No. 23. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. FEUILLETON. 47) Het rif van Kitty Hawk. WOENSDAG 22 FEBRUARI. Prijs der gewone Advertentiën üu if cnlaub. Tweede Afdeeling. I Ml A A list lit: COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BELGIE. Met 74 tegen 11 stemmen nam de Kamer den 16 de begrooting van oorlog aan. 5 Leden bleven buiten stemming. De minister-president weigerde ge hoor te geven aan den wensch van de heeren Notbomb en Thonissen om eene bizondere commissie te benoe men voor het onderzoek naar de vraag of de Maas linie op andere wijze verdedigd sou moeten worden. De regeering wenschte in het verdedigingstelsel van 1859 niets te veranderen, want de strategische gronden, waarop dat stelsel berustte, waren onveranderd gebleven. DUITSCHLANB. Art. 4 van het wetsvoorstel tot wijziging der Meiwetten bepalende wanneer en onder welke omstandigheden de regeering de bezoldiging van geestelijken kan intrekken, is mede door de commissie verworpen na eene warme beraadslagingdaar de conservatieven krachtig opkwamen tegen de door von Bennigsen uitgesproken afkeuring over hun samengaan met het centrum. Bij de stemming over dit artikel stemden de ceutrumsleden niet met de conservatieven mede. 500 Architecten hebben toezending van programma en voorwaarden gevraagd voor de prijsvraag naar de oprichting van eusn nieuw gebouw ten dienste van den Rijksdag. ENGELAND. Graaf van Donoughmore stelde in het Hoogerhuis voor, eene commissie te benoemen om de werking der iersche landwet te onderzoeken welk voorstel door de regeering bestreden werd. Het was onbil lijk een onderzoek te verlangen naar de werking eener wet, die nauwelijks 4 maanden van kracht was. Niet temin werd het voorstel aangenomen met 96 tegen 53 stemmen. De meeste engelsche bladen keuren eenstemmig de redevoering van den russischec generaal Skobeleff af. De Times acht het meer dan tijd dat een einde ge maakt worde aan het uitspreken van zulke onrustba rende redevoeringen door mannen, die zulk een hoogen rang bekleeden als die generaal. Europa heeft er ten minste recht op, dat dergelijke taal, die Europa's vrede in gevaar brengt en waarvoor Rusland zedelijk verant woordelijk is, onverwijld afgekeurd en onderdrukt worde. Lagerhuis. Bij de voortgezette beraadslaging over het adres van antwoord op de troonredeverklaarde minister Courtney den 17 dat tot heden nog geen enkel bewijs geleverd was, dat de met de transvaalsche boeren gesloten overeenkomst in eenig opzicht onuit voerbaar was. Uit de openbaar gemaakte bescheiden was gebleken dat de boeren al het mogelijke gedaan hadden om de moordenaars van kapitein Elliott in handen te krijgen en de bepalingen van het verdrag stipt na te komen. Het was moeielijk te zeggen wat met Koning Ketswaijo gedaan moest worden, nu Zoeloe- land in kleine deelen verdeeld was. EKANKRIJK. De beheerders der Union Générale Bontoux en Feder zijn op vrije voeten gelaten tegen borgstelling van 50,000 voor eerstgenoemde en voor 30,000 voor den tweede. Den 16 werden de wetsontwerpen tot hervorming der rechterlijke macht en tot verbetering van het lager onderwijs bij de Kamer ingediend. ITALIË. De Kamer ging voor esnige dagen uiteen om het Carnaval. In hare laatste zitting waren slechts 60 leden tegenwoordig. Den 16 werd bij den Senaat ingediend en spoed- eischend verklaard het door de Kamer aangenomen wetsontwerp tot invoering van het stelsel van groote kiesdistricten. Bij dat wetsontwerp is het getal afge vaardigden op 508 en het getal kiesdistricten op 135 bepaald. Het artikel betreffende de proportioneele vertegenwoordiging luidt als volgt: De opgeroepen kiezer begeeft zich naar een der daartoe bestemde tafeltjes en schrijft op het hem verstrekte biljet a. 4 namen in de districten welke 5 of 4 afgevaardigden kiezen moetenb. 8 namen in diewelke 3 afgevaardigden kiezen moetenc. 2 namen in die welke 2 afgevaardigden kiezen moeten De minister van financiën heeft een wetsontwerp tot vermindering der zoutbelasting toegezegd. 