allerlei. S&tabs-ficricftten. fieurg- «u ifiarhibcricfttcu Te Leieester is de ergerais der bevolking dezer dagen neer gaande gemaakt door een mandieterwijl het lijk van zijne overleden vrouw nog boven aarde stond met eene andere vrouw plaatsen van vermaak bezocht. Toen deze laatste op den dag der begrafenis de huis houding van den weduwnaar wilde gaan waarnemen zette zijn schoonbroeder haar de deur uit en zij werd daarop door den samengeschoolden volkshoop duchtig toegetakeld. Zoo groot was de verontwaardiging dat de man, die de begrafenis zijner vrouw wilde bijwonen, dat niet ongestoord had kunnen doen zoo niet eene talrijke politiemacht hem beschermd had. Verleden Donderdag-ochtend vroeg is ten gevolge van een breuk in eene machine in eene staalgieterij te Angleur bij lienanzy (Belgie) eene hoeveelheid vloei baar staal over een aantal werxlieden geworpen. Dertien hunner ontvingen zware brandwonden en door middel van de telephone werden uit Luik en van Angleur zelf verschillende geneesheeren te hulp geroepen. Drie der gewonden zijn sedert bezweken doch men hoopte de overigen te behouden. Verleden week is tusschen Nizza en Pauline een wagen waarin twee kostbare renpaarden met drie jockey's geplaatst waren in brand geraakt. Toen de trein te Pauline aankwam had men nog even den tijd om de laatster, die reeds eeD menigte brandwonden haddente redden. Voor de paarden was het reeds te laat. De brand is ontstaan door het omvallen van een lampje, waardoor het op den bodem gespreide stroo vuur vatte. Een paar dagen geleden had te Marseille een zonder linge arrestatie plaats. Een politie-agent was juist onder handen van den barbiertoen eensklaps op straat de kreet weerklonk: „Houdt den dief! loudt den dief!" De plicht voor alles, dacht de dienstijve- rige agenten geheel ingezeept met den scLeerdoek om den hals, snelt hij naar buiten, en slaagt er iD een zakkenroller aan te houden die getracht had aan een dame hare beurs te ontstelen. Dat de ingezeepte agent niet weinig door de omstanders werd uitgelachen, laat zich denken hij zal 't echter den dief ook wel inzeepen 1 Uit een schrijven van een schotsch magistraat aan de „Echo" blijkt het tot dusver zeker met algemeen bekende feitdat de wet in Schotland het huwelijk toelaat van een jongen van veertien met een meisje van twaalf jaren ook tégen den wil der ouders. „President Arthur dood" „vermoord." Bekeek men dit opzienbarend bericht echter van nabij dan las men met de woordendie er zeer fijn tusschen gedrukt stonden „President Arthur zou reeds lang dood ver moord zijn door kou en vocht, als hij niet al twee jaar de flanellen hemden van Julius W. Johnston Square droeg." 's Geavenhage, 2 Febr. Onze gezant te Parijs, de heer van Zuyien werd heden verwacht omnaar men verneemtmet de regeering onderhandelingen met Frankrijk over het nieuwe handeistractaat voor te bereiden. Paeijs, 2 Febr. Bontoux en de administrateuren der Bank Union Générale zijn gearresteerd de Bank is failliet verklaard en de toestand is voor velen zeer ernstig. Den 28 is C. Mooi, knecht van den heer v. d. Horst, door het schrikken en vervolgens op hol gaan van het paard, buiten de Schermerpoort van een driewielde kar gevallen welke hem over het lichaam ging en zoo verwondde, dat hij den volgenden dag is bezoeken. Door den heer mr. T. A. Sannes die aangebo den heeft aan de Hoogere Burgerschool alhier 2 maal per week onderricht in de staatswetenschap te geven, is den 2 dezer met die lessen aangevangen. Elisabeth Keldereeu 21jarige dienstbode uit Alkmaar stond den 1 te Amsterdam terecht ter zake van kindermoord, voor de eerste maal gepleegd door de ongehuwde moeder. Zij verklaarde niet geweten te hebben dat zij zwanger was en gaf op, dat