gemeenteraad. JfclarKi- eu öcursbevitlitcn. eu'l.. ïo7, ÏÖ7. 3bver(cntten. dronkenschap maar men mocht niet meenen dat met deze wet alles gedaan was. Integendeelde minister had voor hare uitvoering de medewerking van alle wel- gezinden ingeroepen en nu was het ook noodig tegen soms slappe toepassing te waken de policie in de toe passing der wet niet tegen te werken maar behulpzaam te zijn. Daartoe kon eene vereeniging nuttig zijn maar ook hierdoordat van haar eene zedelijke kracht kon uitgaan die het drankgebruik meer en meer als afkeuringswaardig en verderfelijk zou doen beschouwen, velen tot onthouding nopen en voor de noodlottige ge volgen van het misbruik bewaren zou. Hij sprak de hoop uitdat vele ernstige mannen dat ook jongelie den zich bij hem zouden willen aansluiten die ge zind waren den vijand van ons volk te bestrijden, hetzij in den geest der Afschaffing-vereeniging, hetzij in dien van den Multapatiorsbondiets wat nader besproken en uitgemaakt kon worden. Naar wij nader vernemen, zal in de op 7 Maart te houden damesvergadering van Alkmaars departement van 't Nut de heer M. J. Mees, van Haarlem, optre den die door het bestuur is uitgenoodigd om zijne karakterstudie van Danton en Robespière elders met groote belangstelling aangehoordook in deze ge meente te doen kennen. No. 3. Zitting van Woensdag 1 Maart 1882. Voorzitter de Burgemeester A. Maclaine Pont. Tegenwoordig 13 leden. Afwezig de heeren H. J. Bruinvis en Preijer, terwijl de heer Mr. A. P. de Lange slechts een deel der vergadering bijwoonde. De Voorzitter opent de vergadering waarna 1. de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 2. Deelt de Voorzitter mede, dat'. a. op 9 Febr. 1.1. voor 75,20 aan snoeisel verkocht is l. u lé n het grasgewas in den hout en de plantsoenen gedurende 1882 verpacht is voor 633,60; c. Burg. en Weth., naar aanleiding van het in de vorige ver gadering besprokene, getracht hebbenhet ontworpen beeld der gerechtigheiddat boven den ingang van het politie bureau zou worden geplaatstvoor minder geld gemaakt te krijgendan aanvankelijk opgegeven wasdal hun dit is geiuktdaar het thansin plaats van 280,200,zal kostenniet twijfelendeof hiermede was in den geest van den raad gehandeld. Deze verschi'lende mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen. Zijn medegedeeld de sedert de vorige vergadering ingekomen stukken. 3. Brief van den minister van justitie houdende mededee- lingdat het terrein voor den bouw eener cellulaire gevange nis 100 meter breed en 60 meter diep behoort te zijn. Voor kennisgeving aangenomen. Van Gedeputeerde Staten. 4. Ontvang-bericht der politie-verordening op de tapperijen en logementen. 5. Ontvang-bericht der politie-verordening op de gebouwen, straten, wegen en wateren. 6. Mededeelingdat de minister van binnenlandsche zaken het voorschotwaarop Alkmaar, krachtens art. 45 der onder wijswet, aanspraak heeft over het jaar 1882, bepaald heeft op 9535,20, berekend naar eene totale som van 31784,—. Nos. 4, 5 en 6 voor kennisgeving aangenomen. 7. Brief van den heer Commissaris des Koningshoudende kennisgeving dat de heer A. Maclaine Pontherbenoemd als burgemeester bij Kon. besluit van 27 Januari 1882, den 6 Fe bruari d.a., de vereischte eeden in zijne handen heeft afgelegd. Voor kennisgeving aangenonen. Van Burgemeester en Wethouders. 8. Mededeeling, dat de heer J. Latenstein van Voorst, na den vereischten borgtocht te hebben gesteld den 9 Febr. de kas en boeken van den waarnemenden gemeente-ontvanger over genomen en de betrekking van gemeente-ontvanger aanvaard had- Van het proces-verbaal der overneming wordteen afschrift ter kennisneming aangeboden. Verder wordt medegedeeld, dat den heer Poll, met ingang van dien dag, eervol ontslag werd verleend als waarnemend gemeente-ontvanger op de meest eer volle wijze. Voor kennisgeving aangenomen. 