00STENRIJK-HONGARIJE. In het Huis der Afgevaardigden zijn bij de beraadslaging over de üe- grooting door den minister Taaffe eenige uitingen van oppositie-leden wederlegd. De regeering zocht overeen stemming en verzoening. Do linker zijde kon zelve niet gelooven aan hare bewering, dat de tegenwoordige regeering van Oostenrijk een slavischen staat zou willen maken. Evenmin wilde de regeering, dat Oostenrijk een duitsehe staat zij. Want Oostenrijk was Oostenrijk. Het was het vereenigingspunt tussehen verschillende met gelijke rechten bedeelde volkerenwier rechten slechts in zoover beperkt werden, als hare samenleving dit noodig maakte. Wat de in Boliemen heerschecde verbittering betrof, het was niet billijk, deze uitsluitend aan het tegenwoordige bewind te last te leggen. Zij was veeleer het gevolg van het veel vroeger gebeurde. Men zeide, dat de leden der 'inker zijde de begrooting verwerpen moesten als Duitscbers en als Oostenrijkers. Misschien als Duitscbers, zeide hij, maar geenzins als Oostenrijkers. Hij kwam ten stelligste op tegen het beweren, dat hij zich verborg achter de Kroon. Integen deel hij stelde zich wanneer het noodig wasvóór Kroonom hare rechten ten allen tijde en tegen iedereen tot zijn laatsten droppel bloed te beschermen. De minister van financiën weerlegde insgelijks de verwijtingen der oppositie-leden. Hg klaagde over het voortdurend bezigen van kwetsende uitdrukkingen waardoor een vergelijk onmogelijk werd gemaakt. De regeering wilde slechts volgens de grondwet te werk gaan en zij zou in spijt van eene heftige en onrede lijke oppositie hare plaats niet ontruimen. Den 16 werd tot de behandeling der onderdeelen overgegaan. Een wetsontwerp is ingediend om buitengewone recht banken in Dalmatie in te voeren. De conservatieve candidaatprins Ferdinand Lob- kowitz is bij de aanvullings verkiezingen voor het groote grondbezit te Praag gekozen tot lid van het huis van afgevaardigden. Bij het ingediende toltarief wordt voor verscheidene artikelen aanzienlijke verhooging voorgedragenbyv. de invoerrechten op koffie van 24 op 40 en op thee van 50 op 100 oostenrijksche guldens per 100 kilo. Graan en meelwaarop tot heden geene rechten wer den geheven worden ook belastspek en varkensvet worden eens zoo hoog belast en onder de andere arti kelen trekt in het bizonder de aandacht de verhooging voor naaimachines. Van 2*/« gulden zijn die rechten op 20 gulden per stuk gebracht. RUSLAND. Voor eenigen tijd hield de russische generaal Skobeleff op den jaardag der inneming van Geok-Tepe eene rede waarin hij het panslavisme zeer verheerlijkte. Die rede trok algemeen de aandacht en gaf aanleiding tot allerlei geruchten die even spoedig weder tegengesproken werden, bij voorbeeld dat Duitsch- land ophelderingen verlangd had dat genoemde gene raal berispt was en op hoog bevel zich naar Parijs moest begeven enz. Thans blijktdat die generaal wel naar Parijs vertrokken ismaar daarvoor reeds verlof bekomen had vóór het uitspreken zijner rede en dat de Keizer bevolen heeftdat de twee op stapel gezettevoor de vloot in de Kaspische zee bestemde stoombooten den naam zullen dragen van „Geok-Tepe" en „Generaal Skobeleff". De Köln. Zeitung wijst op dit feit, omdat daaruit blijkt, welke geest te Petersburg heerscht en waaraan het blad te meer waarde hecht omdat graaf Ignatieff, de heftige strijder voor het panslavisme nog aan het roer is en zich zooveel moge lijk inspant om minister van buitenlandsche zaken te worden in plaats van den heer von Giers die juist tegenovergestelde gevoelens is toegedaan en met wien hij op minder aangenamen voet schijnt te staan. De Kreuz-zeitung waarschuwt tegen het maken van gevolg trekkingen uit russische berichten. Zij vraagt, of het niet mogeluk isdat de namen aan die schepen reeds gegeven waren vóór het uitspreken dier rede In dat geval zou die handeling veel van hare beteekenis ver liezen. Inmiddels heeft generaal Skobeleff het te Parijs niet beter gemaakt. De aldaar studeerende Servische jon- gededen ontvangende, zeide hijdat Rusland zijn eigen meester niet was maar binnen- en buitenslands door vreemden invloed werd verlamd. Duitschland was degroot ste vijand der Russen en Slaven en eene worsteling tus sehen de Duitschers en de Slaven was onvermijdelijk. Zij zou langdurig en schrikkelijk zijn maar ten slotte zouden de Slaven zegevieren. SERYIE. Het faillissement der Union Générale is voor de schatkist van Servie zeer noodlottig. De re- XFI. ïrank en Maggy hadden, arm in arm, op de punt der klip met ademlooze spanning den gang van het ontzettende drama gevolgd. Hij bad haar met bevende lippen^ toegefluisterd dat hij niets van de aankomst der Eidechse had gewetenmaar alleen gehoorza mende aan zijn gebiedenden plichtna den aanslag tot beveiliging van het bedreigde station den ka nonneerboot herwaarts had geroepen. Zij scheen zijne woorden niet te hoorenonafgebroken waren hare blikken gericht op het vluchtende schipen toen de ontknooping plaats hadtoen de eiken planken der Eidechse op het verraderlijke rif in stukken vlogen rukte zij zich met den uitroep „mijn vader mijn arme vader uit de