No. 27 Vier en tachtigste Jaargang. 1882. V RIJ I) A G 3 MAART. FEUILLETON. LIEFDE IN DEN OORLOG. Prijs der gewone Advertentiën ©fliciëel ©cbeelte. fóuitenlftub. fiitittetilaub. UkllAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. Yan 15 regels 0,75; iedere regel meer/10,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis Dat beden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan ben ingediende verzoek met de bijlagen van G. TER HAAKom vergunning tot het oprichten van eene brood-, koek- en banketbakkerijin het perceel aan Scharloo wijk E, No. 310, en dat op Dinsdag IA Maart 1882's middags ten twaalf uren, ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven om te gen het oprichten van die bakkerij bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 1 Maart 1882. De Secretaris, NUHOUT YAN DER VEEN. DUITSCHLAND. Bii den economischen raad is een wetsontwerp ingediend tot invoering van het rijks- tabaksmonopolie. ENGELAND. In eene vóór den aanvang der zit ting van het Lagerhuis op den 27, onder voorzitterschap van minister Gladstonegehouden bijeenkomst van liberale parlementsleden werd met algemeene stemmen besloten het voorstel van dien minister, om zich te verzetten tegen het onderzoek naar de werking der iersche landwetwaartoe het Hoogerhuis wenscht over te gaan te ondersteunen. In de daarop gevolgde zitting van het Lagerhuis stelde Gladstone ais motie voor, alle aan de orde van den dag gestelde onderwerpen te verdagen totdat de behandeling van zijn voorstel tegen het onderzoek naar de werking der iersche landwet afgeloopen was. Die, door den heer Northcote bestreden motie werd aan genomen met 300 tegen 167 stemmen, waarna hij tot de toelichting van zijn voorstel overging. Die landwet was de grondwet der maatschappelijke orde in Ierland. De regeering had daarop hare hoop gevestigd ter bevre diging van de iersche pachters en kon dus niet plotseling hare medewerking gaan verleenen aan eene daad waardoor de vervulling dier hoop zeer onzeker werd gemaakt. De daarna aangevangen beraadslaging duurde tot 's nachts half eentoen de verdere behandeling verdaagd werd tot den 2. Den 28 werd de verkiezing van den ierschen, in de gevangenis verblijvende volksmenner Davittsin het graafschap Meath, met 242 tegen 29 st. nietig verklaard. Het gerucht, dat minister Gladstone zou aftreden en eene ontbinding van het parlement in aantocht zou zijn is niet bevestigd. De Times zegtnaar aanleiding der redevoering van generaal SkobelefF, over het streven en doel der pan- slavistendat Europa zulke dolzinnige proefnemingen niet kan dulden. Het beeft z'yne eigene belangen te verdedigen en houdt zich aan de plechtig aangegane verdragenwaardoor die belangen verzekerd worden. Het begeert boven alles den vrede en eene eerlijke proefneming met de in 1878 tot stand gekomen nieuwe orde van zaken. FRANKRIJK. De ïepublikeinsche linkerzijde van den Senaat verklaarde zich den 27 voor het beginsel der beperkte grondwetsherziening. Een paar bladen verzekeren dat nog onder het mi nisterie Gambetta verscheidene verdreven geestelijke orden hare vroegere levenswijze begonnen te hervatten en dit dit ministerie, hoewel officieel daarmede in kennis gesteld geene maatregelen daartegen genomen had. Zelfs zon een der tegenwoordige ministers bij zijn optreden door verscheidene prelaten gevraagd zijn of de congregatiën op dezelfde welwillendheid konden re kenen als bij het vorige ministerie. Het antwoord daarop was geweestdat hij de wet zou uitvoeren. De ministerraad besloot de vreemdelingenwet van 1848 zoodanig te wijzigen dat aan vreemdelingen die reeds eene veroordeeling ondergingenonmidellijkzonder eenige vormen in acht te nemen het verblijf in Frank rijk ontzegd zal kunnen worden. Anders moet knnne zaak voor den ministerraad gebracht worden. De muntbijeenkomst wordt gezegd den 12 April te Parijs weder te zullen byeenkomen. OOSTEN EIJK-HONGARIJE. Nadat gedurende eenige dagen onbeteekenende schermutselingen tusscben de opstandelingen en de oostenrijksche troepen waren voorgevallen is generaal Jovanovie begonnen met kracht op te trekken tegen bet vereenigingspunt der opstan delingen Zagorje en Krbljinaeene uitgebreide vlakte ten noorden van de bronnen der Nnrenta. Yan vier kanten rukten de troepen op; aan drie zijden be reikten zij het aangewezen punt niettegenstaande het ongunstige terrein en bet slechte weder, terwijl een hevige sneeuwstorm aan de vierde zijde bet bereiken van