Verkooping allerlei. iTAATS LOTERIJ. No. 18739 f 5000, No. 5849 400, No. 12500/200, No. 3572, 5776, 6002, 8895 en 18420 100. Dinsdag 9 Fel»r., 8e lijst. No. 8609 f 2000, No. 7520 en 12137 f 1500 No. 1254, 99u6, 11153 en 13536 f 1000 No. 11339 en 14048 400, No. 516, 6840, 7156, 11293, 14115 en 14134 f 100. ^telegrafische ticrtchten. Stabs-fiericfitm. iflarhi- ea fieursbcrichtsn. ?2% 18'%. 16»/,. 13'/.. utiën. BAAFJE BRUIN ><3s hunne fiOjarigc ËchtTercenlging Door de policie te 's Gravenhage zijn 2 koper gieters gearresteerd die in de laatste dagen hun werk maakten van het in omloop brengen van door hen ver vaardigde valsche guldens. Zij werden betrapt toen zij een valsch stuk in betaling gaven. Tot onderwijzeres aan de Fröbelschool te Bever wijk is benoemd mej. B. L. Keur, thans onderwijzeres te Almeloo. De heer B. Jelgersma Gz., predikant te Oudkarspel, is beroepen te Bergeyk (Noordbrabant). In den loop van de vorige week is uit Ursem naar America vertrokken een gezin, bestaande uit man, vrouw en acht kinderen. Te Hauwert heeft zich onlangs het geval voorge daan dat op zekeren nacht de brandspuit verdwenen was. Of zij teruggevonden is wordt ons niet gemeld. Tot onderwijzer aan de volkszangschool te Enk huizen opgericht door het departement der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen, is benoemd de heer G. L. B. Hajeaius. De school w irdt 1°. Maart geopend. Het nieuw aangelegde kerkhof te Bovencarspel is in gebruik genomen. Het is een sieraad voor 't dorp. Van de bij het agentschap van het ministerie van financiën te Amsterdam gedane inschrijvingen tot het bekomen van schatkistpromessendie op grond van art. 1 der wet van 5 December 1. 1. zullen worden uitgegeven en waarvoor in het geheel was ingeschreven 1267"stukken van f 10000 zijn aan de hoogste inschrij vers toegewezen 700 stukken waarvoor op 9 Februari verschuldigd is een gezamenlijk bedrag van 0,923,877,50, hetwelk uitkomt op een gemiddelde pi ijs van/ 9891,25 per promesse van 10,000. Te Nijmegen in den omtrek waarvan in den laatsten tijd de bloemisterijen en kweekerijen zeer zijn toegenomen is in navolging van de hoofdstad een plantenbeurs opgericht. 4e Klasse. 6 Febr., Ie lijst. De bevolking van Rome is 1871 geklommen tot 300,292. van 244,484 zielen in Na de faillietverklaring der Union génerale zijn de president Bontoux en de directeur Feder gevangen genomen terwijl de raad van beheer bijeen was. Bij de plaats gehad hebbende huiszoeking in het gebouw der bank werd niets geen -geld gevonden en bij eene voorloopige opueming der boeken schijnen belangrijke knoeierijen ontdekt te zijn. Men spreekt van een te kort vau 96 miljoen. Te Parijs heeft een biljartwedstrijd plaats gehad tus- schen Yignauxfranschman en Slosson Americaan die 5 avonden duurde. Het gold, wie het eerst 3000 punten behaalde. De loop der partij was als volgt Yignaux 340 860 495 389 469 Slosson 600 208 992 600 600. Slosson had dus 3000 punten toen Vignaux slechts 2553 punlen behaald had. Slosson maakte den derden avond eens 348, en eens 398 caram boles achter elkander. Het maken van zeer vele caram boles in één hoekje was onmogelijkdoordat aan de hoeken van het biljart halve cirkels getrokken waren en de spelerszoodra de 3 ballen binnen dien kring waren slechts 2 caramboles mochten maken. Te Londen wordt de geboorte van een jongen olifant verwacht. Bij eene ontploffing in eene kolenmijn te Midlothian in Yirginiëwerden 32 werklieden in de gangen be dolven die meer dan waarschijnlijk omgekomen zijn. Gedurende de maand December 