FINALE UITVERKOOP, wegens likwidatie. in tie Nieuwe Ijzermijn „de Nijverheid,'' Hennep- en andere Enveloppes Tesselschade. VLEESCHMWEMJ. BÜITENÉEINONE SOIRÉE, Liedertafel „Arion," Teercapsules. Alle voorhanden Smids- en Timmermans-Gereedschappen, alsmede Kcukenbenoodigdlieden, worden tot zeer lage prijzen UITVERKOCHT, GEDRUICT Uit de hand te koop: Café Central te Alkmaar O. LAJIUOHG, v.n Wccnen, VAN DER KAAY J. H. KOTTMANN li 1 o e m i s t e r ij „Flora," WAAHSCIWWING. Geen Likdoorns meer! VOOR.DAM, <2? 13, AL.K.MAAR, met ii alle soorten t e •»- e n lage prijzen. Ter Sloormdrukkerij van HERMa. COSTER en Z001N te Alkmaar. 3bu(vtcntiëu. fcÜifeBoerenwoning en Boei, Algemeene Vergadering der Leden Woensdag, 8 Eebruari, namiddags twee uur, ten huize van Mevrouw RIETBERG, Langestraat. Vrlidag, 3 Februari 1883, Eas-BuffoClavier- und Deklamations-Humorist. met welwillende medewerking van eenige Heeren Leden van Amstels Mannenkoor, up Zondag, 13 Februari 1883, No. 1. Viiferslehen B KLEIN, 2. Eulerpe, G. A. HEINZE, 3. In 't IVoud, R. HOL, worden uitgevoerd het Concert-Drama E 507, Geestersingel, Alkmaar, Amsterdam 1 Febr. 152 vette Kalveren f 0,90 1,10 per P., 40 nuclit. dito f 7 a 13, 102 vette Varkens 52 a 57 ets. per P. Aardappelen onveranderd. Kaapkoeken 100 a 106 per 1000 P., Lijnkoeken f 9,50 a 13,50 per 100 P. Peterolie loco 9,25 a 9,50 entr., najaar 10,12^ entr. gehouden. Haarlem 1 Febr. 7 Koeien 120 a 170, 1 vet Kalf 1 60, 14 nuchtere Kalveren t 8 a 15, 18 Scnapen 16 a 24. Kleine Kaas f 32,50, aangevoerd 8 st., wegende 1417 kilogr. Kampen 30 Jan. Boter. 191 Vaten van 20, 39 van 10 en ruim 150 stukken van P., samen ruim 4285 P., per 20 P. f 37 a 41,50, per P. 1,10 a 1,34. Schagen 5 Febr. 6 Paarden f 40 a 200, 3 Stieren 190 a 320, 11 Geldekoeien 80 a 230, 8 nuchtere Kalveren /4a 18, 735 Schapen f 13 a 27, 12 magere Varkens 15 a 20, 15 Biggen /8a 11, Boter per kop 0,95 a 1,05, Kippen eieren /4 a 4,50 p. 100. Schiedam 1 Febr. Moutwijn 12,50, Jenever/18 per vat. Sneek 31 Jan. Aanvoer 200 kwart- en 100 achtste vaten. Boter le. soort 63 a 69, 2'. 50 a 55. Vereeniging le. soort 69 a 70, 2'. 68 a 68,50, 3*. 66,50 a 67,50. Texel 31 Jan. Ossen f 120 a 200, Melkkoeien f 140 a 170, Vette Koeien f 169 a 240, Schotten f 190 a 225, nucht. Kal veren /6a 9,50, Geldeschapen 19 a 23, weide Schapen /13 a 18,50, Oude Paarden 16 a 28, Kippeneieren 3,50 a 3,75 p 100. PER TELEGRAAF. Hoorn 2 Febr. Kleine kaas 44, Commissie 36 aange voerd 33 stapels, wegende 11043 kilogram. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 1 Febr. Door den Notaris P. VAN LEEUWEN. 1. Huis, Z.z. Koningsweg, Wijk B, No. 19. Str. P. van Heerden f 680, 2. Dito, aldaar, B, 20. Str. N. Geels 215, 3. Dito, aldaar, B, 21. Str. dezelfde 500, 4. Dito aldaar, B, 22. Str. dezelfde 485, (Afslag 8 Febr.) BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 2 Febr. Jacob Mollevanger, wednr. van Janna van Dalfsen en Atje Sniksma. Bernard de Groot en Anna Veld huizen. GEBOREN. 31 Jan. Jacobus Willem, Z. van Egbertus Scheepmaker en Antje Helena Voorburg. OVERLEDEN. 