9. Verslag der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs omtrent den toestand van dat, onderwijs in 1882. 10. Verslag der commissie van toezicht op het lager onderwijs omtrent den toestand van dat onderwijs in 1882. Nos. 9 en 10 voor kennisgeving aangenomen, zullende beide verslagen aan de leden rondgezonden worden. 11. Verzoek van Jacobus Oldenburg, aannemer te Bergen, aannemer geworden van het driejarig onderhoud van het Groot Noord-Hollandsch Kanaal en daardoor genoodzaakt om te Alk maar op het perceel van Gerrit Roosch, op den afgesneden hoek van het Kanaal, eene loods- of timmerwerkplaats te bouwen, om hem alsnog vergunning te verleenen tot het bouwen dier hou ten loods, die hij reeds onwetend zonder vergunning gesticht heeft. Gesteld in handen van Burg. en Welh. ter beschikking. 12. Verzoek van N. de Wolf, architect en aannemer te Beverwijk, aannemer van het bouwen der school en onderwij zerswoning te Heilo, om de voor dat werk benoodigde steenen te mogen lossen op de Kanaalkade bij de gazfabriek, tegen be taling van een te bepalen haven- of staangeld, daar van die plaats de steenen zeer gemakkelijk naar Heilo per as vervoerd kunnen worden. Gesteld in handen van Burg. en Weth. ter beschikking. 13. Verzoek van Matthijs Groot, landeigenaar in de Scber- .meer, eigenaar van den opstal op het kadastrale perceel aan den Omval, sectie G. n°. 224, om dien grond, na het af breken der daarop staande getimmerten, waarvoor hij thans jaarlijks recognitie aan de gemeente Alkmaar betaalt, van de gemeente te mogen koopen voor f 400,behalve de kosten van over dracht, om daarop een of meer woningen te bouwen, daar de door Burg. en Weth. voor dien grond gevraagde koopprijs van 2000,verre overtreft de waarde van dien gronddie slecht is en te ver af ligt van de bebouwde kom der gemeente, om in aanmerking te kunnen komen voor bouwterrein. Gesteld in handen der vaste commissie van financiën om be richt en raad. 14. Verzoek van de afdeeling Alkmaar der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, om behalve het gebruik van het Doelenveld en het materiëel der gemeente, zooals vroeger in gebruik werd gegeven, voor dit jaar eene subsidie uit de ge meentekas van f 250,of zooveel als de raad zal meenen te kunnen toestaan, als bijdrage in de groote kosten van de op 24 Maart e.k. alhier te houden tentoonstelling voor vet vee, niettegenstaande door de regeering vergunning is verleend op 28 Maart e.k. te Rotterdam eene dergelijke tentoonstelling te houden. Het geldt toch dit jaar de vraag, of men eene reeds verworvene positie wil behouden óf opgeven. Instandhouding vordert echter opofferingen, voor ditmaal de krachten der af deeling te boven gaande en daarom wordt ook de medewerking der gemeente ingeroepen. Mocht die jaarlijksche tentoonstelling gehandhaafd kunnen worden, dan zal zij in de toekomst meer en meer tot eene markt ontwikkelenwaaruit de gemeente direct en indirect voordeel zal plukken. Op voorstel van den Voorzitter dadelijk behandeld, daar de afdeeling gaarne spoedig antwoord ontving. Met algemeene stemmen wordt daarop zonder beraadslaging aangenomen het voorstel van Burg. en Weth., om eene subsidie uit de gemeentekas te geven van één honderd vijftig gulden. 15. Verzoek van J. J. Tesselaar, om vergunning tot het plaatsen van een urinoir tegen den stal bij het perceel de Mui zenvreugd, op den hoek der Heerenstraat en Kanaalkade, en tot het afvoeren der urine naar het in de nabijheid liggende riool. Gesteld in handen van Burg. en Weth. ter beschikking. Zijn in behandeling genomen de volgende voor de leden ter lezing gelegen hebbende stukken. 