1.1. verongelukten 211 zeilschepen en 27 stoomschepen. Daaronder waren 6 nederlandsche zeilschepen en 1 stoomschip. Een nieuw staaltje van wijnvervalsching op groote schaal. De wijnhandelaar Herbster, te Salzburg in Baden is door de rechtbank te Freiburg veroordeeld, omdat hij 300 hectoliters wijn zoodanig met andere bestanddeelen had vermengd dat hij 52,000 hectoliters van dat fabricaat had verkochten wel alles onder den naam van echten wijn. Tot de door hem gebe zigde bestanddeelen behoorde ook wat tot nog toe niet het geval scheen te zijn geweest eene zeer groote hoeveelheid zout. Hij had zijn mengsel afgeleverd tot verschillende prijzen van 45 tot 80 mark per hectoliter, ofschoon het hoogstens eene waarde van 14 a 15 mark had. Het vonnis luidde: 500 mark boete en twee maan den gevangenisstraf. Weenen, 7 Febr. Beizigers verzekeren, dat alom in Zuid-Busland groote troepen-bewegingen plaats heb ben en toebereidselen voor oorlog werden gemaakt. Slavische comité's hebben het werk in Rusland hervat. In de op 6 dezer in het logement „de Jager" alhier gehouden vergadering van de afd. Alkmaar der Holl. Maatschappij voor Landbouw is eene voor de veeteelt in Noordholland zeer belangrijke beslissing genomen. Nadat de afgevaardigden ter algemeene vergadering, in October te Schagen gehouden bij monde van den heer P. Nobel verwezen hadden naar het zeer uitvoe rige verslag daarvan in het Maandblad der maatschappij opgenomen en de prijzen op de tentoonstelling door de heeren J. HeddesS. J. Jonker, J. H. Kottman J. C. LevertI. C. OhmstedeC. A. J. Schroder en C. Smit C'z. te Alkmaar, P. Glijnis Cz, te Oterleek IJ. Butter te KoedijkJhr. Mr. P. van Foreest en P. Bakker te Heilo, L. Briefjes te Huiswaard en P. Bus Jr. te Bergen behaald onder toepasselijke aanspraak van den voorzitter waren uitgereikt, kwam de vraag ter sprake, zal er dit jaar weder eene Paaschtentoonstelling ge houden worden Door het bestuur werd als uitslag van eene vóór deze vergadering gehouden bestuursvergadering medegedeeld, datniettegenstaande de aangekondigde tentoonstelling te Botterdam en de ongunstige geldelijke uitkomsten der tentoonstelling in het vorige jaar alhier gehouden, het allezins wenschelijk gebleken is, die niet alleen dit jaar maar jaarlijks te doen plaats hebben, opdat zij zoowel als markt voor vet vee maar vooral ook als tentoonstelling van fokvee meer en meer een gevestig- den naam zou erlangen. Dit prseadvies met algemeenen bijval begroet en aangenomen zijnde werd die tentoon stelling bepaald op 24 Maart a.s., op het gewone, met goedkeuring van Burg. en VYeth. dezer gemeente, afte- stane terrein. Nadat nog door het bestuur was voorgesteld om bij deze tentoonstelling gevolg te geven aan het denkbeeld door den heer M. Cohen Stuart in der tijd aangegeven om de bekroonde dieren te doen photograferen niet alleen maar ook door opgave van het gewicht en de maten mededeeling daarvan aan buitenlandsche geïllus treerde tijdschriften den roem van ons bekroond vee bekend te maken, welk voorstel mede werd aangenomen, is overgegaan tot de benoeming der regelingscommissie, die ook dit jaar zal bestaan uit de heeren mr. A. P. de Langejhr. mr. P. van ForeestP. NobelM. Groot, A. Couwenhoven, W. Buis, bestuurders der afdee- lingbenevens de heeren P. Glijnis Pz., J. M. de Sonnaville en S. de Jongh. Tot keurmeesters voor vet rundvee de heeren J. Behagen, te Amsterdam, A. van den Burg, te Hazers- woude IJ. Hoogendijk te Schagen als plaatsvervan gers S. Zuurbier, te Spierdijk, S. Kramer, te Koedijk; voor stieren W. de Geus, te