CÏÏAIPA&NE-WIJra Groole Voorjaarsopruiming van Mantels, StoffenCalicots en diverse Lappen Nationale Militie-Verzekering Plaatsvervangers en Nunnner ver wisselaars FINALE UITVERKOOP, in de Nieuwe Ijzermijn „de Nijverheid," EXTRACT BOUILLON. (Vleesch-Extract). reeniiiiflflvanSt Verloren, oitOv i:\-itoi.si siroop IAILMAI'11 Cie. wegens likwidatie. UITVOERING MARIE JEANNE Door afwezigheid van woonplaats uit de hand te koop W. J. BLITZ, Tandarts, S. DE LANGE P.AZ, fc. Maar Amerika! firma JEn^ers Zeeliand^laar, Alle voorhanden Smids- en Timmcrmaos-Gerecdschappen, Keukenbenoodigdhedenworden tot zeer Inge prijzen UITVfciiRöLill, Spaan&cli Veevoeder. Schouwburg Harmonie Alkmaar. Afscheids-Voorstelling Rederijkerskamer „Bilderdijk." Prijskolven en Prijsbiljarten, KVO\«K\, O. DIIJ.niH'8 EX VlilJ-BlUEITEX MET GAAGBAAR. Cachet cTOi*f 33,— Carte iiianche 29, Carte Moire 3G,— Miller? Superieur 31,— Aanleg van Tuinen volgens teekening. PKIJS-COURANT van hoornen, heesters, conileeren, rozen enz, op franco aanvraag franco en gratis verkrijgbaar. «lason 15 Februari. Castor, 1 Mrt ZWANENBURG. Van af I>insdag 14 Februari tot zeer lage prijzen. VOOMDAM, Q 13, AIjK-MAAR-. F. Gr. 33. MULLER Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Tot sluiting van het taoncel: de vrouw uit de volksklasse. Oroote Wergadering op Maandag, 20 Februari 1882 m het locaal van den Heer A. L. Switzar des avonds ten 7 uur. PAARLWITTE TANDEN ROZENROODE LIPPEN GEZOND TANDVLEËSCH WELRIEKENDE ADEM Curri's Tandpoeder van 10 en 20 cents. BüesptfnltJders Odontine fl. GO ets. Depöth. firma J. BRONGERS Gzn. (Bazar). Ilél acre's Tandpoeder. een best beklant MAM^TVEEH, varende van DIRKSHORN op ALKMAAR, met nieuwe IJzeren Damschuit en verderen bijbehoorenden Bnven- tarls, hetwelk een ruim burgerbestaan oplevert, dat kan en zal bewezen worden benevens een goed on derhouden Huis. Te bevragen bij den eigenaar H. W1LNER, te Dirkshorn. op een welvarend dorpwaar behoefte bestaal aan een klcêrenniaker, die zijn vak verstaat, een WOONHUIS, tevens zeer geschikt en goed gelegen tot uitoefening eener winkelaffaire. Franco brieven onder letter K, aan het hulppostkantoor te Broek op Lange dijk. op den 17 Januari, een jonge, gele HOND, gladharig, zwaar van bouw eu met langwerpigen kop. Die hem terugbezorgt of daaromtrent eenige aanwij zing doet, zal goed beloond worden. Men vervoege zich bij de Uitgevers dezer Cnurant. een groofc IB BIND, zwarte bles. met ko peren band om den hals met uitgesneden letters. Is terug te bekomen tegen betaling der adverten- tiekosten bij Jb. DE GEUS te Schoorldam. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope ration en het plaatsen vau kunsttanden en geheele gebitten. MET FENKEI.HONJG. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddelhet bestaat uit Druivensuiker en Zwitserschen honig met een af treksel van mout, oranje-bloesem en fenkel. Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de an dere middelen die tegen borstaandoeningen aange wend worden, als Borstthee, Drop, Malz Extract, Borstbonbons, enz. Deze Borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijnheeschheid hoestpijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. In Flacons a 30 60 en 100 ets. verkrijgbaar te Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, l'loth C°. