van een der stoombooten een bovenhuis aan het einde van het Verdronkenoord bewonende van den trap gevallen en daardoor plotseling dood gebleven. Sedert 3 Januari is uit deze stad onder voor geven van hare dochter te Rotterdam te gaan bezoe ken en binnen 4 dagen te zullen terugkeerenmet achterlating van haar 2%jarig kind bij de vrouw, bij wie zij tijdelijk inwoondeverdwenen de wed. v. E,, vroeger wonende te Katwijk. Zij zwerft thans rond in Noord- en Zuidholland en Utrechtzich bezig houdende met waarzeggen. Tot lid van het collegie van regenten over het huis van arrest alhier is door den Koning benoemd de heer J. W. Welcker, ingenieur van 's Rijks waterstaat. In de zitting van den gemeenteraad van den 1 Febr. zullen de volgende punten aan de orde zijn Beëediging van den gemeenteontvanger. Rapport van Burg. en Weth. op het verzoek om de kippen- markt uitsluitend op het Hof te houden. Mededeeling door Burg. en Weth. van eenen brief van Z. E. den Minister van Justitie betrekkelijk den afstand van grond voor eene cellulaire gevangenis. AMSTERDAM. pCt. Nederland, Cert. N. W. Schuld2{- Dito, dito3 I Dito, dito4 Dito, Obligatien dito 18784 Ootienrijk, Obl. ia pap. fl. 1000 Mci-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-Juli fi Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud fl. 200-1000 4 Rutland, Ob.H &C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 6 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jaa.-Juli5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13I)ec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leeuing <<6 100 41 Dito 1875 gecuns. 50-100 Apr.-Oct. 41 Dito 1880 gecons. ZR. 125-605 13Mei-13Nov.4 Obl.-leeuing 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obi. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1 Dito, dito 1876 - 200-1200 2 Dito, Binueuland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oet. 6 Egypte, Obl leening 1876 4 Mexico, Obligatieu 18513 Dito, dito 1864....3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig... f 285 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiöis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W'. Sp. C. v. A. Dito, Canada South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Pr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Micb. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. lncomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1008 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 Alkmaar 30 Jan. Aangevoerd 2 Koeien en Ossen 150 a 240, 67 vette Kalveren 36 a 98, 12tnuchtere /8a 16, 4 Schapen 20 a 34, 73 vette Varkens f 0,48 a 0.58 per P. Amsterdam 30 Jan. 680 Runderen, vette f 0,65 a 0,84 per P., Melk- en Kalfkoeien 140 a 270, 3 Graskalveren, 61 nucht. Kalveren /8a 13, 16 Schapen, vette Varkens 51 a 57 ct. per P. 30 Jan, 31 Jan. 66 65'/, 79»/, 79'/, 101 101'/, 101 61 6l'/i« 61 Vu 61'/, 62" 62»/, 62'/, 62'/,, 77'/, 97 97»/, 7 9,/u 78'/, 65'/, 95'/,. 94'.', 95'/, 887/,, 87'/, 54"/,, 54»/, 55'/, 54'/, 84'/, 83"/,, 83'/, 83'/, 77'/, 76'/, 67'/, 66'/, 75'/,, 75'/, 26'/,, 46 27»/i, 26»/, 45 11 Vi 10'/, 10 95/s 6f/l. 62'/, 21'/, 20'/, ll'Vu 17 16»/, !2"/„ 12% 87'j, 37 119 25'/, 25 44' 43»/, 74 76 507i, 50 68 67'/, 124'/, 124'/, 63'/,, 50'/, 50 86% 87 89 65"|„ 63'/, 89'/. 88'/, 89 89 64'/, 62'/, 58'/, 58'/, 37'/, 37 62'/, 52 135 135 133% 132'/, 106 60'/, 58S/, 83 84'/, 68'/, 67»/, 39»/, 38'/, 104 66'/, 65'/, 104'/, 108»/, 108»/, 91'/,, 90»/, 102 101'/, 111 145 103'/, 103'/, 133'/, 132'/, 131 10'/, lO'/a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3