No. 19*. 1882. Vier en tachtigste Jaargang. TWEEDE BLAD. ZONDAG 12 FEBRUARI. Bimtetilaub. Op het verzoek van 21 onderwijzers te Gronin gen om vergoeding voor het geven van herhalingson- derwijs is door Gedep. Staten afwijzend beschikt. Berichte»». Jtige2(**ibctt &tukfccu. jStabs-fiericfiteu. JflarRi- cu Beursberichten. ALKSIAARSCHE COURANT. Te Groningen is den 6 ruim een bunder voor malige vestinggrond in 18 perceelen verkocht voor f 117,428. De 2 beste terreinen, rechts en links van de nieuwe brug aan het Heerenplein, golden 13 en 15 gulden per vierk. el. B. en W. hebben den gemeente raad voorgesteld eene 4 p. ets. leening van 4 ton aan te gaan, tot dekking van buitengewone uitgaven, groo- tendeels veroorzaakt door de ontmanteling der stad: ver plaatsing van den vuilnisstoep demping van de Dam- sterkolk, aanleg van wandelplaatsenen verder school- bouw, rentewaarborg aan de waterleiding en andere kleinere posten. Den 8 heeft tusschen de hard- en langloopers Otto King, van Berlijn, en A. Dibbels, op uitdaging van eerstgenoemde, een wedloop in het feestgebouw te Rot terdam plaats gehad. Zij liepen in nog geen uur 88 maal de zaal af, maar ten laatste was Dibbels 2 zalen op voor en nog onvermoeid, King vermoeid Dibbels heeft thans 500 uitgeloofd aan ieder, die den 12 met hem 1% uur in denzelfden draf loopen wilhetgeen door King is aangenomen. Bij de den 8 gehouden verkiezing van hoofdinge landen van den polder Schermeer zijn herbenoemd de heeren C. VlaanderenM. Groot en J. Govers. Ter vervanging van den heer Jb. Koning, overleden moet herstemming plaats hebben tusschen de heeren G. Kuys en P. Bley. In den morgen van den 9 is te Driehuizen af gebrand het perceel bewoond door J. Qrootes en ge bezigd als logement en ververswerkplaats. Door spoe dige hulp der brandspuiten van Grootschermer en Driehuizen gevoegd bij het stille wedermocht het gelukken de naburige perceelen voor schade te bewaren. Aan de Nieuwehaven te Rotterdam is, met mede werking van eenige ingezetenen, een uitspanningslocaal tot stand gekomen voor de jongens van bet opleidings schip Anna Paulowna welk locaal den 9 feestelijk is ingewijd. De gemeenteraad van Harderwijk heeft besloten op het ingekomen verzoek van B. en W. van Apeldoorn, betreffende den aanleg van een stoomtramweg tusschen beide plaatsente antwoordendat men zoodanige on derneming geene levensvatbaarheid toekent. Eene commissie heeft zich gevormd met het doel om te Naarden eene tentoonstelling van gooische oud heden aan te richten. Eene amsterdamsche firma wil het kapitaal ver strekken voor het bouwen van eenen nieuwen schouw burg te Rotterdamen daartoe eene premie-leening uitgeven. De gemeenteraden van Geldrop en Budel hebben den heer E. A. K. Schwiep te Amsterdam vergunning verleend voor den stoomtram door die gemeenten. De openbare school te Valkenburg is op last van het geneeskundig staatstoezicht als schadelijk voor de gezondheid gesloten. B. en W. van Amsterdam hebben den gemeente raad voorgesteld om over te gaan t >t het verkoopen van gemeentegrond benoorden de 3 stations-eilanden, aan de de Ruyterkade. Zij geven den raad in overweging om, op het voetspoor van hetgeen in 1872 en 76 te Brussel is geschied, 10 premiën, tezamen van 30000, beschikbaar te stellen voor de eigenaars der 10 fraaiste, vóór 1 Januari 1885 aan de IJzijde der stad te stich ten gebouwen. De gemeenteraad van Noordwijk heeft afwijzend beschikt op het verzoek van den heer S. A. Klaasen, te Utrechtom verlenging van den termijnbinnen welken hij gehouden was het bewijs te leveren, dat het kapitaal voor ren stoomtram van Noordwijk naar Piet- gijzenbrug voorhanden is. Men weet dat de leening daarvoor mislukt is. Door de leden der afdeeling Amsterdam van het Ned. Onderwijzersgenootschap