BERNHARDINER II. Sombröëk, IZaxmdam. Hennep- en andere Enveloppes RE UW MET RE WASSENBEELDEN. Te BERGEN, N.-Holl., van Wallrad Ottmar Bernhard, te Muochen, levert en herstelt alle soorten MACHINES, tegen b i 11 ij k e conditiën. Uit de hand te huur: Schouwburg Harmonie Alkmaar. knappe Dienstbode, Balansen en Bascules Eng. Zwarte Politoer LRBANUS-PILLEN ABR. SLOOS, Qboertcattësï. Eene IKuismansTO oning met BSoet en Erf, alsmede I perceel nieuw gescheurd 4>ii*oetiAil<l en 4 perceelen best 4$ eiland staande en gelegen in de gemeente Haringcarspel en Oude Niedorp, ter gezamentlijke grootte van 5 hectaren, 63 aren. Toebehoorende aan JAN DEKKER Pz. uit de hand te koop, voor zeer billijken prijs i Een goed onderhouden Blirgern'OOD huismet Erf en Tuinin de kom van het dorpwaarin drie nel behangen kamers, keuken kelder enz benevens een afzonderlijk staande stecnen gebouwtje. echte Alpen Kruiden-Elixer, FABR.IK.AKTT van STOO >1 - en andore W E IJ K T TT IGE IV, met in alle soorten teg-en lage prijzen. Ter Stoomdrukkerij van HERM8. COSTER en ZOOIN te Alkmaar Aanvang precies half «even ure. Uaarbalsetn of Eau philocome Another in-Mondicaler. Met eene ge lijke hoeveelheid water gemengd is het de aange naamste mondspoeling. Het neemt eiken slechten smaak weg, reinigt de tanden, versterkt zwak tand» vleesch en verhindert de vorming van kalk op de tan den daar het slijm en overblijfselen der spijzen oplost. Het flacon kost 75 ets. Entjefsch Vandpoeder. In elegante doozen van 100 en 50 grammen it 45 en 25 ets. De gerenonmeerde C. BECKER'S bereid volgens het ECHTE recept van de Wed, KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ONGESTELDHEDEN der M VAG heilzaam voor de SPIJSVERTERING, uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in 't REDED en HUIDUITSLAG, zacht LAXEE- RENDen SLIJMAFDRIJVEND. 37ir Ct. de doos verkrijgbaar te ALKMAAR -in het bekende depót. Wed. KUENEN ZOON Chemisten. Aardappelen onveranderd. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie kalm; loco/9,25 entr. gehouden, termijnen onbetaald. Edam 28 Jan. Kleine kaas 27 a 33, aangevoerd 9 stapels, wegende 1831 P. Haarlem 30 Jan. Roode Tarwe 9a 10,75, Witte Tarwe 8,40 a 11,50, Rogge 7,50 a 8, Gerst 5 a 6,25, Haver f 3,75 a 4,50, Duivenboonea 7,10 a 8, Paardenboonen /7,20, bruine Boonen 10,50, Kanariezaad 10,10. Schiedam 30 Jan. Moutwijn 12,50, Jenever/18 per vat. Londen 30 Jan. 2300 Runderen 4.-5.8, 7000 Schapen en Lammeren 5.-7.4, 100 Kalveren 4.8-6.6, Yarkens 4.-4.8. pen TELEGRAAF. Purmerend 31 Jan. Aangevoerd 17 Paarden, 104 Melk koeien, 48 vette Kalveren p. P. 0,90 a 1,10, 94 nucht. dito J 10 a 26, beide handel vlug, 535 Schapen en Lammeren, 78 vette Yarkens f 0,40 a 0,60 per P. handel vlug, 111 Biggen t 9 a 12, handel stug, Kipeieren /4 a 4,50, Boter /1,40 a 1,50. Kleine kaas f 36,50, aangevoerd 117 stapels. ARRONDISSEMENTS-RECRTBANK. Correctioneele Terechtzitting van 31 Januari. 1. J. N., te de Rijp, mishandeling, 12 boete, subs. 3 d. gev. 2. K. B., te Egmond aan Zee, mishandeling, vrijgesproken. 3. C. V., te Egmond aan Zee, beleediging, 8 boete subs. 2 dagen gev. 4. C. U., te Zwaag, mishandeling, 6 dagen gev. 5. C. H., te Enkhuizen, diefstal, 1 jaar gev. 6. A. V., te Medemblikbeleedigingt 8 boete, subs. 2 dagen gev. 7. L„ te Medemblik, beleediging, straf geheel als boven. 8. J. N., te Hoogwoud beleediging12 boete subs. 3 dagen gev. 9. H. P., te Alkmaar, diefstal, 7 dagen gev., in eenzame opsluiting te ondergaan. 