Openbare Verknoping, Éf| Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, fiuitcnlatib iHuticnlaub. Qboerteutién. Het Woonhuis met Erf, Stal en verdere Aaillioorigliedeil aan de Kerkbuurt ge meente Haringcarspelkadaster sectie A, No. 398, groot 8 aren. Klkklllt SCHUT, W. F. Cl. E. tOllWE, ker}j, te I.IMMEN, in de Kerkbuurt, bestaande in twee Woonhuizen Schuren en Erven en besten bloembollengrond, behoorlijk met hagen beplantkad. sectie O, Nos 357, 358, 359, 356 en 356a. te zamen groot 93 roe 10 el. slotsom zijner beschouwingen. De vreemde bevolking, die zeer talrijk is bestaat grootendeels uit schadelijke bestanddeelen 1°. uit bevoorrechte Turken die de Egyptenaren onderdrukken en te hunnen koste leven 2°. uit Perzen Grieken en andere Oostersche Chris tenen en uit Europeanen die hen exploiteeren en uit zuigen. Die schadelijke vreemdelingen staan zedelijk lager dan de Egyptenaren en verstandelijk niet hooger; maar zij zijn in den strijd om het bestaan hun meerderen door hun hartstocht om geld te verdienen hun list, be hendigheid en gewetenloosheid, hun aanleg voor handel en geldzaken, hun ondernemingsgeest en koortsachtige be drijvigheid. Egypte wordt door Europa beheerscht. De rechtsmacht der vreemde Consuls plaatst de vreemdelingen boven de wet. Yan alle belastingen zijn de vreemdelingen vrijgesteld. De invloed van Europa is tot nog toe in elk opzicht noodlottig voor Egypte geweest. De ge schiedenis der financiën onder den voormaligen Onder koning Ismael was een schandaal. Het kanaal van Suez is ten koste van Egypte aangelegd ten voordeele van Europa. De gemengde rechtbanken zijn in het belang der Europeanen opgericht en hebben aan het Egyptische volk weinig goeds en veel kwaads berokkend. Het wordt dus tijd dat Europa eindelijk eens zijn voogdij over Egypte uitoefene in het belang der Egyptenaren en niet meer uitsluitend in zijn eigen belang. En volgens den schrijver verdienen de Egyptenaren dit ten volle. „Wel verre van een volk van halve barbaren te zijn", schrijft hij„zijn de Egyptenaren een edel rasniet beneden de Semieten en de Ariërs. Het is een volk ouder dan de Joden, de'Grieken en de Romeinen, dat op bewonderenswaardige wijze den druk der eeuwen heeft weerstaan, en altijd in staat was om zich te her stellen, zich op te heffen en, overeenkomstig zijn aanleg, maar gelijkelijk met de Latijnsch-Teutonische volken voort te gaan op den weg der vooruitstrevende be schaving. Europa moet niet dulden, dat dit volk ineer wordt vertreden en verdelgd door de Europeanen en hun nasleep van Oosterlingen zoodat er weldra niet meer van zou overblijven dan een troep eileDdige, lage daglooners, voor hun vreemde meesters van geen ander belangdan om te hunnen behoeve den grond te be bouwen." In het belang van Egypte wenscht de schrijver een Europeesch prote -toraatdat een nationale regeering bevordert. Alle regeeringspersoneu en ambtenaren, die eenig gezag hebben moeten Egyptenaren zijn Muzel mannen en Kopten (Christenen). Overigens zuhen vooreerst nog een aantal vreemde ambtenaren noodig zijn maar zij moeten niet onmiddellijk aan het volk bevelen geven. De regeering van Egypte moet n>et op een Europeesche leest geschoeid wordenen de Egyptenaren moeten zich zeiven genezen van hun be wondering voor Frankrijk en hun zucht om in alles, in eten drinken kleeding en meubileering de Pa- rijsche mode te volgen. Dit 'aatste zou ook nog elders dan in Egypte als goede raad kunnen gelden. BELGIE. Den 8 besloot de Kamer met 72 tegen 18 stemmen (zijnde de progessisten, die herziening der grondwet voorstaan en niet van eene eensus willen weten) tot het in overweging nemen van het voorstel van den heer Malou tot uitbreiding van het kiesrecht. Het werd naar de afdeelingen verzonden. DTTITSCHLAND. Den 8 werd de beraadslaging over het wetsontwerp betreffende de Mei-wetten