No. 15. Vier en tachtigste Jaargang 1882. V H IJ I) A G 3 FEBRUARI. FEUILLETON. Het rif van Kitty Hawk. Prijs der gewone Advertentiën (üMTietccI (Scbceltc. Nationale Militie. fiuitcniAnb Tweede Afdeeling. UKIIAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0 06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers ÏÏERMs. COS- TER ZOON De BURGEMEESTER der GEMEENTE ALKMAAR heeft ter secretarie dier gemeente, gedurende dertig dagen, ingaande heden, ter inzage van de belanghebbenden nederge- legd eene opgave van uitkomsten, bedoeld in de artikelen 15, 23 en A3 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 84), waar van ter voldoening aan art. 15, 2e. lid van gemelde wet, bij deze afkondiging geschiedt. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 2 Eebr. 1882. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algeu eene kennis dat de LOTING der in het vorige jaar in deze Gemeente voor de Militie ingeschrevenen zal geschieden op DONDER DAG, 16 FEBRUARI aanstaande, ten Raadhuize der ge meente Alkmaar. Zij worden mitsdien opgeroepen om op dien dag, des voormiddags ten 9 ure, zich aldaar te bevinden, om te loten en opgave te doen van de redenen van vrijstelling, die zij ter zake van de Militie vermeenen te moeten inbrengen. Indien zij vermeenen vrijstelling te kunnen erlangen wegens Ir oe der dienst of op grond van te zijn eenige wettige soon, moeten zij op Donderdag2 Maart e.k., des namiddags ten 6 ure ten Raadtiuize verschijnenvergezeld van twee bij den Burge meester bekende en ter goeder naam en faam staande meerder jarige ingezetenen, die het vereischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderteekenen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT, 2 Eebr. 1882. De Secretaris NUHOUT van oer VEEN. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, van het 4e. kwartaal van 1881. Verzonden geweest naar America: K. van Oosting, ApletonG. A. Dunnewald Grand Rapids; M. Bakker, Postsaci Duitschland C. Jongens Dusseldorp Mulder, C. G. Reit- zen Leipzig. Frankrijk L. LepetitA. BaronParijs. Oost.-lndie C. van Crans, Weltevreden. DUITSCHLAND. Minister von Bótticher deelde den 30 in den Rijksdag mededat de bondsraad de begrooting had goedgekeurd zooals zij bij de derde lezing was vastgesteld maar de verwachting had uit gesproken, dat de aanneming van het voorstel Richter, om 10 miljoen uit het overschot van het loopendejaar onder de middelen van het volgende op te nemen waardoor de matriculaire bijdragen der verschillende etaten niet behoefden verhoogd te worden waarin de regeeringen eene ongerechtvaardigde afwijking zagen van de tot heden gevolgde behandeling der begrooting niet als een besluit beschouwd zal worden, waarop men zich later beroepen kon. Vervolgens las hij de keizer lijke boodschap voor, waarbij de zitting verklaard werd, gesloten te zijn. In het pruisische Huis der afgevaardigden ving den 30 de eerste lezing der begrooting aan. De minister van financiën kondigde aan dat het wetsontwerp tot het sluiten eener leening van bijna 3 miljoen guldens kon worden ingetrokken ten gevolge van de hierboven gemelde wijziging der rijksbegrooting daar Pruisen's matriculaire bijdrage aan 's rijks schatkist nu met ruim 3 miljoen guldens verminderd zou worden. Een bizonder gezantschap zal aan den Sultan van Turkije de orde van den Zwarten Adelaar overbrengen. ENGELAND, Bij den aanvang der zitting van het parlementdat den 7 geopend wordtzal dadelijk eene levendige beraadslaging ontstaan daar men een krach tig verzet verwacht van de conservatieven tegen het lid Bradlaugh wanneer hij zich zal aanmelden tot het afleggen van den eed als parlementslid. De minister Charles Dilke sprak den 31 zijne kie zers te Chelsea toe en behandelde daarbij voornamelijk de buitenlandsche zaken. Volgens hem was de staat kunde der regeering gewijd aan de handhaving der goede verstandhouding tusschen Engeland en Frankryk in zake het egyptische vraagstuk. Verder hoopte hij dat het engelseh-fransche handelsverdrag tot stand mocht komen, hoewel Engeland geen stap achterwaarts kon doen. FRANKRIJK. Gambetta nam in de zitting der Kamer van den 30 plaats op de banken van de lin kerzijde en vroeg de onmiddehjke behandeling van het wetsontwerp tot verlenging der bestaande handelsver dragen met 3 maanden als eene zaak waarbij geheel Europa belang had. De Kamer vereenigde zich daar mede en schorste hare zitting om het ontwerp in de afdeeliugen te behandelen. Daarna werd de zitting hervat en het ontwerp aangenomendat mede door den Senaat werd goedgekeurd zoodat die