10. H. H., te Alkmaar, mishandeling2 boeten 1 van /20 en van 10, subs, voor de eerste 3 dagen en voor de tweede 2 dagen gev. 11. G. W., te Alkmaar, mishandeling, 5 dagen gev. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 29 Jan. Hendricus Antonius Schoenmaker, wedr. van Neeltje van der Meijen Aafje Beemster, wed. van JanGron- dick. Hendricus Josephus Puttenaar en Anna Maria Haberstock. Theodorus Schoon en Maartje Brakenhoff. GEBOREN. 27 Jan. Hendrik, Z. van Jan Hoogland en Anna Gerarda Vogelzang. 28 v Nicolaas, Z. van Adrianus Blokdijk en Trijntje Veld huizen. MariaD. van Kornelis Booij en Maria Koch. 29 Machiel, Z. van Machiel Dolleman en Lummetje de Jong. 30 e Nicolaas Johannes, Z. van Cornelis Burger en Sara Catharina van Straten. OVERLEDEN. 28 Jan. Antje Bakkum echtg. van Jan Kramer. 27 j. Wil lem de Haas 64 j. en 10 m. Christiaan Buij 43 j. Catharina Maria, D. van Johannes Bernardus Hens en Grietje Zonderhuis 2 j. en 10 m. Tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en ehuwdkinderen overleed heden, in den ouderdom van ruim 71 jaren, mijne geliefde Echtgenoote TRIJNTJ E jj ARTE AND, na eene gelukkige echtvereeniging van 49 jaren en bijna 7 maanden. Met weemoed staren wij de overledene namaar wij hopen in den wijzen wil van den Almachtige te berusten. S. DALENBERG. C. DALENBERG. Groet, K. DALENBERG—Hoogvorst. 26 Jan. 1882. P. van LIENEN. M. van LIENENDalenbeug. A. DALENBERG, |f Notaris, te Winkel, zal op Woens dag, 22 Eebruari 1882, des voor middags 11 ure, in de herberg van P. Wester, aan het Zijdewind, gemeente Oude Niedorp, PUBIIEK VERKOOPEN: Dit perceelthans bewoond door de eigenares Mevr. de Wed. DRUP, is te bevragen bij den Makelaar BUIS, te Bergen, N.-Holl. Hofleverancier van Z. M. den Koning van Beieren Fabrieken te Zurich in Zwitserland en te Eufstein in Tyrol. Is bereid uit de meest bloedzuiverende en fijnste bergplanten der Tyroler en Zwitsersche Alpen, bekroond op verschillende tentoonstellingen scheikundig onderzocht en aanbevolen door Autoriteiten der Medische Wetenschap. Hetzelve regelt direct alle functiën der maag, is het beste middel bij gebrek aan eet- en slaap- lustslechte spijsvertering ei. maagcatarrh reinigt het lichaam van ziekelijke aandoeningen, versterkt zenuwen en spieren en is door zijn Aroma en smaak het fijnste Bitter Elixer. Men neme slechts proeve Ver krijgbaar in flesschen met uitvoerige gebruiksaanwijzing ik 2,75, f 1,50 eu f 1, te Alkmaar, bij C. J. DE WIT. In alle plaatsen worden wederverkoopers gevraagd. Aanvragen voor Wederverkoop aan W. SARDEMANN, te Arnhem Door omstandigheden is met 1 Maart TE HUUR: een der grootste winkels, op den besten stand van Alkmaar, met een gedeelte van het huis tegeu zeer billijke conditiën. Reflecteerende brieven onder No. 150, gelieve te zenden aan het bureau van dit blad. Hf voor den tijd van drie jaren: eene B»E«ENPEAATS, op TOLKE, onder Schagen, bestaande in liuisilians- woning en diverse perceelen 44eiland, groot 20 86 10. Te bevragen bij P. TIMMERMAN Sr., te Haringhuizen, De Dijkgraaf van den Polder deUlT- GEESTER en HEEMSKERKEKBROEK maakt bekend, dat van de geldleening ten laste van dien polder, oorspronkelijk groot 100 000. zijn uitgeloot de aandeeleu nos. 1®, 18 en 46, en deze dus den 1 Mei a s. worden afgelost ten kan tore van de heeren COSTER VAN LEEUWEN, te Alkmaar. De Dijkgraaf vooornoemd Uitgeest, 1 Febr. 1882. J. J. BRASSER. o 7 De ondergeteekendehare zaak in SIGAREN te Noordscharwoude overgedaan hebbende, betuigt hierdoor aan hare geëerde begunstigers haar hartelij- ken dank, voor het vertrouwen haar zoo ruimschoots geschonken en beveelt haren opvolger minzaam aan. Zuidscharwoude, Wed. P. KUIPER. 