16. Brief van Gedeputeerde Staten, waarbij in overweging wordt gegeven, artikel 24 der verordening tot regeling van het brandwezen te laten vervallen, daar het naar hunne meening, al werd dat artikel ook vroeger goedgekeurd niet aangaat bij eene plaatselijke politieverordening te beschikken over pri vaat-eigendom (het verlichten der voorramen bij brand des nachts in de 20 aan weerszijde van het brandende perceel staande huizen), terwijl aan de ingezetenen tevens eene verplich ting wordt opgelegd (het verschaffen van warm water bij vrie zend weder), die ongeoorloofd is. De commissie voor de straf verordeningen kan niet voorstellen, aan dat verlangen te vol doen, omdat zij van het nut dezer voorschriften in het belang der openbare orde overtuigd is en de raad tot de vaststelling daarvan allezins bevoegd achtwanneer de artikelen 135 en 192 der gemeentewet in verband met elkander worden be schouwd en tevens gelet wordt op art. 73 der onteigeningswet. Wanneer art. 192 der gemeentewet in zoo beperkten zin moet worden opgevat, als Gedeputeerde Staten doen, dan zullen er tal van bepalingen in de verschillende politie-verordeningen bestaan, die met dat wetsartikel in strijd moeten worden ge acht. De verplichting tot het best.rooijen van zandasch enz. bij gladde straten legt bij voorbeeld evenzeer eene ver plichting op, als de bepaling, dat bij vriezend weder warm water beschikbaar moet worden gehouden. Zij wenscht deze beschou wingen aan het oordeel van Gedep. Staten te onderwerpen. De heer Stoel opperde het denkbeeld het artikel te laten vervallendaar naar zijne meening een verzoek aan de ingeze tenen om te doen, betgeen in dit artikel voorgeschreven wordt, meer zou helpen dan dwang en het artikel bijna nooit toege past werd, beide welke denkbeelden door den Voorzitter en de heeren Verhoeff en Bruinvis de Lange bestreden werden. De heer Kraakman verklaarde geen bezwaar te hebben tegen het mededeelen der beschouwingen van de commissie aan Ged. Statendoch zich van de uitkomst niet veel voor te stellen. Hij geloofde wel, dat Gedeputeerde Staten in hun recht waren. Dergelijke voorschriften achtte hij evenwel ook bepaald noodig en daarom was bij hem de vraas gerezen, of niet aan het be zwaar van Gedeputeerde Staten kon worden te gemoet gekomen, door bij voorbeeld te bepalendat op bizondere lastgeving des burgemeesters de levering moest plaats hebbendes verkie zende tegen vergoeding. De Voorzitter en de heer Verhoeff verklaren met dat denk beeld niet in te stemmen en te willen beproeven of Gedep. Staten ook op hun besluit zullen terugkomen. De heer Kraak man heeft daartegenzooals hij reeds opmerkte, geen bezwaar; alleen zou hijom de spoedige in werking treding der veror dening te bevorderen het artikel in voorschreven geest hebben willen wijzigen Met algemeene stemmen wordt het voorstel der commissie daarop aangenomen. 17. Rapport der vaste commissie van bijstand voor de ge meente-werken op het verzoek van J. J. Tesselaar, aannemer der onderhoudswerken gedurende 1881, om eene tegemoetkoming in de door hem geleden schade, tengevolge van den storm op 1415 October 1881 aan de verschillende gemeente-gebouwen veroorzaakt. Bij de commissie staat op den voorgrond, zooals zij vroeger reeds opmerkte, dat volgens het bestek voor 1881 het herstellen van alle schade, door storm ontstaan tot de ver plichtingen van dien aannemer behoorde, en dat er dus vol strekt geene aanleiding bestaat, na raadpleging van het bestek, eenige vergoeding te geven. Handhaving der bepalingen van een bestek acht zijvooral met het oog op toekomstige aannemers, een allereerste eisch en zij meent, dat niet dan in den uitersten nood afgeweken moet worden van hetgeen eenmaal tot de verplichtingen van een aan nemer gebracht is. En in dit geval