zij, na hare in den nacht voorgevallen bevalling, haar kind geheel machinaal het schreeuwen had belet, en het daarop onder een kussen had verborgen. Zij had van het ge beurde toen weinig bewustzijn gehad en was 's morgens op haar tijd opgestaanhad het huiswerk gedaan en was daarop tot het doen van een boodschap uitgegaan. Toen werd door de vrouw des huizes de zaak ontdekt. Thuis gekomen nam deze haar in 't verhoor. Zij er kende de bevalling, maar ontkende gelijk zij ook nu ter terechtzitting deedden dood te hebben veroor zaakt. Zij verzocht ec iter geheimhouding van het ge beurde. In overleg met haar echtgenoot, liet de huis vrouw echter een vroedvrouw komen. De zaak werd in handen der justitie gegevenzeven getuigen werden thans gehoord waaronder twee Alkmaarsche genees heerendie het visum repertum hadden opgemaakt. De vroedvrouw verklaarde dat zij in de zesde maand der zwangerschap de beschuldigde had onderzochten dat haar resultaat van hair onderzoek negatief was geweest. Ofschoon de ziekenmoeder van het gasthuis en de beschuldigde het beweerden, verklaarde zij zich niet te herinneren dat zij toen zou hebben gezegd: „Wat jij bij je hebt durf ik wel opeten." Beschul digde was namelijk vóór het feit wegens een andere ongesteldheid in het gasthuis verpleegd geweest. Zij had tegenover de vrouw des huizes altijd ontkend zwanger te zijn en van een andere ziekte gesproken. De advocaat-generaal, mr. A. E. J. Jolles, oordeelde het te laste gelegde feit voldoende bewezen het kind had geleefd. De beschuldigde had erkend dat zij met de linkerhand het hoofdje naar beneden had gedrukt. De daad is opzettelijk gepleegd. De eisch luidde een tuchthuisstraf van vijf jaren. De verdediger mr. H. L. Drucker trachtte aan te toonen dat door het onderzoek en het rapport der deskun digen volstrekt de onmogelijkheid niet was gebleken dat de dood door andere omstandigheden tijdens de gebot rte was veroorzaakt. Hij beriep zich daartoe op een aantal gerechtelijke geneeskundigen (Casper, Koster enz.), die de groote moeielijkl,eden hadden geconstateerd, om in een derge.ijk geval tot doodslag te besluiten. Pleiter bestreed ten stelligste dat het bewijs der doleuse intentie of zelfs maar van een culpose handeling was geleverd. Hij wees ook op het gewicht van het gezegde der vroedvrouw. Hij vroeg vrijspraak en subsidiair toepassing van verzachtende omstandigheden. Woensdag 8 Februari uitspraak. GEMEENTERAAD. No. 2. Zitting van Woensdag 1 Februari 1882. Voorzitter de Burgemeester A. Maclaine Pont. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heer T. L. Koorn wegens uitstedigheid. De Voorzitter opent de vergadering waarna 1. de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Zijn medegedeeld de sedert die vergadering ingekomen stukken. Van Gedep. Staten. 2. Ontvang-bencht der verordening tot intrekking van die tot beteugeling van het kwaadaardig klauwzeer of rotkreupel. 3. Brief ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit tot het tijdelijk opnemen van geld op de dienst 1882 tot een bedrag van ten hoogste I 40,000. Nos. 2 en 3 voor kennisgeving aangenomen. 4. Rapport der commissie van financiën op het verzoek van J. Oldenburg, te Bergen, om de pachtsom van de sluis enden Overtoom aan de Zes Wielen met 1 Mei a.s. te verminderen van 1725,per jaar tot f 1200,—, of met dat tijdstip hem als pachter te ontslaan op grond van art. 18 der pachtvoor- waarden. De vraag, of de pachter recht had om de ontbinding der overeenkomst te vorderen volgens het door hem aangehaalde artikel, werd door de commissie eenparig ontkennend beantwoord, nadat door haar van dat a-tikel keunis was genomen, in verband met de omschrijving van het verpachte. Van onteigening ten