handelsver dragen tot 31 Maart van kracht zijn verklaardmet machtiging aan de regeeringom ze zoo noodig tot 15 Mei te verlengeu. Het ministerie is samengesteld, zoo als in net vorige nummer werd medegedeeld. Eeredienst is bij binnen- landsche zaken gevoegd en landbouw is afgescheiden van koophandel en opgedragen aan den heer de Maby. Tot onder ministers zijn benoemd de heeren Develle binnenlandsche zaken; Vacombon justitie; Berlet marine Rousseau openbare werken. De minister van financiën Léon Say, heeft vóór de aanvaarding van het ministerschap verklaard van nieuwe leeningenconversie van schuld en overneming der spoorwegen door den staat vooreerst niets te willen weten. De heer de Ereycinet heeft daardoor moeten opgeven zijn denkbeeld, om de spoorwegen over te nemen en zijn groot plan van openbare werken uit te voeren, waarvoor eene leening noodig zou zijn. De radicale bladen beschouwen het optreden van het nieuwe minis terie als een stap achteruit. De minister president de Freyeenet las den 31 in de Kamer eene ministerieele verklaring voor, waarin wetsontwerpen worden aangekondigd betreffende de druk pers, het recht van vergadering en vereen ging, hervor ming der rechterlijke macht en vermindering van den diensttijd tot 3 jaren. De regeering stelt verder voor, de herziening der grondwet uit te stellen er de voor keur aan gevende zich te wijden aan wetten welke onmiddelijk vrucht kunnen dragen. Yan conversie der schuld, overneming der spoorwegen door den Staat en het aangaan van nieuwe leeningen kan geen sprake zijn. De regeermg wenscht zaken af te doen niet als een staatkundig ministeiie op te treden en eindigt hare verklaring met het voor het welzijn van Frankrijk en de republiek noodzakelijke vertrouwen der Kamer in te roepen. De Senaat heeft na de voorlezing dezer ver klaring levendig toegejuicht. GRIEKENLAND. De Kamer werd den 30 door den Koning geopend met eene troonrede, waarin bizon- dere voldoening werd geuit over de tegenwoordigheid der provinciën door Turkije afgestaan. Vervolgens werd gezegd dat de groote mogendheden de euro- peesehe belangen wilden bevorderen en daarom het noodig achtten de besluiten van de berlijnsche bijeen komst te wijzigen met dat doel was de uitgestrektheid van het aan Griekenland toegekende grondgebied ver minderd. Zij deelden hare beslissing aan Griekenland mede met eenstemmige aanbeveling ze aan te nemen. De regeering, begrijpende, dat alle pogingen tot verzet vruchteloos zouden zijn, nam met de schikking genoegen en sloot met den Sultan, dank zij der tusschenkomst van de groote mogendheden, een verdrag, dat thans aan de Kamer voorgelegd zal worden. Het inbezitnemen der afgestane provinciën geschiedde op vreedzame en ordelijke wijze. Wel bestonden er nog eenige moeilijk heden met Turkije, maar hij «as overtuigd, dat de regeeringen verzoeningsgezind waren en geloofde dat die moeilijkheden weldra weggenomen zouden worden. Na het in bezit nemen der nieuwe gewesten was de regeering verplicht geweest gedurende de afwezigheid der Kamer, tot buitengewone maatregelen over te gaan, die met kalmte werden uitgevoerd. Lof kwam toe aan de voortreffelijke houding van het griekscbe leger en aan de gevoelens van vaderlandsliefde waarvan de in woners der nieuwe provinciën blijk gaven. De betrek kingen met het buitenland waren van vriendsehappelijken aard. De geldmiddelen hadden veel geleden, door den ongeregelden toestand in het Oosten, en vele aan zienlijke, doch onvermijdelijke uitgaven hadden het even wicht der begrooting verstoord. Om hierin te voorzien, zouden aan de Kamer voorstellen worden gedaan, en hij vertrouwde, dat de Kamer za zou aannemen, daar zon der de vereischte middelen het leger en de vloot niet in goeden staat te behouden waren. Vele wetsontwerpen werden aangekondigd, o. a. het maken van spoorwegen op het nieuwe gebied. 40) Na het avondeten werd het gesprek weder levendiger. Het dreigende onweder scheen voorbijgetrokken of zich in een aantal kleine bijna onmirdelijk op elkander volgende onweders gesplitst te hebben. Tot bezorgd heid had men nu geen aanleiding meer, en het eerste gevoel van beklemdheid waarmede de mensch steeds het naderende oproer der elementen te gemoet ziet, en welks werking zich zelf bij de geharde beambten deed gevoelen, was voor een des te vroolijker luim geweken, waartoe niet weinig de tegenwoordigheid van Frank bijdroeg die op zijne gewone prettige wijzedie het onderscheid in rang deed vergetenaan alle grappen deelnam die de beambten, door de verveling gedreven, uitgedacht hadden om den tijd te dooden. Turner