No. 26. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. WOENSDAG 1 MAART. FEUILLETON. Het rif vau Kitty Uawk. Prijs der gewone Advertentiën (Bcbceïtc. Schuldvorderingen ten laste van het Itjjk. IB E Bt IJ S4 Nationale Slililie. Jacht- en Wischacten, Bwifculaub. Tweede Afdeeling. ALKMAARSCHE COIJRAJVT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0 06. Van 15 regels f 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON De COMMISSARIS des KONINGS van Noordhollanb herinnert alle autoriteiten en ieder ander die daarbij belang heeft, aan de bepalingen der wet van 8 November 181 5 (Staats blad No. 51), en aan den inhoud van art. 29 der wet van 5 October 1841 (Staatsblad No- 40), betreffende de verëvening van schuldvorderingen ten laste van het Rijk, met aanbeveling om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijk immers vóór den 1 Juli/) aanstaande in te dienen, aangezien aan die wetsbe palingen, zoo nu als in het vervolg, stipt de hand zal worden gehouden. Haarlem, De Commissaris des Konings voorn., 25 Febr. 1882.SCHORER. van alle MATEN en GEWICHTEN aan het IJKKANTOOR te Alkmaar voo. de te Alk,naar wonende neringdoenden, van 23 Eebruari tot en met 25 Maart, op alle werkdagen van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 uur. De BURGEMEESTER der GEMEENTE ALKMAAR herinnert belanghebbendendat hij op Donderdag 2 Maart aanstaande, 's namiddags ten 6 ure, ten raadhuize alhier zitting zal houden tot het ontvangen der getuigen voor de bewijzen van eenigen zoon en broederdiens t. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 27 Febr. 1882. A. MACLAINE PONT. De BURGEMEESTER der GEMEENTE ALKMAAR maakt bekend, dat ter secretarie dier gemeente kosteloos ver krijgbaar zijn blanco aanvragen ter bekoming van JACHT- en VISCHACTEN. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 27 Febr. 1882. A. MACLAINE PONT. HERMAN JACOB VAN KONKELEI ganger act militie, vvoiat verzoent ïicu ter g aan te melden. verlof- secretarie P O L I C I E. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van Policie het navolsende voorhanden eenig oud hout, een portemonnaie met eenige centen, een houten of beenen Christusbeeldje, een R. C. kerkboekje, een etui van een sigarenpijp, een tweevoets duimstok, een zwart verlakte brillendoos met bril, vier zakken tarwe, een gedeelte van een glazen oorbelletje, voorzien van een zilver randje. ENGELAND. In het Iloogerhuis werd den 24 door de lords Landsdowne en Derby de verdaging aanbe volen van het onderzoek naar de werking der iersche landwet. Markies Salisburij verklaardedat bet in het Lagerhuis door minister Gladstone ingediende voorstel werkelijk den toestand wijzigde. Het voorbeeld mocht niet gesteld worden, dat het Lagerhuis de handelingen van het Hoogerhuis te niet deed. Hij kon daarom niet in uitstel toestemmen. De minister van buiten- landsche zaken zeidedat het voorstel van minister Gladstone niet ten doel had, een votum van afkeuring jegens het Hoogerhuis uit te lokken maar alleen om staking in de werking der iersche landwet te verhin deren ten einde ernstige staatkundige gevolgen en gevaren voor Ierland af te wenden. Zonder stemming werd daarop de commissie van onderzoek benoemd. De Daily Telegraph vermeldt het gerucht, dat minister Gladstone besloten heeft af te treden naar aanleiding van het in het Hoogerhuis voorgevallene ten aanzien der iersche landwet. Mocht minister Harrington niet slagen in de zamenstelling van een nieuw ministerie door de weigering der radicalen om met hem mede te gaan dan zou het parlement ontbonden worden. FRANKRIJK, Bij de hoofdcommissie voor het geven van de schadeloos- telling aan de slachtoffers van den staatsgreep van 1851 kwamen 26000 aanvragen in, om daarvan deel te erlaDgen. 19000 aanvragen komen in aanmerking. Het bureau van den gemeenteraad van Parijs werd den 23 bij den minister van binnenlandsche zaken toe gelaten ter bespreking van den wensch dat ook de burgemeester van Parijs door den raad benoemd mocht worden. De minister maakte bezwaar, om den burge meester van Parijs dezelfde bevoegdheden toe te ken nen als den burgemeesters in de andere gemeenten doch gaf hun te kennen dat wanneer de raad eene schriftelijke verklaring kon geven, waarbij uitdrukkelijk erkend werd, dat die gelijkstelling niet gewenscht werd, zoodanige verklaring misschien zou kunnen leiden tot wijziging van de besluiten des ministerraads. Het ant woord wasdat aan den raad in dien geest een voor stel zou worden gedaan. Den 25 werd door den minister van binnenl. zaken