LET WEL! Liedertafel „A r i o n Tekstboekjes Der Hose Pilgerfahrt Jaarl. FaasÈestoonstelling A. wmwm, Openbare Verkooping te lleilo, Houtveiling te SehoorI Openbare Verkooping, Boelhuis Boelhuis te Schoorl, B o el h u i s ggjll Uit de hand te koop Slbocrtenticn» 4Ójarige Echtvercenlging TOjarige Echlvereeniging Hartelijk dank Rank betuiging Lokaal voor Publieke Verkoopingen. Langeslraat, wijk B, No. 71. 1. Een Rcnteniershuis met Mehtiiir, Tuin en Erf, te lleilo, in de Kerkbuurt, groot 6 aren 30 centiaren en met welwillende medewerking van eonige Heeren Leden van Amstels Mannenkoor, op Kondag, 13 Februari 1888, No. 1. 4uferslehen B. KLEIN, m 2. Eulcrpe, G. A. HEINZË, 3. In '1 HoudR. HOL, worden uitgevoerdhet Concert - Drama llillUIK'llT Ibill.ilik ad 85 cents I1ERM'. COMTER KtlOIV te Alkmaar, op Vrfjdag 84 SBaart 1888, van Meubelen, Huisraad en Bnhoedel, te Schoorldam, ten huize van JACOB RUIJS, Vrijdag, 17 Februari 1882, 's middags 12 uren, ten verzoeke van den Heer Mr. F. H. G VAN DER HOEVEN te Alkmaar, als cu rator in den faillieten boedel van J. RUIJS. Uitgeest 8 Febr. Aangevoerd 3 Schapen ƒ19, 2 Varkems 15, 84 koppen Boter (van 0,65 k°.) ƒ1,05 ail,15, 110 Eieren t 4 per 100, 40 Kaasjes 0,70 a 1,20 p. st.uk. Zaandam 9 Febr. Kleine kaas 33,50, aangevoerd 9 stapels. Zwolle 10 Febr. Boter per vat 22 a 36,50, Per Pond 1 1,10 a 1,75. Londen 9 Febr. 500 Runderen 4 2-5.9., 2000 Schapen en Lammeren 5.4-7.6, Kalveren 5.-6.6, Yarkens 4.-5. AMSTERDAM. pCt Nederland, Cert. N. W. Schuld2| n., 1!i. 9 Dito, dito Dito, dito Dito, Obligatiën dito 1878 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. Dito, dito Febr.-Aug. Dito, «ilver Jan.-Jnli Dito, dito April-Oct. Dito, goud fl. 200-1000 Rutland, Ob.H &C.1798/1815 ƒ1000 Jan. Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct. Dito 1866 Dito 1877 200-100 Jaa.-Juli Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-18Dec. Dito dito 2eserie 13Jan.-13 Juli Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. Dito 1860 2e leening et 100 Dito 1875 gecons. dl 50-100 Apr.-Oct. Dito 1880 gecons.ZR. 125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leeuing 1867)69 et 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1 Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatiën 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligation 18813 Nederland, Ned, Ind. Handelsb. Aand... Amerika, Aand. Maxwell I.and Gr. Comp. Nederland, N Centr. Spoorw Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. t 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital Spoorweg Obl3 Poten, Wara.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand6 Dito, Hypoth. Obligatiën8 Dito, Baltische Spoorw. Aand Dito, Jelez-Griasi Oblig Dito, Jelex-Orel dito Dito, Morschansk-Sysran Aand Dito, Orel-Vitebsk Oblig Dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 Dito, Riaschk-Wiasma Aand Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 Amerika, Buffalo Pittsb. W.Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Fr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L &Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleen ng3 10 Febr. 66", 80% 102'/,, 102>/„ fil7/, 62' s 63' s 62 78 98'/,, 79»/» »5% 95 89% 54'%, 55'/,, 84 84", 76"/,, 67"/,. 76»/,. 27 46'/ 26»/,, 45 11 lO'l,, 63"/1, 22'/,, 13"/,, 16'/,, 12% 38'/,, 119 26'/, 46'/,, 75'/, 76 50'/, 70% 124»/, 63'/, 50"/,, 87 90'/,. 