acht zij daarvoor te minder reden, omdat bij de behsudelfig tl ;r vraag, welks stormschade ten laste van dezen onderhoudsaannemer gebracht kon worden, hij zeer billijk behandeld is door het besluit, om de herstelling van de sluis aan de Zes Wielen geheel voor rekening der ge meente te nemen, gezwegen nog van de andere in de vergade ring van 26 October 1881 op haar voorstel genomen beslissin gen. De bepaling, dat alle schade, door storm ontstaan, door den aannemer moet worden gedragen, was bovendien jaren lang in het bestek opgenomen: ieder aannemer heeft dus jarenlang, wanneer hij naar de onderhoudswerken inschreef, bij zijne bere kening een zeker bedrag uitgetrokken voor die verplichting, of althans moeten uittrekken, welk bedrag door hem niet uitge geven behoefde te worden, daar geen noemenswaardige storm schade aan de gebouwen ontstond. De gemeente heeft dus verscheidene jaren een zeker bedrag betaald voor stormschade, welke kon ontstaan, doch niet ontstond, en zou nu voor de eerste maal, dat er werkelijk noemenswaardige schade ontstaan is, dadelijk eene tegemoetkoming daarin moeten verleenen. Overigens wil de commissie de opmerking niet achterwege houdendat aandachtige lezing van de door den gemeente architect opgegeven schade twijfel deed ontstaan, of al e daarbij gemelde gebreken wel door den storm ontstaan warenmet andere woorden, of de begrooting niet te hoog opgevoerd was. Op een paar punten vestigt zij slechts de aandacht, bij voor beeld zijn alle ruiten in de verschillende gebouwen wel door den storm gebroken enz, De commissie is dus van oordeel, dat op het verzoek afwijzend moet worden beschikt. Mocht de raad echter deie beschouwingen niet deelen en den aannemer eene tegemoetkoming voor zijn ijver in het spoe dig herstellen der schade willen toekennen, dan zou zij in over weging geven, die tegemoetkoming te bepalen op 100. Na verwerping na korte bespreking met 5 tegen 8 stemmen van de heeren J. C. Koorn, Conijn, T. L. KoornBruinvis de Lange, Helling, Kraakman, Bosman en Mr. A. P de Lange van een door den Voorzitter gedaan voorstel, om hem 200, in de stormschade te vergoedenwordt met algemeene stem men aangenomen een door den heer Kraakman in overeenstem ming met het rapport gedaan voorstel, om hem eene tegemoet koming van honderd gulden te verleenen. Vervolg der zitting in een volgend nummer. BURGERLIJKE STAND. - GEBOREN. 28 Feb. üebora D. van Sybout, de Lange P.Bz. en Adriana Jaeoba de Lange. Pieter, Z. van Jan Tuinman en Geertruida Stender. -Maria Helena D. van Klaas Kager en Geertruida Morsch. Clasina, van Johan nes Schouten en Johanna Jansen. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 28 Februari. Door den Notaris W. F. G. L. GOUWE. Winkelhuis, z. z. Laat, over de R. C. kerk. Str. H. A. Brunklaus 1905, Verhoogd door F. de Wit met 250, Amsterdam 1 Maart. 145 vette Kalveren 0,90 a 1,10 per P., 90 nucht. dito f 4 a 9, 7 Schapen, 120 vette Varkens 50 a 60 ets. per P. Aardappelen: Zeeuwsehe sp. jammen ƒ1,50 a 2,75, dito flak - keesche 1,40 a 1,75, dito pooters la 1,30, fr. jammen t 1,80 a 2,30, dito eng. 1,40 a 1,60, gron. jammen 1,80 a 2, geld. Thom. 3,30 a 3,40, hamb. 2,25 a 2,40, saks. ƒ1,75 a 2, pr. roode 2 a 2,25. Handel lusteloos; de voorraad in de pakhuizen is zeer groot en er bestaat weinig behoefte. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie onveranderd vast; loco 8,75 entr., najaar ƒ10 entr. Haarlem 1 Maart aangevoerd 6 st., wegende 965 kilogram. Aangevoerd 7 Koeien 120 a 160, 52 nucht. Kalveren 5 a 8, 77 Schapen, 16 a 28. Kampen 27 Febr. Boter. 279 Vaten van 20, 46 van 10 en ruim 150 stukken van P., samen ruim 6115 P., per 20 P. 33 a 39, per P. 1,50 a 1,70. Schagen 2 Maart. 