Bitinenlftnb. van de rede, door graaf Kalnoky, minister van buiten- landsche zaken uitgesproken bij gelegenheid van de behandeling van het aangevraagde crediet in de oosten- rij ksche delegatie tot onderdrukking van den opstand in Dalmatie enz., dat bet zijne waardige en vastberaden taal zeer op prijs steltal konden zijne woorden geene verrassing bezorgen, daar de vredelievende bedoelingen van den Keizer en zijne regeering zoo duidelijk bloot gelegd zijn dat iedereen ze zien kan. Graaf Kalnoky kent in Rusland mensehen en zaken nauwkeurig hij weethoe dringend aldaar de wensch is naar behoud van den vrede waaraan alle volkeren zoo groote be hoefte hebben. Hij wist, dat vooroordeelen overwonnen, bedenkingen weggenomen en argwaan vermeden moes ten worden en daarom waren zijne verklaringen zoo openhartigin denzelfden geest waarin het blad zich onlangs tot zekere oostenrijksehe en hongaarsche bladen richtte. Ten slotte spreekt het blad zijne blijdschap uit, dat het in zijne verwachting, bij het optreden van dien minister uitgesproken dat daardoor het weder- keerig wantrouwen tusschen die 2 Rijken verdwijnen zou niet bedrogen is. ZWITSERLAND. Er is besloten tot de aanstelling van een gezant bij de Vereenigde Slaten op 25000, jaarwedde. EGYPTE. Het nieuwe ministerie is samengesteld uitMahmoud-Baroedi-pacha binnenlandsche zaken en president; Ali-Sadek financiën; kolonel Arabi-bey oor log Mahmoud-bey openbare werken Abdallah-Feijri onderwijs; Mustapha Fehmij buitenlandsche zaken en Eetmi-packa justitie. De nieuwe president bracht den 5 den consuls-generaal een bezoek. Bij zijn onderhoud met den engelschen consul zeide hij dat het ministerie alle aangegane verplichtingen ten aanzien van andere mogendheden zou eerbiedigen waarop de consul ant woordde, dat hij dan van haren steun verzekerd kon zijn, De president stelde den onder-Koning een programma ter hand waarin gezegd wordt dat het beheer der zaken die door verplichtingen jegens andere mogend heden gewaarborgd wa'-en op denzelfden voet moest worden voo.tgezet. De eerste daad van het nieuwe ministerie zou het invoeren eener organieke wet zijn welke alle bizondere rechten en plichten in het bizonder die tegenover vreemdelingen stipt zou eerbiedigen even als de aangegane verbindtenissen ten aanzien van de nationale schuld. Zij zal verder de ministeriëele verant woordelijkheid tegenover de Kamer vaststellen en alles op zoodanige wijze regelen dat iedereen gerust kan zijn, in plaats van ongerust. De onder-Koning heeft ziel met dat programma vereenigd. VEBEENIGDE STATEN. Het Huis van Vertegen woordigers nam een voorstel aan, dat onlangs door de commissie voor de buitenlandsche zaken was teruggezon den waarbij de president verzocht wordt te trachten eene opgave te verkrijgen van de americaansche bur gers die in Engeland gevangen zitten. De ouu-minister Blaine heeft een schrijven openbaar gemaakt, waarin hij zegt, dat de aan den heer Tres- cott als bizonder gemachtigde der Vereenigde Staten voor Chili en Peru gegeven voorschriften in overleg met den president waren vastgesteld. In eene uitvoe rige beschouwing over de geschillen tusschen Chili en Peru ontwikkelt hij de meeningdat zij geen ander einde kunnen hebben dan den invloed van Engeland in die beide republieken voor goed en onbeperkt te vestigen. De bladen stemmen over het algemeen met deze meening niet in en keuren Blaine's houding af. Het gerechtshof heeft het verzoek van Guiteau om zijne zaak nogmaals te behandelen verworpen en hem ter dood veroordeeld. Op 33 Juni zal het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Ook te Nieuw-York is den 1 eene druk bezochte bijeenkomst gehouden met het oog op de vervolgingen der israëlieten in Rusland. Er werden besluiten ge nomen waarbij in zeer krasse bewoordingen opgekomen werd tegen de aldus weder verlevendigde middeneeuw- sche vervolgingszuchtnaar America uitgeweken israë lieten welkom geheeten werden en een beroep gedaan werd op de regeering om voor zoover de vriendschap pelijke betrekkingen met Rusland zulks toelieten ha ren invloed bij de russische regeering te gebruiken ter verkrijging, dat die vervolgingen gestaakt, het gepleegde onrecht hersteld en de israëlieten tegen eene herhaling daarvan beveiligd