STAATS LOTERIJ. No. 11581 en 16696 f 1000, No. 12421 en 165C3 f 400 No 12339 15396 en 17522 f 200No. 853, 1344,'3068, 3674, 4570, 5331, 5422, 6391, 12066, 1206812149 13165 13429 16234 17119 18185 en 18711 100. Donderdag8 Maart, 9e lijst. No. 6548 50,000, No. 18*94 10,00-», No. 16543 f 1500 No. 1118, 5304, 18121, 18577, 19538 en 19809 f 1000, No. 2533, 7566, 9436, 10660 en 11250 f 400, No. 3010 4633, 5992, 9325, 13789 en 19521 f 200 No. 2582, 3408, 7397, 8407, 12281 en 1/766 f 100-' QlUevleu %Eteqrafigih>s temmen. 1 s. a tr s huizenaan de Botterdamsche straatbewoond door 24 gezinnen. De brand, ontstaan bij een bakker, waar schijnlijk op den krullenzolder, heeft zich in hoofdzaak bepaald tot de bovenste verdiepingen en den gemeen- schappeljjken, slechts door beschotten gescheiden, zolder, welke geheel zijn uitgebrand, benevens een paar wonin gen geheel. Slechts 2 van de 24 gezinnen waren niet verzekerd. In den nacht van 27—28 hebben studenten te Utrechtdie den verjaardag hunner sociëteit hadden gevierd eene geheele schutting met planken deur en 36sports ladder van een in aanbouw zijnd huis mee gevoerd. De gemeenteraad van Schagen heettnaar aan leiding' eener voordracht van den arrond. schoolopziener, den onderwijzer P. E. v. Twisk met 1°. Maart uit zijne betrekking ontslagen. Voor het bouwen eener nieuwe r. c. kerk met toren te Oldemarkt werd het minst ingeschreven door den heer J. Nijholtte IV olvega voor f 33,884. Het bouwen eener r. c. kerk met toren te Voorhout is ge gund aan den heer J. v. Groenendaal te 's Hertogen bosch voor f 52,730. „Het Vaderland" berekentdat met 1°. Mei van de 46000 gelegenheden hier te lande, waar sterke drank in het klein verkocht wordtminstens 100CO zullen verdwenen zijnen dat tegen 1 Mei 1884wanneer de overgangstermijn vcor het voortbestaan van verschil lende gelegenheden vervaltweder eene opruiming van ongeveer 10000 drankhuizen te wachten is. De heeren A. L. Eesten, burgemeester van Hees- wijk en J. Godfernauiingenieur te Brusselhebben aan 'den gemeenteraad van Arnhem vergunning verzocht om aldaargeheel voor hunne, kosten een openbaar slachthuis op te richten. De minister van justitie heeft de procureurs-gene raal uitgenoodigd, den notarissen te verzoeken voor het stempelen hunner afschriften zich van blijvende inkt te bedienen daar het bij de inspectie van een der hy potheekkantoren gebleken is, dat somtijds inkt gebezigd wordt, welke door verloop van tijd geheel of ten deele verdwj^ panorama.maa{;BChappij te Amsterdam keert, na aanzienlijke afscbrijviugen, een dividend uit van 10 p. c. Te Bergen op Zoom is bij policie-verordening be kend gemaaktdat met eene boete van 3 tot f 75 zal gestraft worden iederdie belgische centen ontvangt of in omloop brengt. Aan den Helder is een 9jarig knaapje na een hevig lijden van 14 dagen, bezweken ten gevolge van bloedvergiftiging door de kleurstof van nieuwe lichtgrijze kousen, opgenomen door een wondje aan den voet, dat veroorzaakt was door een schoenspijkertje. Te Scharwoude is op eene toelaag van f 400 tot kweekeling aan de openbare school benoemd A. L. Ak kerhuis. van Schoonhoven. Het beroep naar de doopsgez. gemeente te Wie- ringen is aangenomen door ds. A. Hermans ten Cate te Midwolda. JJiceiardi, de schoenpoetserskoning te Amsterdam, is verdwenen, met achterlating van 4 treurende contro leurs die ieder een paar honderd gulden en 29 be droefde knapen die ieder f 10 gestort hebben. Den ingezeten van Wildervank, weduwnaar en vader en als zeer vroom bekend slaande, is, beschul digd van kindermoord, naar aanleiding van het vinden van een kindergeraamte in zijne woning, gevankelijk naar "Winschoten overgebracht. Zijne huishoudster, die eveneens van het misdrijf wordt beschuldigd, moet reeds eene volledige bekentenis hebben afgelegd. De rechtbank te Breda heeft 2 tappers te Roosen daal tot boeten veroordeeld wegens het toedienen van bier aan beschonken personen. 