armen van haren geliefde los en vloog naar beneden naar het strand. Beneden had een tooneel van verwarring en gisting plaatste meer te vreezen om zijne teugellooze woest heid. Die mannen die dikwijls in koelen bloede een vreemd schip op deze riffen hadden zien schipbreuk fyden die uit lage winzucht onmeedoogenloos zelfs tot den ondergang van anderen hadden meegewerkt stonden tegenover den onvermijdelijken dood hunner eigen kameraden als verlamd en de verweerde ge zichten drukten woede en vertwijfeling uit. Toen echter de boot op het rif stootte braken zich de hartstochten, door de spanning tot heden in toom gehouden, op teugelooze wijze baan. Vrouwen liepen huilend en als zinneloos zich de haren uit het hoofd rukkende °p het strand heen en weervuisten bootshaken fakkels werden dreigend tegen den kanonneerboot ge richt en met het weeklagen der vrouwen, het angstig schreien der kindereu en het donderen der branding vermengden zich de woeste veriyenschingen der mannen en het gekraak en geknarsch waarmede de met verbazend geweld aanrollende golven stuk na stuk, plank na plank van het wrak van de Eidechse wegrukten. Aan redding der ongelukkige bemanning die hier voor de oogen hunner bloedverwanten en vrienden moesten omkomenviel niet te denken want geen boot kon zich bij de hooge zee tussehen de riffen wa gen zonder hetzelfde lot als de Eidechse te ondergaan. "Wien de draaikolken niet reeds in de diepte hadden weggesleept, wie misschien, nog strijdende om zijn leven, op de golven dreef, moest aan zijn lot worden overge laten en dit gevoel van volslagen machteloosheid deed den toorn en wraakzucht der visschers te meer toenemen. Zeke alleen scheen ook nu zijne bedaardheid niet te verliezen. Onbewegelijk stond hij met de armen over elkander, tegen den steen geleundvan waar hij zoo dikwijls den strandroovers zijne bevelen had gege ven. Zijne diepliggende oogen gloeiden van een on heilspellend vuur en een onbedwingbare trots lag om zijnen mond als wilde hij zich, zelfs voor het wrekende noodlotwaarvan hij heden de macht ondervond niet buigen. Met somber gelaat keek hij nu eens over de radelooze menigte naar de plek waar de lichten van den kanonneerboot schitterdendan weder naar het wrak en naar boven naar het station en tussehen zijne dikke wenkbrauwen vertoonde zich eene diepevijandige plooi. Wat er in het binnenste van den onbuigzamen man omgingwie zal het zeggen Geen beweging geen spiertrekking geen geluid gaf er uitdrukking aan. Daar trad Maggy op hem toe, met bleek en strak gelaat. „Oom," vroeg zij met onnatuurlijke kalmte in haar stem „zijt gij strandroovers dat de Mosquito het recht heeft de onzen als wilde dieren in den dood te jagen? Zeg het mij ik wil het weten De grijsaard mat haar met een verwonderden blik zonder te antwoorden. Hij had er ook den tijd niet toe want juist klonk op Dieuw een algemeene schreeuw, zoo heesch en woest als het gebrul van een schaar getergde roofdieren en daar tussehen door ruwe lip pen uitgestooten een naam die Maggy, al het overige vergetendedeed wegsnellen. Het eerste offer van dezen nachtwiens ontzield lichaam de golven aan strand hadden gespoeld was John Raffles en jamme rend zonk het jonge meisje bij het lijk haars vaders neer. Bij dezen aanblik verstomde ieders mond zwij gend sloot de menigte eenen kring om de aangrijpende groep. Daar sprong een jong man in matrozendracht in den kring. „Weet gij wie John heeft vermoord riep hij met luide en verklinkende stem. „Daarboven, die honden op de klip, die nu in hun vuistje lachen hoe ferm zij ons betaald hebben gezet. Zij hebben den kanonneer boot geroepen. Wilt gij dat den moordenaars vergeven?" „Neenneen 1" riepen een dozijn stemmen. „Waar wacht gij nog op? Wat vreest gij nog?" ging de matroos heftig voort. „Uwe kameraden zijn dooduwe vrouwen hebben geen brood meer 1 De Eidechse is verloren met ieder, die aan boord was. Ook mijn vader is daaronder, hij ging voor mij in de plaats, opdat ik van nacht thuis kon blijven. Zullen wij wachten totdat de kanonneerboot lieden aan land zet en onze wraak verijdelt Een woest geraas had de laatste woorden van den matroos overstemd. „Naar het station klonk het van alle kanten. „Wraak voor de kameraden, haalt wapens! Zeke zal ons aanvoeren!" en „Zeke zal ons aanvoeren," herhaalde de menigtedoor de woorden van den matroos tot de onzinnigste woede aangehitst. Allen wendden zich nu naar Zeke Konksdie nog altijd onbewegelijk tegen den steen leunde en wachtten vol verwachting op hetgeen hij zeggen zou.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1