is voor de nederlandsche poolexpeditie 119 bijeengebracht. Ook aan de vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen te Krommenie is door wijlen mevr. de wed. W. Kaars Sijpesteyn-Verhagen een legaat van f 1000 vermaakt. Tot inspecteur le. kl. der registratie en domeinen te Amsterdam is benoemd de heer G. IJ. Blaauw, thans te Haarlem; tot inspecteur 8e. kl. te Haarlem de heer E. R. J. Dubois thans te Roermonde. De minister van oorlog heeft bepaald dat tot nader order geene aanbrengpremie zal worden uitbetaald wegens het aanbrengen van vreemdelingen die zich voor de koloniale militaire dienst verbinder. Het huwelijkgeechenk van den Koning en de Koningin aan prinses Helena van Waldeck-Pyrmont bestaat in een volledig damestoilet, in zilver en ivoor bewerkt, in prachtig étui, elk stuk voorzien van het naamcijfer der prinses en de wapens van Engeland en "Waldeck-Pyrmont. Te Haarlem is een gruttersknecht gearresteerd die zijnen meester 4 zakken haver en tarwe ontstolen en die verkocht had. Zijn patroonvan Amsterdam terug komende, zag in de verte bet gestolene door den knecht op een wagen ontvoeren. De /3C000 aan bijdragen van particulieren, voor het aandeel van Nederland in de internationale expe ditie naar de poolgewesten zijn bijna geheel gegeven of stellig toegezegd. Eenige dagen geleden bemerkte de Rijksveldwach ter van Broek in Waterland P. Ros, dat twee perso nen in den nacht met verboden want vischten. Alles in beslag willende nemen, verzetten zich de beide stroo- pers zoodanig dat van den revolver moest word- n ge bruik gemaakt, welk wapen echter werd ontwrongen en weggeworpen. Daarna rukten zij Ros uit het schuifje en duwden hem onder water. Op het geroep van dezen kwam de burgemeester met de nachtwacht en een par ticulier ijlings toeschieten die nu de stroopers achter volgden met dit gevolg dat zij werden achterhaald en alles, weêr gepaard met hevige tegenkanting, in beslag genomen werd. De burgemeester ontving nog een slag met den roeiriem. Naar wij nader vernemen is niet, zooals in het vorig nummer uit Ursem gemeld werd de man met vrouw en kinderen naar N. America vertrokken, maar de man alleen gegaan zijn gezin achterlatende, De 3 aftredende hoofdingelanden van het water schap de Beemster de heer G. Vas Visser, S. Zuur bier en S. Bouwman zijn den 9 herkozen. Weenen, 11 Eebr. De opstand in Dalmatie is toena mend; de troepen namen gevangen servische geestelijken, die wapens aan de insurgenten leverden. Onzen muziekliefhebbers wacht dezer dagen ruim schootsvergoeding voor de teleurstelling, hun door het dezen winter mislukken der operavoorstellingen ver oorzaakt. Nauw zullen zondag de laatste tonen der nieuwe com positie, van een vaderlandsch toondichter over een vader- landsch onderwerp door een, naar wij hopen en ver wachten, talrijkeen belangstellende schaar van hoorders zijn opgevangen of reeds zullen in hetzelfde lokaal de toebereidselen gemaakt worden voor de tweede uit voering onzer ToonSunst-afdeeling. Het zij mij vergund, over het programma dier uitvoe ring het een en ander meê te deelenwat wellicht kan strekken tot verhoogde belangstelling in de uit te voeren toonscheppingen. Wel is waar niet volkomen, maar toch in hoofdzaak is de volgorde op het programma tevens de historische. Het uit te voeren gedeelte der 21e cantate van Bacb is zeker uiterst geschiktom de innig godsdienstige gemoedelijkheid gepaard aan edelen eenvoud en het verheven genie van den grooten meester te doen waar- deeren en liefkrijgen. Het is een der ruim 300 can tates die hij gedurende zijn 27jarig Cantor-schap der Thomaskerk te Leipzig tusschen 1723 en 1750 ten behoeve der Protesiantsche godsdienstoefeningen in die kerk componeerde en deed uitvoeren. Aan het onderwerp