5e. kl., 1 Maart, 6e. lijst. Volgens verscheidene bladen is door de justitie te Antwerpen bevel tot gevangenneming uitgevaardigd tegen Léon Peltzer, die volgens zijne familie zich thans te San Francisco moet bevinden als den moorde naar van den advokaat Bemaijs. Deskundigen hebben groote overeenstemming gevonden tusschen het schrift van Vaughan en Peltzer en geloofwaardige personen hebben verklaard hem eenige dagen voor den moord te Antwerpen te hebben gezien niettegenstaande de beweering zijner familiedat zij een brief van hem ontvangen heeft, 15 Dec. uit Noord-America verzonden. Een broeder van Peltzer woont in Antwerpen. Onder onze telegrammen zal men de gewijzigde rechterlijke indeeling vinden, met behoud van de recht bank te Alkmaar, zooals zij door den minister is voor gesteld. De vergadering van de Vereeniging tot bevordering van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier, den 1 Maart alhier in het Hotel de Toelast gehouden en door circa 70 leden bijgewoond werd door den voorzitter, den heer Th. J.Waller, met eene korte toespraak geopend. De zeer uitgebreide notulen van de vorige vergadering gaven geene aanleiding tot op- of aanmerkingen of het moest zijn tot lof van den secretaris, den heer Jb. Zijp Kz., voor de samenstelling gebracht. Nadat een voorstel van den voorzitter, om drie leden, weigerachtig om hunne contributie te betalenzoo noodig, gerechtelijk te vervolgen unaniem was goedge keurd volgde de mededeeling dat het beloofde ver slag van de proefnemingen in 1881 eerstdaags te wach ten was dat op het verzoek van den heer A. Beek te Rustenburg om zijn rekwest aan Z. M. den Koning tot invoering van landbouwonderwijs op de scholen, te ondersteunen afwijzend was geantwoord terwijl aan een rekwestde afschaffing der zoutaccijns beoogende, adhaeeie was verleend. Besloten werd ingekomen bro- churen ter inzage,te deponeeren. Overgaande tot behandeling der punten van beschrij ving wordtbij monde van den heer Loder, uitvoerig verslag uitgebracht namens de commissie ter beoordee ling van de ingezonden 22 aauteekenboekjes vcor den landbouwer en "veehouder. Bij erkenning van veel goeds in sommigen terwijl anderen te omslachtig gekeurd werden werd datingezonden onder de zinspreuk „Eenvoud is het kenmerk van het ware voorgesteld als den uitgeloofden prijs waardig te zijn. De verga dering zich hiermede vereenigende bleek bij opening van het naambriefje, de samensteller te zijn de heer C. Treurniet f landman te Bleiswijk bij Rotterdam iemand, die volgens latere mededeelingen zich in 1881 in den Haag met succes had gewaagd aan het examen voor landbouwonderwijzer. Bij monde van den heer Enschedé werd rapport uit gebracht namens de commissie ter beoordeeling van het voorstel van den beer Groneman tot onderzoek naar het niet gaar koken der erwten. Het rapport getuigde van groote sympathie en hield een voorstel in tot proefneming, waarbij aan 4 verschillende ei genaren die hunnen grond daarvoor beschikbaar stel den onder gehoudenheid van aanteekening van al wat geacht wordt in het belang der zaak te zijni, zaaizaad en mest gratis zou worden verstrekt. Een gedeelte van den oogst moest worden afgestaan tegen markt prijs waarvan monsters zoomede van de verschillende gronden, naar het proefstation te Wageningen zullen worden opgezonden alwaar professor Maijer zich tot- gratis onderzoek had aangeboden. Dit voorstel en de be»rooting van kosten a 150 werden goedgekeurd. De rapporteerende commissie wordt uitgenoodigd daarop verder toezicht te houden. De commissie ter beoordeeling van het voorstel van den heer Sluis onderzoek van het gehalte van zout in de verschillende fabrieken deelde mede dat naar het Proefstation tot onderzoek werden opgezonden mon sters uit de fabrieken te Purmerende, Edam, Haarlem, Medemblik (de Ster), Medemblik (de Hoop), Hoorn het Lunenburger zout, Enkhuizen en Alkmaar, dat