65 88"/,, 90 65 58% 37 53'/, 140'/, 136 96 59 85»/,, 69 39"/,, 104'/, 66'/, 106 109'/, 92 100'/, 108'/, 146';, 103'/, 134 133»/,, 10»/, 11 Febr. 66" 81 102% 102»), 61'/,, 62 98 95% 95'/, 89 54'!, 54% 84 84'/, 77»/, 67» 76% 27'/, 9'/, 63»/, 21% 13'/, 16 12'/, 37"/,, 26'/, 46% 74»/, 50% 70 124»/, 62% 50»/, 90% 65% 89 89% 64'/, 58% 36'Is 62% 140 135»/, 96 84% 68 39'/, 66% 109'/, 91»/, 100% 108 103'/, 10'/, van C. DE W1T en A HOPMAN. Hunne dankbare kinderen behuwd- en kleinkinderen, St Pancras12 Eebruari 1882. IfeütV van A. DAME en M. PaARDËMAN, Zondag 12 Februari. Hunne dankbare kinderen Heden overleed tot onze diepe droefheid, in den leeftijd van 73 jaar, onze beminde Vader RU DOLPH WELCKER, weduwnaar van Vrouwe C. H P. MAL- LINCKRODT. E. L. WELCKER. J. W. WELCKER. Arnhem, A. W. WELCKER. 9 Februari 1882. C. A. WELCKER— DE WIT. Ondertrouwd SIMON WIT en MARIA GEERTRUIDA HENDRIKS. Alkmaar, 9 Februari 1882. Geen receptie. Bevallen van eene Dcchter A. C. S YAN DOBBEN- Alkmaar, 10 Februari 1882. -MA1TLAND. Bevallen vau een dooden Zoon M. M. M. KKUIJT—OERLEMANS. Alkmaar, 10 Februari 1882. Voor de vele bewijzen van deelneming, gedurende de ziekte en bij het overlijden van mijn geliefden echt genoot ontvangen betuig ikook namens de kinde renmijuen hartelijken dank Wed. KEIJZER—van den Berg. Alkmaar, 12 Febr. 1882. Bevallen van een Zoon G BOSMAN—KOORN. Alkmaar, 11 Febr. '82. aan W. JANZEN, voor het opkloppen bij den brand op 7 Februari 1882. A. TJEERTES. Alkmaar, 10 Februari 1882. voor de hulp, die Woensdag, 8 Februari, aan mijne echtgenoote verleend is: aan de vrouw van D. STAM, te Koedijk, voor de welwillende verzorging; aan den Heer M. N. MELCHIOR voor de geneeskundige hulp, aan den WelEdelen Heer Jb, GROENEWOUD, Burgemeester, voor het vervoer van Koedijk naar Alkmaar, en voor het stapvoets rijden aan P. VER.WER en J. DE VRIES. A. TJEERTES. Alkmaar, 10 Februari 1882. VERKOOPING op Maandag, 27 Februari ek, des namiddags ten 5 ure, van Meubelen, Huis raad en Inboedel enz. Gelegenheid tot bijvoegen van goederen tot en met 24 dezer op Woensdag, 22 Februari 1882, voorin 11 ure, in de Rustende Jagerbij W. Burgers, van: 2. Een Huis met Erf' en Bouwlandte Anna Paulowna, groot 50 aren, 54 centiaren Alles terstond te aanvaarden en nagelaten door den Heer W. RUIJS Thz te Heilo En op Donderdag, 2 Maart 1882, voonniddags 10 ure, ten sterf huize van dien Heer, van een netten en goed onderhouden I^BOEDëL. Uitvoeriger bij biljetten en nadere inlichtingen bij den Notaris J. G. A VERHOEFF, te Alkmaar esH-rzzR. UIT DE HAND TE KOOP: de van ouds bekende Herberg ZOMER- VREUGDmet HdoorrgjüCal en Tuingrond, staande en gelegen te Limmen. Te bevragen bij P. KIEFT, te Limmen. 99 te geven door de des avonds te 71 uur precies, in de concertzaal van den Heer A. L SW1TZAR. Op dit Concert zal behalve HENRI F. R. BRANDTS BLIJS, onder leiding van den componist waarin als solisten zullen optreden Mej. A. LENAERTZ van's Gravenhage, Sopraan de Heer HERMAN VENVERLOO, van Amsterdam, Tenor rt n SEB SMITS, van Rotterdam Bariton. n n PAUL C. v d. M., van Amsterdam, Bas. Entree voor niet-leden (',99, Heer en Dame ƒ1,49, elke Dame meer 0,75. Plaatsen zijn te bespreken aan het locaalop den dag der uitvoering, van 's morgens 10 tot 's namid dags 3 uur, 0,10. Toegangkaarten en Tekst boekjes zijn te bekomen bij de Boekh P. KLUIT MAN en P. J. HOOG VORST, Laat, en 's avonds aan het locaal (warande). 