algemeenen nutte of van opheffing van de sluis en den overtoom was geen sprake, evenmin was in het tarief van de te innen sluis- en overhaalgelden verandering gebracht. Alleen was in de packtvoorwaarden bepaald, dat onder de pacht begrepen zou zijn het vrije gebruik en de bewoning gedurende den pachttijd van een huis, stalling en erve, ingericht tot boerderij, stalhou derij en tapperij, dat wilde zeggen, dat de pachter, genegen in dat perceel de tapperij uit te oefenen, daartoe kon overgaan, daar het daarvoor reeds ingericht was, doch uit die bijvoeging volgde volstrekt niet de verplichting voor den pachter, om de tapperij daarin uit te oefenen. Was dit laatste het geval, dan zou er sprake kunnen zijn van recht op schadevergoeding, thans volstrekt niet. Bovendien werd de gelegenheid tot het uitoe fenen der tapperij niet ontnomenalleen moest de pachter, de tapperij willende uitoefenen, zich onthouden van het verkoopen van sterken drank in het klein ten gevolge van eene wettelijke bepaling, buiten toedoen der gemeente Alkmaar, tot stand ge komen. Niets belette hem echter, om koffie, bier, chocolade, melk en andere artikelen te blijven verkoopen. Evenzoo kan de de pachter de stalhouderij exploiteerende gelegenheid wordt hem daarvoor door de gemeente versohaft en van die gelegen heid wordt, door den pichter dan ook meestal gebruik gemaakt, doch er besiaat, voor hem evenmin verplichting om zulks te doen. Het hoofdbestanddeel der verpachting, het innen en het genot der sluis- en overhaalgelden, was onveranderd gebleven en verandering daarin zou den pachter aanleiding hebben kun nen gevende ontbinding of vernietiging der overeenkomst te vragen Was de commissie alzoo eenparig van oordeel, dat aan het verzoek, om vernietiging der pachtovereenkomst met 1 Mei a.s., niet kon worden voldaan, eenparig was zij ook van meening, dat er termen bestouden om op gronden van billijk heid den pachter te gemoet. te komenal verschilde zij van gevoelen omtrent de wijze, waarop zulks zou geschieden. Men kon toch gerust aannemen, dat deze pachter bij de berekening der door hem te besteden jaarlijksche pachtsom in aanmerking genomen had de winsten, door hem te trekken van de tapperij, wanneer hij gebruik maakte van de bij de voorwaarden gegeven vrijheid om aldaar eene tapperij uit, te oefenen, winsten, thans door hem gemist wordende ten gevolge van de inmiddels in werking getreden drankwet, welke tijdens het houden der verpachting nog niet bestond. De moeilijkheid, om met juist heid het bedrag dLr gemist wordende winsten te berekenen vooral bij de onbekendheidin hoeverre het verbod om sterken drank te verkoopen bevorderlijk zal zijn aan het gebruik van melk, bier, chocolade en dergelijke artikelen, deed de meer derheid der commissiebestaande uit vier leden besluiten den Raad voor te stellende pacht met 1 Mei a.s. te doen eindigen en het innen en het genot der sluis- en overhaalgel den aan de sluis en overtoom bij de Zes Wielen, op dezelfde voorwaarden op nieuw in het openbaar aan den meestbiedende te verpachten met ingang van dat tijdstip. Naar de meening dier vier leden was het volgen van dezen weg het meest aan bevelenswaardig. Één lid kon zich met die zienswijze niet vereenigen wel gelooide hijdat het te ver zou gaan om de tegenwoordige pachtsom te verminderen met ongeveer 1 3 en alzoo te brengen op 1200,zooals de verzoeker bij zijn adres opgeeftook in verband met de onzekerheid of het ge bruik van melk, bier, chocolade enz. niet zal toenemen, en stelt daarom voor den pachtprijs tot f 1400,te verminderen. Ter lezing gelegd. 5. Brief van Mej. de Casparis te Arnhem, waarbijzij meldt, dat onvoorziene familieomstandigheden haar noodzaken te be danken voor de eer der benoeming tot onderwijzeres te Alkmaar. Voor kennisgeving aangenomen. 