1 Februari 1882. Mij refereerende aan bovenstaande, maak ik het geachte publiek bekend dat ik de daarbij bedoelde zaak op denzelfden voet wensch voort te zetten, ter wijl ik mij door eene nette en prompte bediening de gunst en het vertrouwen zal trachten waardig te maken. Noordscharwoude 1 Febr. 1882. P. DE WIT Jr. No. 6 van het abonnement. Het Tooneelgezelschap der Stadsschouwburg te Am sterdam, onder directie van de Heeren VAN OLLEFEN, MOOR en VELTMAN, zullen de eer hebben ten tooneele te voeren Donderdag 2 Februari, Drama in 9 tafereelen uit het Fransch van Xavier de Montépin en Jules Dornay. Ie Taf. In de uitdragerij. 2e Taf. De Somnambule. 3e Taf, De dubbele misdaad 4e Taf. Onschuldig ver oordeeld 5e Taf. Een nieuw complot. 6e Taf De onschuld belaagd. 7e Taf. De bedrieger bedrogen. 8e Taf De onderaardsche schat. 9e Taf. De man met de wassenbeelden. H.H. Abonne s nog voorzien van kaarten, worden beleefd verzocht die in te ruilendaar zij op den avond der uitvoering zullen geweigerd worden. Wegens de uitgebreidheid van dit beroemde drama, dat thans met het grootste succes in Amsterdam wordt opgevoerd Entree le rang f 1,75. 2e rang 90 ets, 3e rang 40 ets. Plaatsen te bespreken op den speeldagvan 10 tot 3 uren, 10 ets. extra. A. L. SWITZAR. Wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden tegen hoog loon Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Tegen 1°. Maart gevraagd als meid alleen in een klein gezin eene die goed kan wasschen P. G. Brieven franco aan P. H. SCIlRöDER geneesheer te Westgraftdijk. Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eetie toevoeging van Peru-balsem, extract van kina en welriekende olieën Hij reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd wordenom de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen. In flacons a 45 en 90 ets. Mdiaton-Droppels zonder schadelijke be- standdeeleu bevrijden oogenblikkelijk van de hevigste KIESPIJN. Het fleschje kost 25 ets. Alkmaar, Ar.singh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN. worden uitsluitend vervaardigd en zijn tegen veel verminderde prijzen te bekomen in de Fabriek van Wis- en Natuurkundige Instru menten van BECKER BUDDIN3Hte Arnhem. voor Paardentuig, Wagenkappen, Schoenen en Laar zen maakt het leder zacht en geeft t een prachtigen glans. Flacon uier, gebruik 30 Cts. Depot bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. Avenhorn, Nieuwenhuizen. Or aft, C. Prins. Or. Schermer, Jb. Slooten. Hensbroek, Wed. Ploeger. Hoorn, W. J. Lippits, opvolger van L. Knaven. en de bekende dépots in andere plaatsen. Men wachto zich voor namaaksels!! pgr- Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteekening van de vervaardigers: Rieuicediep,\e rhoeveBruin- (vis. Oudkarspel, M. Hart. Rijp, Wd. D. de Vos. het beste middel tegen alle Dorstaandoenin- gen als: kramphoesthardnekkige verkoudheden, kortademigheid, asthma, schorheid, verslijming, huid uitslag. Zij overtreffen alle in den handel gebrachte Teercapsulesdsar zij geen hars of lijmachtig om hulsel bezitten en daardoor gemakkelijk in de maag worden opgelost. Flacon van 100 pillen 60 Ct». met gebruik. Depot bij de Firma J. BRONGERS GzBazar. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4