ft E VERPACHTING. Kamfer Tandpoeder, Notaris LAU, COMASSIERS. Publieke Vcrkooping. Boomveilina ie Heilo, |j»fe Openbare Verkooping GBAiGËWAl in den Hout en de Plantsoenen. Te koop of te huur ggJS Uit de hand te koop: Alkmaar, te huur gevraagd, TEE R-ZW A VELZEE P, yaar imlp ziekend OPENBAKE VERHURING 1. Het Huis met Erf en Bouwland. in huur bij J. de Jong, groot 42 aren, 70 centiaren, het bosellland in huur bij P. Obdamgroot 66 aren 50 centiaren en het weiland in huur bij S. W'ognum, groot 1 hectare, 15 aren, 40 cen tiaren. 7. Het WeilandBouwland en Tuin grond, in den Binuengeesterpoldergroot 7 hectaren 20 aren 56 centiaren. 10. Het Weiland, in den Groot Limmerpolder, groot 1 hectare, 48 aren, 70 centiaren; inhuur bij J. Hoogland. 11. Het onverdeeld derde in het Wei land, genaamd DE KORFLEGER, gelegen aan de Schulpvaart en groot 2 hectaren, 53 aren, 70 centiaren waarvan de overige deelen staan ten name van de R. C. Armen te Zaandam. publiek verkoopen Tuin Een Huis, Stalling, Hooiberg, Dorsch en Erfte Graftvijf perceelen uitmuntend best Weiland in den Eilandspolder, gem Graft, te zamen groot 8 hectaren26 aren, 60 centiaren een Huis, ingericht tot Herberg, in de gem Graft, en een Huis en Erf, op de Venbuurt in de Rijp. Alles behoorende aan den heer J. CËELIE. En in de SB Ul» op Woensdag, den 1 Maart 1882, 's middags te 12 uren, in het logement „het Stadhuis van Amsterdam": uiakorsgrrredschappen. E xteroog- U orstels fOOO© kilo Sfavcrstroo. BERGMANS Op Donderdag16 Maart 1882, bij opbod, en op Donderdag den 23 dier maandbij afslag, telkens 's middags 12 uren, zullen te Schagen, in het „Stations Koffiehuis" van den heer Vissbb, ten overstaan van den te Alkmaar gevestig- den Notaris W. F G. L. GOUWE, in het openbaar worden verkocht Twee tiendvrije kapitale. BOERENPEA AT- SEN bestaande in Huismanswoningen, Schuren, Erven, Werven en puike SLamlerficnin de gemeente Barsingerhorn gedeeltelijk te Haringhuizen en in de gemeente Nieuwe Niedorpwaaronder 2 Ren- tenierswoningen te zamen groot ongeveer 28 bunders, en eene lluisilianswonillgin de gemeente Winkel. Te aanvaarden het land bij de betaling der koop penningen de huizen met 1 Mei 1882. In eigendom toebehoorende aan den heer A. ZANDER Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris GOUWE. op Woensdag, 15 Februari 1882, des voor- middags elf uur van 30 gate bcnkenManiinenwaaronder buitengewoon zware eenige eiken en iepen stammen een zeer zwaren populieren stam een groote partij optiont circa SOOÓ droge en SOOO groene tak- kebossen. Alles liggende op de plaats N1JEN BURG, on- middelijk aan den straatweg. Dagelijks te bezichtigen. Betaling 15 Mei 1882 De erfgenamen van den WelKd. Heer J VAN DER SEÜIJS VE R zullen op Woensdag, den 15 Maart 1882, en op W o e n s d a g den 22 dhr maand, beide dagen 's voormid.ags ten 10 ure, in het logement ,de Jager" aan het Waagplein te ALKMAARin het openbaar ten verkoop aanbieden, de onroerende goederen, gelegen als volgt: In de gemeente SCHOORL In de gemeente ZUID-en NOOR DSC IJ ERMER 2. De lluismanswoning, genaamd OVER- LAAN, met Erf, Rtoomgaard en Wei land aan den Oostdijk in de Schermeer, L kavels 1 gedeeltelijk 2 en 3 geheelgroot 24 hectaren 30 ar< n 80 centiaren. 8. Negen perceelen Weiland, in de Matten- in de Sehermeergroot 11 hectaren, 51 aren 50 centiaren De Ns. 2 en 3 gedeeltelijk in huur bij J. de Vries 4. Het stuk W'eiSand met Water, in Mee- ningweer, groot 73 aren, 60 centiaren; in huur bij T. Plugboer. In de gemeente AKERSLOOT 5. Vier perceelen Weiland met Biade en Rietlandin den Kogerpolder, groot 6 hec taren 78 aren en 84 centiaren 6. De Huismanswoning met Erf, Wei en Houw landin den Zwartedijkspolder, groot 2 hectaren 45 aren 90 centiaren. 