werden. kende en den arm om haar middel slaande. „Daarvoor zou ik mij nooit aan dit gevaar hebben blootgesteld. "Waarlijk nietalleen de aantrekkingskracht van je donkere oogen Hij hield opwant zijn hersens waren door den sterken drank genoegzaam beneveld, om eenigzins in verwarring te geraken. „Dus hebt gij mij toch bedrogen merkte Maggy geraakt op, terwijl zij hem afweerde. „Dat is zeer slecht van je en nu geloof ik er ook geen woord meer van. Het is zeker iets gewichtigs geweest, natuurlijk! Ik kan immers in het geheel niet verlangen dat je om mijnentwil ook maar ééne schrede doe De mooie Bob door de woorden en de houding van het meisje geheel van de wijs, dacht dat ze zekerlijk boos was. Hij moest dus het verlorene dadelijk terugwinnen. „Wees om 's hemels wil niet boossmeekte hij „het was ik bezweer het je, slechts een ding van niet het minste belang, een brief, die mij niets aangaat. Slechts gij roos van Nagshead, vervult mij geheel, gij zijt de schoonste bloem van Noord-Carolina van de Vereenigde Staten van alle vijf werelddeeleneen blik uit uwe vriendelijke oogen is meer waard dan een geheele postwagen met zulke brieven." „Neen riep zij zijne liefkoozingen afwerende, „nu vertrouw ik je niet meer. Van dien brief vertel je me maar wat dat is zeker wel iets anders want wie zou ons schrijven „Te duivelriep Bob geërgerd, in zijn zak tastende. „Daar, daar is het ding, ziet zelf, of ik gelogen heb of niet. Hij wierp den brief op de tafel en nam zijnerzijds eene beleedigde houding aan. Maggy liet, oogenschijnlijk beschaamd, het hoofd han gen maar werkelijk, om het rood der ontroering te Te Bovencarspel zijn in den loop van 1881 ge boren 58, overleden 53, vertrokken 76 en ingekomen 73 personen. Het getal inwoners is dus toegenomen met 2 en bedroeg op 31 December 152 2 zielen. Den 29 Januari strandde op den hoek van Ter schelling de vischsloep Paul, van Ostende, welke stran ding door den verren afstand van het bewoonde ge deelte van het eiland en de dikke lucht eerst in den middag van den 30 werd opgemerkt. De bemanning had inmiddels reeds met eigen boot het vaartuig ver laten en het vaste strand bereiktdoch niet wetende waar zij was en niets dan eene uitgestrekte zandvlakte ziende, zich niet van de boot durven verwijderen. Zoo werd zij verkleumd en verstijfd van koude gevonden door T. P. Bakker, die haar naar Oosterend bracht. Den 1 Pebruari is de telephoon tusschen Workuin en Koudum voor het publiek geopend. Op Texel steeg den 2 de leeuwerik in het veld zingende op. De stoomspinnerij der heeren Hofkes Co. te Almeloo is den 3 in 3 uren geheel uitgebrand waar door bijna 100 personen zonder werk zijn. Het vuur vertoonde zich op de zolderverdieping toen de fabriek in volle werking was. De werklieden konden allen ongedeerd het gebouw verlaten. Den 3 is te Amsterdam in de S. Annadwars- straateene vrouw die aau krankzinnigheid leed uit de vierde verdieping op straat gesprongen. Hoewel nog levend werd zij in deerlijk gekwetsten toestand naar het gasthuis vervoerd. In den nacht van 34 Februari is te Apeldoorn de papierfabriek „de Stinkmolen" afgebrand. Voor het maken van een gebouw voor concerten enz. in het Sterrebosch te Assen den 3 aanbesteed was laagste inschrijver de heer H. Winter a 8939. Deu 4 is de stoomtram door Naarden feestelijk ingewijd en den 5 het verkeer tusschen Amsterdam en die stad geopend. Binnen kort zal de lijn tot Blaricum, Laren en Huizen gereed zijn. Het handelstractaat met Frankrijk is den 4 dezer nog tot 1 Maart e. k. verlengd, het reeds tot 4 Febr. verlengde tractaat met Spanje tot regeling van het eigendomsrecht van wetenschappelijke en letterkundige werken tot 4 November. Te 's Gravenhage is den 4 overleden de heer P. v. d. Arend tabakshandelaar en eigenaar der groote sigarenfabriek te Rotterdam de grondlegger vau de ontwikkeling der tabakscultuur op Sumatrawaar hij in 1865 voor zijne rekening de eerste 189 pakken tabak deed oogsten en vervolgens eene groote onderneming stichtte. De gemeenteraad van Arnhem heeft den 4 be paald dat de room- en de kunstboter voortaan op de markt gescheiden moeten worden en zulks onder be dreiging van 10 tot f 25 boete en 1 tot 3 dagen ge vangenisstrafte zamen of afzonderlijk. Bij de aankomst