het beoogde doel belette. Hoewel de oproerlingen groote verliezen leden zoo heeft een groot deel in zuidoostelijke richting naar Montenegro de wijk kunnen nemen. Het krijgsplan is dus niet volkomen gelukt. Het Heerenhuis keurde den 28 het wetsontwerp be treffende de buitengewone rechtspraak in Dalmatie goed. Bij de behandeling der wet tot verhooging van eenige belastingen werd het voorstel der meerderheid van de commissie, om te dien aanzien over te gaan tot de orde van den dagverworpen met 54 tegen 41 stemmen waarna het ontwerp overeenkomstig de wijzigingen van het huis der afgevaardigden werd goedgekeurd. RUSLAND. Het Dagblad van St. Petersburg merkt op, dat de radicale leden der fransche Kamer wel be denking maakten tegen het bevel huuner regeering om den nihilist Lavroff uit Frankrijk te verwijderen maar indertijd geene bedenking hadden tegen de ver wijdering van don Carlos. Zij schijnt dus ten aanzien van het recht van verblijfvan tweeërlei stelling uit te gaan en het slechts ten gunste van koningsmoorde naars te laten gelden. Volgens bericht uit Petersburg zijn in het groote rechtsgeding tegen 20 nihilisten waaronder eene vrouw, ter dood veroordeeld en 10 tot dwangarbeid. De oud zeeofficier Suehanoff zette in zijne verdedigingsrede breedvoerig uiteen hoe hij er toe gekomen was tot de revolutionaire partij over te gaan. Gedurende zijn diensttijd bij de marine had hij in alle takken van be stuur bedrog en omkoopbaarheid gevonden en gezien dat alleen laaghartigen en schurken eene schitterende loopbaan maakten. Wijs mij in Rusland riep hij o.a. uitééu eerlijk man aan zonder schitterenden naam, wiens loopbaan het tegendeel bewijst. Toevallig was hij met eenige nihilisten in kennis gekomenond0r wie hij lieden gevonden had die onbaatzuchtig waren en een schoon doel voor oogen hadden. Zij trokken hem aan terwijl het bederf der Maatschappij hem walgde. Acht dagen vóór 13 Maartden dagwaarop Keizer Alexander gedood werd bad hij zich eerst voor goed bij de nihilisten aangesloten. Den 25 is het door de indische regeeringter opsporing der vermiste schipbreukelingen van de „Koning der Nederlanden", uitgezonden stoomschip „Atjeh" te Batavia teruggekeerd na vruchteloos de Nicobaren, de Malediven en de Chagos-eilanden te hebben bezocht. In het arrondissement Maastricht hebben den 26 drie branden gewoeden wel te Eikenrodewaar 5 huizen en 10 stuks vee te Meerssen en te Rothem waar 2 huizen eene prooi der vlammen werden. Te Eikenrode was slechts een gedeelte te Rothem niets van het verbrande verzekerd. In het binnengasthuis te Amsterdam werd den 27 een spoorwegarbeider gebrachtdie te Castricum tegen het bestaande verbod willende springen op een in gang zijnden zandtreinwas gevallen en overreden, waardoor hem de beide onderbeenen verbrijzeld waren. Den 27 zijn te Amsterdam 22 bouwterreinen aan de Marnixstraat in het openbaar verkocht voor ƒ103,869, met inbegrip der 10 p. c. veilingskosten. De waarde per vierk. el beliep f 50,70. De gemeenteraad van Goes heeft den 27, met 7 tegen 2 stemmen terwijl één lid zich buiten stem ming hieldbesloten tot niet-toelating als raadslid van den heer C. Risseeuw op grond zijner betrekking van geagreëerde van den gemeente-ontvanger, en alzoo zijner ondergeschiktheid aan het gemeentebestuur. De min derheid der commissie belast met het onderzoek der geloofsbrieven had geadviseerd tot toelating op grond dat de heer R. geagreëerde is voor rekening en ver antwoordelijkheid van den ontvanger, en wel aan dezen, niet aan het gemeentebestuur ondergeschikt is. Zij zal haar bezwaar tegen de afwijzing bij Gedep. Staten in brengen. In den nacht van 2728 Februari is te Rotter dam een hevige brand uitgebroken in een blok van 6 Ie HOOFDSTUK. Op een Octoberdag van het jaar 1870 marcheerde de compagnie van den kapitein Graaf Metten van het pruisische infanterie-regiment den straatweg langs dié van Bar-le-Duc naar Chaumont voertmet bevel om het terrein ten zuiden van L., waar de compagniën van bovengenoemd regiment hadden postgevat, te ver kennen en in de nabuurschap levensmiddelen en foerage op te eischen. Het regimentdat in de gevechten voor Metz zeer had geledenwas voor het oogenblik aangewezen tot beveiliging van den grooten heirweg en het bataillonwaartoe de compagnie van graaf Metten behoorde, was op het bericht, dat aanzienlijke scharen franc-tireurs zich ten noorden van Chaumont hadden vertoondtot L. vooruitgeschoven. Eene afdeeling cavallerie die