6. Wordt op voorstel van den Voorzitter overgegaan tot het beëedigen van den nieuw benoemden gemeente-ontvanger, den heer J Latenstein van Voorst. Die heer wordt door den secretaris binnengeleid en legt achtereenvolgend op de gebrui kelijke wijze af den eed, voorgeschreven bij art. 83 der grond wet en dien bij art. 108 der gemeentewet. De Voorzitter wenscht den heer Latenstein van Voorst geluk met zijne benoemingwaarna het procesverbaal der beëediging onderteekend en voorgelezen wordt. De heer Latenstein van Voorst verlaat de vergadering. Zijn in behandeling genomen de volgende voor de lsden ter lezing gelegen hebbende stukken. 7. Rapport van Burg. en Weth. op het verzoek van 15 han delaren in pluimgedierte om maatregelen te nemendat de handel in pluimgedierte des Zaterdags alleen gedreven worde op de daarvoor aangewezen plaatster voorkoming dat het marktgeld niet betaald worde. In voldoening aan dat besluit wordt medegedeelddat de marktmeester op de kippenmarkt zich reeds voor de in- hiening van voorschreven verzoek tot Burg. en Wet,h. gewend dad met dezelfde mededeeling, onder bijvoeging dat hij niet in staat was, daaraan een einde te makendaar men geen ge volg gaf aan zijne aanzegging, dat het Hof de door het ge meentebestuur aangewezen plaats was voor het drijven vam handel in pluimgedierte Daarop werd onmiddellijk aan den commissaris van politie opgedragen hen. die op het Waagpleim in pluimgedierte handel dreven door de agenten te laten aan zeggen dat zij zich naar het Hof moesten begeven en bij wei gering hen niet langer bij of op het Waagplein toe te laten. Hieraan werd den 21 Januari voor het eerst gevolg gegeven. Er zal zorg gedragen worden, dat voortdurend hieraan de hand worde gehouden. Zij stellen vooraan de verzoekers mede te deelendat vóór de indiening van hun adres reeds maatre gelen genomen waren, om aan hun verzoek te voldoen. Aangenomen. 8. Brief van den Minister van Justitie aan Burg. en Weth. waarbij hij, onder herinnering aan eeu vroeger schrijven, bericht, dat door hem ten behoeve van het rijk gaarne gebruik wordt gemaakt van het indertijd gedaan aanbod tot kosteloozen afstand van gemeentegrond voor den bouw eener cellulaire gevangenis. Van den ingenieur-architect bad hij vernomen, dat onder de terreinenwelke deze gemeente waarschijnlijk bereid zou zijn aan den Staat af te staan voor dien bouw'het eerst in aan merking behoorde te komen een terreinniet ver van de isra- ëlietische begraafplaats gelegen (het exercitieveld), en dien ambtenaar bij zijn bezoek door den Burgemeester aangewezen. In verband met zijn besluit om in Februari voor dien bouw gelden aan te vragenzou bet hem zeer aangenaam zijnzoo ihans het noodige verricht werd, dat die grond door de ge meente aan het rijk werd overgedragen. Den uitslag der be moeiingen zou hij zoo het kon met eenigen spoedwillen vernemen. Na eenige bespreking, aangevangen in openbare zitling, ver volgens voortgezet in zitting met gesloten deuren en daarna weder in openbare zitting, wordt een voorstel van den heer Kra"kman om de beslissing tot de volgende vergadering aan te houdenin verband met den wensch om te kunnen nagaanof ooi nog een ander terrein kon worden aangewezenverworpen met 1 tegen 14 stemmen. De heer Kraakman stemde alleen voor. Daarna wordt met 12 tegen 2 stemmen van de heeren Kraak man en Conijndie het recht wilden voorbehouden om nog een ander terrein te kunnen aanwijzen en daarvan in het besluit melding wenschten te makenbesloten Burg. en Weth. te machtigen aan den Minister van Justitie mede te deelen dat de Raad onder goedkeuring van Ged. Staten der provincie Noord-Holland, bereid is van het