voort gezet in het Pruisische Huis van Afgevaardigden. Vir- chow kwam op tegen de onbepaalde macht daarbij aan de regeering verleend en tegen een gezantschap bij het Vaticaan. Hij verklaarde zich echter bereid om de hardste bepalingen der Mei-wetten te helpen intrekken. Gneist was ook van gevoelendat de natio naal liberalen geen bezwaar hadden legen matiging van de gestrengheid der Mei-wetten doch betoogde overi gens, dat de doeltreffend gebleken bepalingen behou den moesten worden. Richter zeidevoorstander te zijn van een vrije kerk in den vrijen staat en noemde het ontwerp slechts een der middelen waa"door prins Bismarck zich den steun van het katholieke leger poogde te verwerven. Hij wilde van bet ontwerp niets weten en drong aan op eene herziening der Mei-wetten. De minister van eeredienst kenschetste het ontwerp als de uitdrukking van den parlementairen toestand. De regee ring had te meer recht, om het poolsche vraagstuk in aanmerking te nemen, omdat de beric ten van verant woordelijke ambtenaren bevestigden dat de beweging in Polen zeer levendig was. Windtborst hield eene herziening der Mei-wetten voor volstrekt n< odzakelijk. Mocht de regeering zich met over de borst gekruiste armen daartegen over stellen, dan bewees zij daarmede, den vrede niet te willen. Ten slotte werd het ontwerp naar eene commissie van 21 leden verwezen. De politie te Munchen overviel eene vergadering van socialisten en nam 17 personen in hechtenis. Den Koning van Saksen werd den 6 met groote plech tigheid de orde van den Kousenband overhandigd. ENGELAND. Minister Eorster verklaarde in het Lagerhuis, dat het in omloop zijnde gerucht, dat hem een brief toegezonden was, die inhield eene in droogen staat gevaarli ke ontplofbare stof, juist was. Den 8 verklaarde minister Gladstone in het Lager huis bij de voortgezette beraadslaging over het adres van antwoord op de troonrede dat het bij eene ge meenschappelijke handeling van Engeland en Frankrijk in Egypte noodig zou zijn, ook op de zienswijze van andere mogendheden te letten. De vier groote mogendheden hadden door haar laatste schrijven aan den Sultan geenszins hare rechten overschreden en daardoor was geen hoofdbezwaar in dit zeer ingewikkelde vraagstuk in het leven geroepen. Volgens hem was aller ver langen dat de verbintenissendie de Porte op zich genomen had ten aanzien van andere mogendheden nagekomen worden. De regeering kon onmogelijk hare ingenomenheid onthouden aan het streven dat zich voor het eerst in mohammedaanscbe landen open baart tot het verkrijgen van volksinstellingen. Wat het fransch-engelsche handelsverdrag betrof, was het hem niet mogelijk, veel aan de troonrede toe te voegen. Hij was overtuigd dat terugkeer tot het beschermend stelsel noodlottig zou zijn voor de belan gen die men wilde behartigen. Handelsverdragen vereischen steeds langdurige onderhandelingen en dat was een nadeel. De regeering had lang overwogen of zij de geheele zaak zou opgeven maar de onder handelingen waren nog niet zoo ver gekomen dat zulk een besluit te rechtvaardigen zou zijn. De iersche afgevaardigde Smyth stelde voor in het adres eene zinsnede op te nemenwaarin verklaard werd, dat eene herziening d?r in 1880 tot stand ge komen staatkundige betrekkingen tusschen Engeland en Ierland vereischt wordtter afdoende verbetering van den betreurenswaardigen toestand in Ierland. Het voorstel werd den 9 met 93 tegen 37 stemmen ver worpen waarna het iersche lid M'Cartky een amen dement voorsteldeom het gedrag der uitvoerende macht in Ierland af te keuren. Minister Eorster ver dedigde de door do regeeriug gevolgde staatkunde op grond van de houding van het landverbond. De verdere beraadslaging werd daarop tot eene vol gende zitting verdaagd. Den 9 werden door minister Gladstone overgelegd de berichten der verschillende consuls over