8. Het ItoHwIand, in den Groot Limmerpolder, groot 2 hectaren 14 aren 70 centiaren. 6, 7 en 8 in huur bij J. Hoogland en een akker bjj van Kleef. In de gemeente HEILO: 9. Twee perceelen Weiland in den Oosterzij- polder, groot 4 hectaren, 87 aren, 80 centiaren; in huur bij J. Hoogland. In de gemeente LIMMEN En in de gemeente ASSER DELFT 12. Het Weiland, genaamd DE WIJMERIK- KENgelegen in de Buitenlanden en groot 6 hectaren 68 aren 90 centiaren in huur bij de weduwe Vesjes. Uitvoeriger omschreven in den gedrukten catalogus, te verkrijgen op franco aanvrage tegen betaling van 25 cents, ten kantoren van de Notarissen P. VAN LEEUWEN, te Alkmaar, en P. A. DE GELDER, te Oterleek bij welke Notarissen nadere inlichtingen worden gegeven. te HEI EO, in „de Rustende Jager," op Dinsdag, 14 Februari 1882, voormiddags elf uur, van een Huls met ■AapbergErf en Tuinaldaar, nabij de R. C. Kerk, aan den Westerweg of Grindweg, groot ongeveer 19 aren, 40 centiaren, behoorende aan L. DENNEMAN en te aanvaarden de gebouwen met 1 Mei 1882 en het overige dadelijk. Om inlichtingen vervoege men zich ten kantore van de firma DE LANGE en DE MORAAZte Alkmaar waar- bruine Notaris te Winkel, zal op Dinsdag, 28 Februari 1882 des voormiddags 10 ure precies, op de plaats van den Heer Jb. KUIPER, aan de Langereis, on der de gemeente Winkel, 9 Kalf koeien, 1 Geldekoe, 3 Graskalveren onder 1 Stier, l zwart fijarig Ruinpaard 1 JOjarige dito, 1 zwarte 2jarige dito en 1 bruine M< rrie, 3 dragtige Zeugen en 1 Zeug met Biggen, 20 25000 kilo best gewonnen Hooi, 20 wagens Stroo, voorts 1 kolossaal compleete 3 paards Dorschmachine Dorschkleeden 2 Groninger Zeeven, 1 Amerikaansche Wanmolen, 100 Zaadzakken, 1 Grasmaaimachine 2 Amerikaansche Hooiharken, Rapensnijder, Ketting- egge, 3 Ploegen, 1 Schofielploeg 3 Éggen, Ploeg- sleep, groote IJstrog 3 Boerenwagens, 2 kolossale driewielde Karren met lertoestelLn5 ijzeren Zeu- nissen Kettings10 zware Balken, benevens verdere Boeren- en Bouwgereedschappen waaronder Ameri kaansche Hooivorken en eenig Huisraad en Inboedel enz. herberg de te WARM EN HUIZE iV, in de op 8 Maart 1882, te 12 uur, ten overstaan Notaris M GOUVERNE, te Berden, van: Ooievaar van den Het Huis met Werkloods en Tuin, aan den straatweg, op Krankhoorn, te Warmen- huizen waarin met succes onheugelijke jaren de Schildersaffiire is uitgeoefend sectie B, No. 504, groot 0.04 40 2. Het Bouwland, aldaar, in sectie A, No 240, groot 0.26.10. ten Raadhuize der gemeente Alkmaar, op SHn$dag, 14 Februari 188'J, 's middags 12 ure, van het Dijkgraaf en Heemraden van de SCHERM EER zul len in hunne vergadering op Zaterdagden 18 Fe bruari 1882, des voormiddags te 10 uur. bij enkele inschrijving aanbesteden, de leverantie van 180,000 MlraulNteeuen, te leveren op de bij het bestek omschreven plaatsen. Het bestek en voorwaarden is van af 7 Februari e.k. te verkrijgen ter secretarie des polders te Alk maar, alwaar de inschrijvingsbi'jetten op den dag der aanbesteding, des morgei s 9 uren- moeten zijn inge leverd en de monsters aanwezig zijn Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, W DE GEUS. De Secretaris, A P DE LANGE Burgemeester en Wethouders van Akersloot zu'len, op Woensdag den 22 Februari 1882 des morgens te elf uren, in het r iadhuis aldaar, bij enkele inschrij ving in het openbaar verpachten voor den tijd van zes jaren Het Pontveer dier gemeente over het Groot- Noordhollandsch Kanaal, met het vrfje gebruik van de daarbij brhooreude Wouiug, Stal en De inschrijvingsbiljetten moeten daags te voren zijn ingeleverd zullende de voorwaarden der verpach ting van den 6 Februari af in het raadhuis