31 Johannes Hendericus Roling, 65 j. en 11 m. Tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en ehuwdkinderen overleed heden, in den ouderdom van ruim 71 jaren, mijne geliefde Echtgenoote TRIJNTJ E jjARTLAND, na eene gelukkige echtvereeuiging van 49 jaren en bijna 7 maanden. Met weemoed staren wij de overledene na, maar wij hopen in den wijzen wil van den Almachtige te berusten. S. DALENBERG. C. DALEN BERG. Groet, K. DALENBERG -Hoogvoest. 26 Jan. 1882. P. vaN LTENEN. M. van LIENENDalenbekg. A DALENBERG. Aan allendie blijken gaven van hunne belang stelling en deelneming bij het overlijden van mijnen geliefden Vader, den Heer JAN BOOKING betuig ik bij deze mijnen oprechten dank. Noordscharwoude. M. BOOKING. een 1WINK.EE110S, te Broek op Langedijk, hetwelk in tweeën bewoond wordt en waarin de affaire van kruidenierswarenporcelein en aardewerk wordt uitgeoefend en dat tevens geschikt is voor alle bedrijven. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant jj. y, De aanbesteding eener nieuwe op de plaats KERXZICHTzal plaats hebben op Woensdag, 8 Eebruari, des voormiddags 10 uur, in „de Hengstman," te Heer Hugo Waard, waar tevens het bestek en de teekening ter inzage liggen. Wed. S. C. COSTER Secr. De ondergeteekendede Brood en Koek bakker!! aan haren Zoon 11. B. BURGERS overgedaan hebbende, betuigt door deze aan hare geëerde begunstigers zoowel binnen als buiten deze stad haren hartelijken dank voor het vertrou wen haar zoo ruimschoots geschonkenen beveelt haren zoon in ieders gunst minzaam aan. Wed. P. H. BURGERS. Mij refereerende aan bovenstaandemaak ik het geachte publiek bekend, dat ik de hierboven genoemde zaak op denzelfden voet wensch voort IC zeden, terwijl ik mij door eene prompte en nette bediening de gunst en het vertrouwen, zoowel binnen als buiten deze stad zal trachten waardig te maken. Alkmaar, H. B BURGERS, 1 Febr. 1882. Achterdam, C 30. De ondergeteekende, zich alhier als Vleeschhouwer gevestigd hebbendebericht aan zijne geëerde stad- en landgenoote»dat hij zijn winkel op het Ritse voort, in iiund- en Warkensvlocseb, zal OPENEN op ZATERDAG, 4 FEBR., hopende door nette en civiele bediening UEds gunst te mogen verwerven Met achting noem ik mij UEds Dienaar, T. RENTENAAR. J. O. L SCHWARZER, Mr. Knecht. OP DE BOVENZAAL, ingang zijdeur in de Schapensteeg. door Aanvang 8 uur. Entiée f 0,49. te geven door de in de concertzaal van den Heer A. L. SWLTZAR. Op dit Concert zal behalve WEBBECHT UEIElNft, HEN RL F. R. BRANDTS BLIJS, onder leiding van den componist waarin als solisten zullen optreden Mej. A. LENAERTZ, van 's Gravenhage, Sopraan, de Heer HERMAN VENVERLOO, van Amsterdam, Tenor. SEB SMITS, van Rotterdam, Bariton. n a PAUL C. v. d. M., van Amsterdam Bas. Entree voor niet-leden f 0,99, Heer en Dame ƒ1,49, elke Dame meer 0,75. Plaatsen zijn te bespreken aan het locaalop den dag der uitvoering, van 1s morgens 10 tot 's namid dags 3 uur, A f 0,10. Toegangkaarten en Tekst boekjes zijn te bekomen bij de Boekh P. KLUIT MAN en P. J. HOOG VORST, Laat, en 's avonds aan het locaal. BNEEOT voor kunstlievende leden op Vrijdag, 10 Februari. Bke ondergeteekende, Agent voor Alkmaar en Om- Ifstreken van de Nederlandsclie Ilaat- schappfj van