op eene interpellatie over de terugkomst der verbannen congregatiën geantwoord dm. werkelijk hior en daar pogingen daartoe in het werk waren gesteld doch dat de prefecten gelast waren, hiertegen te waken. Daarna werd aangenomen het voorstel, den 23 door den minister van koophandel ingediend om nu de onderhandelingen met Engeland over een handelsverdrag afgebroken waren den invoer van engelsche goederen in Frankrijk op den voet van het meest begunstigde volk te regelen ter voorkoming dat het algemeen tarief van rechten op dat rijk toepasselijk werd. Het bestaande verdrag werd tot 15 Mei verlengd. De Se naat verleende den 27 daaraan zijne goedkeuring. Dat collegie verwierp den 24 met 157 tegen 98 stem men het door de Kamer aangenomen wetsvoorstel be treffende den duur van den werktijd in fabrieken en werkplaatsen nadat de regeering verklaard had zich niet bepaald tegen de aanneming te willen verzetten maar de verantwoordelijkheid daarvoor niet op zich te willen nemen. De op 26 Februari plaats gehad hebbende verkiezing van 14 afgevaardigden had tot uitkomstdat behalve den bonapartist Haentjes overal republikeinen gekozen werden. Er moeten 5 herstemmingen plaats hebben. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De commissie uit de Kamer verwierp den 23 met 12 tegen 8 st. het voorstel van den heer Plener, om tot de orde van den dag over te gaan ten aanzien van het nieuwe tarief van invoer rechten en nam het regeeringsontwerp onveranderd aan. De minister van financiën verklaardedat het ontwerp een vergelijk met Hongarije was en dat voor het herstel van het evenwicht der geldmiddelen van den staat eene spoedige en aanzienlijke vermeerdering van inkomsten noodig was. Het oostenrijksche Huis van afgevaardigden nam den 23 met 262 tegen 6 stemmen het wetsontwerp tot in voering eener buitengewone rechtspraak in Dalmatie aan welk ontwerp spoedeischend was verklaard. De minister van justitie lichtte het ontwerp toe en de lin kerzijde verklaarde voor te zullen stemmen, na de vertrou welijke mededeelingen der regeering te hebben gehoord. Den 24 werd tot de artikelsgewijze behandeling van het tarief van invoerrechten overgegaan nadat het voorstel der minderheidom eenvoudig tot de orde van den dag over te gaan met 153 tegen 146 stem men was verworpen. Eene verklaring der afgevaardigden van Triest, dat zij voor het ontwerp zouden stemmen, in afwachting der vervulling van de wenschen van Triestdeed eene levendige beraadslaging ontstaan waarbij de minister van koophandel opkwam tegen de onderstellingdoor sommigen geuit dat de regeering met het oog op het eene of andere aanbod beloften zon hebben gedaan. Ten slotte werd het tarief onver anderd aangenomen. Een blad dat de beginselen van vrijen handel voorstaatberekentdat een arbeiders gezin door dat nieuwe tarief f 35,per jaar meer dan vroeger aan indirecte belastingen zal betalen een an der blad berekent dat bedrag op ten hoogste f 14. Den 25 werd na langdurige bespreking de post voor geheime uitgaven goedgekeurd. De linkerzijde stemde tegen Het Hongaarsche Volkshuisjkeurde den 25 met 232 tegen 80 stemmen het aangevraagde crediet voor Bosnië goed nadat het herhaaldelijk door minister Tisza was verdedigd. RUSLAND. Den 22 is te St. Petersburg het vroe ger gemelde rechtsgeding tegen 21 nihilisten aange vangen. Tegen een hunner was de aanklacht ingetrok ken omdat zijne geestvermogens gekrenkt waren. 15 hunner worden door verdedigers bijgestaan. De be schuldigden kwamen op tegen de bevoegdheid van het hof, bestaande uit 4 rechters en 4 vertegenwoordigers van den adel en den boerenstand, onder voorzitterschap van het Senaatslid Deher, om over hunne zaak te oor- deelen omdat de regeering, tegen wie zij zich vergre pen hadden, hier als belanghebbende optrad en dit hof Slot. XVII. Acht dagen waren voorbijgegaan. Op de nu kalme zee schitterde het morgenrood in welks purpere stralen de ruiten van het station blonken en gloeiden alsof een verterend vuur in het binnenste van het huis woedde. Doch het was slechts de weerschijn van de rijzende zon en toen deze geheel boven den horizon was geko menzag men zijne dwaling spoedig in. Eene vreed zame stilte heerschte op de klippen en op het strand en het^teeken aan de signaalmast verkondigde „goed' w 0Q0r# Voor Kitty Hawk ankerden twee schepen. Naast de „Mosquito wiegde zich een hoog, slank gebouwd vaar- tuig aan welks gaffel de sterren en strepen der Unie waaiden. Het was een regeeringsstoombootdie het «gnaalambt op het telegrafische bericht der plaats