de vervolgingen der israëlieten in Rusland. Onder teekenen van instemming verklaarde hij dat die vervolgingen een ieder met gevoelens van leedwezen en afschuw moesten vervullen maar dat eeD binnen- landsche zaak in een ander rijk geen onderwerp van officiëele briefwisseling en onderzoek kon zijn. Vriend schappelijke opmerkingen zouden bij gelegenheid mo gelijk kunnen zijndoch andere stappen zouden het doel niet bevorderen wel het tegendeel uitwerken, Op gedane vragen werd do r de regeering geantwoord dat de stukken betreffende Borneo en het charter der aldaar gevestigde handelsvereeniging onverwijld overge legd zouden worden en dat het russisch-perzisehe grens verdrag thans een onderwerp van bespreking uitmaakte met Rusland. Het hoofd der oppositieNorthcote deelde mededat hij het den 13 in te dienen voorstel tot wijziging van het reglement van orde wat betreft de sluiting der beraadslaging zou bestrijden. De onmiddelijk na de opening van de zitting van Lagerhuis ingediende verzoekschriften ten gunste van Bradlaugh's toelating tot bet parlement waren voorzien van 250,000 handteekenin<ren. Daarentegen werd een door ruim 100 leden van het Hoogerliuis en bisschop pen 120 leden van het Lagerhuis enz. onderteekend stuk ingediend, waarin verklaard werd, dat het gezond verstand en het gezond gevoel van het engelsche volk afkeerig waren van éénige verandering in wetten en gebruiken ten doel hebbende de etkenning van Gods oppergezag door het parlement. In het openbaar gemaakte nieuwe reglement van orde voor het parlement komt de bepaling voor, dat bij meerderheid van stemmen tot de sluiting der be raadslaging kan worden besloten mits liet voorstel daartoe door meer dan 2 )0 leden ondersteund of door nier, meer dan 40 betwist wordt. Bradlaugh heeft van zijne niet-toelating onmiddelijk kennis gegeven aan zijne kiezers van Northampton die door de Times aangespoord worden geduld te blij ven oefenen hun herinnerende dat Londen 11 jaar heeft moeten wachten eer hun afgevaardigde een 'sraëlietwerd toegelaten. De Koningin gaat, op raad harer geneesheeren in het begin van Maart naar het zuiden van Frankrijk. FRANKRIJK. De candidaat der linkerzijde, Peyrat werd den 9 met 155 tegen 3 stemmen tot onder-voor" zitter van den Sc-naat gekozen 35 stembiljetten waren oningevuld. MONTENEGRO. De toestand in dit Vorstendom schijnt vrij ernstig te zijn. Wel verklaarde de Vorst in eene bijeenkomst met de legerhoofden in tegenwoor digheid van den oostenrijkschen gezantdat men zich dankbaar jegens Oostenrijk moest betoonen dat Oosten rijk geen Turkije was dat het rechtvaardig en welwil lend handelde dat geen land zonder legerregeling kon bestaan en dat het dus te erger voor de Herzegowina was als het zich tegen de legerwet verzette, doch zijne onderdanen nemen meer en meer eene dreigende hou ding tegen hem aan. In sommige berichten wordt zelfs gezegd, dat geen eigenlijke regeering meer aanwezig is en gesproken van de benoeming van Menotti-Gari. baldi tot president der republiek van den West-Balkan RUSLAND. De Golos ontving wegens 2 hoofd artikelen eene eerste waarschuwing, met verbod van verkoop op openbare plaatsen. Den 20 Januari heeft de minister van waterstaat voor den tijd van 90 jaren concessie verleend voor de locaalspeorwegen Apeldoorn—-DeventerAlmeloo, Apel doorn—Dieren en Apeldoorn Hattem welke den 1 Februari 1886 voltooid moeten zijn. Voor het aanvaar den der concessie voor de lijnen ApeldoornWagenin- gen, ReenenAlmeloopruisische grenzen, Almeloo Zwolle en EpeElburg is denzelfden concessionaris een termijn gesteld tot 1 Janua'i 1884. Te "s Gravenhage is den 3 op nauwelijks 25ja- rigen leeftydoverleden mej. A. C. Steiumetz als schrijfster guustig bekend onder den naam van Anna van Hage. De gemeenteraad van Amersfoort heeft den 7 be sloten in hooger beroep te gaan van