Oterleek, K. Dekker, te Schermerhorn P. Bus Jr., te Bergen als plaats vervangers Jb. Heijnis, te Schermeer A. Admiraal, te Bergen; voor melkvee K. J. Akkerman, te Alkmaar, P. Kramer te Koedijk P. Bleij te Schermerhorn als plaatsvervangers D. Olij te Zuid- en Noordscher- meer Jb. Stammes te Sint Pancras voor vette kal veren, schapen en varkens E. van der Horst, te Scha gen, S. Kramer, te Koedijk, A. Zomerdijk, te Beemster, als plaatsvervangers W. Hartog Cz., te Schermerhorn, P. Bus Jr., te Bergen. Verder werd besloten niet alleen de leden der maat schappij maar ook alle belanghebbenden en belangstel lenden tot het geven van geldelijke bijdragen uit te noodi- gen; staande de vergadering werd voor f 178 geteekend welke lijst in bovengenoemd logement ter teekening zal voorleggen. Door de heeren Jb. Govers en P. van der Horst werd gewezen op een ingezonden stukgetiteld „Be lastingen" voorkoir ndè in het Maandblad van Febru ari dat do aandacht zeer verdiende en waarvan be spreking hun zeer wenschelijk voorkwam doch veree- nigden zij zich met het voorstel van den voorzitter om uit hoofde der nog niet algemeene bekendheid van dit stuk de behandeling daarvan tot eene volgende ver gadering uit te stellen terwijl het bestuur alsdan praead- vies kan geven. Wij noemen het besluit dezer vergadering genomen een belangrijk besluit. Niettegenstaande de geldelijke nadeelen door de Afdeeiing geleden wenscht ze nu en voortaan de hier bestaande, zoo schoone gelegenheid te gebruikenom eene markt van vet vee en eene ten toonstelling van fokvee tot stand te brengen hetwelk zoowel voor de belanghebbenden als voor deze plaats niet zonder gewicht is. Wordt dit erkend dan vertrou wen we ook dat het bestuur voortaan niet meer over ongunstige finantiëele uitkomst zal klagen daar ieder belangstellende zich zal beijveren om door eene kleinero of grootere bijdrage in de groote kosten te ge- moet te komenwaartoe zoowel op bovengenoemde lijst als bij de bestuursleden gelegenheid zal zijn. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 5 Febr. Willebrordus Koopman en Maartje Kamper. Teunis van Baar en Maria Koopman. Cornelis van 't Hoff en Maria Paulina van Os. Severinus de Vos en Gerardina Christina Zondag. Simon Nibbering en Grietje Brandhoff. GEBOREN. 3 Eebr. Maria Adrians, D. van Dirk Johannes Willebrands en Elisabeth Margaretka Henneke. Anna, D. van Wil lem Predrik Clermont Rike en Catkarina Cornelia van Driel. Lambertus, Z. van Jan van Erkelens en Neeltje Mollevanger. 4 Simon, Z. van Germent Schagen en Antje Bakker. 6 Petrus, Z. van Klaas Kuiper en Johanna Vroegop. OVERLEDEN. 4Febr. Gerardus Gilles, 58 j. 6 Adriana Lourina, D. van Johannes Gerardus Groen en van wijlen Jannetje Peereboom, 17 j. en ruim 6 m. SiebrandZ. van Gerbrand Siebrands en Elisabeth Hagman, 4 w. 7 Gerrit Burkunk, 88 j. Alkmaar 6 Febr. 1 Koe 130, 61 vetle Kalveren 36 a 106, 11 nuchtere Kalveren /6a 18, Schapen 30, 62 vette Varkens 46 a 60 ets. per P. Amsterdam C Febr. 582 Runderen, vette 65 a 84 ets. per P., Melk- en Kalfkoeien ƒ140 a 280, 4 Graskalveren, 91 nuchtere Kalveren 5 a 11, 2 Schapen, vette Varkens 50 a 58 et. per P, AardappelenZeeuwsche sp. jammen 2 a 3, dito flakkeesche 1,70 a 2,25, dito pooters f 1,50 a 1,60, fr. jammen t 2,20 a 2,70, dito eng. 1 70 a 1,90, geld. Thom. 3,40, hamb. 2,50 a 2,60, saks. 1,80 a 2, pr. roode 2 a 2,40. Handel bui tengewoon flauw. Raapkoeken 100 a 104 per 1000 P., Lijnkoeken 9,50 a 13,50 per 100 P. Peterolie willig, loco 9,25 entr. gehouden, najaar 10 entr. betaald. Edam 4 Febr. Kleine kaas 21,75 a 34, aangevoerd 11 st.» wegende 1863 P. Haarlem 6 Febr. Roode Tarwe 8,50 a 9,75, Witte Tarwe 8,60 a 11,45, Rogge f 7,70 a 8, Gerst 5,90 a 6,25, Haver f 3,75 a 4,50, Duivenboonen 7 a 8, Paardenboonen f 7,30. Schiedam 6 Febr. Moutwijn f 12,50, Jenever ƒ18 per vat. Londen 6 Febr. 2200 Runderen 4.