ter inzage liggen. Burgemeester en Wethouders voorn., j v d. OORl), Weth, L. B. Die iets te vorderenpapieren en borgstellingen hebben van of iets verschuldigd zijn aan den heer JAN Pz. LEEK, in leven landman te Egmondbinnen, gelieven daarvan opgave afgifte en betaling te doen aan de executeuren Jb. VALK KRING en Os KRAAK MAN, beiden te Egmondbinnen, vóór 20 Februari a s. Allen die iets te vorderen hebben van of verschul digd zijn aan JaCOB TUIN klaaszoonwinkelier te Heilo, en aldaar 3 Februari 1 882 overleden, worden verzocht daarvan vóór 25 Februari 1882 opgawe of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. G. A. VERHOhFF, te Alkmaar algemeen bekend als voorbehoedmiddel tegen alle soor ten van mondgi brekenterwijl het den adem frisch houdt. In flacons van 25 ets. Depót bij firma J. BRONGERS Gz., Bazar. in de RIJP, zal publiek te koop aanbieden: te Graft, op Donderdag den 23 Februari 1882 's morgens te 11 uren, ten herberge van den heer P. Smit: 1. Een goed onderhouden wel ingericht Huis met groot Erf, 2 ruime Timmermans werk plaatsen, Mchepeiimakershelliiig met Eoods een Huis met Werkplaats en ftchepenmakersliellingen een Huis, alles aan de Tuinbuurt en Sint Jacobsbuurt in de Rijp. In en op deze perceelen is sedert vele jaren Timmermans- en Schepenmakersafl'aire met goed succes uitgeoefend. 2. Twee perceelen uitmuntend best Weiland, in den Eilandspolder, gemeenten de Rijp en Graft te zamen groot 1 hektare, 16 aren 90 centiaren. Perceelen onder No. 1 vermeld zijn inmiddels UIT DE HAND TE KOOP en tevens eenige fllolen- Alles uitvoeriger bij billetteu omschreven om zeer spoedig zonder pijn LIKDOORNS, WRAT TEN en HUI DEELT te doen verdwijnen. Prijs 50 Cts. Depöt bij de Firma J. BRONGERS GzBazar. Te bevragen bij K. KOSTER Oostenburgerstraat D 6, te Alkmaar. de van ouds bekende HEBSIKERG DE ROODE LEEUWte Urscrn Te bevragen ten kantore van den Notaris HAAR- SELHORST, te Obdam. eene nieuwgebouwde IBuismatlswO' nlng, Erf en ongeveer 5| morgen best Wei en BBouwlandaan elkander gelegen te HEILO, aan den W esterwegnabij de R. C. Kerk en het Spoorwegstation. Desverkiezende kunnen daarbij nog worden overge nomen ruim 4 bunders best Weiland, in de na bijheid daarvan gelegen. Te bevrager. ten kantore van den Notaris BAK KER SCHUT te Alkmaar. voor de zomermaanden buiten de stad maar in de onmiddelijke nabijh. id eene WONING, bevat tende hoogstens drie kamers, keuken en verdere ge makken, om met 1 Mei as. te kunnen betrekken. Aanbiedingen franco, letter Q, bij de boekhandelaars HËRMs COSTER ZOON, te Alkmaar. eene Herberg te Oostgraftdijk. Te bevragen bij den eigenaar D. VAN TIEL aldaar. beduidend werkdadiger als Teerzeep, vernietigt dezelve bepaaldelijk ade onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid. Verkrijgbaar a 4© Cts. per stuk bij Mej de Wed. F. A. GöTTMKR, te Alkmaar. doorloopt menige zieke de dagbladen, ter- j wijl hij zich afvraagt, welke der vele geneesmid delen die geadverteerd worden, kan men ver trouwen? Deze of gene advertentie maakt indruk door haar groottehij kiest en in de meeste gevallen juist het verkeerde! Wie zulke teleurstellingen vermijden en zijn geld niet onnut uitgeven wil, dien raden wij aan. van Richter's Boekhandel te Rotterdam de brochure te ontbie den „Geneeskundige oordeelvellingen", want in dit geschrift worden door geneesheeren de be proefdste geneesmiddelen uitvoerig en Zokelijk besprokenzoodat elke zieke op zijn gemak on derzoeken en het beste kiezen kan. De toezending heeft in het belang der zieken gratis en franco plaats de besteller beeft dus geen andere onkosten dan 3 cents voor zijn briefkaart-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3