van een der zandtreinen te Zaan dam den 4 sprongen de werklieden ouder gewoonte op de wagens, maar had een hunner een jongroensch van 22 jaren het ongeluk mis te springen en onder de beladen wagens te geraken waardoor zijne beide beenen werden afgesneden. Den volgenden dag is hij overleden. De leden der studentensociëteit „Mutua fides" te Groningen vierden den 4 den geboortedag dier socië teit met een comischen optochtwaarin voorkwamen: Pieter Spa en zijne echtgenoot, het bestuur der onlangs opgerichte vereeuiging „Algemeen belang" (door spot vogels „Algemeene vroolijkheid" genoemd) de litterari- sche faculteit, de drankwet, de miljoenenjuffrouw Guiteau, Cetawayo met een zijner hofdames, de Koning van Bismah enz. Gedep. Staten van Noordbrabant hebben vernietigd het door B. en W. van Grave met den eigenaar der gasfa briek gesloten contract voor de levering van het gas aan de gemeente volgens de oude voorwaarden, gedu rende IJ jaren. De gemeenteraad heeft alsnu den 4 beslotengegadigden op te roepen voor het bouwen eener nieuwe gasfabriek, waartoe terrein tegen 75 cents per vierk. el beschikbaar wordt gesteld. Te Ransdorp waren den 4 de meeste woningen gevlagd, ter gelegenheid van het 12%jarig burgemees. verbergen, dat haar bij den aanblik van den brief naar de wangen steeg, sidderend stak zij er de hand naar uit. „O en dus heb ik je onrecht aangedaan!" stamelde zij met een kloppend hart. „Waarachtig, het grootste onrecht, dat ooit een lief hebbond hart kon worden aangedaan riep Bob die hare verwarring aan geheel andere oorzaken toe schreef. „Daarvoor moet gij mij genoegdoening geven giet balsem in mijn gewond hart en „Laat mij de brief eerst eens lezen," viel zij hem in de redeterwijl hij den arm om haar heen sloeg en baar naast zich op den stoel trok. „Lezen Zijt gij nog niet overtuigd „Jawel, jawel maar ik ben zoo nieuwsgierig. Het is immers maar een brief over onverschillige zaken en ik geef je hem dadelijk terug." „Op voorwaardedat gij mij als belooning als belooning een kus geeft schoonste der schoonen moogt gij den brief lezenriep Bob verheugd op zijne overwinning. „Wat gaat mij die gekheid aan en het blijft immers in de familie." Met deze woorden boog hij zich tot haar voorover. „Eerst de brief!" riep zij met hijgend bliksemsnel het kostbare stuk grijpende. „En nu de belooning riep hij hartstochtelijk, terwijl hi] haar vast aan zijn borst drukte. Zij bood Blechts zwakken wederstand, reeds naderde zijn gloeiend gelaat het haredaar sprong zij plotseling met een luiden uitroep op. „Ach God, grootmoeder roept," en zonder antwoord af te wachten, rukte zij zich los en ijlde uit het vertrek. Wordt vervolgd, terschap van den heer Wijnveldt, die door eene com missie uit de ingezetenen werd gelukgewenscht. Te Berlicum zijn den 5 twee huizen afgebrand het eene bewoond door de eigenareshet andere door 2 landbouwers, wier inboedels niet verzekerd waren en waarvan de een bovendien 10000 ponden hooi1030 ponden stroo, eene aanzienlijke hoeveelheid ongedorschte rogge en 2 mestkalveren heeft verloren. Den 5 waren te Rotterdam de krachtigste maat regelen genomen om daar de heer Meng weder eene voordracht hield rustverstoring te voorkomen. Eene compagnie mariniers bevond zich .nabij het locaal en 2 compagniën schutters werden na de overneming van het brandpiket op de beurs bijeen gehouden. De heer Meng liet zich aangezien eene groote menigte hem wederom opwachtte en zijne echtgenoot in het kraambed ligtniet naar zijne woning rijden maar naar het hoofd bureau van politiealwaar hij tot 's avonds 9 uren vertoefde daar hij het niet geraden oordeelde eerder huiswaarts te keeren. De pogingen van den heer Digby te Cambridge, om eene aansluiting der ijsclubs hier te lande te ver krijgen by het uitvoerend comité der National Skating- club Association te Londenhebben bij de Amster- damsche IJsclub een slecht onthaal gevonden, aangezien genoemde Association zonder wet tot grondslag de plaatsen der wedstrijden en de bijdragen bepaalt. Ge noemde IJsclub heeft den 5 besloten de verschillende ijsclubs bij circulaire uit te noodigenafgevaardigden te zenden naar eene den 18 te houden vergadering ter beraadslaging over het oprichten van een Neder- landschen Sebaatsenrijdersbond De Tweede Groninger Tramwegmaatschappij te vestigen te Nieuwe-Pekela, stelt op 10 en 11 Februari de inschrijving open op 250 aandeelen van 1000 in haar kapitaal van ƒ315,000, ten behoeve der lijn Win schoten—Oude-PekelaNieuwe PekelaStadskanaal. Bij de 2e. Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot bevordering van de uitvoering der verbinding van de Voorzaan met het Noordzeekanaaldoor een subsidie uit 's Rijks schatkist tot een bedrag van f 186,000. In de te Zwolle gehouden algemeene vergadering der Schippersvereeniging „Schuttevaer" isnaar aan leiding van het voorstel der afdeeling Middelburg om pogingen aan te wenden om schipperskinderen beter in de gelegenheid te stellen van de openbare scholen gebruik te maken besloten dat het hoofdbestuur zich om medewerking desbetreffende zal wenden tot het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Alge meen en dat de afdeelingen zullen worden verzocht de gevoelens harer gemeentebesturen in te winnen alvorens men zich deswege tot den minister wende. Voir de leening van f 350,000, rentende 4 p. c., uitgeschreven door de gemeente Dordrechtis inge schreven f 234,000 a 97'/i« a 103 p. c., f 61,000 A pari en 50,000 a 98 p. c. Hiervan is aangenomen 205.000 a pari. De minister van binn. zaken heeft aan de Com- miasarissen des Konings medegedeelddat verzoeken van officieren der schutterijen om vergunning tot het dragen van eeresabels of andere uiterlijke teekenen, niet door den Koning aan hen geschonken voortaan allen, zonder onderscheid, van de hand gewezen zullen worden. 2 Engelschen, Edward Jacobs en William Clark, zijn te Rotterdam in hechtenis genomenverdacht van een diefstal van 210,000 francs3 jaren geleden ten nadeele van het agentschap der Fransche Bank te Rijsel gepleegd. De aanhouding was een gevolg van een naamloos schrijven in de hollandsche taalbij de justi tie te Rijsel ontvangen. De commissie voor de in 1883 te houden nationale landbouwtentoonstelling heeft in een schrijven aan de burgemeesters gewezen op bet belang, dat onze landbouw heeft bij het welslagen dezer onderneming, en hen uit- genoodigd zich te willen belasten met of eene commis sie te benoemen voor het verkrijgen van inteekeningen voor bijdragen in eens en deelneming in een waarborg fonds. De inteekenlijsten en de gestorte bijdragen wor den vóór 15 April e. k. ingewacht aan het adres van den heer P. F. L. Waldeck, te Loasduinen. Door wijlen den heer C. Ramperti te Amsterdam, oud-consul der Nederlanden te Milaan is aan het r. c. gesticht „Brentano's steun des ouderdoms te Amster dam f 5000 vermaakt. Ile zich noemende Catharina Oppedijk van wier diefstal bij een goudsmid te Leeuwarden in ons vorig nummer werd gesproken, is door de policie opgespoord en nog in het bezit van sommige toegeëigende voor werpen bevondenterwijl zij het overige bij een goud smid had verkocht. Zij woont in het dorp Hijlaard. De evang.-luthersche gemeente te Amsterdam zal een nieuw weeshuis doen bouwen echter slechts voor 30 kinderen, daar het stelsel van uitbesteding, hetwelk reeds goede uitkomsten heeft opgeleverdbehouden wordt. Sedert defransche overheersching toen het weeshuis aan de Lauriergracht onteigend en tot kazerne bestemd werd, woonden de weezen met de oude lieden te zamen in het gesticht aan de Lauriergracht. In de provincie Groningen blijven de prijzen van het land stijgende. Te Yught zal eene gasfabriek opgericht worden, Tot hoofdonderwijzeres aan de christelijke bewaar school van de „Vereeniging ter verbreiding der waar heid" te Zaandam is benoemd mej. W. E. Vroon, te Utrecht. Tot wethouder der gemeente Broek op Langedyk is benoemd de heer R. Slot. De directie van het „Amsterdamsch Noordzeebad Wijk aan Zee" heeft het leggen van de stoomtram baan tusschen Beverwijk en Wijk aan Zee voor 64,323 on dershands besteed aan de firma Demerbe Co., te Jem- mapesin Belgie. De weg moet 1 Mei a.s. geheel voltooid zijn en wordt daarna door de Holl. Spoorweg maatschappij in exploitatie genomen. De gemeenteraad van Enkhuizen heeft den beer H. Rijxen Engelsman, op zijn verzoek wegens hooge jaren, eervol ontslag verleend als gemeente-secretariB met toekenning van zijne jaarwedde als pensioen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2