gehad hebbende gebeurtenissen onverwijld naar Nagshead ge zonden had. Aan boord bevonden zich werklieden aan wie de herstelling van het station was opgedragen,' eenige beambten van het signaalcorps om de tegen- woordige af te lossen en eenige beambten der politie. Wanneer de strijd uitgewoed heeft, de stemmen der hartstochten tot zwijgen zijn gebracht dan komt de gerechtigheid en onderzoekt met strenge onomkoopbare oogen de daden der overwinnaars en overwonnenen. Uoch de dooden zijn aan hunne macht onttrokken e groene heuvel welft zich gelijkmatig over vriend en vijand en de bloemen bloeien op de graven van boozen goeden. Want de moeder natuur omvat alle hare kinderen met gelijke liefde zij kent recht noch onrecht, en wie in haren schoot zich verschuiltsluit zij aan haar grootmoedig harten vraagt nietof men gefaald heelt of niet en of de wandel den menschen welgevallig was of niet. Hare warme zon lacht even vriendelijk neer op die houten huizen die op een rij daar in het eenzame dennenbosch op het Albemarle-eiJand staan als op het prachtige marmeren gedenkteeken dat de' rustplaats yan eenen gevierden man tooitwiens naam eens de wereld met bewondering en eerbied noemde. Aan het stationsgebouw bemerkt men geen spoor meer van de verwoestingdie de verbitterde strijd had veroorzaakt. Het huisje zag er weder even netjes uit als te voren. De nieuwe bewoners hadden er reeds bezit van genomen en zich behagelijk ingericht bevrijd van de vreesdat hen een gelijk lot treffen kon als hunne voorgangers want in Nagshead was alles stil en eenzaam geworden. De aanvoerders der strandroovers en smokkelaars waren óf gevallen óf nog vóór de aankomst der regeeringsstoomboot gevluchten van de weinigen, die achtergebleven waren en zich schuw in hunne hutten hielden verscholen hadden de beambten Diets meer te vreezen. Toen de politie in Osceola kwamen vonden zij het nest ledig. De handelaar Twysten en de mooie Bob waren gevlucht, waarschijnlijk naar Texas, het land der misdadigers waarheen zich alle voor den arm der wet vreezende lieden heen begavenals ware het dan ook alleen maar, om daar eens eens den knoestigen tak van een breedgetakten eik te sieren. Als eenig gevolg hunner expeditie hadden de politie beambten een brief van Osceola medegebracht, die denzelfden namiddag daar voor Frank aangekomen was. Hij kwam van zijne zuster Elien en hield het geruststellende bericht in dat het leven zijns vaders buiten gevaar was en dat deze, hoewei gedeeltelijk van het volle gebruik zijner krachten beroofd toch naar het scheen nog lange jaren voor zijne kinderen zou gespaard blijven. \an den kanonneerboot dreunde het morgenschot, dat Turners raaf, die op de voorplecht heen en weer huppelde met een luid vroolijk gekras begroette. De ervaring van eenige dagen had in den kop van het verstandige dier een verband doen vinden tusschen dit op zich zelf nietsbeduidende geluid en de lekkere beetjes, welke hij van de matrozen kreeg die om dezen tijd hun morgenrantsoen ontvingen. En de brave Jacob had den eerbied die hem de matrozen bewezenin groote mate verdienddoor de bereidwilligheid waarmede hij zijnen heer op het schip gevolgd was. Turner, die eene tamelijk zware wonde gekregen had bevond zich ook op de Mosquito onder de ver pleging van den scheepsdokter, die eene spoedige ge nezing beloofd had en droomde op zijn ziekbed van zijne bevorderingdie men hem en zijne kameraden bij hunnen terugkeer in Washington, zou aankondigen. Mijers en Berry waren eveneens reeds aan boord F rank werd nog verwacht. Een diepe sidderende toon, die het geheele schip door weerklonk, toonde aandat er reeds stoom genoeg was om in zee te steken. Op dit oogenblik stiet een boot van het strand af en naderde den kanonneerboot. Korten tijd daarna lag hij naast het schip en door kapitein Morris ontvangen klommen Frank en Maggy op het dek. De mannen schudden elkander de handwaarop Morris zich groetend tot Maggy wendde. „IVelkom, miss Maggy, aan boord der Mosquito," zeide hijmet ruwe goedhartigheid haar de hand reikende. „Sla toe en vergeef het eenen ouden zee man dat hij zijn plicht gedaan heeft. Het zal mij ge noegen doen wanneer gij zoolang de reis duurtmijn kajuit als de uwe wilt beschouwen en het doet mij op recht leed dat gij slechts voor zulk eenen korten tijd mijn gast kunt zijn." Het jonge meisje legde zwijgend hare hand in die des kapiteins. „Gij zijt een braaf kind riep Morris met warmte, „en wanneer ik niet een oude kerel was en mijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1