volgens prof. Mayer de volgende uitkomsten gaf: p* tsa 3 CS t— P-I S3 p S' Geavekhage 2 Maart. Bij de ingekomen gewij zigde rechterlijke indeelingswet wordt voorgesteld de rechtbank te Haarlem op te heffen en te Hoorn eene rechtbank te vestigen. Het kanton Haarlem en Haar lemmermeer zou worden ingedeeld bij Amsterdam, het kanton Zaandam bij Alkmaar, dat de kantons Hoorn en Medemblik verliest, die met Purmerend onder de nieuwe rechtbank Hoorn zouden komen als rechtbank 2e klasse. Het aantal rechters te Amsterdam wordt met 3, dat der substituut officiers en substituut griffiers met 1 vermeerderd. 's Geavenhage 2 Maart. Tweede Kamer. De hee ren Clercq en Seret zijn als leden toegelaten en beëe- digd. Nadat de voorzitter verklaard had wegens vor melijke bezwaren in de sectiën, in te trekken het voorstel tot aanneming van de werkwijze van het strafwetboek voor de behandeling der militie- en sehntterijwetten, is dit voorstel overgenomen door 10 leden en terstond in de sectiën onderzocht. Tot rapporteurs over dit voorstel zijn benoemd de heeren Tak, Cremers Schimmelpenninek van Houten en "Wijbenga. Tegen Maandag zijn bepaald de interpel lation van de heeren Schimmelpenninek v. d. Oije Vermeulen en Gratama en daarna de ijk wetdie tot verbetering van den ouden IJssel en de zegel- en re- gistratiewetten. c Nieüw-Yoek, 2 Maart. Het Congres heeft de af. echaffing van een differentiëel invoerrecht van 10 op koloniale waren uit Azie goedgekeurd. 9 B 9 9 9 9 co O <33 O V 9 O CS 9 S CS C» GO rr> 1 Het zout uit de fabriek te Haarlem werd als de meeste voordeelen in zich vereenigende aangemerkt; dat van Purmerende en Haarlem de chemisch beste soorten dat van Edam HaarlemHoorn Enkhuizen en Alk maar van de beste mechanische verdeeling. In geene der soorten waren voor de kaas nadeelige stoften ge vonden. Door den heer Sluis werd medegedeeld, dat te Purine-; rende kanaalwater wordt gebruikt. Eene discussie over de meerdere of mindere waarde van het Lunenburger zout tegenover het hollandsche eindigde met de goedkeuring der vergaderingom het verslag in het Maandblad van den Landbouw op te nemen. Het rapport van de commissietot onderzoek van het voorstel van den heer Groot, wedstrijd in het koeien- melken vond geene goedkeuring. Hoewel de commissie dergelijke wedstrijd uitvoerbaar achtteen de wijze waarop zij die tot uitvoering wenscht te brengen zoo wel als de uit te loven prijzen had aangegevenwerden door verschillende sprekers de bezwaren tegen het hou den van een zoodanigen wedstrijd in het licht gesteld en hoe ook door den voorsteller verdedigd en door enkelen ondersteundterwijl ieder de wenschelijkheid van goede melkers erkende, werd het voorstel verworpen met 62 tegen 8 stemmen. In den loop der discussie bleken sommigen meer te zijn voor de uitgave van eeDe goede handleiding voor het melken welke meening volgens den heer Sluis door Deensche en Zweedscbe heeren wordt gedeeld anderen voor het uitreiken van getuigschriften aan hen, die jaren lang tot genoegen van een der leden van de Vereeniging in de melkerij werkzaam waren, of aan hen, die in zeker aantal jaren de meeste jongelieden tot goede melkers of melksters had opgeleid. Tot afgevaardigde voor de vergadering van de Ver eeniging het Nederl. Kundveestamboek werd benoemd de heer D. Schoen te Purmerende. Tot afgevaardigde voor het landhuishoudkundig congres te "Wageningen, de heer Th. J. Waller. Tot leden van het bestuur in de plaats van de heeren Gt. Wonder S. de Jongh en D. Breebaartdie l Jan. 1883 moeten aftreden en niet herkiesbaar zijn werden benoemd de heeren J. Breebaart, te Winkel, J Zijp Kz., te Abbekerk Jhr. Mr. P. van Foreest, te Heilo. Als plaats voor de najaars-vergadering wordt Purme rende bij stemming aangewezen. De voorstellen van het bestuur tot opzegging van het lidmaatschap proeftuin Deventer en dat tot ondersteu ning van het plan tot het houden eener