1IIEEOT voor kunstlievende leden op Vrijdag, 10 Februari van verkrijgbaar bij van waai van programma's van af 15 Februari a s. verkrijg baar zijn bij HERMs. COS'l ER ZOON, te Alkmaar, Namens de Regelings Commissie, BUIS Secretaris. Bergen, 11 Februari '82. De verkoop van de Herberg HET FORTUIN, met Aanhoerigbeden, te B.vRSINGERHORN, gaat mi ET door, zijnde de perceelen vet'/iOcM- A. VONK Notaris Maandag, 13 Februari 1882, voormiddags 10 ureu van GO parken deugdelijk zwaar eiken, ber ken, elzen en esschen Hakhout, aan den Hargerwegachter de Wed. DEN DaS aan den Schoorldammerwegbij de Ilerv. kerk en groo- tendeeis zwaar esschen SSout, te Aagtdorp, bij VELDHUIS. Aanvang bij de Wed. DEN DAS. Notaris VONK. Notaris te Schoorldam zal Dinsdag, 14 Februari 1882, 's morgens 10 uren, in natemelden herberg, publiek verkoopen De sedert onheugelijke jaren wel bekende en zeer druk bezochte Herberg VS LANDS WELVA REN», te Schoorldam, met 4anh'gplaats van alle veerschuiten, stalhouderij, Boeren huis, met dubbele Ë&oorrfjdstalgroote Borsch ruime berging voor hooien stroo groo- ten K*anrdcnstal Stalling voor 10 koeien, aangebouwde Eoodsen en zeer vruchtbaren Tuin, groot 45 aren55 centiaren. Aanvaarding 1 Mei 1882. Inmiddels uit d© hand te koop, Te bevragen bij dei eigenaar en bewoner den heer C. PLOMPER, en ten kantore van voornoemden Notaris in natemelden perceelWoensdag, 15 Febru ari 1882 vóórmiddags elf uren: van: Eene goed ter neringstaande Herberg, met i$oorr|jdstu3, .tangetiinmerte met Stal ling voor 4 koeien en afzonderlijk verhuurde Wo ning, alles bijzonder geschikt tot uitoefening van verschillende bedrijven aan het Groot Noordhollandsch Kanaal, bij de Burgervlotbrug, in de Zijpegroot 5 aren 6 centiaren Aanvaarding 1 Mei 1882. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner C. CON STANT en ten kantore van A. VONK Notaris te Schoorldam. VONK, Notaris. op Johanna Hoeve", ten huize van den Heer S. DE JONG Azn., Woensdag, 22 Februari 1882, voormid dags 10 uur, van e"— "ssa®! 5 Kalf koeien 2 vare Vaarzen, 4 Vaar- zen, 1 Hokkeling, 1 Stierhokkeling2 bruine Merriepaarden gelijktands, 1 zwart Ruinpaard, oud 9 jaar, 2 witte Geiten, zonder hoorns, 1 Boerenwagen 1 Speelwagen op veeren 1 Melk wagen 1 Karn mol eu Boerengoed waaronder 1 stel middelbare makers, 50 zetters enz., Meubelen, Huis raad en Inboedel. Geene gelegenheid voor uitspanning op de plaats. A. VONK, Notaris. op Tjallewal, onder Schagen, ten huize vau den Heer J. G. NAGELHOUT, op Woensdag, 1 Maart 1882 vóórmiddags 10 uren van 3 puike beste Augustus Kalfkoeien, 3 Geldekoeien 2 Gelde Vaar zen", 2 bruine Ruinpaarden gelijktands2 zwarte bles Merriepaarden oud 1 en 2 jaar, 63 Overhouders, 1 nieuwe Jachtwagen1 nieuwe Kar, Boerenwagen, 2 driewielde Karren, waarvan 1 met gierbak1 Mod derbak 1 nieuw DorschzeilBoeren- en Bouwgereed schappen Huisraad en Inboedel, enz. A. VONK, Notaris te Schoorldam. eene voor weinige jareu nieuw gebouwde Boerenwoning met Boet, Boomgaard en Tuin in den Midden Reekerpolder, onder Bergen, aan het Groot Noord Hollandsch kanaal, groot 50 artn, 80 centiaren. De kooper kan tevens in koop verkrijgen ongeveer 6 hectaren, 65 aren (23£ gars Weiland daarbij gelegen. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner van de boerenwoning MIES BIERS'IEKER en ten kantore van Nctaris VONK, te Schoorldam. Stoomdrukkerij van ïïerm. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6