6 Paarden i 60 a 16011 Geldekoeien 160 a 260, 8 Kalfkoeien 180 a 240, 18 nuchtere Kalveren 5 a 14, 1110 Schapen, 15 a 28, 4 magere Varkens 13 a 48, 20 Biggen /3a 12, Boter per kop t 1,10 a 1,25, Kip- pen-eieren 2,50 a 3, Eend-eieren 3,50 per 100. Schiedam 1 Maart. Moutwijn 11,50, Jenever 17 per vat. Sneek 28 Febr. Boter le. soort 67,50 a 73,50, 2'. 52 a 58. Vereeniging le. soort 72, 2«. 50 a 75, 3e. 74, 4\ 73 a 73,50. Texel 28 Febr. Stieren 170 a 210, Ossen f 165 a 190, Melkkoeien 125 a 145, Vette Koeien ƒ210 a 265, Kalfkoeien 160 a 240, Geldekoeien 135 a 165, Varekoeien /100a 120, Kalfvaarzen 110 a 125, nucht. Kalveren 2 a 2,25, Rammen 21 a 28, Geldeschapen 22 a 24,50, Fokscnapen ƒ17 a 26, Weideschapen 14 a 17,50, Werkpaarden 105 a 120 Oude Paarden 19 a 42, Kippeneieren 3,50 a 3,75 per 100. PER TGLEdHAAF, Hoorn 2 Maart. Kleine kaas 37, Commissie 33, aange voerd 39 stapels, wegende 9753 kilogram. AMSTERDAM. pCt. Nederland, Cert. N. W. Schold2J Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, silver Jan.-Jnli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud fl. 200-1000 4 Rutland, Ob. H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jen. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli.5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-18Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 6 Dito 1860 2e leening 100 4} Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4j Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov,4 Obl.-leening 1867)69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1 Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Joli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 18725 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Ilandelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig... t 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand.5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltisehe Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Biaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 8 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staat,leening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 1 Mrt. 67 7j 81 101'/.. 101"|.. 61").. 62 I, 627, 787. 97»/,. 787/„ »4'|. 937/a 87'7„ 647. 547a 833/. 837n 76'/, 66'»/,, 75"/,. 277s 45% 267/ 46 10"/,. 9'/, 647, 2!7,. 12 /g 167,. 127s 87'/,. 120 22'/. 45'7 73 76 50»/, 68'/. 124'/. 62 49'»/, 87 89'/, 63% 877, 887/s 63 57% 34 4S'/„ l4l'/s 1357/,, 90'/. 54 81% 62'/, 37'/,. 102 577. 105 1087/, 907, 100% 106 7/s 142 101»/, 1307. 130'/, io7„ 2 Mrt. 67»/, 80»/. 101», 101'/,, 62»/, 62'/. 63'/. 63 96'/, 78% 94'/, 937. 87»'. 547/„ 54% 83*1. 83»/, 767/, 667/, 75»/. 277, 26% 9'/. 64'/, 21'/,. 117. 16/,. 127,i« 87% 119 217/, 467, 78'/, 507. 09 124'/, 63»/, 50 6S7. 88'/. 63 57'/, 34'/, 48»/, 1367. 91 81'/, 62'/, 367, 103'/. 567. 105 109 99 1437, 103'/. 131'/, Bevallen van eene Dochter A. J. DE LANGE—DE LANGE. Alkmaar, 28 Eebruari 1882. Heden overleed tot diepe droefheid van mij en hare overige betrekkingen Mevrouw MARIA JO HANNA VAN EWIJCK, weduwe den Heer ALBERT WILLEM LAAN. A. J. P. OORT. Baarn 26 Februari 1882. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot, de WelEdel Zeer Ervaren Heer WILLEM GELDOLF TEN HOUTE DE LANGE in den ouderdom van ruim 82 jaar. S. DE LEEUW, Wed. W. G. ten Houte de Lange. Alkmaar, 27 Febr. '82. Voor de vele bewijzen van belangstelling ons be toond bij de geboorte onzer Dochter, betuigen w;' onzen hartelijken dank. L. D. C. VAN DOBBEN. A. C. S. VAN DOBBEN - Alkmaar. 2 Maart '82. MAIT? D. Gevoelig voor de vele bewijzen van achting n i- schapzoo van hier als elders ontvang un zilveren Huwlijksfeest, betuigen ondergeteekei ïun hartelijken dank. Jb. KROON Oudkarspel, 26 Febr. 1882. en EchtgeiK .e.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3