aan het detachement was toegevoegd had de verkenning van het open terrein op zich geno men terwijl kapitein Metten zijn weg door het bosch zou nemen en het dorp bezetten moest. De straatweg naar Chaumont loopt slechts door den uitersten hoek van het bosch van V. Op het punt waar de weg het bosch bereiktloopt een zijweg links midden door het bosch naar V. Had de graaf eenmaal dezen plek bereiktkon hij in verbinding met de ca valerie die om het woud was heengeredeniedere fraac-tireurs afdeeling beletten tusschen hem en zijn regiment in het geboomte vasten voet te krijgen, terwijl bovendien de straatweg dan voor transportvervoer vei lig was. De berichten omtrent de veiligheid van de streek tot Y. waren zeer verschillend geweest. Aan den eeüen kant was zelfs ontkend dat franc-tireurs zich boven Chaumont hadden vertoond, aan den anderen kant wilde men vernomen hebben, dat op het slot van den markies van Monterry bij V. wapenen aan de dorpsbewoners waren rondgedeeld. Kapitein Metten had den naam van voorzichtig en flink officier, men had hem daarom de altijd gevaarlijke onderneming gaarne toevertrouwden dit te meer daar zich bij zijne compagnie een reserve-officier als oudste luitenant bevonddie de streek nauwkeurig kende. Frits Olders zoo heette deze, had glimlachend de schouders opgehaaldtoen er van eene uitdeeling van wapenen op het slot Monterrj sprake was. Hij vertelde Metten toen de compagnie haren marsch begon dat hij eenige maanden op de fabriek van den heer Edmond Fabre bij V. had doorgebracht en do oude markiezin zeer goed kende; dat zij in vrij bekrompen omstandigheden met hare kleindochter op het oude slot woonde, tot het onderhoud waarvan zij nauwelijks de middelen bezat dat het karakter der oude dame hem borg was, dat zij geene dubbelzinnige onderne ming zou gedkeuren maar al was dit ook het geval, geen wapenverzameling haar ter beschikking stond. „Fabre," ging Olders voort, „is een Elsasser die er zijn trots in steltvan de duitsche oudadelijke familie Faber af te stammen en wiens ijdelheid naar eene onderscheiding van den kant van Keizer Napoleon streefde. Hij is een mandie iedere wetsovertreding schuwt, die de orde lief heeften in geen geval zich met vrijscharen zal ophouden." „De Elsassers hebben ons alles behalve vriendelijk opgenomen antwoordde Metten, „Gij zijt met den eigenaar der fabriek bevriend of misschien verwant?" „Ik heb ingevolge den wensch van mijn vader, ver schillende fabrieken in Frankrijk bezocht," antwoordde Oldersen ben nergens zoo vriendelijk opgenomen als bij den heer Fabre ons huis is dadelijk met hem in zeer nauwe handelsbetrekking getreden. Ik mag zeggen dat ik zeer gelukkige dagen in V. heb door gebracht en ben overtuigddat wij daar zeer goed zullen worden ontvangen. Al komen wij ook als vijan den van het landweet Fabre weldat men ons tot dezen oorlog heeft gedwongen, indertijd reeds sprak hij in zeer afkeurenden zin over de oorlogzuchtige Parij- zenaarsdie de regeering tot eene avontuurlijke staat kunde dwongen. Hij is een zeer rijk man maar de wonden die deze oorlog aan de nijverheid toebrengt zullen ook door hem worden gevoeld en daar men in Parijs de republiek heeft uitgeroepenen het gepeupel wapenen in de handen geeft, zal hij ons eerder als beschermers dan als vijanden beschouwen." „Wij willen het hopen antwoordde de graaf en hield zijn paard inwant men was in de nabijheid van het bosch gekomen en tot den verderen tocht moesten de noodige voorzichtigheidsmaatregelen worden genomen. Eene kleinedoor een onderofficier aangevoerde af deeling der huzaren, die aan de compagnie waren toe gevoegd, ging op Metten's bevel vooruitom den zoom van het bosch te verkennen. Olders kreeg lastmet een peloton schutters de voorhoede op zich te nemen terwijl Metten met de beide overige pelotons in reserve volgde. Geen schot werd gelost op de huzarendie nu en dan hunne karabijnen afschoten de schutters gingen door het bosch en werden door Olders in de richting van V. gevoerd, nergens echter bemerkte men iets verdachts en men bereikte den anderen kant van het bosch zon der dat er iets bizonders was voorgevallen. Het scheen nu zoo goed als zekerdat de streek volkomen veilig waswant men zag de patrouilles der afdeeling cavallerie, die om het bosch was heengereden, op de heuvels achter V. en niets bewoog zich in het dorp, dat zich voor de oogen der soldaten in de vlakte uitstrekte. Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1