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN van het huis F1SSE THIRION Con te Reims Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CH A M PAGNE-WIJ NEN tegen de navolgende lage prijzen b contant uitverkocht Manden inhoudende 12 Üesschen Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer F. BE EjICIjS. De ondergeteekende, AGENT voor ALKMAAR der Naamlooze Vennootschap Nederland van Verzekering op het Leven, gevestigd te Amsterdam, en der Arnhemsehe Verze kering- en Brandwaarborg-maatschappij, gevestigd te Arnhem, beveelt zich aan tot het sluiten van contracten ter verzekering van kapitaal zoowel bij het leven als bij het overlijdenbenevens tot het sluiten van verzekeringen op Uebouwen llcubelen enz. 11. «B. l'OHh, Kantoor Paardensteeg te Alkmaar. ALKMAAR, boomkweekerij bij de Heiloërpoort. PER Tot coucurreerende vrachtprijzen. AmsterdamPrins Hendrikkade 161 BotterdamBoompjes 119 GroningenBioemstraat 180. Harlii/gen Droogstraat. Bezorgt belanghebbenden op eene wijze waartegen niemand kan concurreeren de meeste contracten zijn reeds door ons voor de as. lichting afgesloten, waarvan zich ieder belanghebbende kan overtuigen, wij ver aren open .1 het goedkoopst te zijn, terwijl onze soliditeit algemeen is en navraag kan velen. Prospectussen zijn gratis verkrijgbaar, alsmede de noodige inlichtingen bij den eer in Boter, Kaas en Eieren, Schoutenstraat te ALKMAAR, of hij het lid der firma J. A. Z i Gepensioneerd Kwartiermeester. Groote Noord, HOORN, die eiken Zaterdag te zijnen hui» te spreken is. N.B. Om B'laatsvervangcr te worden behoeft men zich met aan te meldenwij engageeren uitsluitend lieden uit de Noordelijke Provinciën. ROMOLENSTEEG 12 bij de HEER EN GRACHT, AllSTEBIDAM. Geschikt voor biniienlandsch gebruik en ter verzending naar Oost- en West-Iudiëaan te bevelen voor zieken, zwakken en jonge kinderen en reizende familiën. In Blikjes en lleschjes a 50, 70, en - c s. bii particuliere bestelling van 12 stuks franco tegen rembours door het geheele ruk. Monstermandjes, van elk soort een. 8 stuks, f 7,tegen rembours. MMandelauvS genieten rabat. GEZICHTKUN D1GE voorzien van attesten van H H. Doctoren Achterstraat, It 31, tegenover de Heeren ANSINGH en MESMAN, maaktsliipt en repareert alle soorten van Dag-. Nachtkijkersllrillrn, Euronetten, Pince-nez en alle tot het vak behoorende Artikelen. Men gelieve wel op naam en straat te letten. Attesten en inlichtingen bij E. A. Bi. koiiTH t.v Co., te Rotterdam. Afdeeling ALKMAAR en OMSTREKEN. op Dinsdag 14 Februari 1882, des avonds te 7| uren, in de zaal Harmonieonder directie van den Heer PAUL C. KOERMAN en met welwillende medewerking van Mevr. jK. de Jou f! de Jong, uit Amsterdam, Sopraanen de H.H. J. J. MSognmilS, uit Amsterdam, Tenor, en Mi. MdeS, uit Amsterdam, Begeleider. Programma: Dl. I. 1° Fragmenten Cantate No. 21, Bach; 2°. Geistlichfs Abendlied, Reinecke; 3°. Mirjams SiegesgesangSchubert Dl. II. Die Pilgerfahrt der Rose Schumann. Toegangsrechten voor DonateursLeden en hunne dames zie het toegezonden programma. Entrée voor vreemdelingen f 1,49Aanvragen lidmaatschap bij den Secretaris VAN HEIJST. te geven door het Tooneelgezelschap der Stadsschouwburg te Amsterdam onder directie van de Heeren VAN OLLEFEN, MOOR en VELTMAN, op Donderdag, 16 Februari 1882, OP Groot beroemd dramatisch tooneelspel in 6 tafereelen, naar het Fransch van d'Ennery en Milian door II. Tiggelaar le Taf Het huwelijk. 2e Taf De diefstal 3e Taf. De wanhoop eener moeder. 4e Taf. De valsche dokter. 5e Tat Het krankzinnigengesticht. 6e Taf. De ver rader ontmaskerd. Heeren abonné's hebben recht van toegang tegen de gewone abonnementsvoorwaarden. Plaatsen kunnen dagelijks opgegeven worden, daar er bepaaldelijk niet meer kaarten worden afgegeven dan er zitplaatsen zijn. Entrée le rang f 1,75. 2e rang 90 ets, 3erang40cts- Plaatsen zijn k 10 ets. te bespreken op den speel dag, van 10 tot 3 uren. Aanvang precies 7 uur. A. L S\\ 1TZAR. OPVOERING van Blijspel met dames in vier bedrijven door Lodewijk Mulder. Ballot voor kunstlievende leden op Maandag 13 en Zaterdag 18 Februari as. Namens het bestuur, G. L. SCHUURMAN, le Secretaris. om prijs en premie, op Dinsdag, den 21 Febr., bij G. ROSKAM, te Castricum te beginnen 's middags om 12 uur. geeft Stoomdrukkerij van Herrn'. Coster en Zoon te Alkmaar. Doos 50 ets. in elegante doozen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4