in 1883 te houden Internationale Tentoonstelling werden aangeno men het laatste met blijkbare ingenomenheid van allen en niet het minst van den aanwezigen Algem. Secretaris der Holl. Maatschappij van Landbouw, tevens secretaris der regelingscommissie voor die tentoonstelling, Met 55 tegen 12 stemmen werd aangenomen het voorstel van den heer S. de Jongh tot het uitloven van een prijs voor de Afdeelings-tentoonstelling te Alk maar te houden, na door dien heer in warme bewoor dingen te zijn toegelicht en aanbevolen door de heeren J. Zijp Kz. en van Balen Blanken en niettegenstaande het onguustig preadvies van het bestuur, op grond van de meening of deze handeling wel op den weg der ver eeniging lag en de moeielijkbeid bij volgende afdee- lings-tentoonstellingen te Alkmaar of elders. Mededeeling werd ontvangen dat door den gemeente raad van Alkmaar f 150 voor de tentoonstelling werd toegestaan. Yolgens het rapport over de rekening 1881, in ont vang 9808,29, in uitgaaf f 9025,25sluit die met een batig saldo van 283,04, hoewel nog eene schuld be staat van ƒ2000 als gevolg van de proefneming, waarvan volgens de begrooting in ontvang en uitgaat, groot f 2414,02 1500 zal worden afgelost. Door den voorzitter werd in berinnering gebracht hoe sinds jaren op de afschaffing der drukkende hy- potheek-(obligatie) rechten bij de regeering was aange- drongendoch steeds te vergeefs, en dat vernieuwde pogingen moesten worden aangewend. Tot levendige en langdurige discussie gaf dit aanleiding. De wenscbelijk- heid van afschaffingook van mutatierechtenwerd besproken de mededeeling gedaan dat de afd. Medem blik het initiatief had genomen om een algemeen adres- seeren in het leven te roepen de stelling verdedigd dat waar men afschaffing van rechten vraagt, ook aan wijzing moet geschieden van de middelen om ze te ver vangen daar anders noch Regeeringnoch Kamers daarvoor een open oor zouden hebben dat zoolang de publieke opinie niet bewerkt was voor dergelijke zaken, geene goede resultaten te wachten waren de door enkelen voorgestelde invoering van rentebelasting werd verdedigd en bestreden. Eindelijk werd goedgevondendat het bestuur de zaak tegen de najaars vergadering in overweging zou nemen. Een gezellig diner besloot deze belangrijke vergadering. Bij de op j. 1. zondag gehouden parade der d. d, schutterij (op 's Konings verjaardag wegens het ongun stige weder eene week uitgesteld) werd het eereteeken voor löjarige werkelijke dienst uitgereikt aan den ser geant D. Koeman. Den 27 overleed alhier, na een zeer langdurig lijden in den ouderdom van 82 jaren de heer W. G. ten Houte de Lange, oud-lector der geneeskundige school alhier oud-lid der provinciale en plaatselijke geneeskundige commissiën. Aleer zijne klimmende jaren hem de uitoefening van de heel- en verloskundige prac- tijk onmogelijk maaktengenoot hij daarin veel ver trouwen en ttond hij in wijden omtrek als bekwaam operateur bekend. De Koning erkende zijne verdienste met een eerepenningtoen hij gedurende 50 jaren zijne practijk had uitgoefend. Woensdag-avond was eene groote menigte bijeen gekomen in de bovenzaal van het Café Central naar aanleiding der door den heer Schuller tot Peursem aan gekondigde vergadering ter bestrijding van den sterken drank. Herinnerende hoe hier 20 jaren geleden eene, vroeger vrij talrijke, afdeeling der Maatschappij tot af schaffing van st. dr. was te niet gegaan, wensehte hij de toen gestaakte taak weder op te vatten. In eene boeiende rede Bchetste hij don st. dr. als den vyand van het huiselijk geluk, van welvaart, maatschappelijke orde, gezondheid, zedelijkheid en godsdienst. Die vijand die zich aanvankelijk als vriend aanmeldt moest bestre den, kon het, vernietigd worden. Met ingenomenheid maakte spreker gewag van de wetregelende den klein handel in st. dr. en tot beteugeling van openbare

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2