het vonnis der rechtbank te Utrecht, ter zake het geschil met de Cen- traalspoorwegmaatschappij omtrent de onderhoudsplich tigheid van het stationsplein doch vooraf te trachten eene schikking tot afstand van dat terrein te treffen en by het tot stand komen van zoodanig vergelijk in de gedane uitspraak te berusten. Vervolg det binnenlandsche berichten in het tweede blad. De Notaris DUKERgevestigd te Znid- BjJJpscharwoudeis voornemens op Woensdag, 22 Februari 1882, des middags 12 ure, in de herberg van J. Bood, aan de Kerkbuurt te Haring- carspelpubliek te verkoopen In eigendom behoorende aan den Heer J. KEIJ- SER, arts, thans wonende te Hellevoetsluis. te BERGEN, in de Bergermeer, ten woonhuize van den Heer P. STROOPr.R, bij het tolhek, op Dinsdag, den 14 Februari 1882, 's morgeus 10 uur, van: 2 Kalfkoeien2 Geldekoeien, 1 Bruin Ruinpaard, 1 Kar op veeren 1 Boerenwagen 1 Ierkar met Bak ongeveer 6000 kilo Hooi, 1 stuit Mest, eene jartij Stroo PloegEggeBoeren- en Bouwgereed schappen eene partij Afbraak en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Te HENSBROEK, op Woensdag 15 Februari 18S2, 's morgens 11 uur, in de herberg van P. de BOER, van: Een Woonhuis en Erf, te Hensbroek, sectie R, No 466, groot 1 are, 9 cent Behoorende aan B. DE GEUS. Te ALKMAAR, op Donderdagen 23 Februari 1882 bij opbod, en 2 Maart daaraanvolgende bij afslag, telkens des avonds 6 uur in den „Nieuwen Doelen" van 1. Een logeabel in goeden staat onderhouden Bleo- renllllitt bevattende ruime behangen en gep'a- fonneerde kamers, Tuin en Erf, te Alkmaar, aan de noordzijde van de Langestraatwijk B, 76, kad. sectie A, No. 447, groot 2 aren 45 cent. Behoorende aan de dames v. d VELDE. 2. Een nieuw gebouwd Woonhuis en Erf, aan de Popelmanslaanbuiten het Nieuwlanderhek te Alkmaar, sectie E, No 479, groot 68 cent. Behoorende aan D. SCHDEN 3. De EScrber^, genaamd VICTORIA, te Alkmaar, aan den Achterweg, nabij het Victoriaparkkad. sectie B, No 2644, groot 1 are 17 cent. 4. Een ruimen Stul en Erf, aldaar, ten westen vam perceel 3, sectie B, No. 2484, groot 65 cent. 5. En een Stal of W agenhuis en Erf, aldaar, aan de Spanjaardstraatsectie B, No. 2487, groot 46 cent. 3, 4 en 5 behoorende aan Jb. ALLES. Te OH DE NIEDORP, op Woensdag, 8 Maart 18 82, 's middags 12 uur, in de herberg ,,de Hoop," van: Eene nieuwgebouwde llliismnns woning y met Erf en diverse stukken best ISouwland aan elkander ge'egen in de gemeente Oude Niedorp, kad. sectie A, Ns. 67, 112, 113 en 673,samen groot 5 heet. 66 aren 60 cent Behoorende aan Jb KOOTER. Notaris te Alkmaar. Jalten overstaan van den te Alkmaar gevestigde* Notaris If. E. U. E. (wOtJWE, op Maandag, 13 Februari 1882, veiling, en Maandag, den 20 dierzelfd. maand, afslag, tel kens 's avonds 6 uur, te Alkmaar, in het Kleine Koffiehuisvan den heer I.ievendag, van: Een welingericht BBeerenlluisErf e* Tuin, zuidzijd? Ou'egracht, naast het Wilde manshofje van achteren uitkomende aan het Nieuwe Plantsoen. Stadsvest, nabij de Keetkolkgunstig gelegen voor BOUWTERREIN aan te bieden in 4 perceeleu op het terrein door paaltjes aan te wijzen. Aanvaarding het huis 1 Mei 1882 de overige perceelen bij de betaling van de kooppenningen. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te* kantore van voornoemden Notaris GOUWE. te LIMMEN op Donderdag, f€» Februari 1882, (en niet zooals vroeger in dit blad is geannonceerd op Woensdag. 15 Februari), 's voormiddags 10 uren, in de herberg „Zomervreugd," van den h< er Schagen, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris van eene uitmuntende Bloeuibollenk wee- Toebehoorende aan den heer J. VERWEEL VO REN te I.immen. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij den Makelaar BREEDT BRUIJN, te Uitgeest, en ten kantore va* den voornoemden Notaris GOUWE,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2