moest den raaf zijn kunsten laten vertoonen, waarop Jacob met een vereerend appiaus en een exira stukje vleesch beloond werd. Berry hield een voordracht, die uit de werken van eenige dozijnen americaansche schrijvers met groot talent, dat zich vooral tot het vormen van grappige tegenstellingen leende tot een schijnbaar samenhangend geheel was bijeengebrachten Mijers liet er zich zonder moeite toe bewegen eenige stukjes op de viool voor te dragen, onder anderen een van zijn eigen vindingdat besloten werd door het volkslied. Toen hij het eindvers herhaalde vielen de toehoor ders met krachtige stemmen in. Daar deed plotseling een doffe slag het gebouw schuddende luiken der vensters sprongen krakend open en rinkelend vielen de gebroken glasruiten in het vertrek terwijl rook en vonken door de openingen naar binnen drongen. Allen sprongen doodelijk verschrikt van hunne stoe len op niemand wist in het eerste oogenblik wat er gebeurd was. Een bliksemstraal kon het niet geweest zijn nog altijd stroomden rook en vonken in het vertrek. Frank herstelde zich het eerst daar hij voor verdere onheilen beducht was. Hij greep bij gebrek van een ander wapen een handbijl en vloog naar buiten. De anderen liepen hem na, ieder naar het wapen grijpende, dat het dichtst bij hem lag. Turner, die niettegenstaande zijn jeugd veel bedaardheid bezatwas de eenige, die een revolver en een lantaarn medenam. Tuen de beambten de andere zijde van het huis be reikten bood zich aan hunne oogen een merkwaardig schouwspel aan. Op verscheidene plaatsen van den bodem sprongen als uit kleine kraters fonteinsgewijze vonken in de hoogte die de wind juist naar het huis dreef. „Kruitriep Berry, een dezer kraterties uittrappende. „Bij God de schurken hebben ons in de lucht willen laten springen Frank boog zich naar den grond en greep een lang, zwart voorwerp, waaruit de vonken te voorschijn spron gen. Het was een pakje kruit. Hij slingerde het weg over den rand der klip in zee, Beriy en Turner deden met de overige pakjes hetzelfde; nauwelijks een minuut later was alles verdwenen. Mijers bad intusschen te vergeefs met de oogen de duisternis trachten te door boren geen menschelijk wezen waE er te zien. Frank nam den jongen beambte de lantaarn uit de hand en lichte daarmede langs den muur van het huis. Het bleek bij dit onderzoek, dat onder het venster der kamerwaarin de beambten zich bevondeneenige steenen uit het stevige fondament gerukt waren. De holtewaar deze gezeten hadden was zwart van het kruit. De daders waren onder beschutting der duister nis het station genaderd hadden de holtedie zij in den muur gemaakt hadden met kruit gevuld en na dat zij de lont aangestoken hadden, een veilige schuil plaats opgezocht. Nadat Frank zich overtuigd had dat het gevaar op deze plaats geheel voorbij was, ging hij, het benedenste gedeelte van het gebouw zorgvuldig onderzoekende, het station rond. Hij had tot op dit oogenblik niet ge sproken maar wendde zich nu tot Turnermet de woorden „Gij blijft hier buiten op wacht, Turner, wie het station nadert en op je „werda" niet dadelijk antwoord, schiet je zonder genade neder. Houd de oogen open, ik zal je later af doen lossen." „Tot uwe dienstluitenant." Toen Frank gevolgd door Mijers en Berry, weder in de dienst kamer teruggekeerd was liep hij eenige malen op en neer. Zijn gelaat was bleek en zijne lippen waren vast op elkander geperst. „Wat is jou meening, Mijers?" vroeg hij, voor den sergeant, die zwijgend op zijne bevelen wachtte, blij vende staan. „Onder het venster is een mijn aangelegd, luitenant," antwoordde deze. „De hoeveelheid welke ontploft is, bevond zich in het gat in den muur." „Juisttot ons geluk het kruit was echter grooten- deels bedorven alleen een geringe hoeveelheid is ont ploft het meeste alleen maar verbrand. Door het geweld van den slag werden de brandende pakjes uit de mijn op de klip geslingerd. Na dezen ongehoorden en roekeloozen aanslag kunnen wij ons op alles voor bereiden ook op een directen aanval van gewapende visschers." „Juist, luitenant, zoo denk ik er ook over. De schurken zullen wel ergens op den uitkijk staan en zoodra zij ziendat hun aanslag mislukt is zullen woede en vrees hen tot het uiterste drijven." Frank kn kte zwijgend en liep een paar malen met op elkaar geklemde tanden op en neer. Hij voelde, dat zijn plicht het nu eischtetot bescherming van den hem toevertrouwden post en van het leven der beambten de kanonneerboot te hulp te roepen hij zaghoe de oogen van zijne ondergeschikten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1