terrein, niet ver van de Israëlitische begraafplaats gelegen en bedoeld bij brief van Z. E. van 25 Januari 1.1., 4e a d., No. 1(57, in zijn geheel groot 1.22.10, thans bestemd tot exercitieplein der dienstdoende schutterij, een zooveelste gedeelte kosteloos aan den Staat der Nederlanden in eigendom over te dra gen, als voor den bouw der geprojecteerde cellulaire gevangenis zal blijken noodig te zijn; dat de Raad dientengevolge verzoekt, in keunis gesteld te worden met de oppervlaktedaartoe vcr- eischtten einde de acte van overdracht te kunnen opmaken, en daarin tevens te vermeldendat indien door eventueelen bijbouw het rijk aan meer grond van het bedoelde perceel be hoefte heeftde Raad bereid zal worden bevondenook dat meerdere kosteloos aan den Staat in eigendom overtedragen komende de kosten van overdracht enz. voor rekening van het rijk. 9. Nadat besloten was de beslissing omtrent de vraag, of het ontworpen beeld der gerechtigheid boven den ingang van het politie-bureau al dan niet geplaatst zou wordenaan te houdenwordt de vergadering geslotendaar geen der leden bij de gewone rondvraag iets in het midden had te brengen. «I—MMIHIBWMIimiHHt—■SIBB1—M—B AMSTERDAM pCt. Nederland, Cert. N. W. Schuld2} Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obiigatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-JÈli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud fl. 200-1000 4 Rusland, Ob.Il &C.179S/1S15 ƒ1000 Jan. B Cert. In8chr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. B Obl. 1S64 Amst. f 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 6 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-18Dec. 6 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gccons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2eleeuing 100 4J- Dito 1875 gecuns. 50-100 Apr.-Oct. 4}. Dito 1880gecons.ZR.125-62ö 13Mei-13Nov.4 Obl.-ieeuing 1867j09 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1 Ditu, dito 1876 200-1200 2 Dito, Biuuenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-l3Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leeniug 18706 Dito, dito 1872 B Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Iud. Handelsb. Aand... AmerikaAand. Mazwell Land Gr. Comp. Nederland, N Centr. Spoorw Aand. f 250 Dito, dito gesfemp. Oblig. 1 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-1 tal Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weeuen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltische Spoorw. Aand8 Dito, Jelez-Gnasi Oblig5 Dito, Jelez-Orel dito5 Dito, Murschansk-Sysran AandB Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Dito, Poti-Tittis Oblig. f 1000 5 Dito, Kiaschk-Wiasma Aand5 Dito, Z.-W Spoorw. Aand. 100-1000 B Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Fr. Aand. Ie Pref.. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Miu&Manit. Dakota Ext Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleeniug 18646 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening8 1 Febr. 65'/, 797,. 1007, 101 627, 62'/,. 63% 62'/,. 777, 977,, 797, 957, 95'/, 88% 657,. 557,. 843/, 837» 77% 67'/, 75% 26'7„ 44% 26"/,. 45 117,. 107,, 63 207,. 12 16'/,. 13 87'/,, 119 25 44'/, 73'/, 76 507, 67'/, 1237, 637,. 50'/, 877, 89 63 897, 89% 62'/, 58»/,. 37 527, 136 1327, 100 58% 84 687, 104' 66 104'/, 108 91'/. 1017, 111 145 104*/, 132';, 132 10 2 Febr. 667. 797, 101% 1017, 627, 627, 64'/, 63'/, 78 987,, 807. 967. 95'/, 89'/, 55'/, 65%, 84'7„ 83% 777, 687, 76 277, IIs/, 107,. 64 207, 13 17 13%, 377, 257, 46 747, 50»/,, 69'/, 124'/, 627, 507, 87 897, 637, 89'/, 88% 63'/, 59 367, 627, 84% 697, 397. 66 104'/. 10874 92'/, 101 108 145 1047, 10'/,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3