-4.6, 5000 Schapen en Lammeren 5.2-7.4, 100 Kalveren 5.2-6.6, Varkens 4.-4.8. PER TELEGRAAF. Purmerend 7 Eebr. Aangevoerd 13 Paarden, 82 Koeien, Melkkoeien handel vlug, vette Koeien hoog in prijs, 65 vette Kalveren p. P. f 0,90 a 1,10, 101 nucht. dito 6 a 17, 628 Schapen en Lammeren, 45 vette Varkens 0,50 a 0,62 per P. handel vlug 130 Biggen/ 7 a 13, handel stug, Kipeieren ƒ4, Boter 1,55 a 1,60. Kleine kaas 36,50, middelbare 1 29, aangevoerd 96 stapels. AMSTERDAM. pCt.| Nederland, Cert. N. W. Schuld2 j Dito, dito8 Dito, dito4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oottenrijk, Obl. in pap. 1000 Mei-Nov. 6 Dito, dito Febr.-Aug. 6 Dito, zilver Jan.-Jali 5 Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud fl. 200-1000 4 Rutland, Ob.H &C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dcc. 5 Dito dito 2e serie 13 Jaa.-13 Juli 6 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4{ Dito 1875 gecous. 50-100 Apr.-Oct. 4) Dito 1880gecon8.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 186769 20-1G0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1 Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Juli 6 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatiën3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig6 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-TiÜis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Kiascbk-Wiasma Aand... Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Illinois Cert. v. Aand Louis San Fr. Aand. Ie Pref. dito Preferred Mich. Centr. Cert. v. Aand Miss. Incomebonds N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleeniug 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleen'ng3 6 Febr. 66 60'/ 102% 102% 62 62%. 63"/i, 63%. 78'/, 98'/, 80'/,. 96 86'/,. 89'%, 55% 55»/. 85 84»/. 77»/. 68% 76%. 28 46% 27»/. 45 U1/, 10% 65 38% 119 26 46»/.. 75'/. 76 50», 70'/. 124% 63 50'/. 88 88% 66 89'/. 89 63»/. 58»/,. 35 52 140 135 95'/, 58'/, 85'/, 68 39'/. 104'/. 65'%, 106 108'/, 92%, 101'/,. 109'/, 146 105'/, 134'/, 133% ll1/» 7 Febr. 66'/, 80% 102 101', 61% 62 63%, 63 97»/, 80 96% 95 89% 55 65% 85 84% 77'/, 67»/, 76'/, 27'/. 46'/, 27 11% 10% 65% 22 13'/, 16'/,, 13s/.. 38'/, «O"/, 75 50» I, 69% 124 63 50% 83 90'/, 89»/, 89'/, 64'/, 58'/, 36'/, 53'/, 140 136'/, 85'/, 68% 39»/, 66»/, 106 109'/, 91'/. 11 JU Op den 12 Februari aanstaande hopen onze geliefde Ouders MAARTEN VISSER en owe te vieren. Namens kinderen, behuwd- St. Pancras, en kleinkinderen, 7 Febr. 1882. K. VISSER. Getrouwd S. DE VOS en G. C. ZONDAG, die hunnen dank betuigen ook namens wederzijdsche familievoor de belangstellingbij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 5 Februari 1882. Ontijdig verlost van een levenloos Meisje B. LEM, geliefde Echtgenoote van Lollum, 4 Febr. '82. R. JAARSMA, Pred. Voor de vele en hartelijke bewijzen van belang stelling, ondervonden bij bet overlijden van mijnen hartelijk geliefden Echtgenoot, betuig ik, ook namens mijne kinderen en behuwdkinderen mijnen oprechten dank. G. VISSER, Alkmaar. 7 Febr. '82. Wed. K. VERLAAT. van Snoeisel en eenige Hoornenop de Varkenmarkt, Donderdag, 9 Februari 1882, 's mor gens 10 uur, beginnende bij de gasfabriek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3