der cantate: opwekking van den ge- geloovige tot vertrouwën op God bij droefenis en kommer sluit zich Reinecke's Abendlied dat denzelfden geest ademt, geheel aan. Het kan dan ook niet anders dan be langwekkend zijn, na te gaan op welke wijze twee toon dichters door een eeuw van elkander gescheiden gelijksoortige gemoedsaandoeningen door de taal der tonen hebben trachten weêr te geven. Het volgend nummer van het programma verplaatst ons in een geheel andere stemming. Het is het lied, dat Mozes' zuster Mirjam met de Israëlitische vrouwen aanhief ter eere van Jehovah die haar volk door Zijn wondere hulp veilig door de Roode zee geleid had terwijl de Pbarao, die hen vervolgdedaarin met zijn leger den dood vond. Het is een minder bekendealthans minder vaak uitgevoerde toonschepping van den in 1828 overleden Eranz Schubert die gedurende zijn slechts 31 jarig leven een dagelijks meer gewaardeerden schat aan mu- ziekale kunstwerken van den meest uiteenloopenden aard aan de wereld geschonken heeft. Van enkele tientallen jaren later dateert de compo sitie waarmede de uitvoering besloten zal worden. Robert Schumann, de groote vereerder van Schubert, de man die zooveel heeft bijgedragen, om hem meer te doen vvaardeeren, heeft „der Rose Pilgerfahrt" in 1851 te Düsseidorf gecomponeerd, nauwelijks 5 jaren vóór zijn dood en slechts kort vóór de vreeselijke zielsziekte, die zijn leven zou sloopen, dien heerlijken geest geheel verduisterde. Eene wees, een eenvoudig natuurkind schoon en rein als een bloeiende roos, door de behoefte aan liefde gedreven aan hare omgeving ontvloden en maar al te spoedig ken nismakende met de schaduw-, zoowel als met de lichtzijden der groote menscbenwereldvindt in de liefde van een jongeling bekroond met een gelukkig huwelijk en de geboorte van haar eerste'ing, de volle bevrediging harer hoogst gestelde idealen; zoodat zij vol innige dankbaar heid voor het haar ten deel gevallen geluk berustend en vredig het hoofd kan nederleggen aan de zijde van baar kind, welks geboorte haar het leven kost Ziedaar naar mijne opvatting, de even eenvoudige als roerende geschiedenis een geschiedenis die altoos droe vig maar altoos nieuw blijft welke Moritz Horn in den vorm van een liefelijk sprookje in dicht gebracht heeft, en welks tot zoovele afwisselende gemoedsstem mingen aanleiding gevende episoden door Schumann met de bem eigene teedere en fijne toonschildering op overscboone wijze in zijne compositie zijn weergegeven. Moge het der Afdeelingszangvereeniging, onder haren wakkeren directeur op zoo welwillende wijze door ver schillende gewaardeerde medewerkenden bijgestaan, ge geven zijn aan dit schoone programma ten voile recht te doen wedervaren J. D. BOEKE. Historische herinnering. In Eebruari 1682 alzoo nu twee eeuwen geleden werd alhier een duitsch [d. w. z. een hollandsche] stads school opgericht „waarop de kinderen van onbemid delde burgers kosteloos zullen onderwezen worden en geen andere." Tot onderwijzer werd aangesteld Maarten Karssen op eene jaarwedde van f 300. Het gerechtshof te Amsterdam heeft den 8 de dienst bode E. Kelder alhier, die terecht had gestaan wegens kindermoord schuldig verklaard aan manslag door on- v lorzichtigkeid gepleegd en veroordeeld tot één jaar celstraf. Naar aanleiding van het bericht, voorkomende in de courant van den iO dezer, betreffende het onge luk de wed. Kuiper overkomen, wordt ons medegedeeld, dat de lantarens op den bewusten avond ten 6% uur reeds brandende waren, en het ongeluk ongeveer 8 uur heeft plaats gehad. KANTONGERECHT. Zitting van 10 Februari. A. N. K., D. O., C. L., H. T., W. V., allen te Alkmaar, ieder 1 boete of 1 dag gev„ overtreding van de wet op de ijk en herijk van maten en gewichten aldaar. J. J. B., C. de Gbeiden te Alkmaar, ieder vier geldboeten elk van 1 of 1 dag gev. voor elke boeteter zake als boven. P. B. L. en J. A. B., te Alkmaar, ieder tien geldboeten, elk van 1 of 1 dag gev. voor elke boeteter zake als boven. P. M. L., te Alkmaar, ter zake als boven, tien geldboeten, elk van 1 of 1 dag gev. voor elke boete. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 9 Febr. Simon Wit en Maria Geertruida Hendriks. Simon Brands, wedr. van Neeltje Stam, alhier, en Grietje Plevier, wed. van Michiel Vries, te Barsingerhorn. 10 Hermanus Veldhuizen, te Rotterdam, onlangs alhier, en Pietje van den Heuvel, te Rotterdam. GEBOREN. 9 Febr. Engeltje, D. van Arie Geel en Johanna Hendrica Keijzer. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 9 Febr. Door den Notaris J. G. A. VERHOEFF. HuisZ.z. Verdronkenonrd, D 32. Str. A. J. Landman f 1510, (Afslag 16 Febr.) 9 Febr. Door den Notaris H. J. DE LANGE. 1. Huis, Verdronkenoordachter de Visebmaikt, B, 727. Str. S. Manheim Ms. 3700, Verhoogd door T. P. van der Waal q.q. met 575, 2. Huis, N.z. Verdronkenoord, B, 1537. Str. C. Koopman 1630, Verhoogd door S. Manheim q q. met 225, Alkmaar 10 Febr. Kleine kaas (hooi) f 32, (gras) 34, Commissie (hooi) 30, Middelbare (hooi) 32,50, (gras) 33,50, laagste prijs 20, aangevoerd 140 st., wegende 31851 P. Ter graanmarkt aangevoerd 2370 mudden. Tarwe /"8 a 12,50, Rogge f 8 a 9Gerst 5,75 a 6,75, idem chev. 6 a 7,25, Haver f 3,60 a 5, Paardenboonen 6,50 a 7,50, bruine Boonen 9,50 a 11,75, Duivenboonen 8, Kanariezaad 10,25, rood Mosterdzaad 6Erwtengroene /14 a 18, grauwe 14 a 17, vale 12 a 15. 11 Febr. Aangevoerd 6 Paarden 50 a 250, 8 Koeyen en Ossen 120 a 210, 18 nuchtere Kalveren f 5 a 17, ''43 Scha pen 12 a 27 73 magere Varkens 16 a 26, 152 Biggen f 9 13 2 Bokken en Geiten 5 a 17 Boter per kop 90 a 107 t<a cents. Amsterdam 10 Febr. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen f 2 a 3, dito flakkeescbe 1,70 a 2,25, dito pnoters 1,50 a 1,60, fr. jammen 2,20 a 2,70, dito eng. f 1 70 a 1,90, gron. jammen f 2,10 a 2,30, geld. Thom. 3,40, hamb. f 2,30, saks. 1.80 a 2, pr. roode /2a 2,40. Raapkoeken 100 a 102 per 1000 P., Lijnkoeken f 9,50 a 13,50 per 100 P. Peterolie onveranderd loco 9,25 entr., najaar 10,12% entr. Delft 9 Febr. Boter per kwart-vat 80 a 90, per pond /2a 2.25. Aangevoerd 209 achtste en 137 zestiende vaten, wegende 5550 P. doorn 9 Febr. Kleine kaas 36, Commissie 31,50, aange voerd 63 stapels, wegende 16197 kilogram. 11 Febr. Tarwe /9a 10,50, Gerst 5,25 a 6, Haver 3,75 a 4,50, Erwten: witte 13, groene 13,50 a 15, grauwe 15 a 17, vale 11 a 12br. Boonen 11 a 12,25, 10 Paarden 65 a 180, 135 Lammeren f 17 a 29 45 Kalveren 8 a 2030 Varkens 18 a -26 5 Zeugen 40 a 55 160 Biggen 6 a 10, 100 Kippen 0,7(1 a 2, 1700 Kipeieren /4a 4,50, 910 kop Boter 80 a 87% et. per kop Krommenie 9 Febr. 118 koppen Boter 1,56 a 1,64 per P., 2075 Kippeneieren 3,50 a 4,50 per 100. Leiden 10 Febr. 228 Runderen, Melkkoeien f 150 a 246, Kalfkoeien 190 a 270, vare Koeien 98 a 180, vette Koeien 152 a 290, 91 Kalveren, vette 32 a 76, gras 28 a 37, nucbt. 4.50 a 10, 92 Schapen, vette 21 a 32, magere /17 a 22, Biggen 6,50 a 13, veulens 35 a 42. Medemblik 8 Febr. Boter f 1,60 per P.Kippeneieren 4 per 100 stuks. Meppel 9 Febr. Boter per vat le. soort 34 a 35, 2«. /28 a 30 3". 24 a 25. Per pond f 1,32% a l,72'/s, aange voerd 17290 P. Texel 9 Febr. Wol 1 per P., Hooi 17 a 21 per 500 P., Bereid zeegrasgemaaid 2 25 a 2,50 per 100 P., Koehuiden 32 a 33 et. per pond. Tarwe /9a 10,25, Rogge /8a 8,25 gerst 5,50 a 7, haver /4a 4,25, groene erwten f 10 a 11,50, vale /II a 12, capue. 8 a 13, aardappelen /3a 3,75 per mud. Koeboter 1,40 a 1,60, Schapenboter 1,20 a 1,30 per Pond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5