Brandvepiekering, ge vestigd te TI EL, welke Maatschappij allerlei UebonweoMeubelen Koopmans goederen Wee«logst en», tegen eene §aarl(jksche vaste premie verzekent, be veelt zich bij voortduring aan tot het sluiten van verzekeringen. Kennemersingel, wijk E, No. 164, te Alkmaar. Uitmuntend middel tegen Slijm, verouderden Hoest, SchorheidStemverlies en Borstaandocning. Verzegelde flacons met gebruik 60 en 80 ets. Depot bij firma J. BRONGERS Gz., Bazar. b' veelt zich aan tot het leveren van Bloemen PlantenBouquclteu en Wersierin- gen voir allerlei gelegenhedenalsmede tot aan leggen eu onderhouden vau Tuineu. Eene oneerlijke concurrentie tracht hare min deug delijke waar aan den man te brengen door haar te étiquetteeren met een naamdie zoo wat op den mijne gelijkt. Zoo worden onder den naam VAN GIMBERN (E voor «I) of VaN GINBORN (N voor .11) of Wdler-apothekc in Emme rich b. v. maagzoutdruivenborstsyroop, borstpas- tilles wormpatronenmuizentarwe enz. in den han del gebrachtdie uiterlijk op mijne arUkelen gelij ken, maar meerendeels volstrekt zonder waarde zijn. Bij onderzoek bleken wormpatronen slechts te be staan uit meel en suiker, met veel te weinig santo- ninemuizentarwe bijna in 't geheel geen strychnine te bevatten enz. Andere concurrenten maken mijne verpakking nauw keurig na en trachten hun waar mijn depothouders op te dringen, waarvoor ik de advertentiekosten betaal. Terwijl ik het publiek verzoek op mijne firma acht te geven zal ik de verkoopers der falsiticaten ge rechtelijk vervolgen. H. VON GIMBORN. Fabrikant van chem. techn. 'preparaten te Emmerik. Bron van sterkte. Geene diepe wijsbegeerte is er noodig om te bewijzen dat gezondheid en kracht afhangen van de zuiverheid van het bloed; en toch hoe weinigen handelen overeenkomstig deze waarheid, in vergelijking met de velen die zichzelven veron achtzamen en daardoor den grond leggen tot de ver schrikkelijkste kwalen terwijl eenige doses dezer zuiverende Pillen hun dadelijk verlichting en in de toekomst gezondheid zouden geven. Holloway's be handeling is geene schijngenezing, maar het doordrin gendste middel tot herstelling van alle wanorde der maag lever, nieren en door den gansehen bloedsom loop en het zenuwgestel. Holloway's Pillen zijn uit muntend geschikt als een huismiddel daar de jeug digsten zwaksten en vatbaarsten dezelve zonder vrees kunnen innemenwanneer geweldiger maatregelen hoogst gevaarlijk zouden zijn. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen A 0,80, f 1,85, f 3,6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf A 0,80, 1,85, 3, t 7,05, f 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen A contant te bekomen bij J. M. van Renesse, Apoth. te 's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch, alsmede in Holluioayx etablissementen te Londen 533 Oxford Street, ci-devant 244 Strand. RADICALE GENEZING binnen enkele dagen door het gebruik der JEweed- sche Eikdoorn-Pleisters, van Dr. MIAMO. Prijs per doos 40 cents met 8 pleisters en gebruik. Depot bij de Firma J. BRONGERS GzBazar. Stoomdrukkerij van Herm1. Coster en Zoon te Alkmaar!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4